بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

به نقل از خبرگزاریها در مورد بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری :
در این تحقیق و بررسی بدون هیچگونه سؤ نیت و هیچ غرضی و با احترام کامل به تمامی متخصصین و برنامه نویسان و حسابداران و طراحان نرم افزارهای حسابداری و مالی فقط و فقط می خواهیم چند نرم افزار حسابداری را با یکدیگر از لحاظ میزان کارآئی و قیمت آنها مقایسه و بررسی نموده تا انشا الله تمامی دوستان عزیزی که اگر تخصص های مالی ندارند نسبت به نرم افزارهای حسابداری به اشرافی مطلوب رسیده و با دید باز و آگاهانه نرم افزارهای مایل به طبع خود را انتخاب و تنها دعا گوی ما باشند . 1- بررسی روش یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

2- بررسی نگرش به تعارض و سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس

3- مهارت های زندگی والگو های رفتاری

4- بررسی موانع کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی در مدارس ابت

5- نقش روش های تدریس در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابت

6- بررسی و شناخت ویژگی های مدیران و کارآفرینان در صنعت کشور

7- برر. مدیرعامل استقلال اعلام کرد که بازیکنان پاداش خواهند گرفت. مدیران استقلال در صورت برد آبى پوشان مقابل ان پاداش ویژه اى را در نظر گرفتند .
بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری
بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری
دسته: حسابداری
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5641 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 129

بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری
 
 ید
بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریچه مطالعاتی. 5
3-1 بیان مسئله 6
4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7
5-1 فرضیه های تحقیق. 7
6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8
7-1 اه تحقیق. 9
8-1 حدود مطالعاتی. 9
1-8-1 قلمرو  مکانی تحقیق. 9
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 9
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 9
9-1 تعریف واژه های کلیدی  و اصطلاحات.. 10
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 12
2-2-کیفیت سود 13
1-2-2-مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. 13
2-2-2-مفهوم اقتصادی سود 14
3-2-2-پیدایش نظریه کیفیت سود 15
4-2-2-مفهوم کیفیت سود 16
5-2-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود 18
3-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود 19
1-3-2-فرضیه طرح پاداش.. 23
2-3-2-فرضیه قرارداد بدهی. 24
3-3-2-فرضیه هزینه . 25
4-3-2-تئوری نمایندگی 27
5-3-2-انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 30
1-5-3-2-قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان 31
2-5-3-2-قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرک 32
4-2-هموار سازی سود 33
1-4-2-انگیزه های هموار سازی سود 35
2-4-2-ابعاد هموار سازی سود 37
3-4-2-روش های هموار سازی سود 38
1-3-4-2-تنظیم زمان معامله 39
2-3-4-2-روش های تسهیم هزینه 39
4-4-2-انواع هموار سازی سود 39
5-2-مدل های اندازه گیری مدیریت سود 42
1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری. 42
2-5-2-مدل اقلام تعهدی یگانه 46
3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدی 47
4-5-2-مدل توزیعی 48
6-2-نرخ بازده داراییها 49
1-6-2-تجزیه و تحلیل مالی. 49
2-6-2-طبقه بندی معیارهای ارزی عملکرد مالی شرکت ها : 50
1-2-6-2-معیارهای حسابداری : 50
2-2-6-2-معیارهای اقتصادی : 51
3-6-2-تعریف نرخ بازده دارایی ها : 51
4-6-2-اهمیت بازده دارایی ها : 52
5-6-2-موارد استفاده از roa.. 52
7-2-پیشینه تحقیقات انجام شده 53
1-7-2- پژوهش های خارجی. 53
فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 60
2-3 روش تحقیق. 60
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 61
4-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 62
5-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 62
1-5-3 متغیر وابسته 62
2-5-3متغیر های مستقل. 62
6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 66
1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 66
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 73
2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 73
3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 76
4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 76
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 77
2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 78
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول. 78
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی  اول. 78
3-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم 80
4-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم 82
5-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی چهارم 84
6-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم 87
7-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم 89
8-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی چهارم 91
9-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی پنجم 92
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 98
2-5 ارزی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 99
1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول. 99
2-2-5نتایج فرضیه فرعی اول. 99
3-2-5نتایج فرضیه فرعی دوم 99
4-2-5نتایج فرضیه فرعی سوم 100
5-2-5نتایج فرضیه فرعی چهارم 100
6-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 101
7-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم 101
8-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 102
9-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم 102
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 103
4-5 پیشنهادها 103
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 103
2-4-5 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی. 104
5-5 محدودیت های تحقیق. 104
پیوستها
ج   مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 107
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 110
منابع لاتین: 112
منابع اینترنتی: 115
چکیده انگلیسی: 116
 
