تحقیق قانون ضمانت تعهدات

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق قانون ضمانت تعهدات : معنا و گسترۀ اثرگذاری مادۀ 103 منشور که حاوی اعلام اولویت تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات عضو به موجب هر موافقتنامه بین المللی دیگر است، دارای ابهامات زیادی است که حتی در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 نیز این ابهامات رفع نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه این ماده در حقوق بین الملل عام تبیین گردد و برخی از این ابهامات رفع شود. ب. اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 24 قوانین تعهد آوربه نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط williams v.roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت ب شده .به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد ا ام آور (قرار دارد ا ام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد ا ام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع roscorla v. tnomad (1842) 3qb234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع عمل به ج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (thomson v. jenkgos(1840) 1 man & g 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع re mc ardle (1951) ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و ا ام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .قانون تعهدات (ا ام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) eastwood v. kenyou (1840) 11a & e 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت د که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی ا ام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر ا ام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون ا ام و ضمانت اجرائی ندارد.سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .یک مثال قابل ارائه lamplecgh v. brathwart (1615) hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر newaru بردند تا از kiny jame 1 تقاضای عفو د . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را م م به اجرا کند . اما ین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در pal در مورد مساله فوق به شرط را م م میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به ین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که ح ضمانت اجرائی پیدا کند .پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات ا ام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین ا امی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بد ار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید ح مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها ح ی توسط متعهد له ح اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در
با
تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات
رزن گفت: برخی از کارفرمایان و کارخانجات زیر بار قانون کار نمی روند و با وجود عقد قرداد با کارگران به تعهدات خود عمل نمی کنند. ▪ قانون ۱: زمین بازی
▪ قانون ۲: قانون توپ فوتسال
▪ قانون ۳: قانون تعداد بازیکنان فوتسال
▪ قانون ۴: قانون وسایل بازیکنان فوتسال
▪ قانون ۵: قانون داور فوتسال
▪ قانون ۶: قانون کمک داوران فوتسال
▪ قانون ۷: قانون وقت نگهدار فوتسال
▪ قانون ۸: قانون مدت بازی فوتسال
▪ قانون ۹: قانون شروع بازی فوتسال
▪ قانون ۱۰. سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: ایران مادام که همه طرف ها به تعهدات خود در پایبند بمانند، به تعهدات خود عمل خواهد کرد. رویکرد ناصواب مقنن در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 اسباب نقض آشکار یکی از موازین متقن ی است. لکن آنچه مدنظر است این است که آیا ما مجاز هستیم برای تخلف مدنی شهروندان ضمانت اجرای  حبس یوم الادا قائل شویم و جعل و وضع آن در قوانین موضوعه ما آیا منطبق با تعهدات بین المللی معنونه و عرف لازم الاجرای مسلم بین المللی میباشد ؟ ب. اقتصاد و دارایی تاکید کرد: اگر چه تعهدات مذاکرات هسته ای به کندی در حال اجرا شدن بوده، اما به نظر می رسد تعهدات در یک مسیر مثبت در حال حرکت است. دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با تأکید بر اینکه باید به همه تعهدات ی به طور کامل و بی قید و شرط عمل کند، گفت: اجرای تعهدات از سوی ایران فقط در صورتی ادامه می یابد که همه طرف ها به اجرای کامل و بی قید و شرط تعهداتشان ادامه دهند. خارجه پیشین می گوید بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مطمئن هستیم که ایران به تعهدات خود پایبند است از این رو همه طرف ها باید به تعهدات خود در عمل کنند. م آباد- امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر چه تعهدات مذاکرات هسته ای به کندی در حال اجرا شدن بوده، اما به نظر می رسد تعهدات در یک مسیر مثبت در حال حرکت است. وقتی اخبار مربوط به املاک، حساب ها و حقوق های نجومی علنی می شود، ضمانت اجرایی قانون «از کجا آورده ای؟»، بیش از پیش اهمیت پیدا می کند، قانونی که بالا ه و در جریان تصویب برنامه ششم توسعه یک گام به جلو برداشت. دائم ایران در آژانس با اشاره به عدم اجرای تعهدات توسط گفت: ایران اجرای تعهدات سایر طرف ها را به دقت زیر نظر دارد. مهدی فراهانی
