ب ﮧ سلامتی م ن سلامتی ت و

به نقل از خبرگزاریها در مورد ب ﮧ سلامتی م ن سلامتی ت و : به سلامتی دختری که واسه اولین بار عاشق شد....... به سلامتی بسری که اونم عاشق بود....اما نه عاشق ........سلامتی دختری که حتی یه نکاه خیانت نکرد...... سلامتی دختری که همه جوره با عشقش موند... سلامتی بسری که با دروغ دخترو خام کرد...... سلامتی بسری که عشقش عشق نبود..... هوس بودوبس... سلامتی بسری که با صد نفر بودو.... سلامتی دختری که میدونست با صد نفره.... فقط عذاب کشید... سلامتی دختری که فقط عاشق بسر بودوسلامتی بسری که عاشق صد نفر.... به سلامتی ی که وقتی بردم گفت :اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه .......
وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ......
*به سلامتی دریاچه اورمیه...
نه بخاطر اینکه مظلومه فقط به خاطر اینکه هیچ وقتی اجازه نداد ی توش غرق بشه...
*به سلامتی لرزش دست های پیر پدر
*به سلامتی اون بچه ای که شیمی درمانی کرده همه موهاش ری. سلامتی روزی که من سفید پوشیدم... رفیقا مشکی پوشیدن ومن حال میکنم با تیرگیشون... سلامتی اون چندتا شونه،که تابوت نحسه من رو شونشونه... سلامتی یه صدای بلند و صدای تکرار جمعیت... سلامتی صدای صوت قرآن یه بینوا... سلامتی اشکا... سلامتی خاکا... سلامتی سنگا... سلامتی دل کندنا... سلامتی بغض ا... سلامتی تنهایی زیر خاک... سلامتی روزی که رفیقا فراموشم میک. * به سلامتی ی که وقتی بردم گفت :
اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه .......
وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ......
*به سلامتی دریاچه اورمیه...
نه بخاطر اینکه مظلومه فقط به خاطر اینکه هیچ وقتی اجازه نداد ی توش غرق بشه...
*به سلامتی اون بچه ای که شیمی درمانی کرده همه ی موهاش ریخته،
به باباش میگه بابا . به سلامتی همه اونایی که خطشون اعتباریه ولی معرفتشون دایمیه! _ به سلامتی اونایی که به پدر و مادرشون احترام میذارن و میدونن تو خونه ای که بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز بزرگ نمیشوند . _ به سلامتی آسمون که با اون همه ستاره اش یه ذره ادعا نداره در حالی که یه سرهنگ با سه تا ستاره اش دهن عالم و آدمو سرویس کرده _ به سلامتی اون پسری که وقتی . داشتم میخوردم گفتم بد نیست بزنم به سلامتی اونی که هنوز اسمشو شماره تلفنش رمز مه...! به سلامتی اونی که میگفت سرما خوردم ولی بازم من محکم بغلش می و میبوسیدمش...! به سلامتی اونی که همه رو بخاطرش می پیچوندم ولی اون منو بخاطر همه می پیچوند...! ... ... ... به سلامتی اونی که فکر میکنه همه حرفات دروغه اما خودش یه دروغگوی بزرگه و همیشه دروغ میگه مثل یه. سلامتی روزی که از خونمون صدایه قرآن بیاد و از فرداش دیگه منو تو اون خونه نبینی... سلامتی روزی که زیره تابوتمو میگیری و میگی یادش بخیر... سلامتی روزی که بقله ع م ربانه مشکی باشه و جلوشم ما و حلوا... سلامتی روزی که من سفید بپوشم و رفقا مشکی... سلامتی روزی که رفقا بگن جاش خالیه... سلامتی روزی که میای دیدنم نه دیدن من،دیدن سنگ قبرم... هیچ موقع دوست نداشتم همچین حرف هایی رو بزنم پس ب سلامتی ی که باعث شد گفتن همچین حرفهایی برام مثل آب خوردن باشه... سلامتی پسری که با یه جمله عاشق شد...

سلامتی دختری که ی شبه دل باخت...

سلامتی پسری که اندازه یه نگام به عشقش خیانت نکرد...

سلامتی دختری که هیچی کم نذاشت...

سلامتی عشق پاکشون...

سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت ها دیوونه بازی های اس دادنا حرف زدن تا اذون صبح تذکر خوندنا....

