بعد از مرگم

به نقل از خبرگزاریها در مورد بعد از مرگم : چه دلی دارد این دریا: فقیر و غنی تمیز و کثیف نمیشناسد همه را میبرد شسته و رفته تحویل میدهد عده ای از آدمها زندگی را مثل ماکارونی رشته رشته و عده ای رشته رشته زندگی را مثل کارخانه ماکارونی جمع و در پاکت میکنند ! م م طبیعی باشیم یا صنعتی ؟ یک ساعت به مرگم مانده بود پنجاو نه دقیقه آن را گوشت بره میخوردم بعد از مرگم خودمو نگاه تازه بود که ف. بـــــــعـــــــــدمــــــــرگـــــــــــم روز مرگم اشک را پیدا کنید

روی قلبم عشق را پیدا کنید

روز مرگم خاک را باور کنید

روی قبرم لاله را پ ر کنید

خانه را وقف نیلوفر کنید

پیکرم را غرق در شبنم کنید

روز مرگم دوست را دعوت کنید

بعد مرگم خنده را سر کنید

رفتنم را ای دوستان باور کنید نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی دم گرم خویش را سخت در ان بفشارد بدین سان بشکند دایم سکوت مرگبارم را...! " علی شریعتی" فریادسکوت روز مرگم ، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید همه را مست و اب از می انگور کنید مزد غسال مرا سیر ش بدهید مست مست از همه جا حال ابش بدهید بر مزارم مگذارید بیاید واعظپیر میخانه بخواند غزلی از حافظ جای تلقین به بالای سرم دف بزنیدشاهد کند جمله شما کف بزنید روز مرگم وسط من چاک زنید اندرون دل من قلمه تاک زنید روی قبرم بنویسید وفادار برفت آن . چه دلی دارد این دریا فقیر و غنی تمیز و کثیف نمیشناسد همه را میبرد شسته و رفته تحویل میدهد عده ای از آدمها زندگی را مثل ماکارونی رشته رشته میکند و عده ای رشته رشته زندگی را مثل کارخانه ماکارونی جمع و در پاکت میکند ! م م طبیعی باشیم یا صنعتی ؟ یک ساعت به مرگم مانده بود پنجاو نه دقیقه آن را گوشت بره میخوردم بعد از مرگم خودمو نگاه تازه بود . نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت؟!

ولی بسیار مشتاقم


که از خاک گلویم سوتکی سازد...
گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش...

و او یک ریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد...
و خواب گان ه را آشتفته تر سا. روز مرگم...

روز مرگم، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید
همه را مســت و اب از مــی انــگور کنیـــد

مزد غـسـال مرا سیــــر شــرابـــش بدهید...
مست مست از همه جا حـال ابش بدهید

بر مزارم مــگــذاریــد بـیـــاید واعــــــظ
پـیــر میخانه بخواند غــزلـی از حـــافـــظ

جای تلقـیـن به بالای سرم دف بــزنیــد
شاهدی کند جمله شما کــف بزنید

روز مرگــم وسط من چـاک زنیـد
اندرون دل مــن یک قـلمه تـاک زنـیــــد

روی قـبـرم بنویـسیـد وفـــادار برفــت
آن جگر سوخته خسته از این دار برفــت

(وحشی بافقی)

