تنهایے ماہ پرے

به نقل از خبرگزاریها در مورد تنهایے ماہ پرے : ωـلامتے اونائے ڪـہ چشم ما بوבטּ اما شـבטּ اشڪ از چشم ما افتاבטּ ... ✘✘ ωـلامتے اونیڪـہ تو פֿـیالمونـہ اما بے פֿـیالمونـہ ... ✘✘
ωـلامتے غروب جمعـہ ڪـہ פـ و میگیرہ اما تنهات نمیزارہ ... ✘✘
ωـلامتے هر ڪـωـے ڪـہ جواب همـہ ے פֿـوبے هاش و با تنهایے میـבـہ . . . ✘✘
ωـلامتے ڪـωـایے ڪـہ آرامش בیگراטּ براشوטּ مهم تر از برطرف ڪرבטּ تنهایے פֿـوבشونـہ و בلے رو براے פֿـوش گذرانیشوטּ بـہ بازے نمے گیرטּ . . . ✘✘
ωـلامتے اوטּ בـפֿـترے ڪـہ گفت : “ בرωـتـہ ماشیـטּ نـבارہ اما בوωـتم ڪـہ בارہ ” ✘✘
ωـلامتے اونایے ڪـہ ایـטּ روزاشوטּ بـہ تظاهر میگذرہ . . . ✘✘ تنهایے ، تاواטּ همـﮧ نـﮧ هآیے است کـﮧ نگفتمـ تا בل ے نشکنـב ! همـﮧ محبتهایے کـﮧ زیاבے هـבر בاבم تا בلے رآ بـﮧ בست آورم ! همـﮧ בوستت בارم هاے آبکے کـﮧ جـבے گرفتم ...!! همـﮧ ساבگے کـﮧ בر این בنیاے هزار چهره ج کرבم ! تنهایـے ... تاواטּ همـﮧ خوش بینے هایے است کـﮧ بـﮧ בنیا و آבمهاے این روزها בاشتم ... !
بوے تو از פֿـاڪ برمی خیزב و با یاڪریم ها بـہ پرواز בرمی آیــב ..

روز پــــבر نزבیڪ است ، בلبرڪґ ! تڪان هاے בستــґ را ببیــטּ بوے تو پر می­ڪشـــב تا مــטּ ..

بوے تو בست می شوב ، פلقـہ بر گرבنــґ .. بوے تو لب می شوב، می خنــבב، بوسـہ می شوב بر پیشانی ام، چشـــґ می شوב، اخــґ می ڪنــב بـہ بی قراری اґ .. بوے تو ، بوے تو ، بوے . جملات زیبا و کوتاه صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی ارزش نداشته باش.جملات زیبا *…**…**…**…**…**…**…**…**…* جملات زیبا و خواندنی تنهایے تان را با ڪسے قسمت ڪنید ڪه سال ها بعد ، شما را همین گونه ڪه هستید دوستـــــ بدارد با موے سپیدتان ، شیـار زیر چشمتـان و لرزش دستـــــ و دلتـــانـ ادامه مطلب دلم یڪ عشق مے خواهد

درون پیلـہ اے تنها

براے زندگے با من

شود پروانـہ اے زیبا

دلم یڪ عشق مے خواهد

درون چاـہ تنهایے

براے تشنـہ گے هایم

شود آب گوارایے

دلم یڪ عشق مے خواهد ... تــــــــــــــــــــنــــــهـــایـــــــــے یعنی:

هندزفریت ازت جدا نشـہ
با اهنگات زندگے ڪنے
همیشـہ on باشے
هرڪے بهت پیام میدہ یـہ دقیقـہ هم واسـہ جوابش منتظر نمونـہ
یعنے همیشـہ پایـہ باشے واسـہ بیرون رفتن ولی ی نباشه باهاش بری بیرون

یعنے منتظر تماس هیچ فرد خاصے نباشے
یعنے یـہ بغض نا خوندہ
ی. ↯✘ناراحتمـا✘⇜ ✘هـــheh✘ــــه اما بازم خٌل بازیام سرجاشہ گورباباــے✔همہ چـے .. ✞قبلنا فکرمی تَنْهایے✘خیلے سَختِــہ✘خیلے نَحسـِــہ✞ اماالان میفهمم تنهایے یہ حِسـہ 【خیلـے خاصــہ】 کہ خـٌــدا داده اونو به کَسـی که【خیلـے خواسـْـتِہ】ツ بـــــعـــــلـــــه... ع و تصویر بم میگن خیلی✘ مغروری✘!!! هه!چون همزمان مث خیلیا به 3 .4 نفر پی ام نمیدم؟! ... سلامتــے oــنے ڪـﮧ یه روز عاشق شـــבم...
سلامتــے ا9نے عاشق בیگه بود اما منو باور کرב...
سلامتــے oــنے ڪـﮧ فهمیدم בوستم نـבاره...
سلامتــے ا9نے ڪـﮧ نفهمیـב فهمیـבم בیگرو میخواב...
سلامتــے oــنے ڪـﮧ همه جوره ساختمو خوבمو زבم به نفهمی...
سلامتــے ا9نے ڪـﮧ بالا ه عاشقم شـב...
سلامتــے oــنے ڪـﮧ باور کرבم عاشقم شـבه... آدᓄ تنهایے نبودᓄـ"هیچ وقت"
تو فاز گریـہ و استرس نبودᓄـ..."اصلا"
نـᓄـیدونـᓄ بخاطر چیه...
حتے عاشقـᓄ نشدᓄـ...
فقط ذهنـᓄ ᓄـشغوله... دنبال اینـᓄ زود ا هفتـہ بشـہ و ڪلے گریـہ ڪنـᓄ اصلا از خدا نـᓄـیخواـᓄ ᓄـنو بڪشـہ و یا هر چیز دیگه...

چند روزہ یـہ حس بدے دارᓄـ...

اصلا خودᓄ نیستـᓄـ...

ولے تازگیا یـہ چیزایے رو فهـᓄـیدᓄ ڪـہ درڪش براـᓄ خیلے سخته...
دلـᓄ خیلے ᓄـیگیره....

از سردے دستے ڪـہ اونو ᓄـے فشارᓄ و نگاهے ڪـہ بـہ ᓄـنـہ و هیچ وقت ᓄـنو نـᓄـے بینه....

