ت دارابکلا

به نقل از خبرگزاریها در مورد ت دارابکلا : پست 5074: ع های طبیعت جنگل روستای دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. 19 فروردین 1396. آبشار مسیر حمزه ای بنِه سر. ممنونم جناب یک دوست با این ثبت بسیارزیبا و دیدنی. گل روستای دارابکلا      ع های طبیعت جنگل روستای دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست. 19 فروردین 1396. مسیر حمزه ای بنِه سر ع های طبیعت جنگل روستای دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست. 19 فروردین 1396 آبشار مسیر حمزه ای بنِه سر پست 4263 : (5) 27 دی 1394. روستای اوسا و دارابکلا. از آرشیو آلبوم ع 17 دامنهٔ دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست پست 5041: آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست بسیار عالی ست این ثبت رویداد طبیعی نقاشی الهی بر سقف آسمان روستا ممنونم ممنون جناب یک دوست با این همه ذوق آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست      گل روستای دارابکلا آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست پست 5063: به قلم دامنه. به نام خدا. این سید محمد ست. فرزند سید اسماعیل . مشهور به نوربخش. از ناحیۀ مادربزرگ پدری، فامیل نسَبی ماست. مادربزرگش دخترخالۀ مرحوم پدرم است. سید محمد را می شناسم. دلسوز، کاری، بی تکلُّف، مردم دوست و خوش اخلاق. یک فنّی کار چیره دست و باانصاف و قانع است. یعنی لوله کش ساختمان است. من کارهایش را از نزدیک دیده بودم. چون برخی از کارهای لوله و آبگرمکن خونۀ مرحوم پدرم را او انجام می داد و خیلی هم با دقت و حوصله و دلسوزانه تعمیر و نصب می کرد. برای سید محمد سلامتی و توفیق و برکت و افزونی درآمد حاصل از دسترنج هایش آرزو می کنم. محل ع هایش ببَرخاسۀ روستای دارابکلاست. روز پنجشنبه 17 فروردین 1396. از جناب یک دوست ممنونم سید محمد زحمتکش و پرتلاش را با این تصاویر خوش منظره (که در ادامۀ مطلب هم چندتا گذاشتم) راهی دامنه کرده است.  سید محمد سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست     سید محمد سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست سید محمد سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوستسید محمد سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست سید محمد سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا سید محمد سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست آن پشت، اوسا. عکاس و ارسال: جناب یک دوست سید محمد سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست و سید محمد سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست و سید محمد سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست پست 4243 : (4) چَفت کومۀ حاج اصغر هادی چلویی دار . بیستم بهمن ماه 1394. برف سنگین جنگل دارابکلا. از آرشیو آلبوم ع 23 دامنهٔ دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد دارابکلا در اردیبهشت ماه 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنهع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه نهال هایی که حاج علی میرزا در مسیرهای متعدد دارابکلا کاشت ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه حراست از نهال در حصار پَرچین ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه غسّالخانۀ روستای دارابکلا ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه حوالی آقااَسیو پیش روستای دارابکلا ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه نمی دانم کجاهه ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه آهنگرمحلۀ روستای دارابکلا ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه مَمسِن دَکتۀ روستای دارابکلا ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه نمی دانم دقیق کجاست ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه خداقوت حاج علی میرزا. اقدامت ماندگاره ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوستع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست شبیه پنجۀ دست شد شاخۀ انجیر ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسا به دیدۀ دوربین یک دوست از زاویۀ ببَرخاسه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست روستای اوسا 17 فروردین 1396 از زاویۀ ببَرخاسه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست انارقلت و اوس صحرا