آموخته ام که زندگی کنم

به نقل از خبرگزاریها در مورد آموخته ام که زندگی کنم : آموخته های چارلی چاپلین از زندگی !!! آموخته ام که ... با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، می توان مقام ید ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه.
آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است.. من آموخته ام با تو بودن چقدر آسان است من آموخته ام در کنار تو بودن یعنی همه چیز من آموخته ام تو را صدا یعنی آرامش خاطر خدایا کمکم کن تا بیاموزم این زندگی را که تو به من هدیه کرده ای شاداب تر وسالم تر بسازم وخدایا من آموخته ام که در هر لحظه به درگاه تو نیایش کنم وشکرگزار دریای بیکران رحمت تو باشم. آموخته ام که با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، می توان مقام ید ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه می توان قلب ید، ولی عشق را نه.

آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی

آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت

آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم

آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم

آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی

آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است

آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند

آموخته ام ... که پول شخصیت نمی د

آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند

آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بین م می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم

آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد

آموخته ام ... که این عشق است که زخمها را شفا می دهد، نه زمان

آموخته ام ... که وقتی با ی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد

آموخته ام ... که هیچ در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم

آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم

آموخته ام ... که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

آموخته ام ... که آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یکبار به او بیشتر بگویم دوستش دارم

آموخته ام ... که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد چارلی چاپلین می گوید آموخته ام که : با پول می شود خانه ید ولی آشیانه را نه، می توان رختخواب ید ولی خواب را نه، می توان ساعت ید ولی زمان را نه، می توان مقام ید ولی احترام را نه، می توان کتاب ید ولی دانش را نه، می توان دارو ید ولی سلامتی را نه، می توان خانه ید ولی زندگی را نه، می توان قلب ید، ولی عشق را نه ... آموخته ام که ... تنها ی که مرا در ز. آموخته ام که با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه،رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، می توان مقام ید ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه. آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی آموخته ام ... . چارلی چاپلین می گوید آموخته ام که با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه ...

می توان مقام ید ولی احترام نه،
می توان کتاب ید ولی دانش نه،
دارو ید ولی سلامتی نه،
خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ،
می توان قلب ید، ولی عشق را نه.

آموخته ام که... تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است ک. اموخته ام که آموخته ام که، با پول میشود....

خانه ید ولی آشیانه نه،

رختخواب ید ولی خواب نه،

ساعت ید ولی زمان نه،

می توان مقام ید ولی احترام نه،

می توان کتاب ید ولی دانش نه،

دارو ید ولی سلامتی نه،

خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ،

می توان قلب ید، ولی عشق را نه.

آموخته ام که... تنها ی که. آموخته ام که خ ق است
وعشق تنهاخداست
آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم
خداباتمام عظمتش
عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم
آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم
خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته
آموخته ام که زندگی دشواراست
ولی من ازاوسخت ترم... آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی

آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت

آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم

آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی . آموخته ام که با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، مقام ید ولی احترام نه، کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه؛ و بالا ه می توان قلب ید ولی عشق را نه. آموخته ام که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی! آموخته ام که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن ا. • آموخته ام که... • آموخته ام که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم •آموخته ام که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد • آموخته ام که هیچ کامل نیست همانگونه که من کامل نیستم • آموخته ام که تنها گذشت می تواند به دوستی عمق و معنا ببخشد • آموخته ام که تنها با بخشیدن دیگران می توانم به آرامش روحی برسم . • آموخته ام که تنها اتفاقات . آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من
می گوید: تو مرا شاد کردی. آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است. آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت. آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم. آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن . آموخته ام که وقتی عاشقم، عشق
در ظاهرم نیز نمایان شود.

آموخته ام که عشق مرکب
حرکت است نه مقصد حرکت.

آموخته ام که هیچ در نظر ما کامل
نیست تا زمانی که عاشقش شویم .

آموخته ام که این عشق است که
زخم ها را شفا میدهد، نه زمان.

