آموخته ام که زندگی کنم

به نقل از خبرگزاریها در مورد آموخته ام که زندگی کنم : آموخته های چارلی چاپلین از زندگی !!! آموخته ام که ... با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، می توان مقام ید ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه.
آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است.. من آموخته ام با تو بودن چقدر آسان است من آموخته ام در کنار تو بودن یعنی همه چیز من آموخته ام تو را صدا یعنی آرامش خاطر خدایا کمکم کن تا بیاموزم این زندگی را که تو به من هدیه کرده ای شاداب تر وسالم تر بسازم وخدایا من آموخته ام که در هر لحظه به درگاه تو نیایش کنم وشکرگزار دریای بیکران رحمت تو باشم. آموخته ام که با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، می توان مقام ید ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه می توان قلب ید، ولی عشق را نه.

آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی

آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت

آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم

آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم

آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی

آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است

آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند

آموخته ام ... که پول شخصیت نمی د

آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند

آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بین م می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم

آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد

آموخته ام ... که این عشق است که زخمها را شفا می دهد، نه زمان

آموخته ام ... که وقتی با ی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد

آموخته ام ... که هیچ در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم

آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم

آموخته ام ... که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

آموخته ام ... که آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یکبار به او بیشتر بگویم دوستش دارم

آموخته ام ... که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد چارلی چاپلین می گوید آموخته ام که : با پول می شود خانه ید ولی آشیانه را نه، می توان رختخواب ید ولی خواب را نه، می توان ساعت ید ولی زمان را نه، می توان مقام ید ولی احترام را نه، می توان کتاب ید ولی دانش را نه، می توان دارو ید ولی سلامتی را نه، می توان خانه ید ولی زندگی را نه، می توان قلب ید، ولی عشق را نه ... آموخته ام که ... تنها ی که مرا در ز. آموخته ام که با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه،رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، می توان مقام ید ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه. آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی آموخته ام ... . چارلی چاپلین می گوید آموخته ام که با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه ...

می توان مقام ید ولی احترام نه،
می توان کتاب ید ولی دانش نه،
دارو ید ولی سلامتی نه،
خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ،
می توان قلب ید، ولی عشق را نه.

آموخته ام که... تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است ک. اموخته ام که آموخته ام که، با پول میشود....

خانه ید ولی آشیانه نه،

رختخواب ید ولی خواب نه،

ساعت ید ولی زمان نه،

می توان مقام ید ولی احترام نه،

می توان کتاب ید ولی دانش نه،

دارو ید ولی سلامتی نه،

خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ،

می توان قلب ید، ولی عشق را نه.

آموخته ام که... تنها ی که. آموخته ام که خ ق است
وعشق تنهاخداست
آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم
خداباتمام عظمتش
عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم
آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم
خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته
آموخته ام که زندگی دشواراست
ولی من ازاوسخت ترم... آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی

آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت

آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم

آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی . آموخته ام که با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، مقام ید ولی احترام نه، کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه؛ و بالا ه می توان قلب ید ولی عشق را نه. آموخته ام که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی! آموخته ام که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن ا. • آموخته ام که... • آموخته ام که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم •آموخته ام که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد • آموخته ام که هیچ کامل نیست همانگونه که من کامل نیستم • آموخته ام که تنها گذشت می تواند به دوستی عمق و معنا ببخشد • آموخته ام که تنها با بخشیدن دیگران می توانم به آرامش روحی برسم . • آموخته ام که تنها اتفاقات . آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من
می گوید: تو مرا شاد کردی. آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است. آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت. آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم. آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن . آموخته ام که وقتی عاشقم، عشق
در ظاهرم نیز نمایان شود.

آموخته ام که عشق مرکب
حرکت است نه مقصد حرکت.

آموخته ام که هیچ در نظر ما کامل
نیست تا زمانی که عاشقش شویم .

آموخته ام که این عشق است که
زخم ها را شفا میدهد، نه زمان.

آموخته ام که تنها ی مرا شاد میکند،
که به من می گوید، تو مرا شاد کردی.

آموخته ام که گاهی مهربان بودن
بسیار مهمتر از درست بودن است .

آموخته ام که مهم بودن خوبست
ولی خوب بودن مهمتر است .