از زاویۀ ببَرخاسه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست ایستادگی تا بهار ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست رشته کوه البرز از زاویۀ ببَرخاسۀ دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست مسیر تیرنگ گردی از زاویۀ ببَرخاسه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست سه راهی قارت خیل ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست نمای دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست کُ ای روغنی دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست زیباست این نمای زراعات و جنگل ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست عالی ست ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسای زیبا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست نقاشی خدا همیشه زیبا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست کار جناب یک دوست قابل تحسین است ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست آن دور دریای گوهرباران میاندورود مازندران ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17 فروردین 1396. تشی لَت دارابکلا ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17فروردین1396.تشی لَت دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست لَت (=بند و تپّه) زاده علی اکبر اوسا دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست مسیر اوسا؛ خیلی زیبا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست آغوزدار (=گردو) غذای مطلوب روزانۀ دامنه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست طبیعی افتاد این ع ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست مظهر نظم و ردیفی ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست هر دوی این ع آرام است ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست رنگارنگه این ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوستع ذوق زیبای جناب یک دوست از لای درخت آغوز ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست هم اوسا و هم دارکلا هر دو روستا زیبا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست زاده علی اکبر اوسا دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست زاده علی اکبر اوسا دارابکلا ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار دارابکلا به دیدۀ دوربین جناب یک دوست ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار سه ع بالا سه نما از روستای دارابکلا گل روستای دارابکلا گل روستای دارابکلا به دوربین جناب یک دوست آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست ثبت هنرمندانۀیک دوست؛ آسمان 15فروردین 1396دارابکلا آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست 5285 : دارابکلا و ع ها (قسمت 215) ع هایی از دارابکلا و اوسا از جناب یک دوست اینجا اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه      اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوستع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست شبیه پنجۀ دست شد شاخۀ انجیر ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسا به دیدۀ دوربین یک دوست از زاویۀ ببَرخاسه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست روستای اوسا 17 فروردین 1396 از زاویۀ ببَرخاسه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست انارقلت و اوس صحرا از زاویۀ ببَرخاسه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست ایستادگی تا بهار ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست رشته کوه البرز از زاویۀ ببَرخاسۀ دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست مسیر تیرنگ گردی از زاویۀ ببَرخاسه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست سه راهی قارت خیل ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست نمای دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست کُ ای روغنی دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست زیباست این نمای زراعات و جنگل ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست عالی ست ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسای زیبا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست نقاشی خدا همیشه زیبا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست کار جناب یک دوست قابل تحسین است ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست آن دور دریای گوهرباران میاندورود مازندران ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست از جناب یک دوست بسیار ممنونم که ذوق و هنرش را در دامنه به اشتراک می گذارد ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17 فروردین 1396. تشی لَت دارابکلا ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17فروردین1396.