بزرگترین و بهترین وب کی پاپی ها

به نقل از خبرگزاریها در مورد بزرگترین و بهترین وب کی پاپی ها : حسین پاپی بازیکن سابقه دار ان در حضور احسان حاج صفی بازوبند کاپیتانی ان را بر بازو بسته است. با پایان رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در دسته ۸۵ کیلوگرم، پاپی در مجموع برنز گرفت و عسکری در جایگاه هفتم قرار گرفت. مهدی کیانی پس از ورود حسین پاپی بازوبند کاپیتانی طلایی پوشان را به این بازیکن با تجربه داد. حسین پاپی بازیکن قدیمی تیم فوتبال ان در صورت قرار گرفتن در لیست کرانچار می تواند چهاردهمین حضور در لیگ برتر را تجربه کند. پاپی از نگاه معنا کلمه ی پاپی از نگاه معنا و مفهوم لغوی و تفسیری موردتوجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته و نظراتی متفاوت ابرازشده است؛لیکن بایددانست که مفهوم واقعی آن به دلیل عدم آشنایی بااین واژه و شرایط و ویژگیهای تاریخی،جغرافیایی و اجتماعی این ایل همچنان پوشیده مانده است. علامه دهخدا در فرهنگ نفیس دهخدا در این باره آورده اند((پ. همشهری آنلاین: با پایان رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در دسته ۸۵ کیلوگرم، پاپی در مجموع برنز گرفت. عنوان بزرگترین وظیفه مدیران گوینده :ولش، جک کارکنان باید آنگونه شوند که بتوانند پیشنهادهای خود را رودررو با مدیران مطرح کنند. بزرگترین وظیفه مدیران جستجو و دستی به گنج پر بهای آرا و شه های انسان ها و پرورش شخصیت آنان است.
مردان و ن کهن ، در راه رسیدن به آرمان بزرگ ، یک آن هم ، نمی ایستند . حکیم ارد بزرگ


نگاه مردان و ن کهن ، ایستا نیست ، آنها دوران های آینده را نیز ، به خوبی می بینند . حکیم ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ

مردان و ن کهن ، با مهر همه زندگی خویش را به دیگران می بخشند . حکیم ارد بزرگ


مردان و ن کهن ، با مهربانی در بین مردم سرزمین خویش ، همبستگی و دوستی می آفرینند . حکیم ارد بزرگ


رستاخیزهای مردمی ، بدون همراهی ن دلیر ، ناممکن است چرا که زن ، پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خودگذشتگی است . حکیم ارد بزرگ


مردان کهن ، مرزداران و پیشاهنگان ، شرف و امنیت هستند . حکیم ارد بزرگ


پشتکار ، گوهر مردان و ن فرهمند است . حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست ، راه سخت کوهستان را برگزینیم . حکیم ارد بزرگ
بهترین ها از نظر احادیث (ص): بهترین سخن : کتاب الله. (بخاری)
بهترین هدایت: سنت رسول الله (راهنمایی ). ( بخاری)
بهترین عبادت: ذکر خدا و سر وقت.( بخاری)
بهترین عمل : ایمان به خدا و جهاد در راه او. ( بخاری) متن کامل در ادامه مطلب بزرگترین دریاچه دنیا: آب دریای خزر بزرگترین دریاچه دنیاست که به دلیل بزرگی آن بهنام دریا شناخته می شود وگرنه به آبهای آزاد راه ندارد. این دریاچه یک گودی بزرگ درمشخصات جغرافیائی 36 تا 48 درجه شمالی به طول 1200 کیلومتر و بین 48 تا 50 درجهشرقی به عرض بیش از 326 کیلومتر گسترش دارد و حجم این دریاچه حدود 400 هزار کیلومترمکعب است. مساحت حوزه آبخیز (.