دلـᓄ ᓄـیگیره.... normal love persianv com %2810%29 تکه متن های کوتاه عاشقانه و رمانتیک همراه ع از دوستے ڪـہ برات هدیه، دو بال براے پ ᓄـے آورد و بعد پرواز رو با ᓄـنفورترین ڪلـᓄـات دنیا ᓄـعنے ᓄـیڪنه!!! لذت بردن رو یادمون ندادن! ♥
از گرما مے نالیم. ♥
از سرما فرار مے ڪنیم. ♥
توی جمع،از شلوغے ڪلافـہ میشیم ♥
تو خلوت،از تنهایے بغض میڪنیم ♥
تمام هفتـہ منتظر روز تعطیل هستیم ♥
وآ هفتـہ هم بے حوصلگے ♥
تقصیر غروب جمعـہ س و بس! ♥
همیشـہ در انتظار بـہ ♥
پایان رسیدن روزایے هستیم ڪه، ♥
بهترین روزاے زندگیمون رو تشڪیل میدن: ♥
مدرسه..... .......ڪار....... ♥
حتے تو سفر همش بـہ مقصد فک می کنیم ♥
بدون لذت از مسیر! ♥
غافل از اینڪه، ♥
زندگے همون لحظایی بود ♥
ڪـہ میخواستیم بگذرن ♥
آیامشڪل ما تو فهم زندگـــیه؟؟؟؟ ♥ yamahdi_www.shabhayetanhayi.ir ثانیه ها را عبور می کنم و دقایق را مرور. تا ساعتی از انتظار سبز را ورق می زنم ای ناب ترین غزل و ای روشن ترین حضور!! چگونه باور کنم که در این هیاهوی حیله و ریا قلبم به یاد تو نتپد؟ ای باغبان گل های معنویت ای کوکب هدایت!

ای بهاری ترین نسیم! آیا میشود روزی گرمای حضورت را حس کنم؟

آیا ان روز زنده خواهم بود؟ هر آدینه بوی ندبه صدای اشک یاد فرج و دستان مشتاقت خسته تر

از روزهای دیگر به سمت خدا قد می کشد تا سبد هاشان لبریز از میوه

ظهور شود!!! وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے
باز باراטּ بے ترانـہ
باز باراטּ با تـᓄـاـᓄ بے ڪـωـی هاے شبانـہ
ᓄـی פֿــפּرכ بر ᓄـرכ تنها
ᓄـی چڪـכ بر فرش פֿـانـہ
باز ᓄـی آیـכ صـכاے چڪ چڪ غـᓄ
باز ᓄـاتـᓄ
ᓄـטּ بـہ پشت شیشـہ تنهایے افتاכہ
نـᓄـی כانـᓄـ، نـᓄـی فهـᓄــᓄ
ڪجاے ᓆـطره هاے بے ڪـωـے زیباـωـت؟
نـᓄـی فهـᓄــᓄـ، چرا ᓄـرכـᓄ نـᓄـی فهـᓄـنـכ
ڪـہ آטּ ڪـפּכڪ ڪـہ زیر ضربـہ شلاـᓆ باراטּ ωــפֿـت ᓄـی لرزכ
ڪجاے ذلتش زیباـωـت؟
نـᓄـی فهـᓄــᓄ
ڪجاے اشڪ یڪ بابا
ڪـہ ωــᓆـفے از گل פּ آهـטּ بـہ زפּر چڪـᓄــہ باراטּ
بـہ رפּے هـᓄــωـر פּ پرפּانه هاے ᓄـرכه اش آراـᓄ باریـכہ
ڪجایش بـפּے عشـᓆ פּ عاشـᓆـے כارכ؟
نـᓄـی ـכانـᓄ
نـᓄـی ـכانـᓄ چرا ᓄـرכـᓄ نـᓄـی ـכاننـכ
ڪـہ باراטּ عشـᓆ تنها نیـωـت
صـכاے ᓄــᓄـتـכش כر اᓄـتـכاـכ رنج ایـטּ כل هاـωـت
ڪجاے ᓄـرگ ᓄـا زیباـωـت؟
نـᓄـی فهـᓄــᓄ
یاכ آرᓄ رפּز باراטּ را
یاכ آرᓄ ᓄـاـכرᓄ כر ڪنج باراטּ ᓄـُرכ
ڪـפּכڪے כـہ ωـالـہ بـפּכᓄ
ᓄـی ـכـפּیـכـᓄ زیر باران، از براے ناטּ
ᓄـاـכرᓄ افتاـכ
ᓄـاـכرᓄ כر ڪـפּچه هاے پـωـت شهر آراـᓄ جاטּ ᓄـی ـכاـכ
فـᓆـط ᓄـטּ بـפּכᓄ פּ باراטּ פּ گل هاے פֿـیاباטּ بـפּכ
نـᓄـی ـכانـᓄ
ڪجاے ایـטּ لجـטּ زیباـωـت؟
بشنـפּ از ᓄـن، ڪـפּכڪ ᓄـטּ
پیش چشـᓄ ᓄـرכ فرכا
ڪـہ باراטּ هـωـت زیبا، از براے ᓄـرכـᓄ زیباے بالاـכـωـت
פּ آטּ باراטּ ڪـہ عشـᓆ כارכ، فـᓆـط جارے ωـت بر عاشـᓆـاטּ ᓄــωـت
פּ باراטּ ᓄـטּ פּ تـפּ כرכ פּ غـᓄ כارכ... http://sefidbarfi10.loxtarin.com/upload/sefidbarfi10/image/rain-wallpaper-free.jpg bihejabi_www.shabhayetanhayi.ir مرگت که رسید ؛ جسمی که سالها مایه ی ف فروشی و جذب نگاه های هرزه بوده رهایت میکند . . . آنوقت تو هستی و کوهی از گناه ! تو هستی نگاه های تحقیر آمیز . . تو هستی و نگاه های اهل بیت و ء … rightway_www.shabhayetanhayi.ir به خودت بیا … آقا پسر تو هم به خودت بیا توهم میتونی با اون چشم ها هرزگی کنی و هزار کار دیگه ای که جرات گفتنش رو ندارم! به خودتون بیایید manba منبع: وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے rightway_www.shabhayetanhayi.ir בیگه خیلے به فرشیـבґ وابـωـته شـבم، בیگه عمق وابـωـتگیґ رو این چنـב روز فهمیـבم، בیشب آقایے جون ґ ωـر ے قضیه اے ناراحت بوב، حوصله نـבاشت که حرف بزنه، اول گفت اصلا طرح نزنیґ و حرف نزنیґ شبی، گفت حوصله تنهایے حرف زבن رو نـבاره، ﮩـرچنـב بـבون اون خواب نمیرفتґ اما خب בیـבґ حق בاره عشقم، گفتґ باشه.
اما یکґ بعـבش خوבش گفت طرح رو فعال کنґ حرف بزنیґ :)

ولی... عشقґ اصلا حوصله نـבاشت و گفت که بخو م، منґ ﮩـرکار میکرבґ خوابґ نمیبرב، ے عاـבت بـבے که کرבґ اینه که بایـב فرشیـב حرف بزنه تا من خواب برم.
בیگه یکґ قهر بوבیم...، اما من نتونـωـتґ بخوابґ تا اینکه یکґ اـω בاـבیґ و آقایے جونґ گفت باشه میحرفم، یکґ حرف زבف تا خواب رفتم.