تشی لَت دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست لَت (=بند و تپّه) زاده علی اکبر اوسا دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست مسیر اوسا؛ خیلی زیبا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست آغوزدار (=گردو) غذای مطلوب روزانۀ دامنه ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست طبیعی افتاد این ع ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست مظهر نظم و ردیفی ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست هر دوی این ع آرام است ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست رنگارنگه این ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوستع ذوق زیبای جناب یک دوست از لای درخت آغوز ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست هم اوسا و هم دارکلا هر دو روستا زیبا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست زاده علی اکبر اوسا دارابکلا ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست و ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست زاده علی اکبر اوسا دارابکلا ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار دارابکلا به دیدۀ دوربین جناب یک دوست ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار سه ع بالا سه نما از روستای دارابکلا گل روستای دارابکلا گل روستای دارابکلا به دوربین جناب یک دوست آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست ثبت هنرمندانۀیک دوست؛ آسمان 15فروردین 1396دارابکلا آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست پست 5102: به قلم دامنه. به نام خدا. باخبر شدم مشهدی علی رمضانی دار ، ن بالامحلۀ روستای دارابکلا امروز 21 فروردین 1396 به رحمت خدا پیوست. دامنه درگذشت این مردِ صبور، کاری، زحمتکش و خوش رفتار را به همۀ منتسبین وی خاصه به خانواده اش تسلیت می گوید. روحش شاد. در ع زیر _که ام البنین دارابکلایی به دامنه فرستاد_ چهرۀ شاداب و کاری اش کاملا هویداست. مشهدی علی رمضانی دار ، ن بالامحلۀ روستای دارابکلا 5232 : ع هایی از دارابکلا به دیدۀ ویژۀ جناب یک دوست دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه     گل روستای دارابکلا اصغر طهماسبی. دارابکلا. ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه اصغر طهماسبی. دارابکلا. اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه تکیه و مسجد جامع دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی. 9 فروردین 1396. هنرمندی بی نظیر جناب یک دوست در ثبت منظره های زیبای دارابکلاع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و حمید رضا طالبی دار 9 فروردین 1396. افرایی دارابکلا حمید رضا طالبی دار 9 فروردین 1396. افرایی دارابکلا ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه ببخیل و انارقلت از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه سنگچکّلی تیرنگ گردی دارابکلا ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه سرازیری جادۀ زاده علی اکبر اوسا دارابکلا بادله. قطار بادله. قطار خط ساری بندر ترکمن گرگان ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه دوگِ موزی لَت دارابکلا ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه کلبۀ عمو یوسف رزاقی نگهبانی افرایی دارابکلا ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه یاد یوسف جاویدان. ممنونم یاد یوسف بودی جناب یک دوست ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه کیجاقلعۀ جنگل دارابکلا ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه عکاس دو ع کیجاقلعه یکی از دوستان جناب یک دوست ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه هواپیما که می بینم یاد نوجوانی ام می افتم ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و مزار دارابکلا؛ زاده باقر. 9 فروردین 1396. عکاس: جناب