آموخته ام که هرگز نباید به هدیه ای که
از طرف کودکی داده می شود "نه" گفت .

آموخته ام که همیشه برای ی که
به هیچ عنوان قادر به کمکش نیستم، دعا کنم .

آموخته ام که زندگی جدیست ولی ما نیاز به
«دوستی» داریم که لحظه ای با او از جدی بودن دور باشیم .

آموخته ام که تنها چیزی که یک شخص می خواهد فقط
دستی است برای گرفتن دست او و قلبی برای فهمیدنش است.

آموخته ام که زیر پوست سخت همه ، ی
وجود دارد که خوشحال میشود و میتواند دوست داشته باشد.

آموخته ام که خدا همه چیز را در یک روز نیافرید،
پس من چگونه می توانم همه چیز را در یک روز بدست آورم.

آموخته ام که چشم پوشی از
حقایق آنها را تغییر نمی دهد.

آموخته ام که وقتی با ی روبرو میشویم،
انتظار لبخندی از سوی ما دارد.

آموخته ام که لبخند ارزانترین راهی است
که می توان با آن نگاه را عمق بخشید .

آموخته ام که باد با چراغ خاموش کاری ندارد.

آموخته ام که به چیزی که دل ندارد نباید دل بست .

آموخته ام که خوشبختی جستن آن است نه پیدا آن .

آموخته ام که قطره دریاست، اگر با دریا باشد.

و آموخته ام که عشق ، مهربانی ، گذشت ،
صداقت و بلند نظری خصلت انسان های انسان است.

به نام خالق بی همت بر شما وهر آنچه خوبی هست از زمین تا آسمان تقدیم وجود نازنینتان از تجربه ی 24 سال زندگیم : آموخته ام: که اگر در ابتدا موفق نشدم، با شیوه ای جدید تر دوباره بکوشم.
▪ آموخته ام: که موفقیت یک تعریف دارد: آنهم باور داشتن موفقیت است.
▪ آموخته ام: که تنها ی مرا شاد میکند که بگوید تو مرا شاد کردی.
▪ آموخته ام: که گاهی مهرب. آموخته ام که ........
با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید
ولی زمان نه، می توان مقام ید
ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه
ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه.
آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می
گوید: تو مرا شاد کردی
آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است.
آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت
آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا
کنم.
آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد.
همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم.
آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای
گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت
انگیزترین چیز در بزرگسالی است.
آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر
می شویم سریعتر حرکت می کند.
آموخته ام ... که پول شخصیت نمی د.
آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند.
آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که
من بین م می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم.
آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد.
آموخته ام ... که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان
آموخته ام ... که وقتی با ی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را
دارد.
آموخته ام ... که هیچ در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم.
آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم.
آموخته ام ... که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست
داده ما را تصاحب خواهد کرد.
آموخته ام ... که آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یکبار به او بیشتر بگویم
دوستش دارم.
آموخته ام ... که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد.
( چارلی چاپین )
آموخته ام که، با پول میشود....

خانه ید ولی آشیانه نه،

رختخواب ید ولی خواب نه،

ساعت ید ولی زمان نه،

می توان مقام ید ولی احترام نه،

می توان کتاب ید ولی دانش نه،

دارو ید ولی سلامتی نه،

خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ،

می توان قلب ید، ولی عشق را نه.

آموخته ام که... تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من
می گوید: تو مرا شاد کردی

آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت

آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم

آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم

آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی

آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است

آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند

آموخته ام ... که پول شخصیت نمی د

آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند

آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بین م می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم

آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد

آموخته ام ... که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان

آموخته ام ... که وقتی با ی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد

آموخته ام ... که هیچ در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم

آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم

آموخته ام ... که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

آموخته ام ... که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد آموخته ام که خ ق است
وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم... آموخته ام ... که بهترین کلاس درس دنیا، کلاسی است که زیر پای پیرترین فرد دنیاست
آموخته ام ... که وقتی عاشقید، عشق شما در ظاهر نیز نمایان می شود
آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی
آموخته ام ... که داشتن کودکی که در آغوش شما به خواب رفته، زیباترین حسی است که در دنیا وجود دارد
آموخ. آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی
آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت
آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم
آموخته ام که خ ق است وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم... فرماندار رفسنجان گفت: معلمان راه و رسم زندگی توأم با علم و آگاهی را به بشر آموخته اند. شخصی فرزند خود را نزد بزازی فرستاد به جهت شاگردی. بعد از دو سال پرسید: چیزی آموخته ای؟ گفت: آری، نصف کار را آموخته ام.

