بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

به نقل از خبرگزاریها در مورد بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری :
در این تحقیق و بررسی بدون هیچگونه سؤ نیت و هیچ غرضی و با احترام کامل به تمامی متخصصین و برنامه نویسان و حسابداران و طراحان نرم افزارهای حسابداری و مالی فقط و فقط می خواهیم چند نرم افزار حسابداری را با یکدیگر از لحاظ میزان کارآئی و قیمت آنها مقایسه و بررسی نموده تا انشا الله تمامی دوستان عزیزی که اگر تخصص های مالی ندارند نسبت به نرم افزارهای حسابداری به اشرافی مطلوب رسیده و با دید باز و آگاهانه نرم افزارهای مایل به طبع خود را انتخاب و تنها دعا گوی ما باشند . 1- بررسی روش یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

2- بررسی نگرش به تعارض و سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس

3- مهارت های زندگی والگو های رفتاری

4- بررسی موانع کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی در مدارس ابت

5- نقش روش های تدریس در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابت

6- بررسی و شناخت ویژگی های مدیران و کارآفرینان در صنعت کشور

7- برر. مدیران باشگاه سیاه جامگان پس از تساوی مقابل صنعت نفت، پاداش ویژه ای را برای بازیکنان تیم در نظر گرفته اند که به زودی پرداخت می شود.
بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری
بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری
دسته: حسابداری
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5641 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 129

بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری
 
 ید
بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریچه مطالعاتی. 5
3-1 بیان مسئله 6
4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7
5-1 فرضیه های تحقیق. 7
6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8
7-1 اه تحقیق. 9
8-1 حدود مطالعاتی. 9
1-8-1 قلمرو  مکانی تحقیق. 9
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 9
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 9
9-1 تعریف واژه های کلیدی  و اصطلاحات.. 10
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 12
2-2-کیفیت سود 13
1-2-2-مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. 13
2-2-2-مفهوم اقتصادی سود 14
3-2-2-پیدایش نظریه کیفیت سود 15
4-2-2-مفهوم کیفیت سود 16
5-2-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود 18
3-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود 19
1-3-2-فرضیه طرح پاداش.. 23
2-3-2-فرضیه قرارداد بدهی. 24
3-3-2-فرضیه هزینه . 25
4-3-2-تئوری نمایندگی 27
5-3-2-انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 30
1-5-3-2-قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان 31
2-5-3-2-قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرک 32
4-2-هموار سازی سود 33
1-4-2-انگیزه های هموار سازی سود 35
2-4-2-ابعاد هموار سازی سود 37
3-4-2-روش های هموار سازی سود 38
1-3-4-2-تنظیم زمان معامله 39
2-3-4-2-روش های تسهیم هزینه 39
4-4-2-انواع هموار سازی سود 39
5-2-مدل های اندازه گیری مدیریت سود 42
1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری. 42
2-5-2-مدل اقلام تعهدی یگانه 46
3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدی 47
4-5-2-مدل توزیعی 48
6-2-نرخ بازده داراییها 49
1-6-2-تجزیه و تحلیل مالی. 49
2-6-2-طبقه بندی معیارهای ارزی عملکرد مالی شرکت ها : 50
1-2-6-2-معیارهای حسابداری : 50
2-2-6-2-معیارهای اقتصادی : 51
3-6-2-تعریف نرخ بازده دارایی ها : 51
4-6-2-اهمیت بازده دارایی ها : 52
5-6-2-موارد استفاده از roa.. 52
7-2-پیشینه تحقیقات انجام شده 53
1-7-2- پژوهش های خارجی. 53
فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 60
2-3 روش تحقیق. 60
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 61
4-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 62
5-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 62
1-5-3 متغیر وابسته 62
2-5-3متغیر های مستقل. 62
6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 66
1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 66
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 73
2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 73
3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 76
4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 76
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 77
2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 78
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول. 78
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی  اول. 78
3-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم 80
4-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم 82
5-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی چهارم 84
6-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم 87
7-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم 89
8-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی چهارم 91
9-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی پنجم 92
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 98
2-5 ارزی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 99
1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول. 99
2-2-5نتایج فرضیه فرعی اول. 99
3-2-5نتایج فرضیه فرعی دوم 99
4-2-5نتایج فرضیه فرعی سوم 100
5-2-5نتایج فرضیه فرعی چهارم 100
6-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 101
7-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم 101
8-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 102
9-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم 102
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 103
4-5 پیشنهادها 103
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 103
2-4-5 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی. 104
5-5 محدودیت های تحقیق. 104
پیوستها
ج   مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 107
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 110
منابع لاتین: 112
منابع اینترنتی: 115
چکیده انگلیسی: 116
 