آموخته ام که تنها ی مرا شاد میکند،
که به من می گوید، تو مرا شاد کردی.

آموخته ام که گاهی مهربان بودن
بسیار مهمتر از درست بودن است .

آموخته ام که مهم بودن خوبست
ولی خوب بودن مهمتر است .

آموخته ام که هرگز نباید به هدیه ای که
از طرف کودکی داده می شود "نه" گفت .

آموخته ام که همیشه برای ی که
به هیچ عنوان قادر به کمکش نیستم، دعا کنم .

آموخته ام که زندگی جدیست ولی ما نیاز به
«دوستی» داریم که لحظه ای با او از جدی بودن دور باشیم .

آموخته ام که تنها چیزی که یک شخص می خواهد فقط
دستی است برای گرفتن دست او و قلبی برای فهمیدنش است.

آموخته ام که زیر پوست سخت همه ، ی
وجود دارد که خوشحال میشود و میتواند دوست داشته باشد.

آموخته ام که خدا همه چیز را در یک روز نیافرید،
پس من چگونه می توانم همه چیز را در یک روز بدست آورم.

آموخته ام که چشم پوشی از
حقایق آنها را تغییر نمی دهد.

آموخته ام که وقتی با ی روبرو میشویم،
انتظار لبخندی از سوی ما دارد.

آموخته ام که لبخند ارزانترین راهی است
که می توان با آن نگاه را عمق بخشید .

آموخته ام که باد با چراغ خاموش کاری ندارد.

آموخته ام که به چیزی که دل ندارد نباید دل بست .

آموخته ام که خوشبختی جستن آن است نه پیدا آن .

آموخته ام که قطره دریاست، اگر با دریا باشد.

و آموخته ام که عشق ، مهربانی ، گذشت ،
صداقت و بلند نظری خصلت انسان های انسان است.

به نام خالق بی همت بر شما وهر آنچه خوبی هست از زمین تا آسمان تقدیم وجود نازنینتان از تجربه ی 24 سال زندگیم : آموخته ام: که اگر در ابتدا موفق نشدم، با شیوه ای جدید تر دوباره بکوشم.
▪ آموخته ام: که موفقیت یک تعریف دارد: آنهم باور داشتن موفقیت است.
▪ آموخته ام: که تنها ی مرا شاد میکند که بگوید تو مرا شاد کردی.
▪ آموخته ام: که گاهی مهرب. آموخته ام که ........
با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید
ولی زمان نه، می توان مقام ید
ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه
ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه.
آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می
گوید: تو مرا شاد کردی
آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است.
آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت
آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا
کنم.
آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد.
همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم.
آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای
گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت
انگیزترین چیز در بزرگسالی است.
آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر
می شویم سریعتر حرکت می کند.
آموخته ام ... که پول شخصیت نمی د.
آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند.
آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که
من بین م می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم.
آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد.
آموخته ام ... که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان
آموخته ام ... که وقتی با ی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را
دارد.
آموخته ام ... که هیچ در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم.
آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم.
آموخته ام ... که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست
داده ما را تصاحب خواهد کرد.
آموخته ام ... که آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یکبار به او بیشتر بگویم
دوستش دارم.
آموخته ام ... که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد.
( چارلی چاپین )
آموخته ام که، با پول میشود....

خانه ید ولی آشیانه نه،

رختخواب ید ولی خواب نه،

ساعت ید ولی زمان نه،

می توان مقام ید ولی احترام نه،

می توان کتاب ید ولی دانش نه،

دارو ید ولی سلامتی نه،

خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ،

می توان قلب ید، ولی عشق را نه.

