آینا

به نقل از خبرگزاریها در مورد آینا : نمایش خدای کشتار نویسنده یاسمینا رضا کارگردان علیرضا کوشک جلالی ؛کار جدید گروه تئاتر آينا از سوم دی ماه 1393در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه میرود در این نمایش سیروس مصطفی؛بیتا ؛مرتضی رضایی؛وحیده نویدی ایفای نقش میکنند..سایر عوامل س رست گروه و مدیر اجرا:علی فتوحی ؛دراماتورژ:هومن جلالی؛طراح صحنه علی فتوحی؛دستیار کارگردان معصومه حب ؛. تبریزی های اهل تئاتر پاییز سال 92 را سخت می توانند فراموش کنند ، د و سال پیش د ر همین روزها تئاتر شهر تبریز با اجرای نمایش «روبینسون و کروزو» رونق دوباره گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، نمایش روبینسون و کروزو -جایی د ر ناکجاآباد - کاری از گروه نمایش «آينا» تبریز به کارگرد انی علیرضا کوشک جلالی تا کنون پیش از این بیش از 60 اجرا د ر تبریز و د ر ای تهران، مشهد و اهواز د اشته است.
این نمایش با حضور موفق د ر جشنواره بین المللی تئاتر فجر به عنوان کار برگزید ه مخاطبان مورد تقد یر قرار گرفت.
این پایان کار نمایش روبینسون و کروزو نبود ؛ اوایل امسال د ر فستیوال بین المللی ایتوس آنکارا-ترکیه نظر مخاطبان و منتقد ان جشنواره را جلب کرد و به عنوان سفیر صلح و د وستی ایران د ر رسانه ها از آن یاد شد .
روبینسون و کروزو د استان د و خلبان، د و سرباز و د و د شمن است. جنگی بی رحم آنها را رو د ر روی هم قرار د اد ه و اکنون هر د و، پس از سقوط هواپیماهایشان از روی اجبار به جزیره کوچکی پناه آورد ه اند و مجبورند با یکد یگر زند گی کنند .
«روبینسون و کروزو» با تصاویر قوی و جاد ویی زند گی د و د شمن را نشان می د هد که پس از مد تی مجبورند بیاموزند که سفر به د رون تنها از طریق آن د یگری میسر است. نقاط مشترک را کشف می کنند ، با هم بازی می کنند و خاطرات شان د ر ارتباط با همسران و خانواد ه شان، که بی شباهت به هم نیست را با هم تقسیم می کنند و به این ترتیب آرام آرام د وستی عمیقی بین شان شکل می گیرد .
علی رضا کوشک جلالی که علاوه بر کارگرد انی، ترجمه نمایشنامه «روبینسون و کروزو» نوشته نینا د ینترونا و جیاکومو راویچیو را نیز برعهد ه د اشته، د رباره روند شکل گیری این نمایش، با اشاره به سال ها زند گی د ر کشور آلمان و آشنایی با شیوه های مد رن و خاص نمایشی د ر آن کشور گفته است: به خاطر زند گی د ر آنجا و آشنایی و د ید ن شیوه های مد رن، خاص و جد ید د ر تئاتر آلمان بسیار مشتاق هستم تا جوان های تئاتری د ر کشور خود م را نیز با این شیوه ها آشنا کنم و د ر همین راستا بعد از اجرای چند نمایش که د ر تهران روی صحنه برد م و همچنین پیگیری نمایش هایی که از شهرستان ها می آمد ند ، متوجه شد م که با جود علاقه مند ان بی شماری که د ر د یگر ا وجود د ارد و استعد اد های خوبی هم د ر آنها می توان پید ا کرد اما متاسفانه امکانات بسیار کمی د ر اختیارشان است. رو مه کلنیشه روند شاود ر گزارشی اختصاصی د رباره این نمایش نوشته است: د و مرد تنها د ر یک جزیره، د و خلبان که هواپیما هایشان مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. آن ها د شمن یکد یگرند و این مسئله را نخست از شکل و شمایل اونیفورم های متفاوت آن د و و بعد با توجه به این که به د و زبان مختلف سخن می گویند ، می توان فهمید . اکنون آن ها به این جزیره پناه آورد ه اند و راه فراری ند ارند .
د استان «روبینسون و کروزو» بیشتر حول و حوش د وستی و رفاقت د ور می زند . اما برای رسید ن به د وستی، این د و مرد باید راه سختی را طی کنند . د ر ابتد ا هیچ چیز این د و را به هم پیوند نمی د هد و آن ها تنها به صورت د و ماشین جنگی عمل می کنند : با خشونت به زد و خورد می پرد ازند ، هم د یگر را به شکلی زشت تمس می کنند و د ر روابط شان ذره ای انسانیت به چشم نمی خورد . د ر این د رگیری ها گاه اولی و گاه د ومی پیروز می شود . بالا ه این د و سرباز متوجه می شوند که د ر این موقعیت اضطراری باید د ست همکاری به سوی یکد یگر د راز کنند . به این ترتیب است که با د رآورد ن هر تکه از اونیفورم های نظامی یک گام به سوی انسان عاد ی نزد یک و از ح ماشین جنگی خارج می شوند . پس اقد ام مشترک برای هد فی مشترک آغاز می شود ... این نمایش به ساد گی می توانست تبد یل به یک سانتی مانتالیزم آموزشی و اخلاقی شود . اما علیرضا کوشک جلالی به د ور از د گم های رایج اجرایی، با شور و هیجان، ریتمی تند و سرزند گی خاصی، نمایشی پر از طنز که مملو از لحظات انسانی است را به صحنه کشید ه است. بازیگران بسیار پر احساس و با طنزو د قتی چشمگیر نقش شان را بازی می کرد ند .

تماشاچیان که بی اند ازه تحت تاثیر قرار گرفته بود ند ، د وست د اشتند این د و سرباز را که د ر انتهای نمایش با عشق به آغوش هم پناه برد ه بود ند را با همان شور و شوق د ر آغوش کشند . سیروس مصطفی و علی فتوحی بازیگران، محمد علی مناجاتی و هومن جلالی به عنوان طراح و د راماتورژ از عوامل این نمایش خواهند بود .علی فتوحی به عنوان س رست گروه آينا ضمن ابراز سند ی از این اتفاق خوب و حمایت های صورت گرفته از طرف مد یران و مسئولان استان می گوید : استان پتانسیل بسیار خوبی د ر حوزه فرهنگ و هنر د ر عرصه های بین المللی د ارد فقط کافی است هنرمند ان استان کمی مورد حمایت و تشویق قرار بگیرند .