صبح ﮩـґ בیر بیـבارشـבم،
کلے اعصابґ خورב شـב، فقط 5 בقیقه وقت בاشتґ براے حاضر شـבن، کلے حرص خورבم، چنـבبار خورבґ زمین وقتے בاشتґ بـבو بـבو میرفتґ وωـایلґ رو برבارم.
از نظر خوבґ کلے با مامان بـבاخلاقے کرבم، و کل راه رو حرص خورבم، غصه خورבґ که چرا مامان خوبґ رو ناراحت کرבم.
اما בه בقیقه زوב رωـیـבم،
ωـرکار خیلے خوب بوב، اما من چون عاـבت نـבارم، בـωـتґ خیلے בرב میکنه اینقـבر نوشتم.
ﮩـمه ے عـבـבها رو بایـב انگلیـωـے بنویـωـیم، واااااااااے من نمیـבونґ چرا اینا فارωـے رو پاـω نمیـבارن،، من از نوشتن عـבـב 5 متنفرґ به ایینگلیـωـی.
امروزґ ﮩـمه عـבـבها این مـבلے بوב، 15-25- و... בیگه کلافه شـבه بوבم.
وقتے میخواґ تنـבتنـב بنویـωـґ زشت میشه 5. کاش این عـבـב رو حذف میکرבن، بجاش ے چیزے شبیه 3 میذاشتن.


خانґ پ رو خیلے בوωـتش בارم، اصلا خوشگل نیـωـت اما اینقـבر اخلاقش خوبه که ﮩـمه בوωـتش בارن از جمله من. בختر خیلے خوبیه.

وقتے اومـבґ خونه به مامان گفتґ معذرت میخواґ اگه صبح بـבرفتارے کرבم، مامان ﮩ با کلے تعجب گفت چیکارکرבے که من خبرنـבارم؟؟؟!!!! اصلا مامان متوجه نشـבه بوב.!!!!!

בیگه بعـבهґ کلے خو ـבم، اما ﮩـمش خواب شرکت رو میـבیـבم. :(


اینروزا اصلا فرشیـבґ حوصله نـבاره و این خیلے ناراحتґ میکنه، الانґ عشقґ رفته پارک.
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║██║║║║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║║║║║║██║║║║║║║║║║║║║║████║║║║║║║║║║║║██
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║██║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║██║║║║║║║║██║║██║║██║║║║║║████
║║║║║║║║║║║║║║║║██████████████████████████║║████████
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║██║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║████║║║║║║║║║║║║║║██║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║
║║║║██████║║║║██║║║║║║║║████║║║║██║║║║║║██║║██████║║
║║║║║║██║║║║║║██║║║║║║██║║║║██║║████║║████║║██║║║║║║
║║║║║║██║║║║║║██║║║║║║██║║║║██║║║║██║║██║║║║██████║║
║║║║║║██║║║║║║██║║║║║║██║║║║██║║║║██████║║║║██║║║║║║
║║║║██████║║║║██████║║║║████║║║║║║║║██║║║║║║██████║║
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║██║║║║║║██║║║║████║║║║██║║║║██║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║██║║██║║║║██║║║║██║║██║║║║██║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║║██║║║║║║██║║║║██║║██║║║║██║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║║██║║║║║║██║║║║██║║██║║║║██║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║║██║║║║║║║║████║║║║║║████║║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║ اینم حاصل دیوونگی هام از دلتنگی، نمیدونم چرا برع شد

وقتے ڪسے را دوست دارید ، حتے با شنیدن صدایش ، ضربان قلب خود را در سینـہ حس مے ڪنید .

وقتے ڪسے را دوست دارید ، زمانے ڪـہ در ڪنارش راـہ مے روید احساس غرور مے ڪنید .

وقتے ڪسے را دوست دارید ، تحمل دورے اش برایتان سخت و دشوار است .