آموخته ام که... تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من
می گوید: تو مرا شاد کردی

آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت

آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم

آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم

آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی

آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است

آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند

آموخته ام ... که پول شخصیت نمی د

آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند

آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بین م می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم

آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد

آموخته ام ... که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان

آموخته ام ... که وقتی با ی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد

آموخته ام ... که هیچ در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم

آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم

آموخته ام ... که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

آموخته ام ... که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد آموخته ام که خ ق است
وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم... آموخته ام ... که بهترین کلاس درس دنیا، کلاسی است که زیر پای پیرترین فرد دنیاست
آموخته ام ... که وقتی عاشقید، عشق شما در ظاهر نیز نمایان می شود
آموخته ام ... که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی
آموخته ام ... که داشتن کودکی که در آغوش شما به خواب رفته، زیباترین حسی است که در دنیا وجود دارد
آموخ.

آموخته ام ڪه وقتۍ ناامید میشوم خُـღــداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود و عاشقانه انتظار میڪشد ڪه به رحمتش امیدوار شوم آموخته ام که خ ق است وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم... آموخته ام که وقتی عاشقم، عشق
در ظاهرم نیز نمایان شود.

آموخته ام که عشق مرکب
حرکت است نه مقصد حرکت.

آموخته ام که هیچ در نظر ما کامل
نیست تا زمانی که عاشقش شویم .

آموخته ام که این عشق است که
زخم ها را شفا میدهد، نه زمان.

آموخته ام که تنها ی مرا شاد میکند،
که به من می گوید، . شخصی فرزند خود را نزد بزازی فرستاد به جهت شاگردی. بعد از دو سال پرسید: چیزی آموخته ای؟ گفت: آری، نصف کار را آموخته ام.

گفت: آن کدام است؟ گفت: پارچه باز را یاد گرفته ام، پارچه جمع مانده است!
آموخته ام: که اگر در ابتدا موفق نشدم، با شیوه ای جدید تر دوباره بکوشم
آموخته ام: که موفقیت یک تعریف دارد: آنهم باور داشتن موفقیت است
آموخته ام: که تنها ی مرا شاد میکند که میگوید تو مرا شاد کردی
آموخته ام: که گاهی مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است
آموخته ام: که هرگز نباید به هدیه ای که از طرف کودکی داده می شود، نه گفت
آمو. رئیس سازمان نظام ی کشاورزی و منابع طبیعی از آموزش و پرورش خواست که از ۱۲هزار دانش آموخته رشته های محیط زیست به عنوان مدرس کتاب درسی "انسان و محیط زیست" استفاده شود. ادامه: ۱۲ هزار دانش آموخته محیط زیست را بعنوان مدرس جذب کنید آموخته ام که وقتی عاشقم، عشق در ظاهرم نیز نمایان شود آموخته ام که عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت آموخته ام که هیچ در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشقش شویم آموخته ام که این عشق است که زخم ها را شفا میدهد، نه زمان آموخته ام که تنها ی مرا شاد میکند که به من می گوید تو مرا شاد کردی آموخته ام که گاهی مهربان بودن بسیار مهمتر از درست بودن اس. آموخته ام ... با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، می توان مقام ید ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه. آموخته ام: که اگر در ابتدا موفق نشدم، با شیوه ای جدید تر دوباره بکوشم
آموخته ام: که موفقیت یک تعریف دارد: آنهم باور داشتن موفقیت است
آموخته ام: که تنها ی مرا شاد میکند که میگوید تو مرا شاد کردی
آموخته ام: که گاهی مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است
آموخته ام: که هرگز نباید به هدیه ای که از طرف کودکی داده می شود، نه گفت
آمو. آموخته ام که وقتی عاشقم، عشق در ظاهرم نیز نمایان شود آموخته ام که عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت آموخته ام که هیچ در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشقش شویم آموخته ام که این عشق است که زخم ها را شفا میدهد، نه زمان آموخته ام که تنها ی مرا شاد میکند که به من می گوید تو مرا شاد کردی آموخته ام که گاهی مهربان بودن بسیار مهمتر از درست بودن اس. asemooni.com love only god عشق تنها خداست ... آموخته ام که خدا عشق است … وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم…