کارشناس بانکی بانک های ی گرچه در حذف ربا و جایگزینی معاملات مجاز در عملیات بانکی به اشتراک رسیده اند، اما در اینکه از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند، کماکان متفاوت عمل می کنند. این تفاوت ها باعث شکل گیری الگوهای مختلف ب وکار در حوزه بانکداری ی شده است. بانک مرکزی ایران با انتشار متن نهایی پیش نویس لوایح « قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» به بازنگری و تقویت قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب سال 1362) پرداخت.یکی از کلیدی ترین مباحث در حوزه بانکداری بدون ربا چگونگی تجهیز و تخصیص منابع است. با توجه به تجربه بیش از سه دهه عملکرد قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور انتظار می رفت لایحه تقدیمی قانون بانکداری دستخوش تغییرات عمده ای در بخش تجهیز و تخصیص منابع می شود، اما به نظر می رسد لایحه قانون بانکداری عمدتا جمع بندی و تقویت بخشنامه و آیین نامه های جاری از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، بخشنامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات، دستورالعمل اجرایی عقود سه گانه استصناع، ید دین و مرابحه، بخشنامه صندوق ضمانت س ها، فصولی از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 (خصوصا در حوزه مقررات کیفری و انتظامی، ترتیبات انحلال و ورش تگی بانک ها، شرایط تاسیس بانک ها)، با ملحوظ مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب (1362) است که در 10 فصل و 173 ماده تدوین شده است. ایسنا نوشت:بر اساس قانون پوشش ۳۰ میلیارد ریالی شامل ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات برای مناطق برخوردار و ۸۵ درصد اصل و سود برای مناطق کمتر برخوردار توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در دستور کار قرار می گیرد. اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد ترا مه سال بانک صنعت و معدن 1384 با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 2 ترا مه سال بانک صنعت و معدن 1384 (ارقام به ریال)دارائی ها29/12/1384بدهی ها29/12/1384نقد19,791,035,988بدهی به بانک مرکزی791,841,914,250مطالبات از بانک مرکزی422,901,783,658بدهی به بانکها و موسسات اعتباری803,553,888,533مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری1,070,517,474,842س های دیداری3,147,762,164,472تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش تی3,840,825,311,331س های پس انداز و مشابه21,500,200,236تسهیلات اعطایی ومطالبات ازبخش غیر تی13,771,864,151,187س های سرمایه گذاری مدت دار1,567,436,575,736اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه-سایر س ها1,577,363,046,306سرمایه گذاریها و مشارکت ها2,428,379,136,465ذخایر و سایر بدهیها12,074,766,277,658داراییهای ثابت1,178,197,587,056اقلام در راه138,904,944,170سایر دارایی ها5,743,562,585,727حقوق صاحبان سهام :  -اقلام در راه0سرمایه5,000,000,000,000  اندوخته ها1,351,814,994,107  مانده سود (زیان) انباشته2,001,095,060,786جمع داراییها28,476,039,066,254جمع بدهیها28,476,039,066,254طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی10,338,932,278,889تعهدات بابت اعتبارات اسنادی10,338,932,278,889طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها2,244,810,642,442تعهدات بابت ضمانت نامه ها2,244,810,642,442طرف سایر تعهدات967,374,151,081سایر تعهدات967,374,151,081وجوه اداره شده و موارد مشابه5,077,058,181,456طرف وجوه اداره شده ومواردمشابه5,077,058,181,456حسابهای انتظامی47,434,215,546,459طرف حسابهای انتظامی47,434,215,546,459
با
تحقیق در مورد ترا مه سال بانک صنعت و معدن 1384
معاون امور مجلس رییس جمهور گفت: ایران به همه تعهدات بین المللی خود پایبند است امیدواریم دیگر کشورها هم به تعهدات خود پایبند باشند. تعهدات اشتغال شهرستان چادگان در سال جاری هزار و 440 نفر پیش بینی شده که طبق آمار ارسالی تا کنون 80 درصد تعهدات شهرستان جذب شده است. رضا سفیر و دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نشست روز پنجشنبه شورای حکام آژانس انرژی اتمی گفت: مسیری یک طرفه نیست و ادامه اجرای تعهدات ایران منوط به اجرای کامل تعهدات سایر طرفها است و باید به تعهدات خود پایبند باشد. کریمی فر از تعهدات بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان خبر داد و گفت: این تعهدات در قیاس با سال گذشته در مواردی افزایش یافته است. بیمه مرکزی ایران طی بخشنامه ای کلیه ی شرکتهای بیمه در سراسر کشور را موظف کرد بیمه نامه شخص ثالث را با تعهدات بدنی 280 میلیون تومان (معادل دیه ماههای حرام) و تعهدات مالی حداقل 7 میلیون تومان و بیمه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل 210 میلیون تومان صادر کنند.
به دنبال بخشنامه ی فوق که از ابتدای فروردین سال جاری ابلاغ شده است، مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران با صدور دستورالعملی به کلیه ی واحدهای اجرایی خود اعلام کرد: با عنایت به افزایش نرخ دیه در سال 1396 و ابلاغ ارقام تعهدات جدید خسارت بدنی و مالی بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی ، سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث منوط به تحقق شرایط مندرج در قانون، 70 میلیون ریال اعلام می شود.
بر اساس این بخشنامه باتوجه به اینکه در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، جبران ری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره از ابتدای سال 1395منتفی است.