گفت: آن کدام است؟ گفت: پارچه باز را یاد گرفته ام، پارچه جمع مانده است!
آموخته ام: که اگر در ابتدا موفق نشدم، با شیوه ای جدید تر دوباره بکوشم
آموخته ام: که موفقیت یک تعریف دارد: آنهم باور داشتن موفقیت است
آموخته ام: که تنها ی مرا شاد میکند که میگوید تو مرا شاد کردی
آموخته ام: که گاهی مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است
آموخته ام: که هرگز نباید به هدیه ای که از طرف کودکی داده می شود، نه گفت
آمو. اگر شما با آرامش زندگی کنید – کودک آماده می شود تا آرام وپویا زندگی کند . ک ن آنگونه زندگی می کنند که آموخته اند اگر کودکی با انتقاد زندگی کند – می آموزد که محکوم کند . اگر کودکی با دشمنی زندگی کند- می آموزد که کینه جو باشد . اگر کودکی با ترس زندگی کند – می آموزد که بهراسد . اگر کودکی با مقبولیت زندگی کند – می آموزد که عشق بورز. آموخته ام که وقتی عاشقم، عشق در ظاهرم نیز نمایان شود آموخته ام که عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت آموخته ام که هیچ در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشقش شویم آموخته ام که این عشق است که زخم ها را شفا میدهد، نه زمان آموخته ام که تنها ی مرا شاد میکند که به من می گوید تو مرا شاد کردی آموخته ام که گاهی مهربان بودن بسیار مهمتر از درست بودن اس. آموخته ام ... با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، می توان مقام ید ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه. آموخته ام: که اگر در ابتدا موفق نشدم، با شیوه ای جدید تر دوباره بکوشم
آموخته ام: که موفقیت یک تعریف دارد: آنهم باور داشتن موفقیت است
آموخته ام: که تنها ی مرا شاد میکند که میگوید تو مرا شاد کردی
آموخته ام: که گاهی مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است
آموخته ام: که هرگز نباید به هدیه ای که از طرف کودکی داده می شود، نه گفت
آمو. اجبار نکرده ام مسلمان باشییا حافظ سوره های قرآن باشیآموخته ام را به تو می آموزم:قبل از همه چیز باید "انسان" باشی!
زهرا موسی پور
asemooni.com love only god عشق تنها خداست ... آموخته ام که خدا عشق است … وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم…
مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان گفت:اکنون باید شرایط اشتغال جوانانی که در سن اشتغال (بین 15 تا 34 سال) هستند و دانش آموخته های ی را فراهم کرد.
یکی از اصول مدیریت پروژه اینه که باید درس آموخته های (lessons learned) پروژه رو ثبت و نگهداری و بازاستفاده کرد. وقتی می خوایم پروژه جدیدی رو شروع کنیم، یکی از اولین کارهامون اینه که درس آموخته های مرتبط رو از پروژه های قبلی جمع کنیم.
ولی واقعا چطوری باید این کار رو کرد؟
بقیه در ادامه مطلب... یک سایت فعال در زمینه فناوری اذعان کرد 900 دانش آموخته ایرانی در نقش غیرقابل انکاری در توسعه کمپانی های بزرگ این کشور داشته اند. یک سایت فعال در زمینه فناوری اذعان کرد 900 دانش آموخته ایرانی در نقش غیرقابل انکاری در توسعه کمپانی های بزرگ این کشور داشته اند. سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین: ادامه: ۱۲ هزار دانش آموخته محیط زیست را بعنوان مدرس جذب کنید ۷۱۵ دانشجو، دانش آموخته ها وطلبه از مسئولان خواستند بدون حائل و تشریفات در میان مردم حاضر شوند و مطالبات آنان را بشنوند و در اسرع وقت برای حل مشکلاتشان اقدام کنند. آموخته ام: که با پول میشود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، میتوان مقام ید ولی احترام نه، میتوان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه... میتوان قلب ید ولی عشق نه . آموخته ام .... تنها ی که مرا در زندگی شاد میکند ی است که به من میگوید تو مرا شاد کردی. آموخته ام.... مهربان ب. آموخته ام که خدا عشق است
و عشق تنها خداست
آموخته ام که وقتی ناامید می شوم
خدا با تمام عظمتش
عاشقانه انتظار می کشد دوباره به رحمت او امیدوار شوم
آموخته ام اگر تا کنون به آنچه خواستم نرسیدم
خدا برایم بهترش را در نظر گرفت
آموخته ام که زندگی دشوار است
ولی من از او سخت ترم... نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما از شهید بهشتی آموخته ایم میان حرف دیگران نپریم و بیش از فرصت قانونی مان، صحبت نکنیم. نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما از شهید بهشتی آموخته ایم میان حرف دیگران نپریم و بیش از فرصت قانونی مان، صحبت نکنیم. شما در مناظره ب دیدید که برخی به این مهم توجه نداشتند.  
 آموخته ام که این عشق است که  زخم ها را شفا میدهد ، نه زمان
 آموخته ام که تنها ی مرا شاد میکند ،  که به من میگوید ، تو مرا شاد کردی
 آموخته ام که گاهی مهربان بودن  بسیار مهمتر از درست بودن است .
 آموخته ام که مهم بودن خوبست  ولی خوب بودن مهمتر است .
 آموخته ام که هرگز نباید به هدیه ای که  ا. آموخته ام که با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، می توان مقام ید ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه می توان قلب ید، ولی عشق را نه.
آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی
آموخته ا. آموخته ام که خ ق است وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم...