 
ج  (1-2) معیارهای ارزی کیفیت سود 18
ج  (1-3) روش همبستگی گشتاوری (پیرسون) 68
ج (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 74
ج   (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  k-s)) برای متغیر وابسته(پاداش استاندارد شده مدیران) 77
ج (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و پایداری سود 78
ج (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای پاداش مدیران و پایداری سود 79
ج (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و پایداری سود 80
ج (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی. 81
ج (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی. 81
ج (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود 82
ج (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود 83
ج (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی  سود 84
ج (11-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر پاداش مدیران و عدم هموار سازی سود 85
ج (12-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای پاداش مدیران و عدم هموار سازی سود 85
ج (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و عدم هموارسازی سود 86
ج (14-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر پاداش مدیران و بازده دارایی ها 87
ج (15-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای پاداش مدیران و بازده دارایی ها 88
ج (16-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش و نرخ بازده دارایی ها 88
ج (17-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3. 90
ج (18-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4. 91
ج (19-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 93
ج (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 94
ج (21-4): خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش enter 95
 
 
نمودار (1-2) انواع هموار سازی سود 41
 
 
چکیده:
بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته.  یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار  تصمیم گیری را به او تفویض می کند. موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اه آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند.د رور این تحقیق رابطه بین ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی  تحقیق 5 سال و از سال 1382 تا 1386 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارspss   و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و مستقیم  بین پاداش هیات مدیره و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری از جمله پایداری سود، عدم هموار سازی سود و قابلیت پیش بینی سود  می باشد. همچنین مشخص شد که بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه ای وجود ندارد.
 
 

مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اه حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
یکی از اه صورت های مالی انعکاس نتایج مبا مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزی وظیفه مبا یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد. به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر غالبا سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالبا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی ، سطح شغلی ، و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد ؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم  با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری هستند.
 به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند. اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کم تر باشد مدیریت بخشی از  سود سالهای آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سود سالهای جاری را به دوره های آتی منتقل نماید.
پژوهشگران طی تحقیقات مختلف به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با متغیر های مالی و غیر مالی  پرداخته اند ولی در ایران تحقیقات کمی در مورد پاداش مدیران انجام شده است.تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با ویژگی های سود بر مبنای حسابداری شامل پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و عدم هموارسازی سود می پردازد.
 
 ید
برچسب ها : بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری , پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری , پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری , بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری , پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری , ویژگی های سود بر مبنای حسابداری
چکیده: میزان جریان­های نقدی تاثیر زیادی بر میزان سرمایه­گذاری­های شرکت دارد، زیرا ارزانتر از منابع تامین­مالی خارجی بوده و مدیران کنترل بیشتری بر آن دارند. از اینرو تغییرات جریان­های نقدی ممکن است منجر به تغییرات میزان سرمایه­گذاری و بروز حساسیت سرمایه­گذاری-جریان­های نقدی شود. حساسیت­سرمایه­گذاری-جریان­های نقدی علاوه بر ویژ. معاون ورزش با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر عدم پرداخت پاداش قهرمانان گفت: ۳۰ میلیارد برای پاداش المپیکی ها و پارالمپیکی ها پرداخت شده است.