روز مرگم اشک را شیدا کنید روی قلبم عشق را پیدا کنید روز مرگم خاک را باور کنید روی قلبم لاله ها را پ ر کنید خانه ام را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید روز مرگم دوست را دعوت کنید دور قبرم را کمی خلوت کنید بعد مرگم خنده ها را سر کنید رفتنم را دوستان باور کنید روز مرگم اشک را پیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید
روز مرگم خاک را باور کنید روی قبرم لاله را پ ر کنید
خانه را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید
روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید
رفتنم را ای دوستان باور کنید. ●.●●..●●●.●●..●●اس ام اس تسلیت مرگ●.●●..●●●.●●..●● انگار ملائک تو را میان بوسه ه. روز مرگم اشک را پیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید
روز مرگم خاک را باور کنید روی قبرم لاله را پ ر کنید
خانه را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید
روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید
رفتنم را ای دوستان باور کنید. ●.●●..●●●.●●..●●اس ام اس تسلیت مرگ●.●●..●●●.●●..●● انگار ملائک تو را میان بوسه ه. بعد از مرگم مرا در دورترین غروب خاطراتت هم نخواهی دید... منی را که هر نفس با یادت شیدم و هر لحظه بی آنکه تو بدانی برایت آرزوی بهترین ها را ... بعد از مرگم نامم را در ذهنت تداعی نخواهی کرد... نامی که برایت بیگانه بود اما در کنارت بود.... بی آنکه خود خواهان آن باشی... بعد از مرگم چشمانم را روی کاغذ نخواهی کشید.. چشمانی که همواره به خاطر غم ها و شادی هایت بارانی بود و می درخشید هنگام دیدن چشمانت.... بعد از مرگم گرمای دستانم را حس نخواهی کرد... دستانی که روز و شب رو به آسمان برای لبخندت دعا می د... بعد از مرگم صدایم را نخواهی شنید.... ص که گرچه از غم پر بود اما شنیده می شد تا بگوید: "دوستت دارم" بعد از مرگم خوابم را نخواهی دید.... خو که شاید دیدنش برای من آرزویم بود و امید چشم بر هم گذاشتنم.... بعد از مرگم رد پایم را پیدا نخواهی کرد.... رد پایی که همواره سکوت شب را می ش ت تا مطمئن شود تو در آرامش خواهی بود.... بعد از مرگم نامه های ناتمامم را نخواهی خواند.... نامه هایی که سراسر شوق از تو نوشتن بود... بعد از مرگم تو حتی قبرم را نخواهی شناخت.... تویی که حتی روی قبرم از تو نوشتم.... نوشتم: "دوستت دارم" و نوشتم:"تو نیز دوستم بدار" بعد از مرگم تو در بی خبری خواهی بود.... روزی به خاک بر می گردم سال هاست مرده ام و فراموش شده ام... روزی که ره گذری غریبه گردنبندی روی زمین پیدا خواهد کرد که نام تو روی آن حک شده است... ناگزیر گردنبند را خاک خواهد کرد... قبر را روی آن قرار خواهد داد... روی تپه ای که دور از شهر است و تو حتی در خی هم آن تپه را تصور نخواهی کرد... آن روز هوا بارانی ست و من می ترسم که مبادا تو در جایی باشی که خیس شوی و چتری در دستانت نباشد.... من که به باران و خیس شدن از آن عادت کرده ام... . به راستی بعد از مرگم فراموش خواهم شد... من اگه رو به مرگم باشم، خندتو که ببینم خوبِ خوب میشم... نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهدساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازند گلویم سوتکی باشد به دست کودگی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی دم گرم چموشش را در گلویم سخت بفشارد و خواب گان ه را آشفته تر سازد بدین سان بشکند هر دم سکوت مرگبارم را... ﻭﺻﯿﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ ..
ﺍﺯ ﺑﻮﻯ ﮔﻼﺏ ﺑﺪﻡ ﻣﻴﺎﺩ ، ﻫﻤﻮﻥ ﺍٓﺏ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ ،
ﻧﮕﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻧﻰ ﻫﻠﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ، ﺳﻨﮓ
ﻗﺒﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﻰ
ﺑﺸﻮﺭﻳﻤﺎﺍﺍﺍ ، ﻧﻮﭺ ﻣﻴﺸﻪ !
ﺍٓﻗﺎﻳﻮﻥ ﻓﺎﻣﻴﻞ ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺭﻳﺶ
ﻧﺬﺍﺭﻳﺪ ! ﻣﻦ ﺗﻪ
... ﺭﻳﺶ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ " ﺟﺬﺍﺏ ﺗ. « وش: امیدوارم قبل از مرگم امکانات فوتبال ایران درست شود!» این اظهار نظر سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است. «کی روش: امیدوارم قبل از مرگم امکانات فوتبال ایران درست شود!» این اظهار نظر سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است. روز مرگم، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید
همه را مســــت و اب از مــــی انــــگور کنیـــــد مزد غـسـال مرا سیــــر شــــرابــــــش بدهید
مست مست از همه جا حـــال ابش بدهید بر مزارم مــگــذاریــد بـیـــاید واعــــــظ