فتوحی اد امه می د هد : حضور شخصیت های هنری و مطرح د ر عرصه بین المللی اعتبار هنری شهر تبریز را د وچند ان خواهد کرد چنان که د وسال قبل با پیگیری های گروه آينا برای حضور جناب آقای کوشک جلالی وحمایت معنوی انجمن هنرهای نمایشی استان و اجرای د واثر خوب به کارگرد انی ایشان و استقبال خوب تماشاگران اکنون شاهد این هستیم که نام تبریز و ایران ی به واسطه هنر تئاتر د ر رسانه های بین المللی مطرح می شود .
او د ر پایان با ابراز امید واری د ر خصوص تاسیس اد اره تئاتر و فراهم آورد ن امکانات مناسب و تقویت انجمن هنرهای نمایشی تئاتر استان اظهار د اشت: اگر د و سال قبل حمایت های اولیه شهرد اری تبریز و سازمان فرهنگی هنری شهرد اری تبریز نبود اکنون این موقعیت ایجاد نشد ه بود .
تئاتر ملی «مانهایم» به عنوان قد یمی ترین مجموعه تئاتر کشور آلمان از نمایش های برگزید ه کشورهای مختلف جهان د عوت می کند تا د ر مانهایم حضور یابند ، هر چند سال 2013 کوشک جلالی با نمایشنامه «راه ن» اثر فرید ریش شیلر د ر «فستیوال شیلر» شرکت کرد که با استقبال چشمگیر تماشاچیان و مطبوعات آلمانی روبه رو شد اما تا کنون نمایشی از ایران د ر مانهایم حضور پید ا نکرد ه است. تئاتر ملی مانهایم با 236 سال قد مت د ر سال 1779 تاسیس شد ه است. د ر این مجموعه فستیوالی با عنوان د وسالانه شیلر برگزار می شود .
گفتنی است سیروس مصطفی - مدیر امور هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز - یکی از دو بازیگر این تئاتر است و این سازمان روزهای خوب و موفقی را برای وی آرزو می کند.
شاهئر دوردئ اوسسا سوقی آرادان چئقدئینه بیر گرچِک گؤچدی بیزده ن،
اؤی ائشئغئ اؤچدی بیرده ن،
غالساقدا بیز بو دونیأده
اوُنگ مازاسئ غاچدئ بیزده ن.دوردئ شاهئر ، آق قلاشأهری نینگ صحنه سفلی اوباسئندا دونیأ اینیپ ، اولالدی. آتاسی اؤی اوسساسی بولانی اوچین یاشلئق دان اوسسا بولوپ ، ایل حالقئنگ اؤی ایشیک لرنی بِزأپ باشلادئ. شیدی. سلام به گل های بهشتی در این هفته این گل ها در کلاس بهترین بودند. از نظر اخلاقی و انظباطی : مریم جوادیان - مبینا خاک زاد - حنانه حسنی - نیکا گلچین فر - آينا آرش - بهار کارگ ژوه- فاطمه اشراقی دانشمندان کلاس در هفته ی سوم مهر. 1- مهدیس 2- نازنین متولیان 3- هستی اسفندیاری 4 - آوا عاشق 5- روزا زارع انی که ماکت مدرسه را عالی درست دو انی که پاور درست د فاطیما بختیاری - آوا عاشق - فاطمه اشراقی - سها هندویی - بهار کار گر پژوه - تیام ابراهیم زاده - حنانه حسنی - نیکا گلچین فر - فاطمه مرادی سلام به گل های بهشتی در این هفته این گل ها در کلاس بهترین بودند. از نظر اخلاقی و انظباطی : مریم جوادیان - مبینا خاک زاد - حنانه حسنی - نیکا گلشن فر - آينا آرش - بهار کارگ روژه- فاطمه اشراقی دانشمندان کلاس در هفته ی سوم مهر. 1- مهدیس 2- نازنین متولیان 3- هستی اسفندیاری 4 - آوا عاشق 5- روزا زارع انی که ماکت مدرسه را عالی درست دو انی که پاور درست د فاطیما بختیاری - آوا عاشق - فاطمه اشراقی - سها هندویی - بهار کار گر پروژه - تیام ابراهیم زاده - حنانه حسنی - نیکا گلشن فر - فاطمه مرادی معرفی های کوتاه راه یافته به ششمین جشنواره ملی و نیایش به روایت دوربین
39 کوتاه به بخش مسابقه ششمین جشنواره ملی و نیایش به روایت دوربین راه یافت.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران: از بین 273 کوتاه ارسال شده به دبیرخانه ششمین جشنواره ملی و نیایش به روایت دوربین 39 کوتاه در بخش های داستانی، مستند، پویانمایی، تج. آداب و رسوم چهارشنبه سوری در تبریز آداب و رسوم چهارشنبه سوری در تبریز در تبریز صبح روز (یک روز قبل از چهارشنبه سوری) جوانان پیش از طلوع آفتاب به کوچهمی رفتند و هفت بار از روی جوی آب یا چشمه آب می پ د و در همان حال می خواندند: آتیل ماتیلچهارشنبه آينا تکین بختیم آچیل چهارشنبه . از دیگر رسم های این دیار این بود که مردم همراه اعضای خانواده روز و به خصوص عصر روز برای ید به چهارشنبه بازاری می رفتند و خوردنی هایی همچون آجیل و شیرینی تهیهمی د و به آن آجیل ، چهارشنبه یمیشی که ترکیب آن عبارت بود از مغز گردو ، بادام ، فندق ،کشمش ، نخود و ...می گفتند. یکی از مراسم دیگر ید لباس تازه برای بچه ها بود و به آن بچه ها (چهارشنبه بالالاری ) می گفتند درواقع چهارشنبه سوری جشن ک ن بود به طوری که مردم به طنز و ظرافت می گفتند چهارشنبه اوشاغی بشی بیر شاهی. ارسال چهارشنبه لیق از دیگر مراسم این روز بود که به خانه عروسی که تازه به خانه بخت رفته از طرفپدر و مادرش انجام می گرفت. چهارشنبه لیق بیشتر تشکیل می شد از پارچه برای لباس ، پیراهن برای داماد ، آجیل چهارشنبه سوری .همچنین ارسال چهارشنبه لیق از طرف داماد به عروس که هنوز به خانه بخت نرفته و در خانه پدری زندگیمی کرد رایج بود. از رسوم قدیمی دیگر می توان به آتش روشن در پشت بام خانه ها اشاره کرد و بچه ها هنگام پ از آتش می خواندند آتیل ماتیل چهارشنبه بختیم آچیل چهارشنبه که معادل فارسی آن زردی من از تو سرخی تو از من است. نامگذاری چهارشنبه های اسفند ماه از دیگر رسوم جالب بود که قدیمی ها انجام می دادند به طوریکه بهاولین چهارشنبه اسفند ماه ، اول چهارشنبه به دومی ، کوله چهارشنبه به سومی چیله گودی چهارشنبهو به چهارمی آخیر چهارشنبه می گفتند و هر چهارشنبه در پشت بام خانه ها آتش روشن می د. بعضی از این مراسم ها همچنان هم در بین مردم تبریز انجام می گیرد و مردم تبریز به رسم قدیم و بهیاد آن روزها هنوز هم بعضی از آن مراسم ها را اجرا می کنند. شهـریار یالان دونیا، یالان دونیا! سنین بهرن ییه ن کیمدیر کیمینکی سن؟ ییه ­ن کیمدیر؟
سنه دوغرو دیه ن کیمدیر؟
یالان دونیا، یالان دونیا!