تحقیق بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی
تحقیق-بررسی-ارتباط-بین-منابع-قدرت-مدیران-و-اثربخشی-ارتباطات-سازمانی تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی، در قالب doc و در 226 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، فصل یکم: مقدمه پژوهش، 1-1- عنوان تحقیق، 1-2- مقدمه، 1-3- بیان مسأله، 1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش فایل

تا حالا شده از  ی پاداش  بگیری؟ پاداش چیست؟ اگر  شما یک کاری  را  که  به  شما داده اند  و  ان  کار  را  خوب  انجام  دهید و  گفته  باشند  در  صورتی  که  خیلی  خوب  انجام  دهید  شما  پاداش  می  گیرید  یک  نوع  هدیه  هست  ممکن است پول  نقد  باشد ممکن است  چن. در اختیار داشتن یک برنامه پاداش مناسب و موثر می تواند بسیاری از مشکلات مربوط به منابع انسانی را حل کند. همه شرکت ها به یک سیستم راهبردی پاداش برای کارکنان خود نیاز دارند که بتواند این چهار حوزه را پوشش دهد: حقوق، مزایا، تصدیق (recognition) و تقدیر (appreciation). امروزه، مشکلات موجود در سیستم های […] مدیران باشگاه سیاه جامگان تا روز پاداش پیروزی مقابل استقلال خوزستان را به بازیکنان پرداخت خواهند کرد. مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این باره می گوید: «در خصوص پرداخت پاداش یک روندی داریم که پاداش هر برد داخل یا خارج خانه و حتی مساوی به اعضای تیم پرداخت می شود. سعی می کنیم قبل از بازی با چین اگر تعهدی… اعضای تیم ملی فوتسال در اعتراض به برابر نبودن پاداش قهرمانان مسابقات داخل سالن آسیا، پاداش ۳۰۰ دلاری کمیته ملی المپیک را نپذیرفتند. بر خلاف سال های گذشته که پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان با چند سال تاخیر انجام می شد پاداش فرهنگیان بازنشسته سال 95 این استان در چند روز آینده به حساب آنها واریز می روزانه................................228 (گرایش حسابداری) + 35 (گرایش حسابرسی) + 20 (حسابداری مدیریت) شبانه ...............................99 (گرایش حسابداری) + 33 (گرایش حسابرسی) + 20 (حسابداری مدیریت) پیام نور..................................91 (گرایش حسابداری) مجازی..................................135 (گرایش حسابداری) غیرانتفاعی.......................580 (گرایش حسابداری) + 145 (گرایش حسابرسی) + 60 (حسابداری مدیریت). حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم اطلاعات لازم کمک می­کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و ت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. کتاب حسابداری در پیرامون ما نوشته عبدالرضا تبریزی توسط نشر ا یر قلم منتشر شد. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکت ها و ت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می توان بدست آورد. به برترین های فوتسال در سال گذشته فقط یک سکه به عنوان پاداش پرداخت شده است. در جایی که همه از حمایت حرف زدند، پرداخت یک سکه بیشتر شبیه یک شوخی بود تا پاداش بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در ۵ بازی اخیر خود به پیروزی رسیده اند و بدون دریافت حتی یک گل بر صدر ج رده بندی لیگ برتر تکیه زده اند. بازیکنان پرسپولیس از عدم دریافت پاداش پیروزی های اخیر خود ناراحت بودند و اعتراض خود را از طریق محمود خوردبین، س رست تیم