وقتے ڪسے را دوست دارید ، شادے اش برایتان زیباترین منظرہ دنیا و ناراحتے اش برایتان. hijab_www.shabhayetanhayi.ir با غرور قدم بگزار دختر چادری! تو یک نیلوفری! یک دختر ناز! یک دختر شیرین! بخند دختر چادری! یک دنیا پشت توست! دنیا دست هایش زیر پای توست! تو باارزشی نیلوفر من! دختر چادری! hijab-baby-www.shabhayetanhayi.ir می گفت نمی شود؛ اصلا امکان ندارد. حجاب و ورزش؟!حجاب و کوهنوردی؟! حجاب و فعالیت؟!… نه شدنی نیست! اما وقتی فرشته ای ع مشهر را در چشمانش قاب گرفت دید می شود؛ با «حجاب» جنگ هم می شود! manba منبع: وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے vomen-fightrt_www.shabhayetanhayi.ir liner shabha_www.shabhayetanhayi.ir (10) آقا جان رضا گویند؛ کنار پنجره ات آب شود فولاد دل من که ...
mashhad-harame-emame-reza . . hajme file (h.s) حجم فایل : ۱۹ مگابایت . . lock-file-h.s رمز فایل: فاقد رمز . . لینک : . . http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/joda andewww.shabhayetanhayi.ir-56.gif درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید! باتشکر! shabeghadr93_www.shabhayetanhayi.ir برخیز! بیدار شو! گوش کن!
صدای بال فرشتگان را می شنوی؟ نگاه کن! باران نور را می بینی؟
عطر حضور را احساس می کنی؟ بزخیر و برسجاده دعا بگشا
دلت را به او بسپار و وجودت را غرق تمنا کن! shabghadr_www.shabhayetanhayi.ir امشب آسمان به زمین نزدیک می شود
و کریمانه، دل های کویری را ستاره باران می کند. امشب، شب قدر است؛ شبی که برتر از هزار ماه است،
شبی که برتر از تمام عمر توست، شب تولدی دوباره، شبی که درهای آسمان باز می شود.
شب قدر است.قدرش را بدان؛ شاید فر نباشد. پرواز را به خاطر بسپار. دستانت را به فرشتگان بسپار!
سلام بر لیله مبارکه قدر! سلام! سلامی تا صبح. shabeghadr_www.shabhayetanhayi.ir “ قدر“، اوج این پر گشودن در فضای نیایش
و عبودیت است و شکوفایی “رحمت الهی” بر بندگان. رمضان، موسم پر برگ و بار بازگشت به سرشت پاک است. “شب قدر“، ساعت پذیرایی از مهمانان “بزم حضور” در “مائده قرب” است. کیست که بر سفره مولی بنشیند و گرسنه برخیزد؟ nightghadr_www.shabhayetanhayi.ir گرد آوری : گروه رسانه اے وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے shabeghadr93_www.shabhayetanhayi.ir برخیز! بیدار شو! گوش کن!
صدای بال فرشتگان را می شنوی؟ نگاه کن! باران نور را می بینی؟
عطر حضور را احساس می کنی؟ بزخیر و برسجاده دعا بگشا
دلت را به او بسپار و وجودت را غرق تمنا کن! shabghadr_www.shabhayetanhayi.ir امشب آسمان به زمین نزدیک می شود
و کریمانه، دل های کویری را ستاره باران می کند. امشب، شب قدر است؛ شبی که برتر از هزار ماه است،
شبی که برتر از تمام عمر توست، شب تولدی دوباره، شبی که درهای آسمان باز می شود.
شب قدر است.قدرش را بدان؛ شاید فر نباشد. پرواز را به خاطر بسپار. دستانت را به فرشتگان بسپار!
سلام بر لیله مبارکه قدر! سلام! سلامی تا صبح. shabeghadr_www.shabhayetanhayi.ir “ قدر“، اوج این پر گشودن در فضای نیایش
و عبودیت است و شکوفایی “رحمت الهی” بر بندگان. رمضان، موسم پر برگ و بار بازگشت به سرشت پاک است. “شب قدر“، ساعت پذیرایی از مهمانان “بزم حضور” در “مائده قرب” است. کیست که بر سفره مولی بنشیند و گرسنه برخیزد؟ nightghadr_www.shabhayetanhayi.ir گرد آوری : گروه رسانه اے وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے تنهایم مگذار... گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده... نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت... آنجاست که با چشمانی خیس... رو به آسمان میکنی و میگویی... خدایا تنها تو را دارم.... تنهایم مگذار... تنهایے ، تاواטּ همـﮧ نـﮧ هآیے است کـﮧ نگفتمـ تا בل ے نشکنـב ! همـﮧ محبتهایے کـﮧ زیاבے هـבر בاבم تا בلے رآ بـﮧ בست آورم ! همـﮧ בوستت בارم هاے آبکے کـﮧ جـבے . http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/liner-motharek_shabhayetanhayi.ir-19.gif اولی :امسال روزه می گیری؟

دومی :آره اگه خدا بخواد

اولی :منم میگیرم ولی آخه کدوم پزشکی این همه سختی رو برای بدن تایید میکنه؟

دومی :همونی که وقتی همه پزشکا جوابت برات معجزه میکنه mah-ramazan.(www.shabhayetanhayi.ir)jpg شهر الرمضان الذی انزل فیه القرآن

ماه مبارک رمضان دوری از گناه ما انس با قرآن ماه ضیافت الله

بر شما و خانواده محترم گرامی باد

طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق. shabhayetanhayi.ir...زیبا کننده متن. اس ام اس و متن زیبا تبریک ماه رمضان جدید 93 ویژه نامه ماه مبارک رمضان جداکننده و تصاویر متحرک ویژه ماه مبارک رمضان manba...shabhayetanhayi.ir منبع : وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید! باتشکر http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/liner-motharek_shabhayetanhayi.ir-19.gif اولی :امسال روزه می گیری؟

دومی :آره اگه خدا بخواد

اولی :منم میگیرم ولی آخه کدوم پزشکی این همه سختی رو برای بدن تایید میکنه؟

دومی :همونی که وقتی همه پزشکا جوابت برات معجزه میکنه mah-ramazan.(www.shabhayetanhayi.ir)jpg شهر الرمضان الذی انزل فیه القرآن

ماه مبارک رمضان دوری از گناه ما انس با قرآن ماه ضیافت الله

بر شما و خانواده محترم گرامی باد

طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق. shabhayetanhayi.ir...زیبا کننده متن. اس ام اس و متن زیبا تبریک ماه رمضان جدید 93 ویژه نامه ماه مبارک رمضان جداکننده و تصاویر متحرک ویژه ماه مبارک رمضان manba...shabhayetanhayi.ir منبع : وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید! باتشکر hijab-www.shabhayetanhayi.ir باید بوسه زد برنجابت قدم هایی که برمیداری… ؛ چهرهٔ معصومانه ات زیرنقاب چادر ، گنج وجودی پنهان کرده پشت چادرت… نجابت صدایت ،صلابت گام هایت، دل رحیمت … رفتار زهرا گونه ات تماماً ، بوی عطر”خدا “می دهد … ؛ chador_www.shabhayetanhayi.ir دخترها مثل سیب های روی درخت هستند. بهترین هایشان در بالاترین نقطه درخت قرار دارند. برخی پسرها نمی خواهند به بهترین ها برسند چون می ترسند سقوط کنند و زخمی شوند، بنابراین به سیب های پوسیده روی زمین که خوب نیستند اما به دست آوردنشان آسان است، اکتفا می کنند. badhejabiha_www.shabhayetanhayi.ir سیب های بالای درخت فکر می کنند مشکل از آنهاست درحالی که آنها فوق العاده اند. آنها فقط باید منتظر آمدن پسری بمانند که آن قدر شجاع و لایق باشد که بتواند از درخت بالا بیاید قدر خودت رو بدون… اطرافیانت رو با دقت بیشتری ببین و بشنو… تو شریف تر و نجیب تر از آنی هستی که تن به هر رابطه ای بدهی … manba منبع: گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے
 ...shabhayetanhayi.ir دیگر نوشته های مربوط به حجاب و

yahoo......shabhayetanhayi اس ام اس شب بخیر (7)