سنی فرزانه لر آتدی
قاپیب، دیوانه لر توتدی
کیمی آلدی، کیمی ساتدی
ساتان دونیا، آلان دونیا

آتی ازل داغا سالدیق
یورولدوقجا دالی قالدیق
آتی ساتدیق، اولاغ آلدیق
یهر اولدی پالان دونیا

بیری آينا ، بیری پاس دیر
بیری آیدین، بیری کاس دیر
گجه توی دور، گونوز یاس دیر
گول آچدیقجا، سولان دونیا

ایگیت ارین باشین یئیه­ن
گوجالار بوزباشین یئیه­ن
قبیرلرین داشین یئیه­ن
اءوزو یئنه قالان دونیا!

نه ق ن، کیم گول اکن دیر؟
کیم قیلیج تک قان توکن دیر؟
تیمور هله کوره کن دیر
چنگیز جانین، آلان دونیا

یامان قورقو! ییغیلایدین!
طوفانلاردا بوغولایدین!
نه اولایدی بیر داغیلایدین
بیزی درده سالان دنیا

چاتیب، سندن کوءچن کچدی
اجل جامین، ایچن کچدی
اولان اولدو، کئچن کئچدی
نه ایستردین اولان دونیا

بوغولایدین، دوغان یئرده
دوغوب خلقی بوغان یئرده
اوغول نعشین اوغان یئرده
آنا زولفون یولان دونیا شهـریار سایز 60*30طرح مارکوتا روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مارکوتا روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مارکوتا تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مارکوتا تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل مارکوتا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل مارکوتا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح لیلاک - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح لیلاک - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل لیلاک - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل لیلاک - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح ضحی سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح ضحی سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح ضحی آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح ضحی آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل ضحی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل ضحی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل ضحی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل ضحی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح زوو-کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح زوو-کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل زوو-کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل زوو-کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح زوو روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح زوو روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح دامبو آبی تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح دامبو آبی تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح دامبو آبی روشن -کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح دامبو آبی روشن -کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور دامبو -کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور دامبو -کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح دژاوو روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح دژاوو روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور دژاوو خا تری - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور دژاوو طلایی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور دژاوو طلایی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح داماس مشکی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح داماس مشکی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح داماس سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح داماس سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح داماس قرمز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح داماس قرمز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح داماس نارنجی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح داماس نارنجی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح آنتالیا بژ - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح وودکیوب بژ - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح وودکیوب بژ - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح وودکیوب قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح وودکیوب قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح وودکیوب - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح وودکیوب - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح پترا قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح پترا قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح پترا کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح پترا کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور پترا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور پترا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور پترا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور پترا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح هریشت کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح هریشت کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور هریشت - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور هریشت - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور هریشت - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور هریشت - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح هانی کامپ روشن (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح هانی کامپ روشن (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح هانی کامپ تیره (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح هانی کامپ تیره (دیجیتال)-کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح فرکتال روشن (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فرکتال روشن (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح فرکتال تیره (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فرکتال تیره (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح فیور (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فیور (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور فیور (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور فیور (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح آ ت کرم (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آ ت کرم (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح آ ت قهوه ای (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آ ت قهوه ای (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور آ ت (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور آ ت (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح آلفا زیتونی (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آلفا زیتونی (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور آلفا (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور آلفا (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح کاژین زیتونی (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کاژین زیتونی (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح پرسیس (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح پرسیس (دیجیتال)- کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح هیرا قهوه ای (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح هیرا قهوه ای (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح هیرا کرم (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح هیرا کرم (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد تک گل هیرا (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل هیرا (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح بلا سفید (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح بلا سفید (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح بلا آبی (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح بلا آبی (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد تک گل بلا (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدتک گل بلا (دیجیتال) - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدسایز 50*25طرح هامبورگ سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد
طرح هامبورگ سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کلاسیک کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کلاسیک کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کلاسیک قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کلاسیک قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مداد رنگی سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مداد رنگی سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مداد رنگی آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مداد رنگی آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مداد رنگی مشکی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مداد رنگی مشکی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مارینا سبز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مارینا سبز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مارینا آبی - کاشی احسان میبد- بازرگانی امین یزدطرح مارینا آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مارینا قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح مارینا قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کاسپانیا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کاسپانیا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کاسپانیا کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کاسپانیا کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح تیرما روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح تیرما روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح تیرما تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح تیرما تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح رافائل کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح رافائل کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح رافائل سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح رافائل سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح رافائل مشکی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح رافائل مشکی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آنیسا سبز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آنیسا سبز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آنیسا سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آنیسا سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آنیسا صورتی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آنیسا صورتی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کنز آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کنز آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کنز کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کنز کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کنز قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کنز قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کنز سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کنز سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کنز مشکی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کنز مشکی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح سورنتو - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح سورنتو - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح روژان کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح روژان کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح روژان نسکافه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح روژان نسکافه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح روژان مشکی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح روژان مشکی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح تورین سبز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح تورین سبز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح تورین قرمز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح تورین قرمز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح تورین سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح تورین سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح تورین نارنجی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح تورین نارنجی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح فلور هانی تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور هانی تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح فلور هانی روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور هانی روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح فلور آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح فلور بنفش تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور بنفش تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح فلور بنفش روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور بنفش روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح سیکو روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح سیکو روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح آتن آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آتن آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد سایز 45*30طرح ملودی نرمین سبز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح ملودی نرمین سبز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح ملودی نرمین بنفش - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح ملودی نرمین بنفش - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدآينا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد" alt="طرح آينا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد" src="http://www.emgiran.ir/fa/images/product/ehsan/3045/other/aina_tile_ceramic.jpg" />طرح آينا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آندیا قرمز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آندیا قرمز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آندیا سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آندیا سفید - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آندیا نارنجی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آندیا نارنجی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آندیا آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آندیا آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور هانی تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور هانی تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور هانی روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور هانی روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور آبی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور بنفش تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور بنفش تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور بنفش روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح فلور بنفش روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آرنا کرم تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح آرنا کرم تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح اونی سبز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح اونی سبز - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح اونی یاسی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح اونی یاسی - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد سایز 40*20طرح سپیدار - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح سپیدار - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد سایز 60*20 دیجیتالطرح سیشل کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح سیشل کرم - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح سیشل قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح سیشل قهوه ای - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور سیشل - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور سیشل - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور سیشل - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور سیشل - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح سورنا روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح سورنا روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح سورنا تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح سورنا تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور سورنا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور سورنا - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح کندل تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کندل تیره - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد طرح کندل روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزدطرح کندل روشن - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزد دکور کندل - کاشی احسان میبد-بازرگانی امین یزددکور کندل - کاش ازعلاقمندی اصولگرایان به سعادت تا خواسته های برجای مانده مردم{…} imag بگزارش چیچست نیوز:از اولین باری که مطلبی با عنوان شایعات برکناری استاندار آذربایجان غربی نقل محافل مجازی و صحبت های در گوشی خیابانی شد، قریب به یک ماه می گذرد، سخنی که گفته شده بود و بازخوردهای خاص خود را به همراه داشت و با گذشت زمان و گذر از تاریخ ۲۸ شهریور ماه، می رفت که به فراموشی س شود! اما ۱۹ مهرماه، سایت اصول گرای ندای ارومیه که علاقه بسیاری به گرفتن سوتی های دیگر سایتها دارد و در آ ین مورد ایرنای آذربایجان غربی را نواخته است، در اقدامی شاید هدف دار، به باز نشر این مطلب بایگانی شده از سایت های انصاف و پویش مبادرت ورزید با این مطلع کلام که:” از همان روزهای اول بعد از انتخابات هم می شد حدس زد که شعار مردم پسند اعتدال برای و تش، کم دردسرساز نخواهد بود.پیام های تبریک دوم دادی ها و حتی فتنه گران برای و سرور از اقبال وی در انتخابات نشان میداد که روزهای سختی در انتظار مرد تدبیر و امید است. انگار همه به فکر مصادره فاتح انتخابات بودند.اما در چینش ک نه نشان داد که نسبت به افراطی ها آلرژی داد و رئیس جمهور حداقل “سعی” کرد که از هم نشینی با افراطیون بپرهیزد. قاعدتا این رویه برای تند روهای راست و چپ خوشآیند نبود، پس مردان کنار رفته با ابزارهای رسانه ایشان نسبت به وی حملات سختی را آغاز د.ماکت کوچک این فرایند در فضای آذربایجان غربی هم رخ داد. چندماه پس از حضور قربانعلی سعادت در این استان به عنوان مهره با تجربه و امتحان پس داده ت، بیشتر افراطیون به عینه پ ر شدن رویای بازگشت به صحنه را احساس د.” cartoon5 اما آنچه سایت ها در فاصله بین ۲۶ تا ۲۹ شهریورماه منتشر نموده بودن چه بود که دوستداران اصول گرایی و دلواپسان دیروز را تا این حد، دلسوز و دل نگران استان آذربایجان غربی و استاندار “امتحان پس داده” اش ساخته بود؟ در بخشی از تحلیل این سایت ها آورده شده بود:” رفتارهای سعادت در مدت سکانداری استان، انتصابات وی چه به عنوان فرمانداران شهرستان ها و چه مدیران کل از یک سو، اتخاذ شیوه های فاصله دار از سیاست های ت تدبیر و امید، اعم از ناتوانی در جلب سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی و بعضا تاراندن اندک علاقمندان حضور در بازار سرمایه ی استان و مهم تر از همه فاصله گیری از مردم و عدم توجه شایسته به ایشان و نیازهای استان از سوی دیگر، سبب شده است که با فرو کش احساسات اولیه، بازار شایعات هم سنگ عنوان شیخ الشیوخی ایشان مطرح باشد.و در بخشی دیگر آورده بود: شنیده ها حاکی از آن است که پس از حضور ریاست محترم جمهوری در استان، سعادت جای خود را به فرد دیگری خواهد سپرد که اتفاقا یکی ازگزینه های مطرح به عنوان استاندار آذربایجان غربی بود. سید محمود زمانی قمی دارای مدرک کارشناسی ارشد از سال ۷۹ تا ۸۲ استاندار ایلام بوده است. فردی که چندین دوره استانداری در ت اصلاحات را داشت و در پنجم تیرماه سال ۸۲ به عنوان استاندار چهارمحال بختیاری معرفی شد و به مدت ۲۷ ماه در پست استانداری چهارمحال و بختیاری فعالیت کرد.”در اینکه سعادت انتخاب اول برای استانداری استان متفاوت و خاص آذربایجان غربی نبود و برآیند رفتارهای سیاست ورزان استانی، به انتصاب و معرفی ایشان انجامید و به سبب عنوان وزین “با سابقه ترین استاندار سال های پس از انقلاب” محلی برای اعتراض نداشت، جای هیچ شبهه ای نیست، اما پرسش اساسی که در این مقطع قابل طرح است اینکه عملکرد سعادت به عنوان استاندار منطقه ای که فرصت است اگر قدر بدانیم و با تدبیر عمل کنیم و گرنه به تهدید عظیمی قابل تغییر است، چگونه بوده است که اصول گرایان دلواپس را چنین تغییر موضع داده و دلشاد ساخته که در دفاع از سعادت چاک می کنند؟ panorama این سایت اصول گرا، مطلب خود با طرح چند سوال به پایان برده است که:” چه شده است که رسانه های شناخته شده اصلاح طلب در کشور و رسانه های محلی این جریان به بهانه های مختلف در چند روز اخیر این گونه به استاندار آذربایجان غربی می تازند؟سعادت در برابر کدام یک از خواسته های ستادی و اصلاحاتی ایستاده است؟چه انی د ی اتاق طبقه ششم استانداری آذربایجان غربی هستند؟اصلاح طلبان کدام مهره دست آموز و حرف گوشکنشان را به عنوان جانشین قربانعلی سعادت معرفی کرده اند؟”اما از بیان این نکته طفره رفته اند که به واقع چرا تا این حد علاقمند سعادت شده اند و فارغ از انتصابات فراوان سعادت از جریانات همسو با شه و شیوه مدیریت ایشان، کدام یک از فعالیت های سعادت مفید حال استان و منطبق بر خواسته مردم در رای دادن به شعارهای انتخاباتی ت تدبیر و امید بوده است و آیا ایشان نیز به مانند به قول ایشان رسانه های اصلاح طلب باور دارند که هیچ اتفاق امیدوار کننده ای در استان رخ نداده است؟ البته با برآورده شدن خواسته های اصولگرایان استان، دور از انتظار نخواهد بود اگر لبی به انتقاد از سوی این عده باز نشود اما آیا پیام آرای مردم در انتخابات دادماه ۹۲ و خواسته ایشان همانی است که اصولگرایان می خواستند و اگر چنین بود چرا سومین جایگاه رای کشور به به نام استان آذربایجان غربی رقم خورد؟رای مردم استان آذربایجان غربی به بر اساس امیدهایی بود که در کلام و رفتار برای توجه به حقوق اقلیت ها اعم از دینی و مذهبی، عنایت به وضعیت جوانان و آشفته بازار امور ن و خانواده بود، رای مردم استان خواهش از برای توجه به استعدادها و پتانسیل منطقه در تعامل با دنیا بود و خواسته مردم گشوده شدن فضای فرهنگی و ی و جریان روان و آزاد اطلاعات بود، تغییر در فضای ب و کار و رونق اقتصادی منطقه بود اما آ ین منصوبین سعادت دقیقا در همین حوزه ها بود، حجت ال کریمی، بر صندلی فرهنگ و ارشاد استان محکمتر نشست، مشاور جوانان و مدیر خانه جوان استانداری به یک نفر از استان کرمانشاه تعلق گرفت که با مطالعه مصاحبه ایشان با سایت آينا نیوز به عمق توانمندی ایشان می توان پی برد و در امور ن استانداری هم هنوز حرکتی آغاز نشده است! گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری آن است که بعد از هر زمین خوردن دوباره برخیزی من عمر خود را در یاری به مردم سپری .