 
ج  (1-2) معیارهای ارزی کیفیت سود 18
ج  (1-3) روش همبستگی گشتاوری (پیرسون) 68
ج (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 74
ج   (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  k-s)) برای متغیر وابسته(پاداش استاندارد شده مدیران) 77
ج (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و پایداری سود 78
ج (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای پاداش مدیران و پایداری سود 79
ج (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و پایداری سود 80
ج (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی. 81
ج (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی. 81
ج (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود 82
ج (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود 83
ج (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی  سود 84
ج (11-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر پاداش مدیران و عدم هموار سازی سود 85
ج (12-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای پاداش مدیران و عدم هموار سازی سود 85
ج (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و عدم هموارسازی سود 86
ج (14-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر پاداش مدیران و بازده دارایی ها 87
ج (15-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای پاداش مدیران و بازده دارایی ها 88
ج (16-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش و نرخ بازده دارایی ها 88
ج (17-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3. 90
ج (18-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4. 91
ج (19-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 93
ج (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 94
ج (21-4): خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش enter 95
 
 
نمودار (1-2) انواع هموار سازی سود 41
 
 
چکیده:
بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته.  یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار  تصمیم گیری را به او تفویض می کند. موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اه آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند.د رور این تحقیق رابطه بین ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی  تحقیق 5 سال و از سال 1382 تا 1386 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارspss   و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و مستقیم  بین پاداش هیات مدیره و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری از جمله پایداری سود، عدم هموار سازی سود و قابلیت پیش بینی سود  می باشد. همچنین مشخص شد که بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه ای وجود ندارد.
 
 

مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اه حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
یکی از اه صورت های مالی انعکاس نتایج مبا مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزی وظیفه مبا یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد. به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر غالبا سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالبا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی ، سطح شغلی ، و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد ؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم  با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری هستند.
 به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند. اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کم تر باشد مدیریت بخشی از  سود سالهای آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سود سالهای جاری را به دوره های آتی منتقل نماید.
پژوهشگران طی تحقیقات مختلف به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با متغیر های مالی و غیر مالی  پرداخته اند ولی در ایران تحقیقات کمی در مورد پاداش مدیران انجام شده است.تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با ویژگی های سود بر مبنای حسابداری شامل پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و عدم هموارسازی سود می پردازد.
 
