بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان شد ج

به نقل از خبرگزاریها در مورد بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان شد ج : بدهی بانک ها و موسسات اعتباری در پایان آبان ماه امسال به 100 هزار و 940 میلیارد تومان رسیده که در این بین بانک های تجاری غیر تی با 82.7 درصد افزایش، بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی را به ثبت رسانده اند. براساس آمارهای متغیرهای پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 104 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده که گویای رشد 25.3 درصدی در 9 ماهه امسال است. براساس آمارهای متغیرهای پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 104 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده که گویای رشد 25.3 درصدی در 9 ماهه امسال است. همشهری آنلاین: بدهی بانک ها به بانک مرکزی هرچند که مسیر کندتری را نسبت به گذشته طی می کند اما همچنان رو به افزایش بوده و به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم بدهی های بانک های غیر تی به بانک مرکزی به 56 هزار و 610 میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به ماه قبل 6 هزار میلیارد تومان، در 8 ماهه امسال 48.1 درصد و در 12 ماه منتهی به آبان ماه 148.5 درصد رشد داشته است. حجم بدهی بانک های تجاری تی و بانک های غیر تی و خصوصی از 5 هزار و 812 میلیارد تومان در مرداد ماه 92 با افزایش 9.5 برابری به 55 هزار و 240 میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال 95 رسید. بررسی خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی نشان می دهد که بانک های خصوصی بیشترین نقش را در رشد شدید بدهی به بانک مرکزی دارند، به طوری که بدهی این بانک ها در یک سال منتهی به تیرماه امسال ۲۲۷.۹ درصد رشد داشته و فقط در تیرماه ۶ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان رشد داشته است. بدهی بانک های غیر تی و مؤسسات به بانک مرکزی از 12 هزار و 470 میلیارد تومان در اسفندماه پارسال به 34 هزار و 130میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است. ایسنا نوشت:بدهی بانک ها به بانک مرکزی همچنان در روندی رو به رشد قرار داشته و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این افزایش برداشت با رشدی قابل توجه و تامل برانگیز در مورد بانک های خصوصی رقم می خورد.

بدهی بانک های غیر تی و مؤسسات به بانک مرکزی از 12 هزار و 470 میلیارد تومان در اسفندماه پارسال به 34 هزار و 130میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است. آ ین خبر/ همانطور که در گزارش دیگر امروز به رشد 25 هزار و 570 میلیارد تومانی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در 10 ماهه امسال اشاره شد، بررسی جزئیات این اعداد و ارقام نشان دهنده بیشترین افزایش بدهی مربوط به بانک های غیر تی است. بر اساس این گزارش بدهی بانک های غیر تی و موسسات اعتباری به رقم بی سابقه 34 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 173.7 درصد (21 هزار و 660 میلیارد تومان) افزایش یافته است. این گزارش حاکی است در واقع سهم بانک های تی و تخصصی از رشد بدهی به بانک مرکزی در 10 ماهه امسال فقط 3 هزار و 910 میلیارد تومان بوده است.
ادامه خبر
از سقف ۴۵ هزار میلیارد تومانی که از محل مازاد حاصل از ارزی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی برای تسویه بدهی بانک ها، بخشش سود بد اران بانکی و افزایش سرمایه بانک های تی تعیین شده بود، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۳۹۵ محقق شده است. بر اساس آمارهای رسمی، بدهی بخش تی به بانک مرکزی در بهمن ماه سال قبل، ۲۱۰هزار میلیارد تومان بوده که ۲۵.۸درصد افزایش داشته، همچنین بدهی بانکها به این نهاد هم به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. در سال 95 بدهی بانک های تجاری تی 13.4 درصد و بانک های تخصصی تی 13.7 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک ها و مؤسسات غیر تی و خصوصی با 206.6 درصد رشد به 38 هزار و 230 میلیارد تومان رسید. ایسنا نوشت: از سقف ۴۵ هزار میلیارد تومانی که از محل مازاد حاصل از ارزی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی برای تسویه بدهی بانک ها، بخشش سود بد اران بانکی و افزایش سرمایه بانک های تی تعیین شده بود، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۳۹۵ محقق شده است. بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در 11 ماه منتهی به بهمن ماه پارسال با 225 درصد افزایش به 40 هزار و 530 میلیارد تومان رسید در حالی که بدهی بانک های تی افزایش تک رقمی داشته است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی همچنان در روندی رو به رشد قرار داشته و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این افزایش برداشت با رشدی قابل توجه و تامل برانگیز در مورد بانک های خصوصی رقم می خورد.