نیکی به دیگران در من خوشدلی و آسایش فراهم می ساخت
و از همه شادی های عالم برایم لذت بخش تر بود. کوروش بزرگ حق گرفتنی هست باید تلاش کرد .خبرگزاری فارس: «شیندان» شهری بین نقطه صفر مرزی آستارا و جمهوری آذربایجان
axgig,ع گیگ پایگاه آپلود ع ویژه وبلاگنویسان


--------------------- نظر یادتون نره دوستان ..09119812795astaraoyahoo.com مدیر سایت خبرگزاری جوانان آستارا – آينا ااد dardnews.ir
astaranews.ir
irannews1.ir [email protected] 09119812795 ع : حبرنگار فارس- استارا - ااد/ خبرنگار هفته نامه تارک خزر ااد گلشن مهر - گفتگو با یدالله صحنه دبیر انجمن آينا و یکی از شاعران و نویسندگان پرکار شهرستان آق قلاست. وی دبیر ادبیات فارسی و دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد می باشد.

صحنه پایان نامه خود را به ادبیات تطبیقی در باب حافظ و مختومقلی دو شاعر صاحب سبک و تاثیرگذار ادبیات فارسی و ترکمن اختصاص داد که اثری ارزشمند و خواندنی است. این اثر بصو. انشا درباره برداشتن یک ظرف داغ,انشا درباره  برداشتن یک ظرف داغ چه حسی دارانشا برداشتن یک ظرف داغ چه حسی دارد, درباره  برداشتن یک ظرف داغ چه حسی دارد انشا بنویسد,انشا با موضوع  برداشتن یک ظرف داغ,انشا درباره  برداشتن یک ظرف داغ چه حسی دارد
انشا درمورد برداشتن یک ظرف داغ :: جستجو - صفحه نخستrasane241.com/search/انشا+درمورد+برداشت. bayram مدتیست که سازمان ملل متحد در معرفی “نوروز” به عنوان یک مناسبت جهانی با ریشه ایرانی می گذرد، و اما کشور ترکیه می کوشد تا در اذهان عمومی نوروز را به اسم خود بشناساند . اما واقعیت این است که ریشه نوروز به کشور ایران و البته به آذربایجان برمی گردد. نوروز علاوه بر ایران برای بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان، آغاز سال نو است و بیش از سه هزار سال است که درمناطقی از بالکان، منطقه دریای سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه و نقاط دیگری از جهان جشن گرفته می شود.” و اما در ادامه در مورد نوروز و چهارشنبه سوری و مراسمات در آذربایجان-میاندواب و گوگ تپه خالصه بیشتر آشنا می شویم. هر ملتی برای خود دارای فرهنگ و تمدن خاصی میباشد که این فرهنگ از ویژگیهای اصلی آن ملت محسوب میشود، ما آذربایجانیها نیز دارای فرهنگ، آداب و رسوم مخصوص خودمان میباشیم که باید قدر آنرا بدانیم. زبان، تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم ما جزو اساسی ترین سرمایه های ملی مان میباشند که برای فرد-فردمان ضروری و لازم است. از این سرمایه های ملی که در حقیقت زندگی همه ما بنوعی به اینها وابسته است نگهداری نماییم و ارزش آنها را بدانیم. یئددی سین ترکان باستان ایران : ۱.سو ۲.سمنی ۳.ساریمساق ۴.سوجوق ۵. سونبول ۶.سوماق۷-.سیرکه در مورد پیشینه نوروز و ریشه های آن در سنت فرهنگی منطقه ، نخستین خبرها را از « سومر » داریم. همچنین آریاییان مهاجر، در سرزمین جدید ، که از زمان آنها « ایران » نام گرفت، با نوروز آشنا شدند. جای دارد تا ذکر شود که عید نوروز در اصل یکی از اعیاد نان فلات ایران است که در دوره پارینه سنگی و نوسنگی پی یافته و در دوره های کشاورزی به رسایی رسیده است و نخست در میان ترکان و سپس به پیروی از آنان در بین دیگر اقوام رایج شده است. تاریخ پرافتخار سرزمین ما از قدیمیترین روزگاران که ثمره و نتیجه تلاش و کوشش پدران و مادران ماست و فرهنگ ما که یکی از غنی ترین فرهنگهای بشری است و نشانگر اینکه نیاکان ما باشرافت و سربلندی تمام در راه تکامل و پیشرفت تاریخ انسان قدم برداشته اند. در سرزمین ما آذربایجان از گذشته های دور نیاکان ما تمدنهایی مانند مانناها، اورارتوها، جزو افتخارات ماست که تپه حسنلو و جام حسنلو (واقع در 7 کیلومتری سولدوز) از یادگارهای دیرین نیاکان ماست شایان ذکر است در دنیا که نظیری برای جام حسنلو وجود ندارد در میان کنه کاری های روی آن نشانه هایی از مراسم مربوط به عید نوروز موجود و قابل رویت میباشد. عید نوروز یکی از یادگارهای ماندگار فرهنگ و تمدن آذربایجان بشمار میرود که این فرهنگ و آداب و رسوم متعالی با گذر زمان در میان دیگر مردمان و ملتها نیز رایج گشته است بطوری که به مرور زمان از سرزمین آذربایجان فراگیر گردیده است اما آنچه مهم است اینکه از لحاظ تاریخی خاستگاه این فرهنگ، سرزمین آذربایجان- میاندواب و گوگ تپه خالصه میباشد. عید نوروز اولین روز بهار است و یکی از یادگارهای ماندگار نیاکان ما میباشد که بعنوان ارمغانی بسیار گرانبها برای ما به یادگار گذاشته اند. این عید به گواهی تاریخ از 3هزار سال پیش در میان مردمان سرزمین ما رایج بوده است و با پایان یافتن فصل سرما و زمستان و با آغاز شکوفایی گل و سبزه و زنده شدن طبیعت، نیاکان ما به جشن و شادمانی میپرداختند و این روز را بعنوان سرفصل تازه ایی برای تجدید حیات و شادی و می زندگی خوش محسوب می د. همانطور که اشاره شد خاستگاه اصلی این جشن ملی، آذربایجان بوده است و حتی پیش از زرتشت در میان نیاکان اصلی ما در این سرزمین رایج و جاری بوده است. در منابع