یکی از اصول مدیریت پروژه اینه که باید درس آموخته های (lessons learned) پروژه رو ثبت و نگهداری و بازاستفاده کرد. وقتی می خوایم پروژه جدیدی رو شروع کنیم، یکی از اولین کارهامون اینه که درس آموخته های مرتبط رو از پروژه های قبلی جمع کنیم.
ولی واقعا چطوری باید این کار رو کرد؟
بقیه در ادامه مطلب... آموخته های دوستان من در زندگی آموخته ام: هرچه برای خود میخواهم برای دیگران نیز بخواهم و هر آنچه برای خود نمی پسندم ، برای دیگران نیز نپسندم. آموختم: بجز خدا به ی اعتماد نکنم. آموختم: راز خودم رو به هر ی نگم. اموختم: بفهمم نه اینکه فقط یاد بگیرم! اموختم: بشنوم نه اینکه فقط گوش کنم! اموختم: همواره قدردان خوبی های اطرافیانم باشم! اموختم: ب. سخنگوی پاسداران گفت: تداوم راه (ره) موجب شده تا امروز در حوزه نظامی خودکفا باشیم و این استقلال و عزت طلبی را از طریقت راحل (ره) آموخته ایم. سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین: ادامه: ۱۲ هزار دانش آموخته محیط زیست را بعنوان مدرس جذب کنید 600دانش آموخته فرهنگیان کرمان از مهر امسال پا به عرصه تعلیم وتربیت می گذارند. آموخته ام که پول شخصیت نمی د آموخته ام که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم آموخته ام که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد آموخته ام که هیچ کامل نیست همانگونه که من کامل نیستم آموخته ام که تنها گذشت می تواند به دوستی عمق و معنا ببخشد آموخته ام که تنها با بخشیدن دیگران می توانم به آرامش روحی برسم . آموخته ام که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند آموخته ام که این ایمان وعشق الهی است که زخمها را شفا می دهد نه زمان آموخته ام که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد آموخته ام که وقتی با ی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد آموخته ام که نفرت آئینه دل را سیاه می کند همانگونه که محبت به آن جلا می بخشد. آموخته ام که هیچ مثل من فکر نمی کند اما من می توانم به افکار دیگران احترام بگذارم . آموخته ام که نمی توانم احساسم را انتخاب کنم، اما می توانم نحوه برخورد با آنرا انتخاب کنم آموخته ام که بهترین موقعیت برای نصیحت تنها یک زمان است؛ و آن وقتی ست که از شما خواسته شود. آموخته ام که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است (روحش شاد) آموخته ام که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد آموخته ام که دوستان واقعی جواهراتی هستند که به دست آوردنشان راحت اما نگهداشتنشان سخت است. آموخته ام که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند آموخته ام که ثروتمند آن ی نیست که مال بسیار دارد بلکه آن ی ست که به کمترین ها قانع و خشنود است. آموخته اام که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس دلیلی ندارد که من بین م می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم آموخته ام که زندگی سناریویی ست که من می توانم با ایفایی ماهرانه و زیبای نقش خود اثری باشکوه و ماندگاراز خود در ذهن زمان باقی بگذارم. آموخته ام که زندگی را از طبیعت یاد بگیرم ؛ چون بید متواضع باشم؛ چون سرو راست قامت، چون صنوبر صبور؛ چون بلوط مقاوم، چون رود روان، چون خورشید با سخاوت، چون ابر باکرامت، چون کوه استوار، چون اقیانوس آرام و چون مهتاب روشنی بخش باشم. وبلا ه آموخته ام معنی زندگی و امید به آینده در جلوه های دنیائی آن نیست بلکه به شکوه انتظاری ست که قلبم را تسخیرکرد. زندگی کن و لبخند بزن معروف است آمادگی بدنی بالای او در عملیات کوهستانی اطراف کابل به کمکش می آمد اما دلیل حضور او در عراق و افغانستان چیز دیگری بود: سابقه او به عنوان دانش آموخته مدرسه نظامی یی ها در تهران و قدرت تکلم به زبان فارسی. بندرعباس - ایرنا - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: سه هزار و 900 دانش آموخته ی استان،در قالب طرح کارورزی، مهارت های لازم برای ورود به بازار کار را فرا می گیرند. آموخته ام که خ ق است وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم... معاون علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که دیگر مدرک به درد نمی خورد و باید به دنبال افزایش مهارت ها در رشته های گوناگون بود گفت: درحال حاضر در کشور 50 هزار دانش آموخته بیکار با مدرک ی داریم. آموخته ام که خ ق است وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم...