نظر دانایی در مورد حضرت علی (ع)

از دانایی پرسیدم نظر شما در مورد مولا علی ع چیه؟

ایشان پرسید : بهترین مکان کجاست ؟گفتم : مسجد

پرسید : بهترین جای مسجد کجاست ؟گفتم : محراب

پرسید : بهترین عمل چیه؟ گفتم :

پرسید : بهترین ؟گفتم صبح

پرسید : بهترین قسمت ؟ گفتم: سجده

پرسید : بهترین قسمت بدن . با پایان رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در دسته 85 کیلوگرم، پاپی در مجموع برنز گرفت و عسکری در جایگاه هفتم قرار ایستاد. چشم اندازی به فعالیت های شرکت فراتحلیل گران وستا غرب : 1:واگذاری اینترنت پرسرعت adsl2 تا سرعت10m بدون هیچگونه ممنوعیت 2 : بزرگترین تولید و توزیع کننده کاغذ های a4 در برندهای xerox-copymax-perfect-suncopy 3 : دارای تیم برنامه نویسی و شبکه بسیار قوی در سطح کشور 4 : بهترین در انجام پروژه های برنامه نویسی و شبکه و کامپیوتر 5 : اولین شرکت آموزش شبکه و برنامه نو. اسامی برترین های لیگ جهانی والیبال اسامی برترین های لیگ جهانی والیبال 2014 اعلام شد. -------------------------------------------------------------------------------- در پایان مسابقات لیگ جهانی والیبال 2014، قهرمان شد و برزیل در جایگاه دوم قرار گرفت. ایتالیا میزبان هم توانست مدال برنز را به خود اختصاص دهد. تیم ملی والیبال ایران هم توانست عنوان چهارمی را به خود اختصاص دهد.. در کوچه ای چهار خیاط مغازه داشتند. همیشه با هم بحث می د. یک روز، اولین خیاط یک تابلو بالای مغازه اش نصب کرد. روی تابلو نوشته شده بود: «بهترین خیاط شهر» دومین خیاط روی تابلوی بالای سردر مغازه اش نوشت: «بهترین خیاط کشور» سومین خیاط نوشت: «بهترین خیاط دنیا» چهارمین خیاط وقتی با این واقعه مواجه شد روی یک برگه کوچک با یک خط کوچک نوشت: «بهتر.
امروز با میعاد کارتون اسکار اُسیس را تماشا می کردیم. صحنه های فوق العاده ای داشت که نتوانستم ازش بگذرم و توصیفش نکنم. پاپی و هارچی و باک (روباه و گراز و لاشخور) یک کیک سیب سفارش می دهند. پاپی کیک را به 8 قسمت مساوی تقسیم می کند و برای هارچی و باک یک قسمت را از جعبه بیرون می گذارد و 7 قسمت بقیه را درون جعبه با خود می برد که نوش جان می کند. از ابن عباس پرسیدند: بهترین روزها، و بهترى ماه ها، و بهترین عمل ها کدام است ؟ گفت : بهترین روزها است ، بهترین ماه ها، ماه رمضان است ، و بهترین اعمال هاى پنجگانه در اول وقت است . این سخن را براى المؤ منین على (علیه السلام ) نقل د، فرمود: اگر از تمام علماى مشرق تا مغرب عالم این سؤ ال را بپرسند، غیر از این جواب ندهند. اما من مى گویم : بهترین ع. موریس بوکای ــ دانشمندی که با خواندن قرآن مسلمان شد...
هنگامی که هواپیمای حامل بزرگترین طاغوت تاریخ در فرانسه به زمین نشست،بسیاری از مسئولین کشور فرانسه و از جمله رئیس ت و وزرایش در فرودگاه حاضر شده و از جسد طاغوت استقبال دهنگامی که فرانسوا میتران در سال ۱۹۸۱م زمام امور فرانسه را بر عهده گرفت، از مصر تقاضا شد تا جسد مومیایی شده . بزرگترین آرزوی سقراط قبل از محاکمه : بزرگترین آرزویم این است که به بالاترین نقطه در شهر آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم : ای دوستان چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را به جمع آوری ثروت می گذرانید ، در حالی که به طور شایسته در تعلیم و تربیت اطفال خود که مجبورید ثروت جمع شده را برای آنها باقی بگذارید ، هم. شب گذشته یکی دیگر از ک داهای انتخابات مجلس شورای ی به حمایت از عباس پاپی زاده کناره گیری کرد. در جلسه ای که بزرگان و ریش سفیدان با علی انصاری داشتند، انصاری برای هموار ساختن راه برای پاپی زاده از دور انتخابات کناره گیری کرد. این حرکت انصاری مورد ستایش جمعی از صاحب نظران قرار گرفت. img-20160224-wa0024 بهترین عمل در شب قدر چیست؟ زمان هایی در زندگی انسان وجود دارد که انسان با بهره جستن از آن می تواند بهترین هایی، برای باقی روزهای زندگی خویش رقم زند. یکی از این اوقات، لیالی قدر است. شاید شما نیز در زمره افرادی باشید که به دنبال بهترین عمل و عبادت در طول این ایام هستند تا بدین واسطه نهایت استفاده را از این شب ها ببرید. از این رو به دنبال بهترین عمل و عبادت نیز خواهید بود، اگر می خواهید شب قدری متفاوت از پیش داشته باشید، قدری به این نوشتار تأمل کنید. شبی بهتر از هزار ماه على علیه السلام مى فرماید....... بهترین دعاها :