پـیــر میخانه بخواند غــزلــی از حــــافـــظ جای تلقــیـن به بالای سرم دف بـــزنیـــد
شاهدی کند جم. درگذشت مرتضی پاشایی چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست پاشایی که در ۱۳ آبان ۱۳۹۳ به علت شرایط وخیم بیماری سرطان در بیمارستان بهمن تهران بستری شده بود، سرانجام پس از ماه ها تحمل درد بیماری سرطان، صبح روز بیست و سوم آبان ۱۳۹۳ (حدود ساعت ۱۰:۳۰) در بیمارستان بهمن، تهران از دنیا رفت این ماتم جانگداز را به خانواده محترم و تمام بچه محل های عزیزم تسلیت می گویم... ع های درگذشت مرتضی پاشایی مرتضی پاشایی روز مرگم اشک را پیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید
روز مرگم خاک را باور کنید روی قبرم لاله را پ ر کنید
خانه را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید
روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید
رفتنم را ای دوستان باور کنید. بعد از مرگم میروم جایی که هنوز دنیا نیامده بودم جهان ناشناخته  راستی قبل از دنیا امدن ادمها کجای جهان هستند دنیای علم  و فن آوری  خوش به ح که 100 سال دیگه تازه دنیا میای خوش به ح که 100 سال دیگه تازه دنیا میای خوش به ح که 100 سال دیگه تازه دنیا میای چون اگر صبر کنی و بتوانی زندگی قبل از دنیا امدن را ادامه بدی تا زمانی که 100 سال بشه بعد. رو مه شوت در مطلبی از زبان حسن هوری نوشت: اگر مادر شایعه مرگم را می شنید فاجعه می شد. تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق
که نامی خوشتر از اینت ندانم
وگر هر لحظه رنگی تازه گیری
به غیر از زهر شیرینت نخوانم تو زهری ؛ زهر گرم سوزی
تو شیرینی ؛ که شور هستی از توست
ِ جام خورشیدی که جان را
نشاط از تو ؛ غم از تو ؛ مستی از توست بسی گفتند دل از عشق برگیر
که نیرنگ است و افسون است و جادوست
ولی ما دل به او بستیم و دیدیم :
. فقط تو میتونستی زندگیو به کام من زهرمار کنی
با این اخلاق گندت
اه اه اه
بزرگ شو حالا دیگه
دق مرگم کردی روز مرگم چه روز شلوغیست چه درداور است ،هرقدر که نبودی امروز هستی پرنگ تر از همیشه زیر تابوتم را میگیری؟؟! چرااا؟؟!! تو که میدانی از هر فاصله ای حست میکنم…. پس چرا جسم بی جانم را هوایی میکنی؟؟ سرد شدم،بخ زدم خوشحال بودم که دیگر چیزی را حس نمیکنم ولی باز هم دستانت گرمم کرد ببینم دیگر نگران ان نیستی که ی تو را با من ببیند؟؟ اشک میرزی؟!!چرا؟؟!! گفتم دوست دارم تو گفتی بمیر…. من فقط خواستم حرفت را زمین نندازم….. مادرم را میبینی….. گل رزی را که اوردی ارامش نمیکند…. جفا …تنها به او،فقط او مرا با همه ی اشتباهاتم دوستم داشت امروز،اینجا،این خاک سرد؛تمام ان چیزیست که تو برای من خواستی وعشق وعشق وعشق تمام ان چیزی بود که من برای تو خواستم عشق و مرگ تراژیدی زیبایست نه؟؟؟!! دلم میخواد قبل مرگم یکی باشه که همه موزیک های تو دلم رو بدم بهش گوش کنه.
#دیالوگ عصبانی نیستم روکم از ! زنی دچار بیماری کلیوی شد. بعد از مدتی بستری از بیمارستان مرخص شد. هنگامی که ن همسایه و قوم خویش برای عیادتش می آمدند، در جواب همه آن ها که بیماری اش را می پرسیدند، می گفت ایدز دارد. این امر توجه فرزندانش را به خود جلب کرد. تا این که بعد از رفتن مهمان ها از او پرسیدند: مادر جان ! چرا به آن ها می گویی ایدز داری؟ در حالی که بیماری ا. تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق،
که نامی خوش تر از اینت ندانم.
وگر – هر لحظه – رنگی تازه گیری،
به غیر از زهر شیرینت نخوانم. تو زهری، زهر گرم سوزی،
تو شیرینی، که شور هستی از توست.
جام خورشیدی، که جان را
نشاط از تو، غم از تو، مستی از توست. بسی گفتند: – «دل از عشق برگیر!
که: نیرنگ است و افسون است و جادوست!»
ولی ما دل به او بستیم و دیدیم
که او زهر است، اما … نوشداروست! چه غم دارم که این زهر تب آلود،
تنم را در ج می گدازد
از آن شادم که در هنگامه ی درد،
غمی شیرین دلم را می نوازد. اگر مرگم به نامردی نگیرد:
مرا مهر تو در دل جاودانی ست.
وگر عمرم به ناکامی سرآید؛
تو را دارم که مرگم زندگانی ست. خییییییییلی خوشحال و ذوق مرگم! بدون این که خبردار شم اسممو رد واسه المپیاد آمار! نمیدونم چرا انقد ذوق مرگ شدم! ولی شدم! با این که میدونمم چیز خاصی نیست!
یه حس خوبی داشت وقتی بچه ها لیستو واسم فرستادن :')
اگر تنهایم گذاری می پوسم بدون تو درین جهنم سخت من میسوزم و از درد دلم عاقبت من ذوب میشوم با من بمان . تو ای تنها م همه امید دنیای من. هیچ وقت فراموشت نمی کنم ، نخواهم کرد ، حتی! بعد از مرگم روحم در کنار تو خواهد بود و دعا گوی تو خواهد بود . محمد زند خطاب به کاربران گفت: من اگر مُردم یادتان باشد که فالو نکنید و با مرگم کاسبى راه نیاندازید. بعد مرگم ،