یک دوست مزار دارابکلا در 9 فروردین 1396  زاده باقر ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه ممنونم ازت جناب یک دوست با این ثبت ع های زیبا ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه جادۀ سرازیری تشنی سر دارابکلا ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه زیباست ابر و طبیعت ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه جادۀ سرازیری تشنی سر دارابکلا ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه بی نهایت برای درک لایتنهایی. عالی ست این ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه جنگل افرایی دارابکلا ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و بز بز ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه شُکوه شکوفه های بهاری روستای داربکلا ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه سپاس جناب یک دوست با این همّت و ذوق و عرفان ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه پست 5051: سه ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دیدۀ دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار . ممنونم ازت جناب یک دوست؛ عموزاده ی گرامی دامنه ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار     ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار پست 4768 : به قلم دامنه. به نام خدا. دارابکلا و چهره ها (69). او حاج علی اکبر چلوئی دار ست. برادر حاج حبیب ببخیل. داماد مرحوم آق ابراهیم ملایی تکیه پیش. حاج علی اکبر مردی مؤمن و نیکورفتار و خندان و درستکار است. در  بالامحلۀ دارابکلا ن است. ع را جناب حاج حسین رنگین کمان از چهره اش انداخته و به تلگرامم ارسال داشته. ممنونم از بابت ع . برای این مرد مُسنّ و مؤمن دارابکلا روزهای خوب و سرشار از سلامتی آرزو می کنم. ایشان از نسلی ست که امروزه نسل اول محل اند و سالیان زیادی را در کار و تلاش و مشقّت و نداشتی ها گذراندند. خدا نگه دار همه ی بزرگان و مُسنّان. حاج علی اکبر چلوئی دار . 18 اسفند 1395. ن بالامحلۀ دارابکلا. عکاس و ارسال: حاج حسین رنگین کمان پست 4898 : دارابکلا و ع ها2 قسمت 196. پیمایش آ سال جناب یک دوست از یال شرقی روستای دارابکلا: ع های طبیعت روستای دارابکلا از لش دله و تا قادخل. یکشنبه 29 اسفند 1395. ارسالی های جناب یک دوست به تلگرام دامنه                                                             ع های طبیعت روستای دارابکلا از لش دله تا قادخل. یکشنبه 29 اسفند 1395. ارسالی های جناب یک دوست به تلگرام دامنه ع های طبیعت روستای دارابکلا از لش دله تا قادخل. یکشنبه 29 اسفند 1395. ارسالی های جناب یک دوست به تلگرام دامنه      ع های طبیعت روستای دارابکلا از لش دله تا قادخل. یکشنبه 29 اسفند 1395. ارسالی های جناب یک دوست به تلگرام دامنه ع های طبیعت روستای دارابکلا از لش دله تا قادخل. یکشنبه 29 اسفند 1395. ارسالی های جناب یک دوست به تلگرام دامنه ع های طبیعت روستای دارابکلا از لش دله تا قادخل. یکشنبه 29 اسفند 1395. ارسالی های جناب یک دوست به تلگرام دامنه پست 7422 : ع های مُرسم، اوسا و تشی لت دارابکلا در 15 اسفند 1395، ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه در: اینجا       اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396 ارسالی جناب یک دوستاُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه جادۀ اوس صحرای دارابکلا به سوی روستای اوسا اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه و اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه تلاقی ها اوسا زاده عباس. 7 داد 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه زاده عباس اوسا. 7 داد 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه کَلک باغ اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه و شالیزار اوس صحرای دارابکلا شالیزار اوس صحرای دارابکلا اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه و و اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه و اوسا 7 داد 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه اوسا 7 داد 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه گندمزار دارابکلا اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه سپاس از جناب یک دوست با این ثبت زیبا اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه و اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه جالب است این تونل درختی پست 4447 : دارابکلا و ع ها2 (71) نمایی زیبا از دامنه های جنگلی دارابکلا. ع ی هنرمندانه از معین آهنگر دار . 