اشک ریختنا دلتنگ بودنا کم اوردنا ا.
سلامتی سربازای بی ملاقاتی
سلامتی اشکایی که از دوری عشقشون و خانوادشون میریزن
سلامتی بیخبریاشون از خیلی جاها
سلامتی پدر مادراشون که چشم براهشونن:(
سلامتی اونایی که رفتن سربازی عشقشونم رفت با یکی دیگه:(
سلامتی سربازایی که تو خدمت هم ج خانواده میدن . سلامتی سربازی ک ۵۵دقیقه تو صف ایستاد تا ۱دقیقه صدا عشقشو بشنوه ولی . ti-2.jpg سلامتی پسری که رفت سربازی تا زود برگرده دلشو بدست بیاره وبره خواستگاری سلامتی21ماه پست دادن ها و لحظه شماری ها و دور بودن ها سلامتی روزی که پسر دعوت شد به جشن عقد عشقش سلامتی اون شب سلامتی اون دوستایی که به خاطر حال پسر بغض داشتن اما پسر خندید تا جشن اب نشه سلامتی اون خنده سلامتی عروسی که ماه شده بود سلامتی عاقدی که اومد سلامتی اون شناسنامه ها سلامتی بغض پسر سلامتی بار اول سلامتی بغض پسر سلامتی بار دوم سلامتی بغض پسر سلامتی بار آ سلامتی بغض پسر سلامتی پلاک زنجیری که پسر واسه زیرلفظی روز عقدش تو جیبش موند سلامتی پسری که هنوز امید داشت به عشقش برسه سلامتی اجازه بزرگترها سلامتی((بله)) سلامتی بغض پسر و چشم خیس دوستا سلامتی ماشین عروس سلامتی سستی زانو سلامتی سیاهی چشم و سلامتی اون شب سلامتی پاکت سیگارو نخهایی که با نخ قلبی روشن میشد سلامتی بغض پسر که تو آینه ش ت سلامتی اون شب سلامتی شب و روزایی که سخت گذشت سلامتی یه عمر تنهایی سلامتی حرفایی که نمیشد گفت ولی پست شد سلامتی همه عاشقایی که به عشقشون نرسیدن
سلامتی روزی که من سفید پوشم
سلامتی روزی که دوستام مشکی می پوشن
سلامتی یه صدای بلند و تکرار جمعیت
سلامتی صوت قرآن کریم
سلامتی اشکا ، سلامتی خاکا ، سلامتی دل کندنا ، سلامتی تنهایی زیر خاک !
سلامتی روزی که من نیستم و به خاطرات می پیوندم !
به سلامتی. پسری که ی روز عاشق شد به سلامتی دختری که ی روز عاشق شد سلامتی پسری که اندازه ی نگاهم به عشقش خیانت نکرد سلامتی دختری که هیچی کم نذاشت سلامتی عشق پاکشو ن سلامتی اون همه خاطره ها سلامتی شب بخیر عشقم و صب بخیر زندگیم گفتن ها سلامتی اون شیطنت ها ودیونه بازی ها زیر بارون خیس شدن ها وبه خود لرزیدن ها سلامتی دوستی که زیر آب پسر رو . به سلامتی اونایی که قدرشونو ندونستیم و تو روح اونایی که لیاقت ما رو نداشتن … سلامتی پسری که اسم دوس دخترش رو روی بازوهاش خالکوبی کرده تا هرگز فراموشش نکنه… اماغافل ازاینکه دوس دخترش اسمشو اشتباهی گفت… سلامتی دختری که یه روزعاشق شد. . .سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد. . .سلامتی دختری که هیچی کم نذاشت. . .سلامتی عشق پاکشون. . .سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارونقرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها. . .سلامتی دوستی که زیراب پسرو به دروغ زد. . .سلامتی دختری که حرف دوست مثل خواهرش رو باور کرد. . .سلامتی دختری که بی خبر خطش خاموش شد. . .سلامتی اون قسم ها اون دوست دارمهایی که هیچوقت تحویل داده نشد. . .سلامتی پسری که هر چی قسم خورد خواهش کرد اثری نداشت. . .سلامتی دختری که با چشم خیس به پسر گفت ازت بدم میاد. . .سلامتی پسری که رفت خدمت تا زود برگرده و دلشو بدست بیاره بره خواستگاری. . .سلامتی ۲۱ ماه پست دادن ها و لحظه شماری ها دور بودن ها. . .سلامتی روزی که پسر دعوت شدبه جشن عقد عشقش. . .سلامتی اون شب. . .سلامتی اون دوستایی که بخاطر حال پسر بغض داشتناما پسر خندیدتا جشن اب نشه. . .سلامتی اون خنده ی . . .سلامتی عروسی که ماه شده بود. . .سلامتی عاقدی که اومد. . .سلامتی شناسنامه ها. . .سلامتی بغض پسر. . .
سلامتی بار اول. . .سلامتی بغض پسر. . .
سلامتی بار دوم. . .سلامتی بغض پسر. . .
سلامتی بارآ . . .سلامتی پلاک زنجیری که پسر واسه زیر لفظی روز عقدش گرفت تو جیبش موند. . .سلامتی زیر لفظی که یکی دیگه داد. . .سلامتی پسری که هنوز امید داشت که به عشقش میرسه. . .سلامتی اجازه بزرگترها. . .سلامتی بله. . .سلامتی بغض پسر. . .
سلامتی چشم خیس دوستان. . .سلامتی اون حلقه که جایگزین حلقه پسر شد. . .سلامتی ماشین عروس. .
.سلامتی سستی زانو. . .
سلامتی سیاهی چشم. . .سلامتی اون شب. . .سلامتی پاکت سیگار و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد. . .سلامتی فرداش. . .سلامتی مهمونی که دختر گرفت. . .سلامتی دوستایی که جمع شدن. . .سلامتی شب و روزایی که سخت گذشت. . .سلامتی دوستی که به دختر گفت اون حرفو به دروغ گفت از رو حسادت. . .سلامتی دختری که با تمام وجود گریه کرد. . .سلامتی تیغی که تیز بود. . .
سلامتی رگ دست. . .سلامتی دختری که خودکشی کرد. . .سلامتی لحظه ای که به پسر خبر دادن . . .سلامتی ملاقات تو بیمارستان. . .سلامتی اون ۵ و ۶ دقیقه ی تنها با دختر. . .سلامتی اون چشمای نیمه باز خیس. . .سلامتی شرم دختر. . .
سلامتی صبر پسر. . .سلامتی قسمهایی که پسر به دختر داد تا فراموش کنه که زندگیش اب نشه. . .سلامتی قسم جون پسر. . .سلامتی قبول دختر. . .سلامتی لحظه خداحافظی. . .سلامتی چشمای خیس. . .
سلامتی یه عمر تنهایی. . .سلامتی حرفایی که نمیشد گفت ولی یه متن شد. . .سلامتی خنده هایی کودکی که توی راه بود. . .سلامتی دختری که مادر شد. . .سلامتی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند. . .سلامتی هق هق هایی که پست شد تا دلی آروم شه. . .سلامتی امشب. . .سلامتی همه ی عاشقایی که هر گز به عشقشون نرسیدنواز دور نگران یکی یه دونه شون بودن و با بغض با سکوتشون گفتن آهای غریبهاین که دستش توی دستای تویه همه دنیای منهخیلی مراقبش باش... پیک اول میزنم به سلامتی سه فرد،پدرم مادرم و خودم طالب درد پیک دوم میزنم به سلامتی سه یار، تنهایی و قلیون و سیگار پیک سوم میزنم به سلامتی سه فروغ، مرگ و تباهی و شوق دروغ پیک چهارم میزنم به سلامتی سه یاغی،رئیس گروه و دلش ته و ساقی پیک پنجم میزنم به سلامتی سه باز، زندانی و یتیم و سرباز پیک ششم میزنم به سلامتی دور ، مرده شور و کفن فروش و گور پیک آ م میزنم به سلامتی to❤️❤️❤️❤️ alirezaalone.