" بسم الله الرحمن الرحیم خدای یکتا بهترین و بزرگترین ها را در دنیا و آ ت به من و همه مومنان از فضلت عطا فرما بحق محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد " از بزرگترین و بهترین دعا می باشد و بالاترین و با ارزش ترین ذکر... ادامه در ادامه ی مطلب... شصت و سومین جلسه شورای شهر مشک روز - یازدهم شهریورماه نود و سه- در محل آن برگزار شد.در این جلسه که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد آقای عبدالرضا پاپی -ریاست شورا- ضمن خوشامدگویی گزارش کوتاهی را از عملکرد یک ساله ی خود به عنوان ریاست شورای شهر مشک بیان نمود.آقای پاپی در ادامه دستور جلسه را قرائت نمود... بدعت گذاری در ب ایی مجالس عزاداری حسینی این روزها به ساخت نمادها و ادوات عزاداری نیز سرایت کرده است. در حالی که بر اساس عرف در ساخت علامت برای هیئات عزاداری، ساخت نمادهایی تا حداکثر ۱۵ تیغه دارای مفهوم بوده و نمادی معین به شمار می رود، ساخت علامت هایی با بیش از شصت تیغه بدعتی تازه در ب ایی مجالس عزاداری است. بزرگترین عَلَم تهران  بزرگترین عَلَم تهران بزرگترین عَلَم تهران  بزرگترین عَلَم تهران بزرگترین عَلَم تهران  بزرگترین عَلَم تهران
به مناسبت هفته تربیت بدنی ، آقای پاپی معاون پرورشی و تربیت بدنی در صبحگاه دبیرستان دوره دوم پسرانه باقرالعلوم حضور یافتند ،ایشان در این مراسم با تبریک هفته تربیت بدنی؛ جایگاه ورزش را در دین و جامعه تبیین کرده و در خصوص اهمیت ورزش در دین مبین مطالبی بیان نمودند. آقای پاپی ورزش را باعث سلامتی جان و فکر برشمرده و ابراز امیدواری نمودند که همه دانش آموزان با ورزش در راستای اه خود با موفقیت حرکت نمایند ؛ایشان به هفته تربیت بدنی اشاره و برنامه های انجام شده و در دست اقدام را خاطر نشان د ؛ایشان به سفر معاون تربیت بدنی اداره کل اشاره و بیان داشتند که تعامل و رایزنی های بسیار خوبی با اداره کل در مسائل مختلف در حال انجام می باشد. ـ پـیـامـبر خدا(ص ) در پاسخ به سؤال ابوذر درباره , فرمود : بهترین تکلیفى است که (از جانب خدا) وضع شده است , اینک هر که خواهد گو کم بخواند و هر که خواهد گو بسیاربگزارد. ـ امـام صادق (ع ) : طاعت خدا به خدمت او , در روى زمین است و هیچ خدمتى به او با برابرى نمى کند. ـ امـام عـلى (ع ) : شما را به و مواظبت بر آن سفارش مى کنم , زیرا که بهترین کاراست و ستو. آشوکا یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ باستان است.او فرمانروایی بسیار انساندوست،قدرتمند،و هنرمند بود.در دوران او هند به اندازه امپراتوری رم در اوج خود قدرت ب کرد.همچنین آشوکا علاقه ای به کشت و کشتار مردم نداشت و جز یک جنگ هیچ جنگ دیگری انجام نداد.برای دانستن زندگینامه ی این پادشاه،به ادامه مطلب بروید. اللهم عجل لولیک الفرج سلام به آقایی که دیدنش آرزوی ماست.
1 _ بهترین هدیه برای پدر عزت است.
2_ بهترین هدیه برای مادر احترام است.
3_ بهترین هدیه برای احوال پرسی است.
4_ بهترین هدیه برای فرزند مهربانی است.
5 _ بهترین هدیه برای عشق محبت است.
6_ بهترین هدیه برای طفل تربیت است.
7_ بهترین هدیه برای دوست وفا است.
8_ بهترین هدیه بر. papi قبل از شروع بازی های المپیک 2012 لندن از سوی مربیان تیم ملی ایتالیا به اسطوره والیبال ایتالیا صحبت هایی به عمل آمد که منجر به شرکت او در این بازی ها شد. با نزدیک شدن به المپیک 2016 ریو پاپی در اظهار نظری اعلام کرد که نمی خواهد در ریو بازی کند. در ادامه متن کامل مصاحبه او را خواهید دید : ... ((صادقانه بگویم لیبرو بودن کار آسانی نیست، برای بهتر شدن در این پست نیاز به زمان دارم. اولین بازی خود را به عنوان لیبرو ندیدم ولی فکر می کنم عمل خوب بود. همیشه آماده ام تا برای تیمم بهترین نقشم را ایفا کنم. الان درک می کنم که چرا grebennikov (لیبروی فرانسه) بهترین لیبروی حال حاضر دنیاست. وقتی در مورد تیم ملی از من سوال می کنن نظر خودم این است که در تابستان امسال باید استراحت کنم و فکر می کنم جیانلی (مربی تیم ملی ایتالیا) با من تماس نخواهد گرفت)) . پل معلق مشگین شهر به عنوان بزرگترین پل معلق خاورمیانه در ارتفاع 80 متری رودخانه خیاوچای احداث شده ، دارای 365 متر طول به عدد روزهای سال دارد.