فوتبال پرسپولیس به گوش مدیران باشگاه رساندند. این اعتراض ها جواب داده و قرار است . سایت رسمی لیگ برتر انگلیس جزئیات مبالغ پرداختی به تیم های لیگ برتر در فصل 2016/17 را منتشر کرد؛پاداش تیم انتهای ج ی و سقوط کرده لیگ جزیره، 2 برابر پاداش تیم قهرمان لیگ قهرمانان است! بازیکنان تیم ملى پاداش دو دیدار اخیر خود را دریافت د. وضعیت تسویه حساب و پاداش پرسپولیسی ها بازیکنان پرسپولیس هنوز مبلغی بابت قرارداد فصل گذشته و همچنین پاداش صعود به مراحل بالاتر لیگ قهرمانان از باشگاه طلبکار هستند که قرار است به زودی و بعد از تامین منابع… (ص):
اگر تعداد گزاران، در جماعت از ده نفر بالاتر رود، پاداش هر رکعت، آنقدر زیاد مى گردد که حتى اگر تمام آسمانها کاغذ شود و تمام دریاها مرکب و همه درختان قلم گردند و همه فرشتگان نوشتن آن، نمى توان پاداش آن را ثبت نمود.
پاداش آن فقط در خور محاسبه ذات بیکران الهى است.مستدرک الوسائل/ج1/ص487 بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس خواستار پرداخت پاداش بردهای اخیر خود شدند. ورزش و جوانان گفت: در مورد مبلغ پاداش ملی پوشان از آقای تاج سوال بپرسید. بطحایی در حاشیه جلسه ت گفت: پاداش سال ٩٥ بازنشستگی فرهنگیان پرداخت شده و برای پرداخت پاداش بازنشستگان سال ٩٦ فرهنگیان نیز پیش بینی هایی صورت گرفته است. مسئولان باشگاه الهلال پس از قهرمانی تیم شان در لیگ عربستان به هر بازیکن 175 میلیون تومان پاداش دادند. ویژگی های یحیی (ع) و زهد و ارتباط با خدا
حضرت یحیی (ع) / ویژگی های یحیی (ع) و زهد و ارتباط با خدا
قیام یحیی به امور در دسالی
مدتی بود که بنی بدون و مانده بودند و همین امر موجب آشوب و بروز بلاهای بسیاری در میانشان شده بود، تا آن هنگام که حضرت یحیی - علیه السلام - به هفت سالگی رسید. آن حضرت در این سن و سال برای هدایت مردم قیام کرد و در م. چکیدهحسابداری چند بعدی یک نوع از حسابداری رایانه ای می باشد که و وظیفه آن کنترل از صحت اعداد و ارقام مندرج در تراز نامه و اظهار نامه کاربرد کلیدی دارد. بطور خلاصه در این نوع از حسابداری زیر سیستمها، سیستم مالی را کنترل و صحت عملیات را تائید می کنند. عناوین رو مه ایران ورزشی در روز ۷ آذر به شرح زیر است : گل های مهاجم ایرانی مورد توجه مدیران باشگاه بلژیکی از نگاه سرمربی شارلوا رضایی پدیده لیگ بلژیک است دیدار با آنری پاداش کاوه ! ۳ گل و ۱… مسئولان باشگاه سیاه جامگان در نظر دارند میلغی بین 2 تا 3 میلیون تومان به بازیکنان پاداش دهند. مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این باره می گوید: «در خصوص پرداخت پاداش یک روندی داریم که پاداش هر برد داخل یا خارج خانه و حتی مساوی به اعضای تیم پرداخت می شود. سعی می کنیم قبل از بازی با چین اگر تعهدی به عهده فدراسیون فوتبال است، به آن عمل کنیم.» ب خدمت همکاران : د ی سوالات مکررهمکاران راجع به پاداش پایان خدمت ونحوه محاسبه آن باستحضارهمکاران می رساند . از آ ین حکم کارگزینی همکارقبل از بازنشستگی بندهای عائله مندی،اولاد، بدی آب وهوا ، حق روستا وسایر را رکرده درعدد30ضرب می کنیم . عددحاصل میزان پاداش همکارخواهدبود . حسابداری نفت و گاز خانم خلیلی آقای گورانی حسابداری فعالیت های بیمه عمومی حمیدرضا طاهری حسین حیدری حسابداری فعالیت های کشاورزی سجاد نصیر پور حسابداری محیط زیست زهرا مهر ش مهدی جوکار اخلاق و آئین رفتار حرقه ای در حسابداری محمد فرزام حسابداری استهلاک حسن آذربایجانی آقای خ حسابداری فعالیت های ورزشی رحیمی حسابداری اعتبارات اسنادی . عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ تعیین سقف و میزان پرداخت های نجومی پاداش های پایان خدمت را تشریح کرد.