آموخته ام که... تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ی است که به من
می گوید: تو مرا شاد کردی
آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت
آموخته ام ... که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم
آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم
آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است
آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند
آموخته ام ... که پول شخصیت نمی د
آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند مذاهب دنیا گریز، چیزی بسیار ضد و نقیض را به انسان آموخته اند. به انسان می گویند « از زندگی روی بگردان، زیرا زندگی ضد خداست. اگر از زندگی روی نگردانی به خدا نخواهی رسید. اگر از زندگی روی بگردانی محبوب خدا خواهی شد. » چه تناقضی! حتی یک بچه کو...چک نیز می تواند این تناقض را ببیند. خنده آور است. اگر خدا زندگی را خلق کرده است نمی تواند ضد آن باشد. زندگی را باید گرم و پر حرارت گذراند. باید مشعل زندگی را همزمان از هر دو طرف مشتعل کنند. لحظه ای کوتاه از جشن گرفتن زندگی کافیست تا تو را با طعم جاودانگی آشنا سازد و تو را به شناخت خدا برساند. زندگی شکل آشکار خدا و تجلی او و جشن گرفتن زندگی یگانه راه ستایش اوست. چه متنه قشنگی! واقا زندگی این: گله هارابگذار!ناله هارابس کن! روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را... فرصتی نیست که صرف گله وناله شود! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت.... یاهمین سال جدید!! بازکم مانده به عید!! این شتاب عمراست ... من وتوباورمان نیست که نیست!! زندگی گاه به کام است. متنی فوق العاده برای شمایی که فوق العاده هستید :
من آموخته ام :
ساده ترین راه برای شاد بودن،
دست کشیدن از گلایه است... من آموخته ام :
تشویق یک آموزگار خوب،
می تواند زندگی شاگردانش را دگرگون کند... من آموخته ام :
افراد خوش بین نسبت به افراد بدبین٬
عمر طولانی تری دارند... من آموخته ام :
نفرت مانند اسید،
ظرفی که در آن . آموخته ام که خ ق است وعشق تنهاخداستآموخته ام که وقتی ناامیدمی شومخداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشومآموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدمخدابرایم بهترش رادرنظرگرفتهآموخته ام که زندگی دشواراستولی من ازاوسخت ترم... مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سان شمالی گفت : تاکنون شش هزار دانش آموخته در سامانه کارورزی استان حراسان شمالی ثبت نام د. آموخته ام . . . با پول میشود انسان ید ولی دل نه با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه ، رختخواب ید ولی خواب نه ، ساعت ید ولی زمان نه ، می توان مقام ید ولی احترام نه ، می توان کتاب ید ولی دانش نه ، دارو ید ولی سلامتی نه ، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه . آموخته ام . . . که تنها ی که مرا در زندگی شاد می کند ، ی است که به من می گوید : تو مرا شاد کردی ! آموخته ام . . . که مهربان بودن ، بسیار مهم تر از درست بودن است . . . آموخته ام . . . که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی ، نه گفت . آموخته ام . . . که همیشه برای ی که به هیچ عنوان قادر به کمک ش نیستم دعا کنم . آموخته ام . . . که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم آموخته ام … که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدنش. دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: تکیه بر فرهنگ معنوی و آموخته های دوران دفاع مقدس را می توان نقطه ای برای نجات فرد در آ ت عنوان کرد. آموخته ام که خ ق است وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم... زندگی، یک بازی است.

بیش تر مردم زندگی را پیکار می انگارند اما زندگی پیکار نیست، بازی است. زندگی، بازی بزرگ داد و ستد است؛ زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت؛ و هر چه بدهد بازخواهد گرفت. اگر نفرت بورزد، نفرت به او باز خواهد آمد و اگر عشق ببخش.