مجموعه: اس ام اس های جالب


اس ام اس شب به خیر پروردگاراامروزمان گذشتفردایمان را با  گذشتتشیرین کن ما به مهربانیت محتاجیم رهایمان نکنخدایا شب ما را با یادت بخیر کن...شب خوش اس ام اس شب بخیر گفتن به خدا خواهم گفت در فراسوی این شب تاریک و سیاه نور عشق بی حدش را بتاباند بر خوشه ی آرزوهای  شما تاصدها ستاره بروید روی لبهای شماشبتون بخیر متن زیبای شب بخیر شب مانند پردہ سیاهیکل شهر را گرفته استقلمی بردار و فردایت رابا ستارہ های درخشان به تصویر بکش بدان این تو هستی کهفردایت را میسازیشبتون  بخیر جملات شب بخیر گفتن گاهى شب بخیرانتظار دست پدر و مادریستکه چراغ  اتاقمان را خاموش کنندگاهى همین شیرینى هاى کوچکتمام شبهایمان را بخیر میکند پیامک شب بخیر گفتن هیچ شبی، پایان زندگی نیست!از ورای هر شب،  دوباره خورشید طلوع می کند و بشارت صبحی دیگر می دهد.این یعنی امید هرگز نمی میرد...امیدت روز افزون وشبتون بخیر شب بخیر گفتن به دوستان ش?ر?ه خداهستاوجبــرا? تمـام دلتن?َی هاومرهــم تمام زخمهاستهــروقـت دلــت خواستمهمـانش ?? دربهتـری?جـایی ?ھ اومی پسنـدددرقـلبتشب بخیر اس ام اس شب به خیر بار الهاتنها کوچه ایکه بن بست نیستکوچه یادتوستاز  تو خالصانه میخواهمکه دوستانخوبم و هیچ انسانیدر کوچه پس کوچه هایزندگی اسیروگرفتارهیچ بن بستی نگرددشب همه عزیزان بخیر جمله های عاشقانه شب بخیر گفتن خدایادرانتهای شبقلبهای  مهربان دوستانمرابه تو می سپارمباشد که با یاد توبه آرامش رسیدهوفارغ از دردها و رنجهاطلوع صبحی زیبا را به نظاره بنشینندشبتون بخیر.. جملات زیبای شب بخیر خدایااگر فراموش که خدای  بزرگی دارمتوفراموش نکن که بند وچکی داریبانوازشییاشایدتلنگری آراموجودت رامهربانی وبزرگیت رابه من یادآوری کنشب بخیرشب بخیر عاشقانه خدایاهمیشه دلتنگی ام رادر دریای آغوشت ریختمعجیب  این دریامعجزه میکندمهربانا این معجزه رابرای عزیزانم مقررفرماتاغمهایشاندردریای بیکران آغوشتبه آرامش بدل شودشب بخیر پیامک شب بخیر گفتن  آ شب استروی تخت خوابم دراز کشیده امو منتظرمتنهایی مثل همیشهبه آغوشم بیایدشب بخیر جملات شب بخیر گفتن انتهای شب شددلها به فردا امیدوارچشم هـا پر از خواب همه میگویند که زندگے سر بالایے و سرازیری دارداما زندگے هر چه ?ه هستجریان داردشبتون بخیر اس ام اس شب بخیر تو این شب زیباآرزو  می?نم...مرغ آمین به آرزوهاتونآمین بگه... تا دلواپسی توو خی ون نمونهو چـہ چیزی ازآرامش ناب خوشتر...شبتون بخیر  جملات زیبای شب بخیر چراغے برایتان روشن مے?نم، در تاری?ے قلب  سیاہ شب، آنگاہ از خدا مےخواهم اگر در تاری?ے غم اسیر تنهایے شدید، چراغ امیدتان روشن بماند...شب زیباتون بخیر و خوشے اس ام اس شب به خیر هر شب پنجرہ‌های ملکوت آسمان،بسوی  قلبها گشودہ میشود ..الهی امشب!ک?نه را از قلبہای ‌ما بزدا? و نور ایمانت رادرقلبهایمان جاری کنشبتون بخیر
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته  زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید     زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید  جملات شب بخیر گفتن انتهای شب شد دلها به فردا امیدوار چشم هـا پر از خواب  همه میگویند که زندگے  سر بالایے و سرازیری دارد اما زندگے هر چه ڪه هست جریان دارد شبتون بخیر زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید اس ام اس شب بخیر تو این شب زیبا آرزو میڪنم… مرغ آمین به آرزوهاتون آمین بگه…  تا دلواپسی توو خی ون نمونه و چـہ چیزی از آرامش ناب خوشتر… شبتون بخیر زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید  جملات زیبای شب بخیر چراغے برایتان روشن مےڪنم،  در تاریڪے قلب سیاہ شب،  آنگاہ از خدا مےخواهم  اگر در تاریڪے غم اسیر تنهایے شدید،  چراغ امیدتان روشن بماند… شب زیباتون بخیر و خوشے زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید اس ام اس شب به خیر هر شب  پنجرہ‌های ملکوت آسمان، بسوی قلبها گشودہ میشود .. الهی امشب! ﮐﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ قلبہای ‌ما ﺑﺰﺩﺍﯼ  و نور ایمانت را درقلبهایمان جاری کن شبتون بخیر زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید پروردگارا امروزمان گذشت فردایمان را با گذشتت شیرین کن  ما به مهربانیت محتاجیم  رهایمان نکن خدایا  شب ما را با یادت بخیر کن… شب خوش زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید اس ام اس شب بخیر گفتن به خدا خواهم گفت  در فراسوی این  شب تاریک و سیاه  نور عشق بی حدش را  بتاباند بر خوشه ی  آرزوهای  شما تا صدها ستاره بروید  روی لبهای شما شبتون بخیر زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید متن زیبای شب بخیر شب مانند پردہ سیاهی کل شهر را گرفته است قلمی بردار و فردایت را با ستارہ های درخشان به تصویر بکش  بدان این تو هستی که فردایت را میسازی شبتون  بخیر زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید جملات شب بخیر گفتن گاهى شب بخیر انتظار دست پدر و مادریست که چراغ اتاقمان را خاموش کنند گاهى همین شیرینى هاى کوچک تمام شبهایمان را بخیر میکند زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید پیامک شب بخیر گفتن هیچ شبی، پایان زندگی نیست! از ورای هر شب،  دوباره خورشید طلوع می کند  و بشارت صبحی دیگر می دهد. این یعنی امید هرگز نمی میرد… امیدت روز افزون و شبتون بخیر زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید شب بخیر گفتن به دوستان  شڪرڪه خداهست اوجبــراڹ تمـام دلتنڪَی ها ومرهــم تمام زخمهاست هــروقـت دلــت خواست مهمـانش ڪڹ دربهتـریڹ جـایی ڪھ اومی پسنـدد درقـلبت شب بخیر زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید اس ام اس شب به خیر بار الها تنها کوچه ای که بن بست نیست کوچه یادتوست از تو خالصانه میخواهم که دوستان خوبم و هیچ انسانی در کوچه پس کوچه های زندگی اسیروگرفتار هیچ بن بستی نگردد شب همه عزیزان بخیر  زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید جمله های عاشقانه شب بخیر گفتن خدایا درانتهای شب قلبهای مهربان دوستانم رابه تو می سپارم باشد که با یاد تو به آرامش رسیده وفارغ از دردها و رنجها طلوع صبحی زیبا را  به نظاره بنشینند شبتون بخیر.. زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید جملات زیبای شب بخیر خدایا اگر فراموش که خدای بزرگی دارم توفراموش نکن که بنده کوچکی داری بانوازشی یاشایدتلنگری آرام وجودت را مهربانی وبزرگیت را به من یادآوری کن شب بخیر زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید شب بخیر عاشقانه خدایا همیشه دلتنگی ام را در دریای آغوشت ریختم عجیب این  دریامعجزه میکند مهربانا  این معجزه را برای عزیزانم مقررفرما تاغمهایشان دردریای  بیکران آغوشت به آرامش بدل شود شب بخیر زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید پیامک شب بخیر گفتن  آ شب است روی تخت خوابم دراز کشیده ام و منتظرم تنهایی  مثل همیشه به آغوشم بیاید شب بخیر زیباترین اس ام اس های شب بخیر گفتن جدید     ما بچـہ بوבیґ یـہ بازے بوב بـہ ناґ : «همـہ ωـاڪت بوבنב ناگهاלּ פֿـرے گفت» …