خبرگزاری فارس: پاداش پایان خدمت مدیران با هر میزان حقوق زیر ۲۷۰ میلیون تومان می شودعضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه اکنون مدیرانی داریم که ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت می گیرند، گفت: با مصوبه کمیسیون، سقف پاداش مدیران با هر میزان حقوق زیر ۲۷۰ میلیون تومان می شود. روز رحمت و پاداشحضرت آیت الله :«تبریک عرض میکنم عید سعید فطر را، که روز رحمت، روز مغفرت و روز اجر و پاداش برای مؤمنین و نیکوکاران است. خدا را شکر میکنیم که یک بار دیگر، یک ماه رمضان دیگر و یک عید فطر دیگر را نصیب ما کرد؛ باید این نعمت الهی را قدر بدانیم.» ۹۱/۵/۲۵
پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، بر اساس این بخش از بیانات انقلاب پوستر«روز رحمت و پاداش» را منتشر می کند. چکیده: هدف پژوهش پیش رو، بررسی تاریخچه حسابداری با استفاده از کتیبه های باروی تخت جمشید است. شصت و پنج لوح حسابداری از 2087 کتیبه منتشر شده ریچارد هلک (1969) و یک لوح از صد و پنجاه کتیبه منتشر شده عبدالمجید ارفعی ( 1387 ) مورد بررسی قرار گرفت.
این تحقیق به کوشش محمد ی و فاطمه تاک انجام شده است. جهت به لینک زیر مراجعه کنید. http://acctgrev.ut.ac.ir/article. ورزش و جوانان به ورزشکاران رشته کاراته قول پرداخت پاداش های المپیکی را داد. سرمربی تیم ملی فوتسال از واریز پاداش فوتسالیست ها توسط فدراسیون فوتبال خبر داد. جهانگیری امروز در مناظره گفت: اگر سند دریافت پاداش را ارائه دهید تمام حرف های تان را قبول می کنم. مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان پاداش تساوی بازیکنانش مقابل استقلال را پرداخت کرد. خیر گنبدی تمام پاداش بازنشستگی اش را صرف ید یک دستگاه بیمارستانی در گنبد کاووس کرد. تعیین پاداش های بیرونی می تواند تاثیرات مختلفی بر عملکرد ورزشکاران داشته باشد. ستاره ملی پوش فوتبال ایران به بازیکنان تیم والیبال هاوش گنبد پاداش داد. استاندار تهران گفت: باید نگاه به جوانان کشور اصلاح شود و مدیران با آن ها ارتباط برقرار کرده و منظورشان را به خوبی درک کنند. رئیس هیأت مدیره باشگاه استقلال از پرداخت پاداش ویژه برای بازیکنان و کادر فنی این تیم خبر داد. در آستانه دیدار حساس مقابل چین پاداش ملی پوشان بابت دیدارهای مقابل قطر و پرداخت شد. بازیکنان تیم اوسترساندس با درخشش در مرحله گروهی لیگ اروپا پاداش هنگفتی دریافت خواهند کرد. ملی پوش کماندار کشورمان گفت: تا امروز مبلغی از پاداش ۱۰۰ میلیون تومانی که فدراسیون وعده داده بود را دریافت ن . شاید بهترین روش برای مربیان و بازیکنان تیم ملی این باشد که حقیقت را بگویند. یعنی مربی تیم ملی اگر حقوق اش را نگرفت در رسانه ها اعلام کند که حقوق اش را نگرفته و بازیکنان تیم ملی اگر پاداش می خواهند بگویند پاداش می خواهند. اینکه در دریافت حقوق و پاداش از کمبود امکانات و توجه در کلاس بین المللی صحبت می کنند بیشتر شبیه به فریب افکار عموم. رئیس باشگاه عاون عربستان پس از پیروزی تیمش مقابل لوکوموتیو ازب تان، به هر بازیکن پاداش ۲۵ میلیونی پرداخت کرد.