گریه و زاری نکن...

به مزارم بیا ...

با آن دست هایی که هیچگاه لمس نکرده ام ،

و آن موهای ی که هیچ وقت مال من نبوده،

و آن لبهای قرمز ات که سهم دیگری بوده ،


به مزارم بیا ...


آمدنت ، آرام جان من است

گرچه جانی نمانده است#علی_پورغلام نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم
چه خواهد ساخت
ولی بسیار مشتاقم
که ازخاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد
به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
و او یکریز پی در پی
دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد
و خواب گان ه را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند در . وصیت نامه وصیت نامه..... وصیت می کنم بعد از مرگم:روی قبرم گلاب نریزین..همون اب معدنی کفایت می کنه .......من از شلوغی بدم می یاد خواهشنا خانم های فامیل جیغ و داد نزنن که اصن اعصاب معصاب ندارم .......تو درایو e ع توپ دارم ..خوراک ِ واسه ع اعلامیم ِ...... بعد از مرگم تا خاکم نکردین هارد کامپیوترم رو بزارین تو ماکروفر........یه کاری کنین داریو d از بیخ بسوزه ....روی ماها پودر نارگیل نریزین ...همون گردو داخلش بذارین خیلی حال می ده.....شایعه کنین قبل از مرگش بهش الهام شده بوده می میره .......پنج شنبه ها هم اصن سر خاکم نیاین ...ترافیک اعصابم رو د می کنه ........... وبمو پاک نکنین ....یه وقت هایی باهاش بیاین بالا پست بذارین تا جیگر دوستام کباب شه دروازه بان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، گفت: هر ی که بتواند به صنعت نفت آبادان کمک کند در هر پست و سمتی که باشد باعث خوشحالی من است و اصلا از این موضوع ناراحت نمی شوم. مدتی بود گمش کرده بودم،حالا شاکی و ناراضی و درب و داغان است،گناهش را تقصیر زندگی می اندازد،می گوید دیگر به راحتی روزهای خوابگاه و دبیر معارف و بستنی و بهار آن سالها نمی خندد و من فکر می کنم کی،کجا باد او را با خود برد؟می گویم نرمال است...همه ما روزی جایی از زندگی کلافه شده ایم و شبش پشت فرمان ماشین نشسته ایم و تمام کوچه هایی که نسیمش . سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر تهران با اشاره به دیدارش برابر شهرداری اراک اظهار کرد امیدوارم قبل از مرگم یک اشتباه داوری به سود من باشد. عمل بینی در لرستان : بینی را به بالا نگه داشته وبه ان تافت میزنیم. لره وصیت میکنه تمام اعضای بدنم رو پس از مرگم اهدا کنیدجز مغزم!! میگن چرا ؟میگه : ع ای خانوادگی توشه!(با پوزش ا دوستان لر عزیزم)امیدوارم ناراحت نشین این فقط یه شوخیه! رکنا: «دو ماه بود که متوجه شده بودم به بیماری سرطان مبتلا شده ام. دیر یا زود جان خود را ازدست می دادم. می ترسیدم این راز برملا شود. نمی خواستم بعد از مرگم، فرزندانم عذاب بکشند، آنها را کشتم. می خواستم… رس ش این بود که مرا به دنیا بیاورد. درد به من هدیه کند. باعث همه ی قرص های شبانه و روزانه ام باشد. دلیل جوش های صورتم حتی در انتهای جاده ی 24 سالگی. دلیل قرص های اشتباهی که تا چهار سال ها نمی دانستند چه مرگم هست. دلیل هرچه که هستم. و در نهایت ترکم کرد. یک پست ناگهانی از شادمهر عقیلی، خواننده ایرانی که یک دهه قبل به مهاجرت کرده، خبرساز شد. او که همین سال قبل تلاش های زیادی کرد تا به ایران برگردد، نوشته بود: «به م گفتم بعد از مرگم جنازه ام را بسوزانند و خا ترم را به اقیانوس بریزند. لطفا دیگر درباره برگشتم سوال نکنید.» اینجا تو شرکت کولر روشنِ اولش خودم رو گول زدم که محالِ اما دیدم نه واقعیه خدایا بازم شروع