به گزارش ایرنا، این پل در منطقه نمونه گردشگری خیاو تا گیر ی احداث می شود و برای احداث پل و تاسیسات جانبی آن بیش از 400 میلیارد ریال هزینه شده است. بزرگترین اجرام در کیهان شاید برای شما هم چنین سوالی پیش آمده باشد که بزرگترین ها در دنیای پیرامون ما کدام اجسام می باشند. اگر تاکنون در اهرام مصر و یا برج دبی ایستاده باشید عظمت و بزرگی این سازه ها شما را حیرت زده خواهند نمود. اما آنچه در این مقاله به برسی آن خواهیم پرداخت به چنان ساختارهای عظیمی در جهان اشاره دارد که حتی تصور اندازه برخی از آنها نیز دشوار است. در ادامه این مطلب، 10 انتخاب برتر برای بزرگ ترین اجرام در کیهان را به شما معرفی خواهیم نمود. در این مقاله با بزرگ ترین سیاره، بزرگ ترین ستاره، بزرگ ترین سنگ آسمانی، بزرگ ترین سیاهچاله ، بزرگ ترین ک شان، و دیگر ساختارهایی از کیهان آشنا خواهید شد که شاید تاکنون حتی نام آنها را نیز نشنیده باشد. اینها بزرگترین اجرام در جهان هستی می باشند: پل معلق مشگین شهر به عنوان بزرگترین پل معلق خاورمیانه در ارتفاع 80 متری رودخانه خیاوچای احداث شده دارای 365 متر طول به عدد روزهای سال دارد.