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ سلامتی دلتنگا نه دلسنگا سلامتی سربازا نه چتربازا سلامتی رازدارا نه نازدارا سلامتی تو دلیا نه تو مخیا سلامتی رفقا نه رقبا سلامتی زجر دیده ها سلامتیه خودم و خودت !
به سلامتی دختری که رفیقش بهش گفت:اونو رو ببین...!!!


گفت:من به عشقم قول دادم چشم چرونی نکنم.گفت:نه عزیز اونو رو ببی. به سلامتی کلاغ نه به خاطر سیاهیش، به خاطر یه رنگیش.
به سلامتی اشک که وقتی میاد طرف خالی می شه و بقیه پر.
به سلامتی رفیق که آ ش فقط رفاقتاست که می مونه.
به سلامتی چون نه گفت من و گفت ما.
به سلامتی سیگار که رفیق نیمه راه نبود و تا آ ش با ما سوخت و ساخت.
به سلامتی عشق که تلخیش شیرین بود و شیرینیش تلخ.
به سلامتی خانواده که داشت. بزن به سلامتی حرفهای دلم که به ی نگفتم.... بزن به سلامتی اینکه کوه درد بودم ولی دم نزدم..... بزن به سلامتی تنهایی هام ولی تنهایی رو دوست نداشتم... بزن به سلامتی ارزوهایی که نتونستم لمسشون کنم..... بزن به سلامتی شبهایی که تو تنهاییها گریه کردیم ولی نمیدونستم برای چی.... همیشه وقتی از حجاب و حیا حرف میزنیم از خانم ها میگیم …از چادری ها میگیم…. اما امروزمیخوام بگم… سلامتی هر پسری که ریش داره وبهش میگن پاچه بزی خم به ابرو نمیاره… سلامتی اونیکه پاتوقش مزار س نه باشگاه کامبیز بدنساز… سلامتی ی که جای پرورش اندام وتزریق بازو پرورش ایمان میکنه وخودسازی… سلامتی پسری که سرش و خم میکنه تا سنگ فرش خیابونا. روز گذشته مرجع عالیقدر حضرت آیت الله صافی، طی تماس تلفنی با حجة ال والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی، سلامتی معظم له را جویا شدند.
ایشان فرمودند: از ساعات اولیه که خبر عمل جراحی ایشان را شنیدم برای سلامتی و تندرستی کامل ایشان دعا که خداوند وجود ایشان را از جمیع آفات و بلیات محافظت فرماید و با عافیت و سلامتی کامل از بیمارستان مراجعت نمایند.
معظم له در ادامه افزودند: همه باید برای سلامتی ایشان دعا کنند تا بهبودی کامل حاصل شود و برکات وجودی ایشان برای خدمت به و پاسداری از احکام شریعت غرّاء، مستدام باشد. به سلامتی درخت نه به خاطر میوش به خـــاطـر سایش به سلامتی دیوار نه ب خاطر بلن به خاطر این که هیچ وقت پشت ادمو خالی نمیکنه به سلامتی دریا نه به خاطر بزرگیش به خاطر یــــــــک رنــــــگیـــــش به سلامتیه ســایه که هیچ وقت ادمو تنها نمیزاره به سلامتی پرچم ایران که سه رنگه تخم مرغ که دورنگه رفیقی که یک رنگه به سلامتی همه اونهایی که دوس. http://www.uplooder.net/ به سلامتی پاک کنی که بخاطر اشتباه دیگران خودش رو کوچیک میکنه @@@@@@ به سلامتی پسر بچه های قدیم که پشت لبشونو با ذغال سیاه می