شد :( در آینده، شاید دلیل مرگم سرما باشه :/ اِ آگر عشقت سزیایه گیانم **********گیانم فدات بو نویر چاوانم چملت ریین جور آهوانه **********ابروت کشیده هر چوی کمانه ژ داخ دویریت سیا بی جرگم********اِ ویرم نچی تا روژ مرگم نموشم خسرو، نوشم فرهادم*****ژ یادت نازار همیشه شادم جور قالی اّرات و دار کیشیامه***** اگر تو نوینم عمرم تمامه «جواد خیابانی: وصیت کرده ام پس از مرگم مصاحبه ام با «مارادونا» پخش شود!» این خبر سوژه کارتون امروز محمدرضا میر شاه ولد در خبر ورزشی شده است.
خوشی یعنی امشب که یهو زنگ بزنن و بگن تو فلان شهر تو فلان نمایشگاه کتابم و بن ید کتاب دارم بگو هر چی میخواااای :)))) و من حالا صاحب دوتا کتاب جیگرم اونم هدیه و مجانی آخهههه چی بهتر از این :))) با دیدن ع شون حالا ذوق زده م تا به برسن به دستم کاملا ذوق مرگم :))) بعد از مرگم هیـــــچ اتفاقــــی نخـــواهــد افتـــاد !
نــــــه جـــایی بــه خاطـــرم تعطیـــل میـشــود !
نــــــه در اخبـــار حرفـــــی زده میـشــود !
نــــــه خیــابــانــی بستــــه میــشــود !
نــــــه در تقـــویــم خطــی بــه اسمــم نوشتـــه میــشود...
خواهرم مدتی بعد مرا در ویترین طلافروشی گم میکند!
دوست. چند سالی است وقتی به شاه عبدالعظیم میرم بعد از اون سری به مزار خودم میزنم قبری که منتظر صاحبش است از آن رزروی ها یک سنگ سفید که تنها نام کوچک من بر آن نقش بسته است امیدوارم این مزار صاحب دیگری برای خود بیابد چرا که نذر کرده ام در مرگم اثر و نشانی از او باشد و این اثر در مزار نمی گنجد خیلی دوست دارم بعد مرگم به هر که دلم خواست یک جمله بگم
به پدرم که سرخاکم امده میگفتم :گریه نکن مرد گریه نمی کنه ....
به مادرمی گفتم :فدای اشکات پاشو برو به زندگیت برس هنوزهم بچه
دیگر هم داری .........
به دوستامم میگفتم :گریه نکنید رفیقتون راحت شد ......
ولی به عشقم ................................
بهش میگفتم :هیچ اندازه توازارم ندادهیچ اندازه تو دلمو
نش ت .......
بیخودی اشک نریزنمیبخشمت پاشو برو بدو
عشقت منتظرته ....................... خوابم میاد
خوابم میاد
خوابم میاد
خوابم میاد
بذار کپه ی مرگمو بذارم
صبح زود خبر مرگم میخوام برم سرکار
بذار بخوابم جون اون عموی ت
خوابمممم میاااااد به جای تاج گل بزرگی که پس از مرگم برای تابوتم می آوری
شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن
منسوب به ویلیام ش پیر تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق که نامی خوشتر از اینت ندانم وگر هر لحظه رنگی تازه گیری به غیر از زهر شیرینت نخوانم تو زهری زهر گرم سوزی تو شیرینی که شور هستی از توست جان خورشیدی ،که جان را نشاط از تو،غم از تو ،مستی از توست به آسانی مرا از من ربودی درون کوره غم آزمودی دلت آ به سر گردانی ام سوخت نگاهم را به زیبایی گشودی بسی گفتند:«دل از ع. آنگاه که در آستان مرگم دستهایت را بر روی چشمهایم بگذار. آنگاه که در آستان مرگم بگذار گندم دستهایت طراوتشان را یکبار دیگر بر فراز من پرواز دهند بگذار لطافتی را که به تفسیر سرنوشتم انجامید،احساس کنم آنگاه که در آستان مرگم. می خواهم وقتی که می میرم،باز هم زندگی کنی می خواهم گوشهایت باز هم صدای باد رابشنوند می خواهم به واسطه ات عطر خوش دریا را که هر دو دوست می داشتیم،استشمام کنم و به قدم زدن به ساحلی که در آن گام برمی داشتیم ادامه دهم. تا با تو زنده باشم تا در تو زنده باشم می خواهم هرآنچه را که دوست می داشتم،زندگی کنی و تویی... آنکه بیش از هرچیز دوست می داشتم. پابلو نرودا