فارسی و دیگر منابع تاریخی آمده است که جمشید پادشاه فارسها با آیین نوروز، در آذربایجان آشنا میشود و بعد از آن دستور می دهد که در میان فارسها نیز این جشن آیینی گرفته شود. همانطوریکه میدانیم آذربایجان نسبت به مناطق دیگر ایران بنا به موقعیت جغرافیایی دارای شرایط آب و هوایی مخصوص است که از ویژگیهای مهم آن بودن بودن زمستانهای سرد و طولانی می باشد و نیک میدانیم که چنین شرایط آب و هوایی در دیگر نقاط ایران وجود ندارد و به خاطر این موضوع نان این سرزمین با تمام شدن فصل سرما و یخبندان و آغاز فصل بهار و بیدار شدن طبیعت به و پایکوبی میپرداختند و بدین گونه این موضوع به یک فرهنگ عمومی و جشن ملی در میان نیاکان ما تبدیل شد. و بعنوان میراث گرانبها برای ما به یادگار ماند که حتی این فرهنگ به دیگر نقاط ایران بلکه بیشتر از آن به دیگر کشورها گسترش یافت. با دقت نظر در تاریخ ملاحظه میکنیم که نیاکان ما دریافته بودند که چهار عنصر دخیل در زندگی انسان (سو-اود-یئل-تو اق) در واقع حیات بخش زندگی آنهاست و این چهار عنصر بعنوان سنبل حیات انسان و فلسفه وجودی زندگی انسان است. در واقع باید گفت در زندگی ما تورکها چهار عنصر همیشه بعنوان سمبل ماندگاری قابل ستایش بوده و همیشه از طرف تورکها مورد تقدس قرار گرفته است به نوعی که حتی در آذربایجان آتش دارای جایگاه ویژه ایی بوده است. آتش بعنوان حرارت بخش زندگی و خاک و طبیعت در جهت بیداری و با آمدن زمستان و فصل سرما به نوعی زندگی انسان با یک رکود مواجهه میشد و انسان با مرگ طبیعت از هرگونه نعمت خدادادی محروم میشد و در زیر آماج تازیانه زمستان در شرایط سخت آب و هوایی که از چهار عنصر طبیعت یعنی (سو، اود، یئل، تو اق) محروم میشدند پیش از پیش به ارزش و قدر و منزلت این چهار عنصر پی می برد و با آمدن بهار اولین روز این فصل را به همین جهت در سطحی گسترده جشن میگرفتند. ما پیش از اینکه به مراسم اصلی عید نوروز و ویژگیهای آن اشاره کنیم ضروری است که در مورد سمبل و نماد این چهار عنصر موجود در طبیعت توضیحی ارائه دهیم: نیاکان ما در مواجهه با شدیدترین شرایط سخت زندگی دریافته بودند که (سو اود یئل تو اق) دارای اهمیت خاصی در زندگی شان است. و بنا به همین جهت با نزدیک شدن فصل بهار چهار هفته آ فصل زمستان را به نام یکی از این چهار عنصر نامگذاری میکنند . سو مظهر و نماد حیات و تجدید زندگی است اولین هفته را بنام (سو چارشنبه سی) نامگذاری کرده اند بنا به اهمیت وجود (سو) در زندگی انسان که بعنوان مایه حیات انسان است و برفها و یخهای زمین آرام آرام ذوب میشوند این موضوع برای نیاکان ما از اهمیت و ارزش بسیاری برخوردار بود دومین هفته را نیاکان ما تحت عنوان (اود چارشنبه سی) نام نهاده اند که مظهر حرارت و نور و روشنایی است. و آتش و نور و حرارت است که به طبیعت روح تازه میبخشد و به زمین حرارت میدهد نیاکان ما بر این باور بودند که هر قدر آتش و خورشید را مقدس بحساب آورند همان اندازه طبیعت زودتر بیدار میشود و به انسانها سعادت به ارمغان می آورد. بودن آتشگاه های متعدد در سرزمین آذربایجان خود شاهدی بر ایادعای ماست که آتش و خورشید دارای چه اهمیتی در میان نیاکان ما تورکان بوده اند. سومین هفته آ ماه فصل زمستان را پدران و مادران ما تحت عنوان (یئل چارشنبه سی) نامگذاری کرده اند چون در این هفته باد با آمدن خود به زمین و طبیعت زندگی نوید بیداری میدهد (یئل) در یک مدت کوتاه تمامی زمین را پشت سر میگذارد و زمین را به بیداری فرا میخواند بنا به اعتقاد نیاکانمان (یئل) خود یکی از خدایان قدرتمند میباشد. آ ین چارشنبه سال نیز تحت عنوان (تو اق چارشنبه سی) نامگذاری شده است که با جذب گرما و حرارت بیدار میشود که در نزد مردم با نام (ایلین سون چارشنبه سی) مشهور است. در آ ین چارشنبه سال (تو اق) با قدرت و نیرو و کمک (سو) (اود) (یئل) جان میگیرد. نیاکان ما بیداری زمین را با مراسمهای گوناگون با نغمه سرایی و آیین های متعدد جشن میگرفتند و پایان یافتن روزهای سخت زمستانی را به همدیگر تبریک میگفتند و به باور و اعتقاد اجداد ما یئل اود سو به مهمانی تو اق مروند و در معبد تو اق جمع میشوند و روزهای سخت زمستانی را توام با قحطی و فلاکت و سختی بوده است بر او عرضه میدارند و الهه تو اق را به بیداری دعوت میکنند و این چهار الهه دست در دست همدیگر با خواندن این شعر: سو گلدی ها، اود گلدی ها، یئل گلدی تزه عومور – تزه تاخیل ایل گلدی دنیای روشنایی ها را به مردم به ارمغان می آورند و مردم نیز با دیدن این وضعیت به جشن و پایکوبی در طبیعت میپردازند و مراسمها و آداب و رسوم پر شکوهی را به اجرا میگذارند. باید گفت که امروز دیگر مثل گذشته مردم این چهار هفته را بطور مجزا جشن نمیگیرند بلکه به مرور زمان با فراموش فلسفه وجودی این مراسمات همه آنها را یک جا جشن میگیرند. نام چارشبه سوری بنوعی تحریف شده چارشبه سویی میباشد که به چند دلیل میتواند نظر صائبی باشد یکی اینکه ساختار ترکیبی دو کلمه یعنی اینکه اگر فارسی میبود باید گفته میشد سور چهارشنبه، دیگر اینکه با توجه به هفته های آ سال که هرکدام بنام یکی از عناصر چهارگانه طبیعت در زبان تورکی نامگذاری شده است و همچنین خود کلمه سوری نمیتواند افاده معنی داشته باشد و اگر سوری را به معنای جشن و مهمانی در نظر بگیریم باز غلط است چون در فارسی سور وجود دارد نه سوری. و نهایتا اینکه مردم در سحرگاه این روز برای آوردن آب به سرچشمه ها میروند و این خود دلیلی براین ادعاست که این کلمه همان (چارشنبه سویی) میباشد. به هر تقدیر مردم که غروب و شامگاه آ ین چهارشنبه سال با بر پا داشتن آتش و پ از روی آن و خواندن این شعر: آتیل باتیل چرشنبه بختیم آچیل چرشنبه به و پایکوبی میپردازند و در سحرگاه چارشنبه با رفتن به سرچشمه ها به خواندن نغمه ها و اشعار مخصوص میپردازند. اما از دیگر مراسمها و آیینهای عید نوروز سفره (یئددی سین) میباشد که یکی از آیین های ویژه در عید نوروز است که متاسفانهبه مرور زمان با سلطه سیاست و فرهنگ فارسی این آیین زیبا در شکلی دیگر و بالباسی تحریف شده که هیچ سنخیتی با اص اولیه آن ندارد در آذربایجان رایج شده است. با صراحت میتوان گفت که ای موجود در (یئددی سین) (هفت سین امروزی) از فرهنگ غنی تورکی به عاریت گرفته اند و اگر معادل آن کلمه را داشته اند همان را بکار برده اند مانند سیر که جای (سریمساق) بکار برده اند و گرنه کلمات دیگری را که از هیچ ماهیت و اص ی فرهنگی برخوردار نیستند جایگزین کرده اند که بسیار مس ه منماید چه این (سو) ماده اولیه حرکت است که در زندگی نقش بازی میکندو مایه حیات است نه سنجد!!! البته بعضی از کلمات را نیز که در زبان فارسی برای آنها اصلا معادلی نبود به همان شکل بکار گرفته اند ماندد سرکه و سوماق و سمنی البته در معنی دیگر اطلاق کرده اند. از عهد باستان در مناطق مختلف آذربایجان به سفره (یئددی سین) (باجا قاباغی بزمک) میگفتند لازم به ذکر است در گذشته خانههای نیاکان ما دارای یک پنجره مخصوص بود که به آن باجا میگفتند. و چون نیاکاکان ما بر این اعتقاد بودند که در عید نوروز روح اجداد ما به خانه های خود سرکشی میکنند و از طریق باجا وارد خانه میشوند این سفره را در مقابل همابل همان باجا پهن می د و انواع خوراکیها را که هر یک نماد و سنبلی از موضوعات مرتبط با زندگی است در آنجا قرار داده اند که روح اجدادشان با دیدن آنها راضی و خشنود گردد پس با سعی و کوشش فراوان در جهت تزیین هرچه بهتر سفره برمی آمدند بلکه هرچه بیشتر روح اجدادشان را خشنود و راضی میساختندکه زندگی فرزندانشان در رفاه و آسایش میگذرد و از طرف دیگر این محصولات غذایی را که هریک به نحوی در زندگی انسان دارای نقش عمده ایی بودند مورد تقدس قرار دهند که هر یک از این سین ها بعنوان رمز و سمبلی در زندگی انسان عبارتند از : 1.سو: که این مایه حیات بعنوان رمز و بقای زندگی انسان بشمار میرود و زندگی انسان بدون وجود آن امکانپذیر نیست و در گذشته های دور در میان تورکان حتی مورد پرستش قرار میگرفت و بدین جهت یئددی سین دارای جایگاه ویژه ایی است و تورکها همیشه آنرا ارج میگذارند چرا که رکن حیات آدمی ایت. 2.سمنی: هرچند امروزه بعنوان حلوای خوشمزه و خوردنی بشمار میرود باید گفت که در اصل این کلمه با ماده اولیه آن اطلاق میشده است یعنی (سبزی) که نماد و سمبل تجدید حیات در زندگی است یعنی در واقع در گذشته های دور سمنی به سبزی گفته میشد ولی بعدها با فراموش اصل لغت و معنی اولیه آن با آن نوعی خوردنی تغییر نام یافته است که حتی این موضوع را میتوان در این شعر مشاهده کرد که ن هنگام پختن سمنی دسته جمعی آنرا می سرایند: سمنی ساخلا منی ایلده گویرده رم سنی سمنی آل منی هر یازدا یادا سال منی و یا در شعر ذیل: سمنی سازانا گلمیشم اوزانا اوزانا گلمیشم سن گلنده یاز اولور یاز اولور آواز اولور با توجه به معنی (گویرده رم) یعنی سبز میکنم میفهمیم که سمنی همان سبزی نماد و سمبل تجدید حیات است که فارسها سبزی را جایگزین آن کرده اند و خود سمنی را در معنی خوردنی و شیرینی بکار میبردند باید گفت امروز در قسمتهایی از آذربایجان کلمه سمنی با حفظ معنی اصیل خود یعنی سبزی در زبان مردم رایج است. 3.ساریمساق: که بعنوان رمز سلامت انسان میشود و از گذشته های دور به فواید مختلف آن تاکید بسیاری شده است. 4.سوجوق: که بعنوان سمبل و رمز شیرین زندگی است که از عهد باستان بعنوان یکی از لذیذترین و خوشمزه ترین شیرینیها در آذربایجان بوده است و هنوز هم رایج است. 5.سونبول: رمز و نماد برکت زندگی است و در واقع سونبول که همان گندم باشد و ماده اصلی نان است در زندگی انسان نقش اساسی ایفا میکند و به همراه سو دو عنصر اصلی و اساسی حیات انسان هستند که متاسفانه فارسها این رکن اساسی را نیز بسان سو از سفره یئددی سین حذف کرده اند یعنی در واقع به جهت نبود معادل آن سین دیگری را جایگزین کرده اند. 6.سوماق: که بعنوان سمبل و رمز مزه و طعم زندگی محسوب میشود. 7.