که شبیه باباهاشون بشن

نه مثل جوونای امروز که ابروهاشونو نازک می کنن تا شبیه ماماناشون بشن !

@@@@@@

سلامتی همه کلاس اولی ها که تازه امسال یاد میگیرن سلامتی درسته نه صلامتی!

@@@@@@

سلامتی اونی که هنوز یه جرعه معرفت تو وجودش هست که یاد یعضی ها کنه


@@@@@@
به سلامتی مهره های تخته نرد که تا وقتی رفیقشون تو حبس است

حریف به احترامش بازی نمی کنه !

@@@@@@

به سلامتی دوست خوبی که

مثل خط سفید وسط جاده است،
تکه تکه میشه

ولی بازم پا به پات میاد
@@@@@@

سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره

@@@@@@

به سلامتی اون رفتگری که تو این هوا داره به عشق زن بچش

کوچه و خیابون رو جارو میزنه که یه لقمه نون حلال در بیاره . . .

@@@@@@

به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده باشه . . .

@@@@@@
سلامتی مادر

که وقتی غذا سر سفره کم بیاد

اولین ی که از اون غذا دوس نداره خودشه . . .

@@@@@@

به سلامتی همه اونایی که خطشون اعتباریه ولی معرفتشون دایمیه!

@@@@@@
به سلامتی اون بچه ای که بعد از شیمی درمانی از پدرش میپرسه شبیه رونالدو شدم یا

روبرتو کارلوس...؟

و به سلامتی اون پدری که بهش گفت از هردوشون خوش تیپ تر شدی...
@@@@@@

به سلامتی باغچه ای که خاکش منم گلش تویی و خارش هرچی نامرده

@@@@@@

به سلامتی اونایی که به پدر و مادرشون احترام میذارن و میدونن تو خونه ای که

بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز بزرگ نمیشوند . . .

@@@@@@

به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف میپوشه

میره کارگری برای سیر شکم بچه اش،


اما بچه اش خج میکشه

به دوستاش بگه این پدرمه
@@@@@@


به سلامتی لرزش دست های پیر پدر

@@@@@@

سلامتی بابایی که دختر کوچولوش زنگ زد بهش گفت:

بابا داری میای خونه پاستیل می ی؟؟؟

جیبشو نگاه کرد و دید نمیتونه!!
ماشینشو زد کنار خیابون. پیاده شد. آروم و با خج گفت :

مسافر، مسافر 2 نفر .. ونک،

@@@@@@

به سلامتی ی که دید تو تا ی، بغلیش پول نداره

به راننده گفت: پول د ندارم. مال همه رو حساب کن….!

@@@@@@

به سلامتی سندباد که کل دنیا رو با شلوار کردی دور زد

@@@@@@

به سلامتی اونی که یه دنیا ارزش داره

@@@@@@

گل آفتابگردان را گفتند:

چراشبها سرت را پایین می اندازی؟

گفت: ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم

به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند . . .

@@@@@@

به سلامتی همه ی اونایی که مارو همین جوری که هستیم دوس دارن . . .

@@@@@@

به سلامتی ی که وقتی بردم گفت:

اون رفیق منه

وقتی باختم گفت:

من رفیقتم . . .

@@@@@@

به سلامتی اونایی که اگه صد لایه ایزوگامشون

هم ن بازم معرفت ازشون چیکه میکنه! @@@@@@ به سلامتی تو که به همه حرف های من گوش دادی طیّ تماس تلفنی، حضرت آیت الله صافی جویای سلامتی حضرت آیت الله شدند روز گذشته مرجع عالیقدر حضرت آیت الله صافی، طی تماس تلفنی با حجة ال والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی، سلامتی معظم له را جویا شدند.
ایشان فرمودند: از ساعات اولیه که خبر عمل جراحی ایشان را شنیدم برای سلامتی و تندرستی کامل ایشان دعا که خداوند وجود ایشان را از جمیع آفات. سلامتی روزی که من سفید پوشیدم...رفقا مشـــکی پوشیدن و من حال میکنم با تریپشون
سلامتــی اون چند تا شونه که تابوت نحس من رو دوششونه
سلامتی صدای بلند و صدای تکرار جمعیت
سلامتـــی صوت قرآن یه بینوا
سلامتی اشکا...
سلامتی خاکا...
سلامتی سنگا...
سلامتی دل کندنا...
سلامتی غش ا...سلامتی تنهایی زیر خاک...سلامتی روزی که نیستم سلامتی پسری که یه روز عاشق شد ...