به گزارش ایرنا، این پل در منطقه نمونه گردشگری خیاو تا گیر ی ساخته شده و برای احداث پل و تاسیسات جانبی آن بیش از 400 میلیارد ریال هزینه شده است. خدا مرا بر بهترین بند ه خود برای هدایت انسانها نازل کرد تا هدی للمتقین باشم برای هدایت آمده ام و بس. اما باید تاسف خورد از اینکه امت این بهترین آسمانی گاهی برای مقاصد ی واهی از من استفاد ه می کنند من قرآن زنده ها هستم نه مرده ها برای هدایت زندها امدم نه برای بهشت بردن مرده ها امروز بجایی رسید که هر صدای قرآن می شنود اولین حر فش این است . سوالی که برای اکثر بدنسازان پیش میآید این است که چه ساعاتی از روز بهترین مواقع برای تمرین با وزنه است و سوالی که برای خیلی از بدنسازان پیش نمی آید ! و البته خیلی اهمیت دارد اینکه چه ساعتی از شب باید به رختخواب رفت . احتمالا شنیده اید که ساعات 10 تا 12 صبح و از ساعت 4 عصر تا 7 شب بهترین ساعات تمرین و فعالیت های ورزشی است و 10 شب به بعد بهترین. بهترین رشد با استفاده از دستگاه های ما(وکیوم ولارجربا )می توانید با ای از تمرینات بدون گرفتن وقت شما دارای دلخواه خود باشید که این روش اعتماد به نفس شما را بالا میبرد و باعث میشود در کار های دیگر در زندگی موفق باشید.
09013371263 بار دیگر تیم موتورترند اقدام به برگزاری یکی از بزرگترین درگ ریس های جهان کرده است. در این پست کلیپی از بزرگترین مسابقه درگ 2014 بین انواع خودروهای شناخته شده که چندی پیش توسط تیم موتورترند منتشر شده است قرار دادیم. در ادامه میتوانید این کلیپ را دریافت نمایید. انفجار قله کوه به بهانه ساخت بزرگترین تلسکوپ جهان
کوهستان چرو آرمازون با ارتفاعی سه کیلومتر بالاتر از خشک ترین بیابان جهان، پنجره ای درخشان و شفاف را برای مشاهده ستارگان برای ستاره شناسان فراهم آورده است. براساس گزارش گاردین، از این رو این کوه قربانی انفجاری بزرگی شد که دهها متر از ارتفاع آن را ماهش داد، تا به این شکل فرایند ساخت و ساز بزرگترین تلسکوپ جهان، e-elt در این منطقه آغاز شود. کوهستان قله این کوه توسط رصد خانه جنوبی اروپا منفجر شد و تصاویر این انفجار به صورت مستقیم و آنلاین در سرتاسر جهان پخش شد. در اثر این انفجار میلیون ها تن سنگ به اطراف پراکنده شد. این انفجار از ارتفاع قله 40 متر کاسته و فلاتی مسطح را برای بنای بزرگترین تلسکوپ جهان فراهم آورده است. تلسکوپ تلسکوپ e-elt از آینه ای 39 متری برخوردار خواهد بود، یعنی چهار برابر بزرگتر از آینه بزرگترین تلسکوپی که تاکنون ساخته شده است. این تلسکوپ می تواند 15 برابر سریعتر از هرتلسکوپ دیگری در جهان نور ستارگان را جمع آوری کرده و تصاویری 16 بار شفاف تر از تصاویرتلسکوپ هابل ایجاد کند. آینه اصلی این تلسکوپ متشکل از 789 آینه 6 ضلعی 1.4 متری است که مانند موزائیک در کنار یکدیگر قرار گرفته و ثابت می شوند. هدف از بنای این تلسکوپ رصد و کشف ک شان های نادیده اولیه جهان و همچنین ردی سیاره های نزدیک در مدار ستاره های دیگر است. بزرگترین قاره : اسیا - بزرگترین اقیانوس : ارام - بزرگترین شبه جزیره : عربستان - بزرگترین جزیره جهان : استرالیا - بزرگترین دریا ی جهان : مدیترانه - بزرگترین دریاچه جهان : خزر یا مازندران - بزرگترین خلیج جهان : مکزیکو - بزرگترین کشور جهان : روسیه - طولانی ترین رود جهان : نیل - پر اب ترین رود جهان : امازون - بلند ترین ابشار جهان : انجل در ونزوئلا . دلم پاپی اضطر غریب است
هوا کرده از گریه ها جان بگیرد
هوایی به دلتنگی آن دمادم
که چیزی نمانده است باران بگیرد