سیرکه(سرکه): بعنوان رمز و سمبل برطرف کننده مزاج بد بدن انسان است. لازم است اشاره کنیم که عدد هفت در میان ما تورکان دارای جایگاه ویژه ایی است و کلا باید گفت که این عدد را برای اولین بار سومئرها یعنی نیاکان ما تورکها ابداع د که به مرور زمان در میان ملل نیز برای خود جای باز کرده است و نیز لازم بذکر است که در گذشته های دور به عید نوروز در میان تورکان (یئنی گون) میگفتند و این موضوع را آشکارا میتوان در کتاب دیوان لغات ورک محمد کاشغری که هزار سال پیش نوشته شده است مشاهده کرد که به مرور زمان به نوروز تغییر نام یافته است. در خاتمه باید اشاره کنیم که در فارسی لغتی برای (بایرام) وجود ندارد و (عید) یک لغت عربی است که فارسها بکار میبرند . حتی لغت (جشن) نیز تورکی است که در فرهنگ سنگلاخ بدان اشاره شده است. من از همه مردم آذربایجان بعنوان یک فرزند کوچک میخواهم که سفره یئددی سین را به شکل واقعی آن که دارای ابعاد وسیع بار هویتی نیاکان ماست اجرا کنند و حتی غیر ترکان نیز باید یئددی سین را بنحو واقعی آن اجرا نمایند که سیب و سنجد هیچ معنای فرهنگی خاصی را در رابطه با زندگی انسان ایفا نمیکند. ماهی درون آب نیز تنها بخاطر زیبایی سفره نیست بلکه ماهی در آب بعنوان رمز حیات است و آب مظهر زندگی است . همچنین باید اشاره کنیم که حتی چهار عنصر یادشده در بالا یعنی (اود، سو، یئل، تو اق) نظر به اهمیت شان در زندگی و فرهنگ تورکان بنام روزهای هفته از عهد باستان اطلاق شده است و روزهای هفته بدین شکل در تاریخ تمدن تورکان قید گردیده اند: شنبه : یئل گونو یکشنبه : تو اق گونو دوشنبه : دوز گونو : آرا گونو چهارشنبه : اود گونو پنجشنبه : سو گونو : آدینا منابع: 1- ایران تورکلرینین اسکی تاریخی – دوکتور زهت 2-فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی- محمد جعفر یاحقی 3-ایلین سون چرشنبه سی- ترجمه بهرام اسدی 4-دیوان لغات تورک – محمود کاشغری 5-دیوان سنگلاخ – میرزا مهدی خان استرآباد ۶- www.tebyan.net سایت اطلاع رسانی تبیان ۷- فارس نیوز
تعدادی از نظرات دوستان: توسط تورک:
در زمان های قدیم، در میان مردم آزربایجان رسم بوده است که هفت عدد از برکت های جهان آفرینش را جمع می د تا هم فرصتی باشد که از آفریدگار جهان تشکری به عمل آید و هم آنها را (به نمایندگی از تمام نعمت هایی که “تانری” (خدا) به مردم بخشیده است) با خود از سال قبل به سال جدید منتقل کنند. عدد هفت هم در این میان نشانه ی کثرت بوده است.
حال، چون هفت برکت را با خود می بردند آنها را درون سفره ای می گذاشتند و آن را « برکتلردن یئددی سین قویماق » (گذاشتن هفت ها از برکت ها) می نامیدند. آنها عبارت بودند از:
1. یئر برکتی (برکت زمین): قوورغا (گندم یا عدس یا سمنو)
2. آغاج برکتی (برکت درخت): آلما یا اییده (سیب یا سنجد)
3. گؤی برکتی (برکت آسمان): قورآن یا آينا (قرآن یا آینه)
4. گؤیرمک برکتی (برکت سرسبزی و رشد): گؤیرمک (سبزی)
5. آل – وئر برکتی (برکت ید و فروش): سیککه (سکه)
6. حیئوان برکتی (برکت حیوان): یومورتا (تخم مرغ)
7. سو برکتی (برکت آب): سو و بالیخ (آب و ماهی که انتخاب ماهی قرمز هم در تفکر اسطوره ای آذربایجان، معنای مبارکی (قوتلولوق) نیز داشته است.) حال، این ماجرا به زبان فارسی آمده است و عدم توجه ترجمه کننده یا ترجمه کنندگان محترم (که لطف کرده اند!!!) به “سین” در “یئددی سین” – که در زبان تورکی آزربایجانی به معنای “تا” در “هفت تا” در زبان فارسی است- موجب شده است تا بالاجبار این کلمه را همانطور “سین” ترجمه کنند و آن را دارای رابطه ای با حرف « س » نمایند. حال، تعدادی افراد هم از آب گل آلود، ماهی گرفته و لطف می کنند و برای اثبات “هفت شین” بودن آن قبل از اینکه “هفت سین” باشد(!!!)
توسط ناشناس: به عقیده تورکان عید نوروز( که البته در بین تورکهای آسیای میانه همان عید اوغوز ) ریشه ای فلسفی و متکی بر تحولات طبیعی دارا می باشد. در عقیده تورکها ، هستی از آتش ،باد و خاک پدید آمده است . در بین مردم آزربایجان سه چهارشنبه آ سال به ترتیب چهارشنبه های آتش ، باد و خاک نامیده میشوند که در آ ین چهارشنبه به علت اینکه آ ین چهارشنبه سال سمبل نابودی و خشکی است آتش یا ((تونقال)) روشن می کنند و تمامی درد وبلاهای خودرا در آن آتش می سوزانند تا از این دردها چیزی برای سال دیگر باقی نماند.آنها معتقدند بعد از خاموش شدن آتش چهارشنبه آ خاک بیدار میشود و در عید نوروز هم از روی آب میپرند و از آب دعوت میکنند که به خاک بپیوندد و روزی و نعمت پدید آید. در عقیده تورکان عید نوروز بایک پیوند کاملا علمی و فلسفی با مراسم آ ین چهارشنبه مرتبط است . امروزه در روستاهای تورکان آزربایجان دهها مراسم و عادات گوناگون در چهارشنبه آ سال و عید نوروز به جای می آورند که هیچ یک در نقاط دیگر ایران دیده نمی شود امروزه در مورد اینکه عید نوروز در بین تورکان آزربایجانی دیرینه چند هزار ساله دارد از لحاظ باستان- شناسی شبهه ای باقی نیست . در کتیبه های ((قوبستان))در چند کیلومتری شهر باکو که قدمتی حداقل چهارهزار ساله دارند تصاویر از آتش پ و مراسم مربوط به نوروز دیده می شود و در حفاریهای دیگر نیز صدها اثر مرتبط با نوروز به دست آمده است. مراسم ویژه آزربایجانی ها آن قدر اصیل و عاید به خود میباشد که با مراسم هیچ کجای دنیا قابل قیاس نیست.