سلامتی دختری که یه روز عاشق شد ...

سلامتی پسری که اندازه یه نگاهم به عشقش خیانت نکرد ...

سلامتی دختری که هیچی کم نذاشت ...

سلامتی عشق پاکشون ...

سلامتی اون همه خاطره ها شیطنت ها دیوونه بازی ها زیر

بارون قرار گذاشت ها خیس

شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها ...

سلامتی دوستی که زیر اب پسرو به دروغ زد ...

سلامتی دختری که حرف مثل خواهرشو باور کرد ...

سلامتی دختری که بی خبر خطش خاموش شد ...

سلامتی اون قسم ها اون دوست دارم هایی که هیچ وقت داده نشد ...

سلامتی پسری که هر چی قسم خورد و ماس کرد فایده نداشت ...

سلامتی دختری که با چشم خیس به پسر گفت ازت بدم میاد ...

سلامتی پسری که رفت خدمت تا زود برگرده و دلشو به دست بیاره و

بره خواستگاری ... رفیقا یادتون باشه امشب ۹۳.۴.۳ دوره هم نیشستیم بیکا دستمون بیک بیکه ا م باشه بیک بیک مادره هرگز نمیری مادر سلامتی مادرامون خوشبختیه خواهرامون سلامتی بابایی ک کوه درده سلامتی داداش هر چند نامرده سلامتی خودمون سلامتی اسی سلامتی مهرداد سلامتی مجید سلامتی فرشاد ممد قمی ک خیلی رفیقمه سلامتی اون ی ک ی عمری ب باش گریه کردیم ی عمری ب ریشمو. شب شبه آ باشه
و
پیک پیک آ ...
فردا صبحم رو دستای مردم خ ظی آ باشه
و
اشکای آ ...
به سلامتی شب آ زندگیم...

به سلامتی خودم...
سلامتی همه خستگیام، دلتنگیام، تو دلیام...
سلامتی قلبم که هر بار ش ت و آ نابود شد اما هیچ وقت هیچ صداشو نشنید..
سلامتی عشقم ...
سلامتی رفیقام که از پشت زدن هه ...
سلامتی همه اونایی که یجوری ب. به سلامتی ملی پوشان والیبال... به سلامتی بردی که از برزیل داشتیم... به سلامتی پاس سعید معروف آبشار های محمودی و آرمین تشکری... به سلامتی دفاع محمد وسرویس های قائمی و مجتبی میرزا جانپور... به سلامتی باختی که از داشتیم.... به سلامتی کواچ و معدنی..... حالا اگه میخواین بنویسم به سلامتی مدال برنز بیاین باهم دعا کنیم تا ایران مقابل ایتالیا پیروز. دوید سمت گوشیش که داشت زنگ میخورد،
پسر:سلام عزیزم چطوری بخدا دلم یه ذره شده بود برا صدات میدونستم دووم نمیاری قهر بمونی...
دختر: بدون هیچ احوال پرسی دست تو دست نفر سوم،
ببین تو خیلی پسر خوبی هستی واقعا لحظه هایی که باهات تجربه و هیچ وقت یادم نمیره،
تمام شوخی هامون،
دواهامون،
گریه هامون،
تا صبح پشت گوشی قربون صدقه ر. به سلامتی ی که واسش اشک ریختم،اما اون رفت واسه رفیقاش تعریف کردوخندید..... به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره... به سلامتی رفیقی که از پشت خنجر خورد،برگشت و گفت بیخی رفیق فهمیدم نشناختی... به سلامتی ایی که پای هم پیرشدن ولی از هم سیر نشدن..... به سلامتی اونایی که خودشون ثابت لیاقت مارو ندارن..... به سلامتی ع. یکی "من" یکی "تو"..
بزن به سلامتی دروغایی که گفتی...میزنم به سلامتی خودم! که به روی خودم نیووردم و تو منو ساده فرض کردی...
بزن به سلامتی خیانتایی که بهم کردی...میزنم به سلامتی دلخوشی هایی که به خودم میدادم و می گفتم : هر آدمی میتونه اشتباه کنه ..
بزن به سلامتی همه قول هایی که زدی زیرش ... میزنم به سلامتی این که زود باور بودم و نمیفهمیدم . امشب بخور و بزن به سلامتی من منی که با سن کمم ، مشکلاته بزرگ دنیارو دارم...... منی که تو اووج ناراحتی لبخند زدم و گفتم خوبم..... اره من ، منی که از دوستام زیااااد ضربه خوردم..... منی که هر ی از جاش بلند میشه ، دخ میکنه تو زندگیم................ منی که تو دنیای مجازی و واقعی کلی رفیق دارم اما................ ی نخواست پشتم وایسته....... منی که خیلیا رو آرووم ،ام. به سلامتی درخت! نه به خاطرِ میوش، به خاطرِ سایش. ღ ღ♥ به سلامتی دیوار! نه به خاطرِ بلن ، واسه این که هیچ وقت پشتِ آدم روخالی نمی کنه. ღ ღ♥ به سلامتی دریا! نه به خاطرِ بزرگیش، واسه یک رنگیش. ღ♥ღ به سلامتی سایه! که هیچ وقت آدم رو تنها نمی ذاره. ღ♥ღ به سلامتی پرچم ایران! که سه رنگه، تخم مرغ! که دورنگه، رفیق! که یه رنگه. ღ♥ღ به سلامتی هم. سلامتی خودم که بهترین رفیق بودم سلامتی خودم که باوفاترین بودم سلامتی خودم که پاک دوست داشتم دوستامو سلامتی خودم که ازجونم براخوشحالی دوستام مایه میذاشتم سلامتی خودم که رفیق تنهایی همه بودم سلامتی خودم که سنگ صبورهمه بودم سلامتی خودم که بهترین بودم به سلامتی اون دختری که وقتی تو خیابون
یه ل وز واسش بوق میزنه بازم سرشو
میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه 730 هم
داشته باشی ... چرخ پراید عشقمم نیستی!!!