19 بهمن 1395 پست 4906 : دارابکلا و چهره ها قسمت 71 سید حمید حسینی و سید سعید حسینی. نفر وسطی محمد رضا ّمی. 2 فروردین 1396. دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست        نوۀ مرحوم حاج اکبر رمضانی. فرزند رضاعلی. بالامحلّه. 2 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست ع راست: سید حمید حسینی و سید سعید حسینی. نمی دانم فرزندان کی؟ نفر وسطی محمد رضا ّمی. ع چپ: نوۀ مرحوم حاج اکبر رمضانی دار . فرزند رضاعلی رمضانی. 2 فروردین 1396. بالامحلّه ی دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست. ممنونم از یک دوست که چهره های نوجوانان روستای دارابکلا را ثبت نمودند در ایام نوروز عاصم کنار قبر یوسف. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا عاصم. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا عاصم کنار قبر مرحوم پدر. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا قبر مرحوم پدر. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا
قبر مرحوم مادر. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا. عکاس: عاصم دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف  عاصم کنار قبر مرحوم . اول نوروز 1396. مزار دارابکلا عاصم کنار قبر مرحوم مادر. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف قبر روانشاد یوسف. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا. عکاس: عاصم قبر مرحوم محمد دارابکلایی. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا عاصم کنار قبر مرحوم مادر. 1نوروز 1396. مزار دارابکلا دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف عاصم طالبی دار . اول نوروز 1396. دارابکلا عاصم. اسماعیل. اکبرعمو. حاج رضا دارابکلایی و رضا دارابکلایی محمد دارابکلایی و دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف و ناهار. عروس سُرورالسّادات برام آورد. 29اسفند 1395. قم پست 4843 : به قلم دامنه به نام خدا. دارابکلا و تاریخ (32). در سی و دومین قسمت تاریخ دارابکلا، انجمن حجّتیۀ روستای دارابکلا را می نویسم. آن سال های دورتر که هنوز نسل دهۀ چهل محل، پا نگرفته بود، جمعی از متدینین دارابکلا _که در آن یک شاخص هم حضوری ی کننده داشت و به هدایت ها می پرداخت_ انجمن حجّتیۀ روستای دارابکلا را تشکیل داده بودند و گاه آن را «حجّتیۀ مهدویه» می خوانند. آن ها، با حضور آن محترم، در جلسات قرآن در درون مسجد جامع دارابکلا _و شاید گاهی هم در خونۀ افراد و اعضاء_ شرکت می جُستند و بهتعالیم معنوی، قرآنی و زمانی (عجّ) همت می گماشتند. آنان در پشت برخی از رحل های قرائت قرآن، این عبارت «انجمن حجّتیۀ مهدویه» را با خطّ ثُلت و به صورت شکیل و زیبا نوشته بودند و من آن رحل ها را در دهۀ شصت به چشمم دیده بودم. من خود، چند باری در دهۀ شصت که در گردگیری های مسجد جامع به همراه روانشاد یوسف رزاقی و برخی دیگر از رفقا، شرکت داوطلبانه کرده بودم، این نوشته را دقیق دیده و ثبت نموده بودم. آنان انگیزۀ دینی داشتند و در صدد بودند روح مذهبی در جوانان احیا شود و در طول و عرض جلسات، از سیاست و دخ در مبارزه و یا عنوان نهضت دوری می د. عمده مخاطبین و جذبی های شان، نسل دهۀ سی و دهۀ بیست و از میان ذکور، بودند نه اُناث _که اساساً هیچ اساس و اثاثی در آن دوره ها در عرصۀ جامعه نداشتند. بگذرم و که از نام بردن و شرح مفصّل آن بپرهیزم که بنای من در سلسله مباحث تاریخ دارابکلا بر اختصار است و اشارات. تیر ماه در دارابکلای میاندورود  دارابکلا. جنگل. عید فطر. تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست        دارابکلا. از زاویۀ یال آهنگرمله. 17 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست بقیه در «کرانه دارابکلا میاندورود» اینجا رَف بِن دامنه. 