همشهری آنلاین: مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون از ضمانت تسهیلات طرح های دانش بنیان تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: حمایت از طرح های دانش بنیان و طرح های مناطق محروم در اولویت ضمانت صندوق قرار دارد. همشهری آنلاین: مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون از ضمانت تسهیلات طرح های دانش بنیان تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: حمایت از طرح های دانش بنیان و طرح های مناطق محروم در اولویت ضمانت صندوق… ۵ بهمن ۱۳۹۲ بانک مرکزی از هموطنان عزیزخواست تا هنگام دریافت ضمانت نامه از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به ارکان اساسی تشکیل دهنده ضمانت نامه بانکی و قرارداد پایه مربوط، توجه کافی داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نظر به این که در سال های اخیر استفاده از ضمانت نامه های بانکی، به دلیل نقش مؤثر آنها در انعقاد قر. برای دادن چک ضمانت به کارفرما چه نکاتی را باید رعایت شود؟کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید، اما  کارگرنباید بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید. چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شود بایستی در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام. تنها تعهد یک سهامدار در شرکت سهامی پرداخت مبلغ سهم است و اگر به این تعهد خود عمل کند به عنوان صاحب سهم تعهد دیکری ندارد.سهامدار هیچ گونه تعهد شخصی در قبال طلبکاران شرکت ندارد و اگر شرکت بنا به دلایلی قادر به پرداخت دیون خود نباشد نمیتوان به سهامداران رجوع کرد.همچنین تعداد سهامداران همان است که قبول کرده اند و نمیتوان با تغییر اساس نامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد .در این زمینه قانون نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید. اولین شناسنامه فنی ساختمان در تبریز امروز صادر می شود رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه اولین شناسنامه فنی ساختمان در تبریز امروز صادر می شود، گفت: همزمان ترتیبی اتخاذ شده که اولین سند پیش فروش ساختمان نیز صادر شود. محمدرضا ادیب، این موفقیت را نتیجه تلاش و پشتکار مجموعه ای از مسئولین دانست و گفت: مسئولین، معاونین و نمایندگان شهرداری، نظام ی، راه و شهرسازی و مهمتر از همه معاونت پیشگیری دادگستری استان آذربایجان شرقی در این موفقیت سهم بسزایی داشته اند. وی با بیان اینکه با اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان راه بسیاری از کلاهبرداری ها، سوءاستفاده ها و فروش املاک معارض بسته می شود افزود: موادی در قانون پیش فروش ساختمان درنظر گرفته شده است که مانع از سوءاستفاده ها و کلاهبرداری های متعدد می شود و فروشندگان نمی توانند از تعهدات خود شانه خالی کنند، البته این قانون به نفع پیش فروشنده ها هم هست و به دلیل این که پیش یدار هم م م به رعایت تعهدات خود است، حقوق فروشنده تضمین می شود. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی، گفت: با درخواست از استانداری برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان، زمینه برای فعالیت دیگر ا نیز فراهم شده است، همچنین دادگستری استان با داشتن انگیزه فراوان برای اجرای قانون، ما را در اجرای هرچه صحیح تر قانون پیش فروش ساختمان یاری کرد. وی با اشاره به اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان می تواند الگوی مناسبی برای استان ها و ای دیگر باشد گفت: یکی از وظایف مهم معاونت های پیشگیری دادگستری استان ها، جلوگیری از به وجود آمدن جرائم است؛ ضمن اینکه این موضوع از نظر اجتماعی نیز موضوع مهمی به شمار می رود. از سوی دیگر ضمانت اجرای قانون و آیین نامه پیش فروش ساختمان نیز در دست دادگستری است؛ بنابراین جوامع و کانون های کشور می توانند از این پتانسیل که در دادگستری های استان وجود دارد استفاده کنند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: ایران مادام که همه طرفها به تعهدات خود در پایبند بمانند، به تعهدات خود عمل خواهد کرد. اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره تعریف و آثار عقد ضمان با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 15 مقالة:تعریف و آثار عقد ضمانفهرست:تعریف عقد ضمانآشنایی با آثار عقد ضمانآثار ضمان بین ضامن و مضمون له و مضمون عنهتعهدات ضامن در رابطه با مضمون له و مضمون عنهفصل چهاردهم قانون مدنی- درضمان عقدیضمانت با اذن مدیونتعریف عقد ضمانعقد ضمان ، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه (عهده) دیگری است، به عهده بگیرد؛ متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. ضمان در لغت به معنى قبول ، پذیرفتن و بر عهده گرفتن وام دیگرى است و در اصطلاح م م شدن به این است که هرگاه ى به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت (فرهنگ معین) برآید.و زام به اینکه هرگاه چیزى از میان رفت مثل یا قیمت آن را بدهد و ضمانت (فرهنگ عمید.) در لغت به معنى پایندانى و کفیل شدن و تعهّد ى را نیز آمده است. (فرهنگ معین).آشنایی با آثار عقد ضمانو در اصطلاح عامیانه دین به جاى کف و ضمانت هم به کار رفته است و ضمانت نامه و اقسام آن مانند ضمانت اصلى ـ ضمانت فرعی، ضمانت بانکی، ضمانت نامه شخصى و ضمانت نامه ملکى نیز در همین معنا و مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در بین همه طبقات مردم و نیز سازمان ها و مراجع خصوصى و عمومى موضوع ضمانت و ضمانت نامه معمول و متداول است که به چند مورد از موارد آن به شرح زیر اشاره مى گردد.