اگه ما بچه ها لیوان بشکنیم : ای دست و پا چلفتی
-اگه مامانه بشکنتش : قضا بلا بود
-اگه باباهه بشکنتش : این لیوان اینجا چیکار میکنه...

به سلامتی همه مامان باباها و بچه های چلفتی سلامتی دلتنگا نه دلسنگا
سلامتی سربازا نه چتربازا
سلامتی ناشیا نه ل.اشیا
سلامتی رازدارا نه نازدارا
سلامتی تو دلیا نه تو مخیا
سلامتی رفقا نه رقبا
سلامتی زجر دیده ها
سلامتیه خودم و خودت ! سلامتیه خودم نه واسه این حرفام ، واسه اینکه مرهم ندارم واسه دردام !
سلامتی پسری که یه روز عاشق شد. . .
سلامتی دختری که یه روزعاشق شد. . .
سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد. . .
سلامتی دختری که هیچی کم نذاشت. . .
سلامتی عشق پاکشون. . .
سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارون
قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها. . .
سلامتی دوستی که زیراب. کانال روز سلامتی 18 فروردین کانال روز سلامتی 18 فروردین کانال روز سلامتی 18 فروردین کانال روز سلامتی 18 فروردین کانال روز سلامتی 18 فروردین ادامه مطلب سلامتی عشق کلاش ها سلامتی عشق پژوها سلامتی عشق هنداها بلوچای باغیرت بلوچای نا موس پرست سلامتی پارک لاله شنا تو دریای مکران سواحل چابهار شیراباد زاهدان نخلستان های ایرانشهر چهارراه رسولی دکه های ایرانشهر باغ های موز و انبه مشک های دوغ گازوئیل و قاچاق و خلاف آفتاب ایرانشهر مهتاب چابهار به سلامتی اونی که دلم تنگ میشه واسش
اما وقتی روبرومه دلش از سنگ میشه بازم
به سلامتی اون که هر کیو دید خنده کرده
تا منو جایی میبینه زودی اخماش برمیگرده
به سلامتی اون
که واسه رفتنش گریه
دوره هم نشست و گفت و
واسه اشکام خنده
به سلامتیش که هرشب
چشام ابریه میباره
اما اون کنارش و
سر روی شونه هاش میزاره