17 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست رَف بِن دامنه. کَتل کَش. 17 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست پست 4801 : هلی تی تی و هلو تی تی روستای دارابکلا یکشنبه 22 اسفند 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه             پست 4928 : به تنظیم دامنه به نام خدا. آثار دامنه. پژوهش ها، مقالات، اسناد و یادداشت ها 56 دفتر مشق و درس دامنه. سال 1354 و 1355. دبستان تی دارابکلا       ع راست: دفتر هندسۀ دامنه. سال 1354. دبستان تی دارابکلا . ع چپ: کنفرانس احمد بابویه در 4 بهمن 1368 در بارۀ «جامعۀ در حال رشد و مقتضیات زمان» در هفدهمین جلسۀ «تحقیقات و مطالعات» دامنه و رفقا در دارابکلادر منزل خود احمد، که توسط دامنه در دفتر ثبت، نوشته شده است پست 4193 دارابکلا از زاویۀ فیضی باغ سَر. 4 داد 1395. از آلبوم ع 71 دامنه. ارسالی جناب یک دوست پست 4696 : به قلم رنگین کمان 25. [در راستای پست های 4604، زیرآب زنی علیۀ دانشجویان روستای دارابکلا، اینجا] «سلام. زیرآب ن آدمها کیستن اینها همان دسته آدمهای هستند که زیر زیرآب زنی از نوع دو را انتخاب می کنند یعنی  ترکیبی. با شما روابط دوستی می بندند ولی در یک چشم به هم زدن شما رو ....... زیر آبزنی دارابکلا  رو چه انی بر عهده داشتند؟ همان ... که در هر زمینه ای نقش آفرینی می د یا نوی مثل سهم رنداپ کار می د از پایه خشکشان  می د» 5244 : ع های ارسالی جناب حاج علی میرزا اینجا ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه      ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه ع های 6 اسفند 1395 در مسیر حمزه ای بِنه سر جنگل دارابکلا. در این ثبت رنگین کمان زیبا مشاهده می شود. ارسالی جناب یک دوست در 7 اسفند 1395 به تلگرام دامنه. بقیه در ادامه جاده ای که بوی آمدن بهار در آن کمی نمایان است و گل های خودروی جنگل دارابکلا و نمایی از روستای دارابکلا در غروب روز 6 اسفند 1395. ع : یک دوست و و ثبت زیبای پرواز هواپیما بر فراز روستای دارابکلا کباب جوجه و گوجه جاده ی جنگلی دارابکلا، بسیار زیبا و و ممنونم از جناب یک دوست در ارسال این تصاویر به دامنه و رسوبات آبشار نمی دانم برکه است با دره مگر کَتل کش ها هنوز در جنگل هستند؟ ها جناب یک دوست و جالب است این هدایت آب با لوله های سیمانی در جنگل دارابکلا ثبت درخت با عدد 11، برای قطع! یا برای حفاظت پس درختان جنگل دارابکلا هنوز قطع و قلع و قمع! می شود خوش نگرشی جناب یک دوست گل بنفشه (بنوشه) در کف جنگل روستای دارابکلا و حمزه ای بِنه سر جنگل دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست در 7 اسفند 1395 به تلگرام دامنه 5241 : توضیح دامنه. به نام خدا. دامنه در تاریخ 6 دی 1395 در سلسله مباحث ت دارابکلا در پست 3963 اینجا، با عنوان «حجة ال سید روح الله شفیعی دار » (فرزند جناب حجة ال والمسلمین حاج سید حسین شفیعی دار ) به معرفی ایشان پرداخته بود. چون ع ی از ایشان نداشتم، آن پست بدون تصویر وی منتشر شده بود. اینک ع هایی از ایشان توسط دوست گرامی ام جناب رنگین کمان به تلگرامم ارسال شده است که منع می گردد. از رنگین کمان بابت این همکاری بسیار ممنونم. حجة ال سید روح الله شفیعی دار . مسجدجامع دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه حجة ال سید روح الله شفیعی دار . مسجدجامع دارابکلا. اردیبهشت 1396. بقیه در ادامهحجة ال سید روح الله شفیعی دار حجة ال سید روح الله شفیعی دار و آق حسین شفیعی (سیداسدالله) حجة ال سید روح الله شفیعی دار حجة ال سید روح الله شفیعی دار و رنگین کمان حجة ال والمسلمین حاج سید حسین شفیعی دار پدرِ حجة ال سید روح الله شفیعی دار . پایین مسجد دارابکلا. اردیبهشت 1396. دعای نُدبه. عکاس: رنگین کمان حجة ال والمسلمین حاج سید حسین شفیعی دار پدرِ حجة ال سید روح الله شفیعی دار . پایین مسجد دارابکلا. اردیبهشت 1396. دعای نُدبه. عکاس: رنگین کمان پست 4349 : به قلم دامنه. به نام خدا. به مناسبت ایام اللۀ دهه فجر، در سلسله مسائل تاریخ دارابکلا، به قضیۀ نفت روستای دارابکلا می پردازم: الآن را نبین که در روستای دارابکلا به همت و تلاش شبانه روزی روانشاد یوسف رزاقی، گاز تا اتاق خواب و نشیمن و مطبَخ و سرداب و حتی سکّوسر، وصل و روشن و مشتعل است و کمتر ی ست از این نعمت، نظام ایران را دعا کند و سپاس گزارد؛ آن زمان در سال 1357 تا 1359 حتی در طول ایام «جنگ لعنتی» غرب علیۀ ایران مردم مؤمن و متدین و انقل دارابکلا در نفت که سوخت اصلی خانه ها بود در مضیقه و تنگا بودند و هفته ها منتظر سوخت بودند و جنگل را هم چندان بی رحمانه آسیب نمی رساند تا گرم شوند و پخت و پز کنند. تازه، نفت که می آمد از تکیه پیش _که منبع نفت آقایان مهاجر بود_ تا پیش خونۀ محمود شیردل مردم نوبت می گرفتند تا 10 لیتر و یا 15 لیتر نفت بگیرند و با آن لَمپا و بادی (=فانوس) و چراغ والور و اعلاء الدین را روشن کنند که نوری ببینند و گرمایش یایند. چه سختی ها می