خیال تو و غربت است و غروب است
و آرامش« تطمئن القلوب» است
که دریا فرو برده سر در گریبان
و در انتظار است طوفان بگیرد

زدی چکه چکه به تار و به پودم
که دلشوره ات می دود در وجودم
بلرزان هم. شیخ صدوق به سند معتبر، از حضرت رضا علیه السّلام از پدران بزرگوارش، از حضرت المؤمنین علیه السّلام روایت کرده که: روزى رسول خدا صلّى اللّه و علیه و آله براى ما خطب ه اى خواند و در آن خطبه فرمود: اى مردم ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوى شما روى آورده، ماهى که نزد خدا بهترین ماه ها، و روزهایش بهترین روزها، و ش بهترین شب ها و ساعاتش بهت. چهاردهمین دوره جشنواره مقاومت با برگزارى مراسمى در تالار شه حوزه هنرى آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه دست اندرکاران این جشنواره با تقدیر از چند چهره به تعدادى از برگزیدگان در بخش هاى ویدئویى، انیمیشن، سریال و ... جوایزى اهدا د. مهم ترین جوایز اهدا شده بدین شرح است:

بهترین نامه: هادی مقدم دوست و حمیدنعمت الله برای نگارش سریال "وضعیت سفید"

بهترین کارگردانی: مسعود جعفری جوزانی برای کارگردانى سریال "در چشم باد"

بهترین مجموعه: "در چشم باد" به تهیه کنندگى مسعود جعفری جوزانی، حبیب الله کاسه ساز و عباس اکبری

دیپلم افتخار بهترین مجموعه: محمدرضا شفیعی برای تهیه کنندگى سریال "وضعیت سفید"

بهترین بازیگر: شهاب حسینی برای بازى در سریال "شوق پرواز"

دیپلم افتخار بهترین بازیگر: آزیتا حاجیان برای مجموعه تلویزیونی "کیمیا"

تندیس بهترین پوستر:على باقرى براى "شیار١٤٣"

تندیس بهترین ع : مهدى دلخواسته براى مجموعه ع هاى "مزار شریف" «تود هابر» بیش از ۵۰۰۰ اسکیت برد جمع کرده و ادعا می کند کل یونش بزرگترین و بهترین کل یون اسکیت برد روی زمین است. او تخمین می زند که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار دلار صرف کل یون خود کرده و ارزش کنونی آن بیش از پنج برابر، یعنی نیم میلیون دلار شده است. کلیسای سنت لئونارد در کنت، بزرگترین و بهترین کل یون استخوان ها و جمجمه های باستانی انسان در بریتانیا را دارد. سسک فابرگاس چندی پیش ترجیح داد از بارسلونا جدا شود و پیراهن چلسی را بر تن کند. او با دفاع از تصمیمی که گرفته عنوان کرد: برای من خیلی مهم بود که پیش از آغاز جام جهانی تیم جدیدم را انتخاب کنم و با خیال راحت راهی برزیل شوم.