صב برابر پلے استیشלּ ۳ لذت בاشت ! פֿـבایا

مارو ببخش ڪـہ בر ڪار פֿـیر

یا “جار” زבیم…

یا “جا” زבیم… تا פالا בقت ڪرבیלּ چقבر פرص آورـہ ڪـہ ωـر غذا

בقیقا اوלּ چیزے رو بر میבارלּ ڪـہ تو ڪلے تو ذهنت واسش نقشـہ ڪشیבـہ بوבے امروز رفتґ از בستگاـہ פֿـوבپرבاز پول بگیرґ مبلغ رو زבґ ۵۰۰۰۰ توماלּ .

یـہ בـہ هزار تومنے בاב! ωــہ تا پنج هزار تومنے בاב!

پنج تا בو هزار تومלּ בاב! پونزבـہ تا هزاری!

یـہ لحظـہ בلґ واسـہ בستگاـہ ωـوخت،نزבیڪ بوב پولو برگرבونґ تو בستگاه!

طفلے פֿـوבشو ڪشت ۵۰ تومלּ منو جور ڪرב! ωـعے نڪלּ بـہ یڪ פֿـوڪ آواز פֿـوانבלּ یاב بבهے

هґ وقت פֿـوבت را هבر مے בهے و هґ פֿـوڪ را اذیت مے ڪنے !

(مارڪ تواین) یـہ ضرب المثل چینے است میگه:

تا ایراלּ هست بازیافت چرا؟!؟ בقت ڪرבیלּ !؟

احتمال اینڪـہ جهتے ڪـہ یو اس بے رو تو بار اول وصل میڪنے בرست باشـہ یڪ בر میلیونـہ ! بعضیا تو زنבگیت نقش בیوارو بازے میڪنלּ

نـہ בوست בارے פֿـرابشوלּ ڪنے ؛ نـہ میتونے بهشوלּ تڪیـہ بבے … !!! مرگ פقـہ !

تنها פقے هست ڪـہ اگر نگیرے هґ بهت میבלּ ! رئیس چیست!؟ :

؋رבے ڪـہ وقتے شما בیر بـہ ωـر ڪار می رویב פֿـیلے زوב می آیב

و زمانے ڪـہ شما زوב بـہ اבارـہ می رویב یا בیر می آیב و یا مرخصے است …! بـہ یڪ نفر مسلط بـہ زباלּ آבمیزاב براے رفع پارـہ اے בلتنگیها نیازمنבیґ ! نامـہ هایґ ڪـہ چراغ قلبت را روشלּ نڪرב !

امشب تمامشاלּ را بسوزاלּ شایב بتوانے تنهایے ات را ببینے ! چشґ هایґ را بـہ بیمارستاלּ مے برم.. نمے בانґ چـہ مرگشاלּ شבه!

هر شب בر פֿـواب جایشاלּ را פֿـیس مے ڪننב…! طلا باش…

تا اگـہ روزگار آب ات ڪرב,

روز بـہ روز طرح هاے زیباترے از تو ωـاختـہ شوב

ωـنگ نباش…

تا اگر زمانـہ פֿـرב ات ڪرב,

تیپا פֿـورבهء هر بے ωـر و پایے بشوی..!!! شخصیت منو با برخورבґ اشتباـہ نگیر.

شخصیت مלּ چیزیـہ ڪـہ مלּ هستم،

اما برخورב مלּ بستگے בارـہ بـہ اینڪـہ ” تو ” ڪے باشی… از ایלּ طرح هزاراלּ لبخنב ڪـہ هیچے بـہ ما نرسیב.

פالااگـہ یـہ طرح هزاراלּ ؋حش بذارـہ

مלּ یـہ نفرے همـہ رو برنבـہ میشґ ! تو گذشتـہ میگفتלּ پزشڪ محرمه..

ڪґ ڪґ عڪاس و ؋یلґ برבار هґ محرґ شבלּ

פالا هґ ڪـہ בى جى و گروـہ موسیقى محرґ شבלּ

اینجور ڪـہ مלּ ؋همیבґ الاלּ ؋قط בاבاشاى عروس و בوماב نامحرمن! یڪے از פֿـاصیت هاے بهشت اینـہ ڪـہ اونجا آבماے اطرافت

اوלּ گوشه شوלּ یـہ בڪمه ے “ask me later” בارن. آنقבر بבґ میاב ازاینایے ڪـہ از ωـاבگے و صבاقت بچگیاموלּ ωـواستفاבـہ مے ڪرבלּ

و פرف مے ڪشیבלּ ازمون!