محمد سعیدی مدیر کاروان ۱۷۹۹۹ جانبازان با اعلام این مطلب افزود: به دلیل ممانعت دفاع مدنی از قربانی . سلامتی معروف که جاخالیش روحیه ی حریفو از بین میبره...
سلامتی غفور که جاخالی شهرامو پر کرد با اون آبشاراش مخصوصا اون ا ی
سلامتی قائمی و تشکری که سرویساشون اگه بگیره دریافت نمیشه
سلامتی سید با او دفاهاش...
تو روح صدا سیما هم ک ملت رو .. به سلامتی ی که دلباخته سفربود، اماهمسفرنداشت.به سلامتی ی که زجرکشیدامازجه نزد. به سلامتی ی که زخم داشت ولی ناله ای نکرد. به سلامتی ی که خندیدغمش را ی نفهمید ب در برنامه ماه عسل داستان زندگی سولماز و احسان را نگاه می واقعا برام قابل درک نبود که یک آدم بخاطر عشقش اینهمه سختی رو در اوج جوانی که لذتش را باید ببرد تحمل کند علت عدم درک بنده بخاطر اینه که هیچگاه نتونستم عاشق بشم یا اینکه هیچ عشقی برای من خودش رو نکشت . خیلی دلم گرفت و ناخودآگاه سر اشکم جاری شد که خدایا چرا احسانهایی نظیر احسان س. به سلامتی دریا ! نه به خاطر بزرگیش واسه یک رنگیش !
.
.
.
به سلامتی پرچم ایران که سه رنگه ، تخم مرغ که دو رنگه ، رفیق که یه رنگه !
.
.
.
به سلامتی کرم خاکی نه به خاطر کرم بودنش ، به خاطر خاکی بودنش !
.
.
.
به سلامتی پل عابر پیاده که هم مردا از روش رد میشن هم نامردا !
.
.
.
به سلامتی کلاغ قصه ها که خس. به سلامتی اونایی که می دونی هیچ وقت نمی تونی بهشون زنگ بزنی ولی بازم
دلت نمی یاد شمارشونو از فون بوکت پاک کنی.....ا به سلامتی بیل!
که هرچه قدر بره تو خاک، بازم برّاق تر می شه. به سلامتی عقرب!
که به خواری تن نمی ده
عرض شود که عقرب وقتی تو آتیش می ره و دورش همش آتیشه با نیشش خودش
می کُشه که ی ناله هاشو نشنوه بسلامتی بچه های قدیم که با ذغال واسه ی خودشون سبیل می ذاشتن تا شبیه
باباهاشون بشن
نه بچه های الان که ابروهاشون رو بر می دارن تا شبیه مادراشون بشن گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پایین می اندازی؟ گفت :ستاره
چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم..........
به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هست به سلامتی سکوت... که بعضی ها رو فقط همین سکوت آروم میکنه... بعضی ها رو هم آتیش می زنه!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
به سلامتی ایی که تنها میمونن ولی تنها نمذارن
-----------------------------------------------------------------------------------------
بسلامتی اون پدر و مادر هایی که خودشون باشکمه خالی خو دن که بچه هاشون سیر بخوابن
-----------------------------------------------------------------------------------------
به سلامتی سهراب، آن سپهری که به زیبائی گفت: تو مرا یاد کنی یا نکنی، من به یادت هستم، آرزویم همه سرسبزی توست!
-----------------------------------------------------------------------------------------
سلامتی اون ای که قدش به شیشه ی پرادو نرسید لاستیکشو پاک کرد
----------------------------------------------------------------------------------------
به سلامتی هر چی دانشجو عاشق که وقتی حراست جلوشونو می گیره می گه چه نسبتی دارید سرشو بالا می گیره می گه عشقمه
---------------------------------------------------------------------------------------- به سلامتی ی که دید تو تا ی بغلیش پول نداره به راننده گفت :پول خورد ندارم کرایه همه رو حساب کن
------------------------------------------------------------------------------------------------
سلامتی دلی که ی منتظرش نیس و خیالشم نیس
-----------------------------------------------------------------------------------------------
سلامتی همه اونایی که نه جایی واسه موندن دارن نه پایی واسه رفتن
-----------------------------------------------------------------------------------------------
بسلامتی هرچی محرم اسراره
-----------------------------------------------------------------------------------------------
به سلامتیه اونایی که از رو پل نامردی رد نمیشن و تو دریای مردونگی غرق میشن
-----------------------------------------------------------------------------------------------
سلامتی همه اونهایی که همیشه تو جمع میگن و میخندن ولی دو دقیقه که باهاشون تنهایی حرف بزنی میفهمی یه دنیا غصه دارن
----------------------------------------------------------------------------------------------
دقت کردین رو کی بردها ((i)) و ((u)) کنار هم هستند؟
به سلامتی سازنده کیبورد.... ---------------------------------------------------------------------------------------------- به سلامتی دیوار که مرد و نامرد بهش تیکیه میزنن
----------------------------------------------------------------
به سلامتی اون زندانی هایی که بی گناه گوشه زندون افتادن
---------------------------------------------------------------
به سلامتی همه اونایی که راه مرام و رفاقت را تا تهش میرن
--------------------------------------------------------------
خواجه حافظ شیراز هم فهمید من چه مرگمه
سلامتى تنها ى که باید بدونه و نمیدونه
--------------------------------------------------------------
به سلامتی همه ی اونایی که
جرات دارن میگن دیگه نمیخوامت
نه اونهایی که میگن:

میدونی؟ تو لایق بهتر از منی...
--------------------------------------------------------------
به سلامتی اشک که وقتی میاد طرف خالی می شه و بقیه پر.
--------------------------------------------------------------
به سلامتی سیگار که رفیق نیمه راه نبود و تا آ ش با ما سوخت و ساخت. ------------------------------------------------------------ به سلامتی اونایی که هر چی ش تن، دل نش تن

به سلامتی اون ی که میدونه ولی همیشه ت می مونه

به سلامتی هر که درونش داره میسوزه اما ترجیح میده لبهاشو بدوزه

به سلامتی اون سوال هایی که پرسیده نمی شن ولی جوابشون بغض میشه تو دل آدم

به سلامتی اونیکه تو دردناکترین لحظه ها، سنگینیه سکوت رو تحمل کرد اما لب باز نکرد تا عشقش همونجوری که خوشه ، خوش بمونه

به سلامتی مدادهای مداد رنگی که تا آ ین ذزه وجودشون یه رنگ میمونن . . .

به سلامتی شب که زشتی های روزُ تو خودش محو میکنه...

به سلامتی همه مهره های تخته نرد که تا وقتی رفیقشون تو حبس حریفه، هیچکی به احترامش بازی نمیکنه.

امروز تو خیابون دست یه نفر یه قناری دیدم پرسیدم : فروشیه؟ گفت : نه ؛ رفیقمه ... به سلامتی همه اونایی که رفیقاشونو نمی فروشن

به سلامتی ایرانسل که به آدم میفهمونه که قبول بعضی پیشنهادها فقط از اعتبار آدم کم میکنه....