بدهی بانک‌های غیر تی و مؤسسات به بانک مرکزی از 12 هزار و 470 میلیارد تومان در اسفندماه پارسال به 34 هزار و 130میلیارد تومان در دی‌ماه امسال رسیده است. آ ین خبر/   همانطور که در گزارش دیگر امروز به رشد 25 هزار و 570 میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 10 ماهه امسال اشاره شد، بررسی جزئیات این اعداد و ارقام نشان دهنده بیشترین افزایش بدهی مربوط به بانک‌های غیر تی است. بر اساس این گزارش بدهی بانک‌های غیر تی و موسسات اعتباری به رقم بی‌سابقه 34 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 173.7 درصد (21 هزار و 660 میلیارد تومان) افزایش یافته است. این گزارش حاکی است در واقع سهم بانک‌های تی و تخصصی از رشد بدهی به بانک مرکزی در 10 ماهه امسال فقط 3 هزار و 910 میلیارد تومان بوده است.   ادامه خبر براساس تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی منتشر کرده، مجموع بدهی بخش تی به بانک ها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه۱۳۹۴، در حالی به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷6 هزار میلیاردی طی این دو سال دارد. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۹۶ به رقم ۱۰۷هزار و ۸۷۰ میلیاردتومان رسیده که نشان می دهد که تنها به فاصله یک ماه اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است. مهلت ۱۱ روزه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود س به ۱۵ درصد، موجب جابه جایی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان س از کوتاه مدت به بلند مدت شد و قطعاً ده ها هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی به بانک های خصوصی فرصت طلب سراریز شده است. در پایان شهریور ماه امسال بدهی ت به بانک مرکزی (به دلیل تنخواه بودجه) 9 هزار و 620 میلیارد تومان افزایش یافته و از طرف دیگر س ت نزد بانک مرکزی 13.9 درصد افت داشته است. حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان آبان ماه 95 به 100 هزار و 940 میلیارد تومان رسیده که با توجه اینکه مانده تسهیلات اعطایی در پایان این ماه 917 هزار و 94 میلیارد تومان بوده، سهم بانک مرکزی از کل تسهیلات بانکی به 11 درصد می رسد. آمارها نشان می دهد از داد ۹۴ که برای اولین بار بانک مرکزی اضافه برداشت های بانک ها را به خط اعتبار تبدیل کرد، بدهی بانک های تی به بانک مرکزی کاهش یافته است، این در حالی است که بدهی بانک های غیر تی ۱۸۸ درصد رشد داشته و تصمیم اخیر بانک مرکزی، ترا مه بانک های غیر تی را به شدت متاثر خواهد کرد. بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان به ایجاد شغل تخصیص داد
بانک مرکزی برای ایجاد شغل، ۲۰ هزار میلیارد تومان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص می‌دهد تا علاوه بر اشتغال‌زایی، از ریزش شغل خصوصا در بخش صنعت جلوگیری شود. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: از رقم 9 هزار میلیارد تومان بدهی بابک زنجانی که در روز اول بود حدود هزار و 300 میلیارد تومان از محل تملیک اموال وی در داخل کشور وصول شده است. نرخ سود به قصه پرغصه ای برای بانک ها تبدیل شده است. یک سالی است از ت اصرار که نرخ سود باید کاهش پیدا کند تا بخشی از نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی به تولید برسد، از بانک ها انکار که اگر نرخ سود س هم نباشد، نقدینگی بانک ها روزبه روز کمتر می شود. واقعیت آن است که بانک ها درحدود 200 هزار میلیارد تومان از ت و مردم طلب دارند. پرونده س های بانک ها در بانک مرکزی در پایان سال گذشته با حجمی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بسته شد. ایسنا نوشت: پرونده س های بانک ها در بانک مرکزی در پایان سال گذشته با حجمی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بسته شد. همشهری آنلاین: بانک ها تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان س در بانک مرکزی دارند که البته قابل دسترسی نیست. عضو هیأت علمی شهید بهشتی با بیان اینکه تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ت با بانک ها و بانک ها با بانک مرکزی علاوه بر صحه گذاشتن و تثبیت چرخه معیوب گذشته، آنها را تشویق می کند که فرایند پرهزینه را ادامه دهند. براساس صورت های مالی بانک مرکزی در سال 93 این بانک 3955 میلیارد تومان سود ب کرده که علاوه بر ر 988 میلیارد تومان مالیات بر درآمد، 2 هزار و 510 میلیارد تومان از سود به دست آمده به ت اختصاص یافته است. همشهری آنلاین: مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: از ۲۱ اسفند برای تامین نیاز مردم ۷۰۰ میلیارد تومان در تهران و ۹۰۰ میلیارد تومان اسکناس نو در شهرستان ها و در شعب منتخب بانک های ملی، صادرات، سپه، انصار، پست بانک و بانک اقتصاد نوین توزیع می شود. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: از 21 اسفند برای تامین نیاز مردم ، 700 میلیارد تومان در تهران و 900 میلیارد تومان اسکناس نو در شهرستان ها و در شعب منتخب بانک های ملی، صادرات ، سپه، انصار، پست بانک… صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که رها نرخ سود بانکی در کنار دیگر مشکلات قدیمی بانک ها مانند معوقات کلان، بدهی ت و اموال مازاد غیرقابل فروش، موجب به هم ریختگی ترا مه بانک ها و بروز بحران نقدینگی در بانک ها شد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی برنامه ویژه ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک ها در نظر گرفته که به زودی ابلاغ می شود. رئیس کل بانک مرکزی در 3 بخش، اقدامات ت و بانک مرکزی را در تامین مالی شرکت ها برای اشتغا ایی توضیح داده است. بانک ها امسال 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های تولیدی پرداخت می کنند. در سال 95 بدهی بانک های تجاری تی 13.4 درصد و بانک های تخصصی تی 13.7 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک ها و مؤسسات غیر تی و خصوصی با 206.6 درصد رشد به 38 هزار و 230 میلیارد تومان رسید. اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره 35 و 36 قانون بودجه 95، افزایش 24 هزار و 250 میلیارد تومانی برای سرمایه 7 بانک تی در نظر گرفته و همچنین 13 هزار و 120 میلیارد تومان هم برای تسویه بدهی خود به 8 بانک اختصاص داده است. بدهی های ت از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در داد ۹۵ به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا دی ماه سال گذشته رسیده است. شبکه بانکی طی ۱۰ ماهه ابت امسال تا پیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده این در حالی است که تا پیش بینی ۴۶۰ هزار میلیاردی رییس بانک مرکزی برای تسهیلات بانکی سال جاری تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد. عضو کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: ت 104 هزار میلیارد تومان به سیستم بانک ها بد ار است که سود، جریمه و اصل آن را نمی پردازد. همشهری آنلاین: دادستان تهران با بیان اینکه پرونده بانک سرمایه نماد فساد اقتصادی است گفت: ۳۱ بد ار این بانک در مجموع ۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. براساس آمارهای متغیرهای پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 104 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده که گویای رشد 25.3 درصدی در 9 ماهه امسال است. شبکه بانکی طی ۱۰ ماهه ابت امسال تا پیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده این در حالی است که تا پیش بینی ۴۶۰ هزار میلیاردی رییس بانک مرکزی برای تسهیلات بانکی سال جاری تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد. بر اساس مجوز بانک مرکزی، سقف برداشت از خودپردازهای بانک ملی ایران برای کارت های این بانک از فردا یکم اسفند ماه تا 15 فروردین ماه به 500 هزار تومان افزایش می یابد. مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای ی گفت: اکنون ت 105 هزار میلیارد تومان به بانک ها بد ار است. در حالی که معاون اول رئیس جمهور بانک ها را قلک ت قبل عنوان کرده است، بررسی ارقام بدهی ت به بانک ها و بانک مرکزی نشان می دهد، هم بانک ها و هم بانک مرکزی قلک ت یازدهم در این سال ها بوده ا ند. کرمانشاه- ایرنا- استاندار کرمانشاه گفت: هیات ت در مصوبه دوم خود 2 هزار و 841 میلیارد تومان اعتبار برای مناطق ز له زده تصویب کرده و بانک مرکزی تاکنون پرداخت هزار و 862 میلیارد تومان به بانک های عامل… روز گذشته یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی بدهی ت در پایان بهمن ماه سال 95 با 157.3 درصد نسبت به پایان سال 91 به 33 هزار و 860 میلیارد تومان رسیده است. در حالی که معاون اول رئیس جمهور بانک ها را قلک ت قبل عنوان کرده است، بررسی ارقام بدهی ت به بانک ها و بانک مرکزی نشان می دهد، هم بانک ها و هم بانک مرکزی قلک ت یازدهم در این سال ها بوده ا ند.