ـ ممکن است ى بخواهد از دیگرى یا صندوق قرض الحسنه وامى دریافت نماید مؤسسه یا ى که مى خواهد به او قرض بدهد به علت عدم شناخت و عدم اعتماد از او مى خواهد که ضامنى معرفى نماید یعنى آدم معتبرى بیاید و ضمانت او را بنماید که اگر این فرد وام را نپرداخت و یا قادر به پرداخت آن نبود ضامن بپردازد.- اگر ى در مراجع قضائى مثلاً بازپرسى یا دادگاه ها بوده و جرم او خیلى شدید نباشد ممکن است با معرفى ضامن او را آزاد نمایند به چنین ضامنى در قانون آئین دادرسى کیفرى کفیل و به ضمانت کف گفته مى شود و هرگاه متّهم را احضار نمودند و او بدون داشتن عذر موجّه حاضر نگردید کفیل (ضامن) باید او را معرّفى نماید در غیر این صورت مبلغى به عنوان وجه الکفاله برابر قانون از او اخذ مى شود.ـ در موقع استخدام در ادارات و مؤسسات تى و وابسته و یا سایر شرکت هاى خصوصى متقاضى استخدام باید ضمنى معرفى نماید تا خیال سازمان و مؤسسه از ناحیه کارمندى که استخدام نموده است راحت باشد تا اگر مستخدم در حین کار مرتکب خبط و خطائى شد و یا به تعهّد خود عمل ننمود ضامن مخارج لازمه را بپردازد.با ذکر این نمونه ها و با توجه به موقعیّت اجتماعی، مسئله ضمانت علاوه بر قانون
با
مقاله درباره تعریف و آثار عقد ضمان
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس جمهوری گفت: کاری خواهیم کرد که جنابعالی به جای هشدار، به همه تعهدات در عمل کنی.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با نقض تعهدات خود را مفتضح و رسوا می‎کند، گفت: امروز… شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است شرکت کنندگان در دهمین نشست کمیسیون مشترک ب ایبندی مستمر خود به تعهدات ی و ضرورت تضمین اجرای موثر آن در همه بخش های مربوطه تاکید د. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: ارزش ضمانت های صادر شده و تمدیدی توسط این صندوق در 10 ماهه امسال به 124 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 50 درصد رشد داشته است. امور خارجه گفت: موظف است که مسیر خود را تغییر داده و به تعهدات خود عمل کند. ت ایران ضمن استقبال از ثبت سرمایه، سرمایه گذاران خارجی در ایران از کلیه سرمایه گذاران خارجی درخواست می نماید که قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون) و آئین نامه اجرایی آن را (آئین نامه) بـا دقت و تـوجه کـافی مطالعه فرمایند تا ضمن آشنایی با حقوق خود، تسهیلات و حمایت های ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب این قانون از تعهدات و ا. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: در یازده ماهه سال 95 استان های گیلان، مازندران ، ایلام، تهران و اصفهان بیشترین ضمانت نامه های مرتبط با صنایع کوچک را دریافت کرده اند. بسمه تعالی موضوع: ضمانت ضامن در امور بانکی تعریف ضامن در امور بانکی همان تعریف ضامن در حقوق مدنی است. ضامن چه در امور مدنی و چه در امور بانکی ی است که بدهی اصلی را تضمین می کند یعنی این مساله را قبول می کند که اگر مدیون بدهی مورد نظر را پرداخت نکرد وی مسوول پرداخت آن است عملکرد بانک زمانی که مدیون بدهی اش را پرداخت نکند: بانک این حق را . ایرنا نوشت: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با ارائه گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر اجرای تعهدات ایران تحت را تایید کرد. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز طی کنفرانسی در وین، ضمن اذعان به اجرای تعهدات ی از سوی ایران، از اقدامات این نهاد در قبال توافق هسته ای سخن گفت. دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: مسیری یک طرفه نیست و اجرای تعهدات از سوی ایران در صورتی می تواند ادامه یابد که همه طرف های به اجرای کامل و بی قید و شرط تعهدات خود ادامه دهند. #نظریه_م ى_قانون_مدنى
✅در تعهدات مالی شرط زیاده بعنوان وجه زام قراردادی فاقد اعتباراست
سوال:
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می گیرد یا به اصل مبل. اگر در قراردادی فی م ن طرفین تعهداتی وجود داشته باشد هر دو طرف باید به تعهدات خود عمل نمایند و معقول نیست که یک طرف بدون اینکه به تعهدات خود عمل ننماید ا ام طرف دیگر تعهد را بخواهد منطقی این است که به تعهدات خود عمل کند و سپس ا ام طرف دیگری را بخواهد یا اینکه توامان این شروط انجام شود. علاوه بر این اگر در قرارداد برای تاخیرانجام تعهد و. با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام شده و در اجرای ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث، کلیه شرکت های بیمه موظفند از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ بیمه نامه های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل ۲۰۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماه های حرام) و تعهدات مالی ۵۰ میلیون ریال صادر نمایند. جهت اطلاع از تعرفه حق بیمه ان. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعلام کرد: در 11 ماهه سال 95 استان های گیلان، مازندران، ایلام، تهران و اصفهان بیشترین ضمانت نامه های مرتبط با صنایع کوچک را دریافت کرده اند. ک دای انتخابات ریاست جمهوری گفت: در ت در اجرای تعهداتش خودشیرینی کرد ولی در مقابل طرف غربی هیچکدام از آن تعهدات را اجرا نکرد. چگونگی اجرای تعهدات فنی و ساخت و ساز ها در کهگیلویه و بویراحمد با حضور مدیرکل پ ند غیر عامل استانداری و جمعی از کارشناسان فنی بررسی شد. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد ایران تا امروز به طور کامل به همه تعهدات هسته ای که در قید شده، عمل کرده است.
معیار تشخیص ضمانت از ظهرنویسی غلامرضا علی اکبری پایه یک دادگستری مقدمه:

یکی از مسائل مهمی که دادگاه های حقوقی در باب دعاوی مربوط به اسناد تجاری با آن مواجه هستند تشخیص ضمانت از ظهرنویسی است . می دانیم که مطابق مادۀ 249 قانون تجارت ، ضامن و ظهرنویس یا ضامنان و ظهرنویسان یک سند تجاری اعم از برات و سفته و چک با سایر امضاء کنندگان. مدیر اجرایی شرکت «روس تک» اعلام کرد مسکو به تمامی تعهدات خود در قبال قرارداد تحویل سامانه های دفاع هوایی «اس ۳۰۰» به ایران عمل کرده است. :) چند دقیقه قبل نسخه 5.7 را اپلود تغییرات اخیر بروزرسانی بخش قوانین :

-قانون مالیاتهای مستقیم

- قانون مالیات بر ارزش افزوده

- قانون تاسیس بیمه مرکزی

- قانون برنامه و بودجه کشور

- قانون سازمان نظام پزشکی

- قانون بهبود مستمر محیط ب و کار

بروزرسانی بخش واحدهای اجرائی :

- تداخل در پرداخت حق بیمه به طور اختیاری

- بیمه نویسندگان

- بیمه پدیدآوردگان

-بیمه مددجویان تحت پوشان

-بیمه مجریان طرح های خود اشتغالی

- بیمه مددجویان

-بیمه شاغلین ب و کار خانگی

-بیمه نخبگان و استعدادهای برتر

-گردش حساب بیمه شدگان صاحبان حرف

- تعهدات قانونی بیمه مشاغل آزاد

- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

- شرایط پذیرش درخواست بیمه مشاغل

- نرخ پرداخت حق بیمه مشاغل

-نحوه انجام معاینات بیمه

- نحوه انعقاد قرارداد و پداخت حق بیمه مشاغل آزاد