به سلامتی رفیقی که دلتو می شکنه اما تو سکوت می کنی چون دوسش داری

به سلامتی سیم خاردار! که پشت و رو نداره

به سلامتی خدا که هر وقت باهاش گل یا پوچ بازی کنی برنده ای چون همیشه دو دستش پره!!

به سلامتی اونایی که با هر وزش باد ، جهت عقایدشون تغییر نکرد و نمی کنه

به سلامتی دریا که ماهی گندیده هاشو دور نمی ریزه...

به سلامتی اونی که از بس چشماش دنبال رنگ بود و رنگ دیده بود فکر کرد دل ما فرش و از روش رد شد.

سلامتی هرچی مرده ! که مرد بودن به ت نیست به مرامه --------------------------------------------------------------
به سلامتی اون پدری که هنگام تراشیدن موی کودک مبتلا به سرطانش
گریه فرزندش رو دید

ماشین رو داد به دستش و گفت:حالا تو بتراش موهای منو

******************************************************
به سلامتی اونایی که اگه صد لایه ایزوگامشون هم ن بازم معرفت ازشون چیکه میکنه...
به سلامتی هرچی با معرفت تودنیا...
******************************************************
تنهایی هایم را
به گردن هیچ نمی اندازم
گردن هیچ
تاب این همه سنگینی را ندارد.....!
سلامتی همه اونایی که تنهان
******************************************************
به سلامتی همه خوبا که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و

نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم
******************************************************
به سلامتی پدری که تو حسرت یه بچه ست و بچه ای که تو حسرت سایه پدره ...
******************************************************
به سلامتی ایرانسل که به آدم میفهمونه که قبول بعضی پیشنهادها فقط از اعتبار آدم کم میکنه....
*****************************************************
سلامتی اون بچه ای که شیمی درمانی کرده همهٔ موهاش ریخته،

به باباش میگه بابا م...ن الان شدم مثل رونالدو یا روبرتو کارلوس؟******************************************************
به سلامتی همه ی اشکایی که تو خلوت میریزی. . .
تا اونی که لیاقت نداره اشکاتو نبینه. . .
****************************************
سلامتی گل های تو دست دختر گلفروش ، که داد میزنن
"ما رو بفروش ، خودتو نفروش"
****************************************
سلامتی ی که براش اشک ریختم
رفت برا رفیقاش تعریف کرد بهم خندیدند
***************************************
سلامتی اونی که وقتی هست قدرشو نمی دونی

ولی وقتی رفت......
****************************************
به سلامتی اون کارگری که پوسته انگشتاش اینقدر زبر شده که میتونه به عنوان مسواک از انگشتش استفاده کنه...
*****************************************
به سلامتی اونی که بی ه،اما نا نیست !!
*****************************************
به سلامتی آسمون که با اون همه ستاره اش یه ذره ادعا نداره
در حالی که یه سرهنگ با سه تا ستاره اش دهن عالم و آدمو سرویس کرده


*به سلامتی اون پسری که وقتی تو خیابون نگاهش به یه دختر ناز و خوشگل میفته بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه آ شم باشی ... انگشت کوچیکهٔ عشقم هم نیستی


*به سلامتی اونایی که
چه عشقشون پیششون باشه چه نباشه چشمشون مثل فانوس دریایی نمی چرخه


*به سلامتی اونایی که تو اوج سختی ها و مشکلات به جای اینکه ترکمون کنن درکمون میکنن

*به سلامتی مادر...
که وقتی غذا سر سفره کم بیاد اولین ی که از اون غذا دوس نداره خودشه...


به سلامتی مداد پاک کن
که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه
*****************************************
باز هم به سلامتی سازنده ی کیبورد که «من» رو در آغوش .............

[تصویر: i%26u.jpg]***************************************** سلامتی پسری که یه روز عاشق شد. . .

سلامتی دختری که یه روزعاشق شد. . .

سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد. . .

سلامتی دختری که هیچی کم نذاشت. . .

سلامتی عشق پاکشون. . .

سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارون

قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها. . . سلامتی روزی که به مامان بابام بگن غم ا تون باشه جوون خوبی بود سلامتی روزی که بخاطرم مطلب بزارید ولی نباشم ببینم سلامتی روزی که صدام کنید ولی نتونم جواب بدم سلامتی روزی که پیام بهم بدید ولی خونده نشه سلامتی روزی که دلتون واسه خنده هام ، قهرام تنگ بشه ولی دیگه نباشم سلامتی که میاید سر مزارم ولی من خاک زیر پاتون شدم سلامتی روزی که اسمم بیاد به لب رفیقام پوزخند بزنن و با پشت دست اشکاشونو پاک کنند و بگن هی کی فکرشو میکرد ؟ سلامتی روزی که از خونمون صدای قران بیاد و از فرداش ببینید من دیگه تو اون خونه نیستم سلامتی روزی که بغل ع م روبان مشکی باشه و جلوشم ما و حلوا سلامتی روزی که من سفید بپوشم و رفقا مشکی سلامتی روزی که نباشم و رفقا بگن جاش خالیه