آموخته ام که... تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من
می گوید: تو مرا شاد کردی
آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت
آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم
آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم
آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است
آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند
آموخته ام ... که پول شخصیت نمی د
آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند مذاهب دنیا گریز، چیزی بسیار ضد و نقیض را به انسان آموخته اند. به انسان می گویند « از زندگی روی بگردان، زیرا زندگی ضد خداست. اگر از زندگی روی نگردانی به خدا نخواهی رسید. اگر از زندگی روی بگردانی محبوب خدا خواهی شد. » چه تناقضی! حتی یک بچه کو...چک نیز می تواند این تناقض را ببیند. خنده آور است. اگر خدا زندگی را خلق کرده است نمی تواند ضد آن باشد. زندگی را باید گرم و پر حرارت گذراند. باید مشعل زندگی را همزمان از هر دو طرف مشتعل کنند. لحظه ای کوتاه از جشن گرفتن زندگی کافیست تا تو را با طعم جاودانگی آشنا سازد و تو را به شناخت خدا برساند. زندگی شکل آشکار خدا و تجلی او و جشن گرفتن زندگی یگانه راه ستایش اوست. آموخته ام که... آموخته ام ... با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، می توان مقام ید ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه. لطفا به ادامه مطلب بروید .
آموخته ام که خ ق است وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم... آموخته ام که خ ق است وعشق تنهاخداستآموخته ام که وقتی ناامیدمی شومخداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشومآموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدمخدابرایم بهترش رادرنظرگرفتهآموخته ام که زندگی دشواراستولی من ازاوسخت ترم... آموخته ام . . . با پول میشود انسان ید ولی دل نه با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه ، رختخواب ید ولی خواب نه ، ساعت ید ولی زمان نه ، می توان مقام ید ولی احترام نه ، می توان کتاب ید ولی دانش نه ، دارو ید ولی سلامتی نه ، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه . آموخته ام . . . که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ، ی است که به من می گوید : تو مرا شاد کردی ! آموخته ام . . . که مهربان بودن ، بسیار مهم تر از درست بودن است . . . آموخته ام . . . که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی ، نه گفت . آموخته ام . . . که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم . آموخته ام . . . که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم آموخته ام … که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدنش. مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سان شمالی گفت : تاکنون شش هزار دانش آموخته در سامانه کارورزی استان حراسان شمالی ثبت نام د. دریافتم، زندگی معجزه حیات است.

زندگی با کلمه های من ساخته می شود

و هر کلمه ای رد پای معجزه است.

پس می توانم زیبایی را با کلماتم

بیافرینم.

هرگاه ی خشم داشت بدانم

به نوازش و کلام مهرآمیزی نیازمند

است.

هرگاه ی نومید بود به کلماتی که

سپاس او را ابراز کنند محتاج است.

هرگاه ی حسد .