الاלּ ڪـہ بزرگ شבґ میفهمґ چـہ مسائل ؋وق ωـرے اے رو لو בاבґ !!! یـہ ωـرے استڪاלּ هست آבґ میخواב چاے بخورـہ בماغش میرـہ تو استڪاלּ :

مهنבسیלּ یـہ ؋ڪرے بـہ פالش ڪنیלּ ، פֿـعلے رو مخـہ ! چـہ لحظـہ باشڪوهے بوב اوלּ لحظه..!

وقتے معلґ میبرבموלּ پا تختـہ ازموלּ בرس بپرسـہ وسطش زنگ مے פֿـورב..! مس ـہ تریלּ ωـوالے ڪـہ میشـہ از یڪے پرسیב:

- میتونґ بهت اعتماב ڪنґ ؟!

בر تاریخ פتے یڪ مورב هґ جواب منفے ثبت نشבه!!!! ڪاربرבے تریלּ چیزے ڪـہ مלּ از ڪتاب علوґ مבرسـہ یاב گرفتґ اینـہ ڪـہ

وقتے בر ترشے یا مربا باز نمیشه, بگیرمش زیر آب گرґ !! ωـلامتیـہ اونایے ڪـہ פֿـوבشوלּ ωـنے نבارלּ

ولے روزگار בلشونو پیر ڪرבـہ … گفت:اینقבر ωـیگار نڪش میمیرے

گفتم:اگـہ نڪشґ میمیرґ

گفت:اگـہ بڪشے با בرב میمیرے

گفتم:اگـہ نڪشґ از בرב میمیرґ

گفت:هواے בوבے جلوے בرב رو نمیگیرـہ

گفتم:هواے صاف جلوے مرگو میگیره؟

یـہ ڪґ نگاهґ ڪرב و گفت : بڪش ….. یڪے از بבتریלּ لحظـہ هاے زنבگے وقتیـہ ڪـہ ؋یلґ یבنت رو توے جمع نگاـہ مے ڪنے بـہ בوستґ گفتґ ωــہ بار پشت ωـر هґ بگو

ωــہ ωـیر ωـرشیر ωــہ شیشـہ شیر !

نامبرבـہ פבوב یڪ ωـاعتـہ لڪنت زبوלּ گرفتـہ ! :) ) تا פالا בقت ڪرבیלּ

وقتے یـہ نفر شمارو בعوت بـہ בیבלּ یـہ ؋یلمے ڪـہ قبلا פֿـوבش בیבـہ میڪنـہ

تو مבت ؋یلґ یـہ جورے نگاتوלּ میڪنـہ ڪـہ انگار פֿـوבش ؋یلمو ωـاخته؟!!! בر واقع “مهنבس” بـہ ڪسے میگن:

ڪـہ تو ڪارے تخصص בارـہ و ڪارے رو بـہ פֿـوبے انجاґ میבه.

… همیלּ ڪلمـہ ے “مهنבس” با פفظ ωـِمت,

بـہ ڪسایے ڪـہ تو یـہ ڪارے گنב میزنـہ هґ گفتـہ میشه.

بعב בر جاے בیگـہ ممڪنـہ “مهنבس” בر قالب یڪ اسґ اشاره,

بـہ ڪسے ڪـہ اسمشو نمے בونیґ هґ استفاבـہ بشه.

همچنیלּ اگـہ همیלּ ڪلمـہ ے “مهنבس” פֿـوب اבا شه,

میتونـہ בر פڪґ ؋حش هґ باشـہ آבﻡ ﻫﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻦ ﻣﻴﺮﻥ

ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺸﻦ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻥ . . . گفت : بزن به سلامتی پت و مت !
گفتم : حتما به خاطره اینکه خنده دار بودن ؟
گفت : نه ، به این خاطر که تا تهش با هم بودن !
.
. به سلامتی اون حس هایی که نمیشه به اشتراک گذاشت مگر با خدا …
.
.
به سلامتی ی که دیگه بهش زنگ نمیزنیم اما اگه بفهمیم خطش خاموشه دق می کنیم !
.
.
به سلامتی ی که اگه همه باشن و اون نباشه انگاری هیچ نیست …
.
.
به سلامتی اونایی که خیانت رفیقو دیدن اما آ ین برگ رفاقتو نچیدن !
.
.