وی افزود: فکر می کنم تصمیمم برای حضور در چلسی بهترین بود و مورینیو در این بین نقش مهمی داشت. تیم های مورینیو همیشه بهترین بوده اند و کاملا مطمئن هستم به تیمی پیوستم که می توانم در آن چالشی جدید و موفق را تجربه کنم. ع های بزرگترین فیلسوف جهان در جمع هواداران بزرگترین فیلسوفان جهان ، همواره از مهر و انسانیت سخن گفته و می گویند. حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ
خبرنگاران و رسانه هایی که به دنبال ایراد گرفتن از دیوارهای مهربانی هستند بدانند که این رفتارشان از شرافت و انسانیت به دور است. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، جایی است که ما آدمها ، آنچه نیاز نداریم را برای دیگرانی که نمی شناسیمشان هدیه می دهیم. پس هر چیز ارزشمندی می تواند به دیگران هدیه شود . حکیم ارد بزرگ

رسانه ها از دایر کنندگان دیوارهای مهربانی تجلیل کنند تا این کار آنچنان فرهنگ همه گیری شود که دیگر تنگدستی و نداری از سیمای مردم ا و روستاهایمان پاک شود . حکیم ارد بزرگ

در کنار دیوارهای مهربانی کمتر بایستید تا نیازمندان با آبرو، بدون دلشورگی بتوانند آنچه را نیاز دارند بردارند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ
دیوار مهربانی، باید مردمی باشد، مبادا روزی، نام پناه آورندگان به آن، پرسیده شود. حکیم ارد بزرگ

نیکوکاران خود به دیوارهای مهربانی سر و سامان دهند تا دیگران مدعی پلشتی آنها نباشند . حکیم ارد بزرگ

آفرین بر مردمی که بر دیوار خانه خود ، رنگ آبی دیوار مهربانی زده اند و همراه نیازمندان هستند. حکیم ارد بزرگ

دیوارهای مهربانی، به رنگ آبی هستند چرا که دل مهربانان همچون آسمان پر است از ستارهای امید. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ
میان گام نخست و آرمان ، بازه ای نیست، آنچه داریم ، اندازه نیروی کنونی ماست. حکیم ارد بزرگ

مین که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند. حکیم ارد بزرگ

همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش، توان آدمی را پایانی نیست. حکیم ارد بزرگ

هنگام گام برداشتن به سوی آرمان های بزرگ ، تنها به توانایی های خود شه کن. حکیم ارد بزرگ

هنگامی که آرمان خویش را بی م، خود به خود، نا امیدی ها کنار می روند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ فیلسوف محبوب و خوشنام حسین پاپی خبر کشته شدنش در اغت ات اخیر را تکذیب کرد. حجت ال اسدی پور موقت سپیددشت در سخنرانی خود به مناسبت هفته سلامت با انتقاد شدید از اوضاع آب آشامیدنی سپیددشت مقصر اصلی را حاکم سپیددشت دانستند و صراحتا گفت بد حاکمیست این حاکم سپیددشت که آب سپیددشت را درست نمیکند. در این مراسم که 15 اردیبهشت 93در مدرسه فاطمیه با حضور قبادی رئیس شبکه بهداشت بخش پاپی برگزار شد حجت ال اسدی پور از طرفی ا. دوستان عزیز ماه بهمن رو مقتدرانه به پایان رسوندیم . دفتر نمایندگی رشت اولین و بزرگترین نمایندگی میراث شد. ما همیشه به فکر اولین ها و بهترین ها هستیم. ولی این تازه شروعِ داستان ماست. اسفند ماه در پیش است و با همدلی و غیرت هر چه تمام تر به سوی اه مون گام بر میداریم. عید امسال به یادموندنی خواهد بود ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم موجیم که . با علی اکبر قلیچ هم صحبت شدیم تا برایمان از حضورش در حسینیه (ره) در حضور ی و برنامه هایش برای آینده بگوید. شنیده می شود کاپیتان تیم فوتبال ان در فصل جدید لیگ برتر بازیکن قدیمی و باتجربه این تیم خواهد بود.