 ید
برچسب ها : بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری , پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری , پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری , بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری , پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری , ویژگی های سود بر مبنای حسابداری
مردم شاهین شهر در تذکری به اقتصاد عنوان کرد که پرداخت پاداش و وام های قرض الحسنه سنگین با سود اندک به مدیران بانک تجارت در حالی که این بانک زیانده است، با چه مبنایی صورت می گیرد. اکنون که حسابرسی ها معلوم کرده برخی بانک ها مانند بانک ملت زیان ده بوده اند، آیا پاداش های نجومی دریافت شده از سوی مدیران بانک ها، به بیت المال باز می گردد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تعدادی از مدیران ارشد با دریافت ارقام ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت، طبق قانون سال ۹۵ بازنشسته شده اند، اما مجدداً به کار خود بازگشته اند. اکنون که حسابرسی ها معلوم کرده برخی بانک ها مانند بانک ملت زیان ده بوده اند، آیا پاداش های نجومی دریافت شده از سوی مدیران بانک ها، به بیت المال باز می گردد. کیلیان امباپه، ستاره تیم ملی فرانسه پس از ب قهرمانی رقابت ها و دریافت پاداش از سوی فیفا، قصد دارد این پاداش را به یک خیریه اعطا کند. کیهانی گفت: پاداش حدادی نزد ما محفوظ است و فکر می کنم در مرحله سوم لیگ دو و میدانی یا مراسمی که حامی مالی فدراسیون برگزار می کند پاداش او پرداخت می شود. مدیران مستقل شهری ؛مجتمع های روستایی ومراکز ورزشی -کانونهای تربیتی -دارالقرآن (ره)تاتاریخ 94/07/20کلیه اسناد رابصورت مکانیزه (ثبت الکتونیکی )تکمیل وبه واحد حسابداری شهرستان سلسله تحویل داده اسنادبعد ازتاریخ فوق بررسی نخواهند شد وبا مدیران مربوطه برخوردقانونی بعمل خواهد آمد مدیران باشگاه سیاه جامگان تا روز پاداش پیروزی مقابل استقلال خوزستان را به بازیکنان پرداخت خواهند کرد. مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این باره می گوید: «در خصوص پرداخت پاداش یک روندی داریم که پاداش هر برد داخل یا خارج خانه و حتی مساوی به اعضای تیم پرداخت می شود. سعی می کنیم قبل از بازی با چین اگر تعهدی… روزانه................................228 (گرایش حسابداری) + 35 (گرایش حسابرسی) + 20 (حسابداری مدیریت) شبانه ...............................99 (گرایش حسابداری) + 33 (گرایش حسابرسی) + 20 (حسابداری مدیریت) پیام نور..................................91 (گرایش حسابداری) مجازی..................................135 (گرایش حسابداری) غیرانتفاعی.......................580 (گرایش حسابداری) + 145 (گرایش حسابرسی) + 60 (حسابداری مدیریت). اعضای تیم ملی فوتسال در اعتراض به برابر نبودن پاداش قهرمانان مسابقات داخل سالن آسیا، پاداش ۳۰۰ دلاری کمیته ملی المپیک را نپذیرفتند. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم اطلاعات لازم کمک می­کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و ت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. کتاب حسابداری در پیرامون ما نوشته عبدالرضا تبریزی توسط نشر ا یر قلم منتشر شد. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکت ها و ت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می توان بدست آورد. جهت تاثیر پاداش های پرداختی دنبال یک عاملی باشید که می خواهید به دلیل آن پاداش بدهید، و با مشخص آن عامل و بیان علت آن به صورت کتبی نسبت به پرداخت پاداش اقدام نمایید.
عواملی که می شود به جهت بهبود در راستای آن پاداش داد مانند:
_ عملکرد مطلوب عمومی در بازه زمانی مشخص.
_ بهره وری احصا شده در بازه زمانی مشخص.
_ تغییرات دیدگاه ساز. مدیریت آموزشی و روابط انسانی مدیران چکیده: فراگرد ارتباط میان مدیران و معلمان یکی از جوانب مهم ارتباطات سازمانی است که بازخوردهای ناشی از آن رفتار اثر بخش را تسهیل می کند. این پروژه ضمن ی معرفی یک مدل ساده ارتباطی میان فردی،کاربر آن در توضیح شخصیت ی مدیر و اثر بخش سازی رفتارهای متقابل میان مدیران دستان نشان می دهد تسنیم نوشت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی حقوق های بسیار بالا و پاداش های پایان خدمت نجومی د ی خلأهای قانونی پرداخت شده است گفت: «یازده نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت د و مجددا در سال ۹۷ اعاده به کار شدند. بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در ۵ بازی اخیر خود به پیروزی رسیده اند و بدون دریافت حتی یک گل بر صدر ج رده بندی لیگ برتر تکیه زده اند. بازیکنان پرسپولیس از عدم دریافت پاداش پیروزی های اخیر خود ناراحت بودند و اعتراض خود را از طریق محمود خوردبین، س رست تیم فوتبال پرسپولیس به گوش مدیران باشگاه رساندند. این اعتراض ها جواب داده و قرار است .

خبرگزاری فارس واکنش قوه قضائیه به پاداش نجومی وبازداشت مدیران تلگرامی تلگرام , قوه قضاییه , خبرگزاری فارس
لینک های : کیفیت 180p کیفیت 270p کیفیت 360p کیفیت 576p سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای ی گفت: تعیین سقف پاداش بازنشستگی در بودجه ۹۷ تاثیری در پاداش پایان خدمت فرهنگیان ندارد. استقلالی ها برای فینالیست شدن در جام حذفی پاداش گرفتند. اعضای تیم فوتبال استقلال پاداش پیروزی مقابل تیم الهلال را دریافت د. وضعیت تسویه حساب و پاداش پرسپولیسی ها بازیکنان پرسپولیس هنوز مبلغی بابت قرارداد فصل گذشته و همچنین پاداش صعود به مراحل بالاتر لیگ قهرمانان از باشگاه طلبکار هستند که قرار است به زودی و بعد از تامین منابع… (ص):
اگر تعداد گزاران، در جماعت از ده نفر بالاتر رود، پاداش هر رکعت، آنقدر زیاد مى گردد که حتى اگر تمام آسمانها کاغذ شود و تمام دریاها مرکب و همه درختان قلم گردند و همه فرشتگان نوشتن آن، نمى توان پاداش آن را ثبت نمود.
پاداش آن فقط در خور محاسبه ذات بیکران الهى است.مستدرک الوسائل/ج1/ص487 بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس خواستار پرداخت پاداش بردهای اخیر خود شدند. اعضای تیم فوتبال استقلال بعد از بازی با العین امارات پاداش هزار دلاری دریافت د. بازیکنان و مربیان تیم قرمزپوش اهوازی به خاطر ش ت دادن ان پاداش مالی دریافت می کنند. بطحایی در حاشیه جلسه ت گفت: پاداش سال ٩٥ بازنشستگی فرهنگیان پرداخت شده و برای پرداخت پاداش بازنشستگان سال ٩٦ فرهنگیان نیز پیش بینی هایی صورت گرفته است. معاون اجرایی باشگاه در مورد پاداش برد این بازی و اینکه ویژه خواهد بود یا خیر، گفت: ما هر بازی که می بریم پاداش می دهیم و هر بازی پاداش های ما ویژه خواهد بود ( باخنده). چکیدهحسابداری چند بعدی یک نوع از حسابداری رایانه ای می باشد که و وظیفه آن کنترل از صحت اعداد و ارقام مندرج در تراز نامه و اظهار نامه کاربرد کلیدی دارد. بطور خلاصه در این نوع از حسابداری زیر سیستمها، سیستم مالی را کنترل و صحت عملیات را تائید می کنند. ستاره برزیلی پاری سن ژرمن فرانسه در صورت فتح توپ طلای فیفا، پاداش 3 میلیون یورویی ب خواهد کرد. روزی بیل گیتس به رستورانی میره و بعد از تموم شدن غذاش ۲ دلار به گارسون پاداش میده.
گارسون تعجب میکنه و میگه جناب بیل گیتس، دختر شما دیروز به همین رستوران اومد و ۱۰۰ دلار به من پاداش داد،
شما فقط ۲ دلار پاداش دادین !
بیل گیتس در جواب گفت:
اون دختره یک بیلیونر هست و من پسره یک کشاورز ! فرهاد پرداخت سکه و پاداش پایان سال به مدیران آزاد را ممنوع کرد. حسابداری نفت و گاز خانم خلیلی آقای گورانی حسابداری فعالیت های بیمه عمومی حمیدرضا طاهری حسین حیدری حسابداری فعالیت های کشاورزی سجاد نصیر پور حسابداری محیط زیست زهرا مهر ش مهدی جوکار اخلاق و آئین رفتار حرقه ای در حسابداری محمد فرزام حسابداری استهلاک حسن آذربایجانی آقای خ حسابداری فعالیت های ورزشی رحیمی حسابداری اعتبارات اسنادی . عناوین رو مه ایران ورزشی در روز ۷ آذر به شرح زیر است : گل های مهاجم ایرانی مورد توجه مدیران باشگاه بلژیکی از نگاه سرمربی شارلوا رضایی پدیده لیگ بلژیک است دیدار با آنری پاداش کاوه ! ۳ گل و ۱… سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس سیستمی جالب برای پرداخت پاداش به سرخپوشان در نظر گرفته است. نقش قرآن در زندگی بشری در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و حتی بین المللی، قابل دقت و بررسی است که به طور مختصر به بعضی از آنها اشاره می شود:
یکم. انسان نیازمند ارتباط مستقیم با آفریننده و هستی بخش خود است. این ارتباط اگر چه از طریق مناجات و رازگویی درونی و قلبی انجام می گیرد؛ اما دسترسی به کلمات خود خداوند، بسیار لذت بخش و اطمینان آور . حسابداری نفت و گاز خانم خلیلی آقای گورانی حسابداری فعالیت های بیمه عمومی حمیدرضا طاهری حسین حیدری حسابداری فعالیت های کشاورزی سجاد نصیر پور حسابداری محیط زیست زهرا مهر ش مهدی جوکار اخلاق و آئین رفتار حرقه ای در حسابداری محمد فرزام حسابداری استهلاک حسن آذربایجانی آقای خ حسابداری فعالیت های ورزشی رحیمی حسابداری اعتبارات اسنادی . ب خدمت همکاران : د ی سوالات مکررهمکاران راجع به پاداش پایان خدمت ونحوه محاسبه آن باستحضارهمکاران می رساند . از آ ین حکم کارگزینی همکارقبل از بازنشستگی بندهای عائله مندی،اولاد، بدی آب وهوا ، حق روستا وسایر را رکرده درعدد30ضرب می کنیم . عددحاصل میزان پاداش همکارخواهدبود . به گزارش ایسنا، تیم ملی الجزایر در جام جهانی برزیل برای اولین بار در تاریخ خود موفق شد به دور دوم راه یابد.
سلیمانی، مهاجم تیم ملی الجزایر اعلام کرد: بازیکنان این تیم تصمیم گرفته اند تمام پاداش هایشان را که از طرف فیفا به آنها داده شده به مردم غزه اهدا کنند. بازیکنان تیم ملی الجزایر به خاطر صعود به دور دوم جام جهانی نزدیک به پنج م.
خبرگزاری فارس: پاداش پایان خدمت مدیران با هر میزان حقوق زیر ۲۷۰ میلیون تومان می شودعضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه اکنون مدیرانی داریم که ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت می گیرند، گفت: با مصوبه کمیسیون، سقف پاداش مدیران با هر میزان حقوق زیر ۲۷۰ میلیون تومان می شود. روز رحمت و پاداشحضرت آیت الله :«تبریک عرض میکنم عید سعید فطر را، که روز رحمت، روز مغفرت و روز اجر و پاداش برای مؤمنین و نیکوکاران است. خدا را شکر میکنیم که یک بار دیگر، یک ماه رمضان دیگر و یک عید فطر دیگر را نصیب ما کرد؛ باید این نعمت الهی را قدر بدانیم.» ۹۱/۵/۲۵
پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، بر اساس این بخش از بیانات انقلاب پوستر«روز رحمت و پاداش» را منتشر می کند. پاداش جدید در انتظار تیم کارلوس کی روش. البته این پاداش را نه قرار است فیفا دهد نه فدراسیون فوتبال نه وزارت ورزش و نه حتی جناب حسین هدایتی! آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ وزارتخانه ای پاداش پایان خدمت ۹۶ کارکنان خود را نداده است، گفت: پاداش فرهنگیان بازنشسته تا شهریور ماه در سه قسط پرداخت می شود که واریز قسط اول از ۱۰ روز آینده آغاز می شود. پیش از بازی پرسپولیس مقابل فولاد در اهواز بازیکنان این تیم پاداش چند برد اخیر خود را دریافت د. ورزش و جوانان به ورزشکاران رشته کاراته قول پرداخت پاداش های المپیکی را داد. آبی پوشان در صورت برد مقابل لوکوموتیو تاشکند پاداش ویژه ای را از مسئولان باشگاه دریافت خواهند کرد.