به سلامتی اون پیرمردی که وقتی ازش پرسیدن عشق چیست گفت همونی که منو پیر کرد !
.
.
به سلامتی چشمی که چشم ما رو روی همه چشما بست !
.
.
به سلامتیِ اونی که وقتی بودیم باهامون حال کرد ، اگه نبودیم ازمون یاد کرد !
اونی که اگه بودیم دعامون کرد ، اگه نبودیم آرزومون کرد !
اونی که وقتی بودیم خندید ، اونی که وقتی نبودیم نالید !
سلامتیِ اونی که هرچند دلخور بود ولی واس دلخوشیِ ما خندید …
.
.
به ﺳﻼﻣﺘﯽ خیاطی که نمیدونه دلِ تنگشو کجا ببره ! .
. هر وقت شک می کنم ؛ به عشق ، به خنده ، به مهر ، به گرما ، حتی به خاک …
هر وقت گم می کنم ؛ راهم را ، آسمان را ، حتی خودم را …
به مادرم نگاه می کنم …
.
.
به سلامتی ی که کمرمو ش ت ولی من هنوز ا ا دوسش دارم …
.
.
به سلامتی اونایی که هیچوقت نیستن اما یه لحظه هم فراموش نمیشن !
.
.
به سلامتی ۳ یار :
غــــــــــــــــــم
فَــــــــــــــــندک
ســــــــــــــــــیگار …
.
.
به سلامتی اونایی که قلبشون یه ویلای اختصاصی برای یه “نفره” نه یه هتل بی ستاره برای هر “رهگذر” !
.
.
سلامتی ی که “تصور” نبودنش ، تلخ ترین “واقعیت” زندگی آدمه …
.
.
به سلامتی عشق های قدیمی :
با اینکه خاک خوردن تو طاقچه دلمون ولی فراموش نشدن ! .
.
به سلامتی همه اونایی که نه جایی واسه موندن دارن نه پایی واسه رفتن !
.
.
به سلامتیه دلمون ، جیبمون و یخچال خونمون که هیچی توش پیدا نمیشه …
.
.
به سلامتی دیگ که خودشو سیاه میکنه تا مردمو سیر کنه نه اون ی که مردمو سیاه میکنه تا خودشو سیر کنه …
.
.
به سلامتی خود سلامتی که قد همه دنیا ارزش داره …
.
.
به خدا گفتم : تو را چگونه میتوانم ببینم ؟
خدا گفت :
تو من را نخواهی دید اما ی را برایت گذاشتم که نیمی از من است :
“مادر”
به سلامتیشون …
.
.
به سلامتی خودمون که نه مخاطب بودیم و نه خاص ، دیگه چه برسه به مخاطب خاص …
.
.
سلامتی بابایی که دختر کوچولوش زنگ زد بهش گفت بابا داری میای خونه پاستیل می ی ؟ ولی وقتی جیبشو نگاه کرد و دید نمیتونه ؛ ماشینشو زد کنار خیابون آروم پیاده شد و با خج گفت : آزاادی … آزااادی ۲ نفر …
.
.
به سلامتی مادر که نه تکرار میشه نه تکراری …
.
.
به سلامتی همه اونایی که هزار آه در دارند و لبخندی بر لب …
.
.
سلامتی مادری که پیرهن سفید میدی بهش بشوره ولی صورتی ملایم تحویلت میده …
.
.
به سلامتی معرفت برگ های پاییزی که کمرشون زیر کفشامون میشکنه ولی زیر پامونو خالی نمی کنن …
.
.
سلامتی آغوش بی منتی که تو رو فقط و فقط واسه خودت می خواد …
وقتی تو اوج تنهایی هستی با چ بهت بگه : هستم تا آ ش …
.
.
سلامتی رفیقی که وقتی بهش میگی دلم گرفته بیا بریم بیرون ، فقط یک کلمه میگه “ساعت چند ؟؟؟”
به سلامتی اونایی که طبیب دلهای دردمندن ولی خودشون دنیای دردن …
.
.
به سلامتی ی که وقتی دل بست ، تا آ ش درو روی همه بست !
.
.
به سلامتی اونایی که به ظاهر آرومن ولی توی دلشون سونامیه !
.
.
به سلامتیِ اونی که اومد تنهایی هاشو باهام تقسیم کنه اما اونقدر بخشنده بود که سهمشو گذاشت و رفت !
.
.
به سلامتی اونی که تا آ عمر از قلبت بیرون نمیره ولی مجبوری از زندگیت بندازیش بیرون !
.
.
به ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﺳﺖ واقعی ﻧﻤﯽ خندن !
.
.
به سلامتی اونی که تیکه میندازه تا بچه ها بخندن اما تا آ کلاس باید دم در وایسه !
.
.
به سلامتی مادر که اگه یه تک سرفه بزنیم میشن پرستارٍ بخشِ مراقبتهای ویژه !
.
.
از یه روزی به بعد ، چشمات به چروک های پیشونی پدرت حساس میشه !
به سلامتی پدر …
.
.
به سلامتی اونایی که هیچی ازت توقع ندارن جز دیدن لبخندت ؛ اونایی کمبود محبت ندارن ؛ دوستت دارن از ته دل …
.
.
به سلامتی اونایی که خودشون ثابت “لیاقت” ما رو ندارن !
.
.
آن را که بتوان با اراده فراموش کرد هرگز در یاد نبوده است !
به سلامتی اونای که هیچوقت از یاد نمیرن …
.
.
به سلامتی اونی که میتونه منو بخندونه وقتی نمی خوام حتی لبخند بزنم !
.
.
به سلامتى مامان و بابام که از بچه شانس نیاوردن !
.
.
به سلامتی دختری که یه لحظه قدم زدن با عشقشو با هیچ ماشین مدل بالایی عوض نمیکنه …
.
.
به ﺳﻼﻣﺘﯽ ی که کوک میکند گیتار نه … زندگی را با غم …
.
.
بیست طبقه لاف بزرگی است برای مردن ؛ کافی است ازایوان یک خاطره پایین بپری …
به سلامتی خاطرات !
.
.
به سلامتی خودمون که خوبیم ولی بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشونه !
.
.
به سلامتی اونایی که ما رو فقط واسه خودمون میخوان نه واسه اونچه که خودشون از ما میخوان !
.
.
به ﺳﻼﻣﺘﯽ اوناییکه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﯽ اونارو ﺩﯾﺪ ﮔﻔﺖ “ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭﺵ ﺷﻠﻮﻏﻪ” ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩشون میدونن ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎن من عاشِقِ دخترونگی هامم عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ... عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم ... سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ... گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ... جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ... چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم ... بـــهم ریختـــنشون ...چـــیدنشـــون ... و بـــاز دوبـــاره ... دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــندبلـــند خندیدنــامون ... حـــرفای دخـــترونه و ـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن ... کل ـــیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگـارنگم ... ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ... لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ... قهـــر کــــردنام با مامان خانـــــوم ... گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ... دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ... مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ... نـــه با تمـــاشای فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ... نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصــــفـــِ شبـــآ ... ωـلامتیـہ اونایے ڪـہ בهنشوלּ スマイル シリーズ のデコメ絵文字پر פرفـہ

ولے اونقـב موבب هستـלּ ڪـہ با בهـלּ پر פرف نمے زنـלּ

و ؋قط ωـڪوت 気持ち のデコメ絵文字مے ڪنـלּ

顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字 امتحاלּ آییـלּ نامـہ בاشتـґ ωـرهنگ پرسیـב : בور زבלּ ڪجا ممنوعـہ ؟ گفتـґ تو عالـґ رفاقت لبخنـב زב و گفت پیاבہ شو قبولے ωـلامتے هر چے بامرامـہ 顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字顔絵文字 のデコメ絵文字

ωـلامتے ڪسایے ڪـہ آرامش בیگراלּ *女の子* のデコメ絵文字

براشوלּ مهـґ تر از برطرف ڪرבלּ تنهایے פֿـوבشونـہ ペコちゃん リクエストありがとう(^з^)-☆chu!! パステル のデコメ絵文字

و בلے☆ハート★ のデコメ絵文字 رو براے פֿـوش گذرانیشوלּ بـہ بازے نمے گیرלּهَمیشهْ مُنتَظِرِ کَسی باشْ کِ تو روْ با هَمهِ یِ دیوونِگیتْ وَ خُلْ بازیاتْ قِبولْ داشتِه باشِه وَ تو روْ بِه هَمهِ نِشونْ بِده وَ بِگِ : اینْ دیوونهِ خُل ... جیگَرهِ مَنهِ