بهرامن طب

به نقل از خبرگزاریها در مورد بهرامن طب : واژه انگلیسی slogan (شعار) از عبارت slough-gharim ( با تلفظ soloorm) اززبان گالیک اسکاتلندی به معنای battle cry ( نعره هنگام رجز خوانی )گرفته شده است.
امروزه در این عصر جدید که با بمباران اطلاعات رسانه های گوناگون و بی شمار مواجه هستیم ,شعارها جذ ت خاصی پیدا نموده اند. شعار، عبارتی به یادماندن.