کشیدند مردم تا 15 لیتر نفت بگیرند. چه بی احترامی ها که نمی شدند. من خودم بارها و بارها نوبت گرفتم و سه ساعت منتظر ماندم و وقتی به پیش نازل نفت رسیدم یا دیدم نفت تمام شد و یا دعوا شد و نفت پُلمپ! شد. آری، به نعمت گازی که مهیا و آسان دارید، نظام را دعا کنید تا از شرّ هم دشمن کینه توز و هم فاسدان و میراثخواران! رهایی یاید. خدا حافظ. باز نیز در سلسله بحث تاریخ دارابکلا سخن خواهم گفت یاد وسایل نفتی لامپا و بادی و والور و توری در روستای دارابکلا و روستاهای اطراف و اکناف به خیر ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه                  ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه ع های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دار در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه ع های ارسالی جناب رنگین کمان به دامنه 5272 : به قلم دامنه. به نام خدا. دارابکلا و عمومیات (قسمت 124). هم باید بکوشد نهال بکارد و هم باید غم و غُصه بخورد چگونه حراستش کند. نگران نباش حاج علی میرزا. تا بوده چنین بوده! زیرا فرهنگ سازی زمان می بَرد. چقدر طول کشید تا همه باور کنند بستن کمربند ایمنی برای حفظ جان راننده و سرنشینان مؤثّر است؟ درخت کاری هم چنین است. ان شاء الله همگان به این درک برسند که درختان، از هر جُنبنده ای برای سلامتی انسان مهم ترند. تا آن زمان که این مطلب و این فرهنگ جا بیفتد، غُصّه خوردن اَمثال تو جناب حاج علی میرزا رواست.حتی می شود چند منبر ماه رمضان محل را به این امر مهم اختصاص داد تا عُمق کار روشن شود و ثواب هم ذخیره گردد. پست 4555 : به نام خدا. ع های گل و گیاه احمدرضا دهقان _پسر مرحوم حاج رشید دهقان_ روستای دارابکلا. با مدیریت همسر محترم مرحوم حاج رشید دهقان. آهنگرملۀ دارابکلا. ارسالی یک دوست به دامنه 29 بهمن 1395 . بقیه در اینجا     ع های ت دارابکلا

اینجا پست 4784 : ع های دارابکلا، اُوسا و مُرسم و طبیعت اطراف سه روستا با چرخشی نیمه دوّار در بیستم اسفند 1395 توسط دوربین جناب یک دوست و ارسالش به تلگرام دامنه. بقیۀ ع ها در: اینجا             پست 4578 : ع های برف اول اسفند 1395 جنگل دارابکلا از دیدۀ دوربین آقامحمدرضا رمضانی دار فرزند مرحوم کربلایی مصیّب. ضمن سلام و تشکر ویژه از وی و خد امرزی به آن مرحوم، ارائه می شود: این متن را هم جناب حاج علی میرزا که ع های محمدرضا را به تلگرامم فرستاده، نوشته: «سلام. شب شما بخیر. چند ع روز برفی جنگل دارابکلا. توسط کربلایی محمدرضا رمضانی فرزند کربلایی مصیب رمضانی. که اتفاقا همیشه پیگیر دامنه هستند. خودش هم مغازه آلومینیوم سازی دارند جنب مخابرات. که بسیار کار ماهری هم هستش.» پاسخ دامنه : به نام خدا. سلام من هم به هر دوی شما. از هنر و مهارت خوب  آقا محمدرضا رمضانی دار ، ع هایی بگیر و بفرس تا معرفی اش کنم به پاس این اشتغال شرافتمندانه و زحمتکشانه اش. درود و صلوات به روح پدرش مرحوم کربلایی مصیّب دوست قدیمی مان. بقیه ع ها: اینجا        چه آدم برفی جاذبی. حیف که روح و احساس ندارد. پس قدر نعمت هوش و عقل و قلب و روح را بدانیم غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوستغروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسا سرده. 2 داد 1396. جادۀ مُرسم غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست غروبی زیبا در حوالی اوسا غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست شالیزار اوسا. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست ثبت هنرمندجناب یک دوست از غروب در شالیزار اوسا غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست و غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست آیه و آینه غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست برکتی به اسم برنج غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست دهنۀ پل مُرسم غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست انارقلت زیبای روستای دارابکلا از زاویۀ سردۀ اوسا غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست اجتماع زمین و آسمان و آب و هنر و ذوق یک دوست غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست و غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست فکر کنم قَبسنی بِن (=قبرستانی) دارابکلا است غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست و غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست زیباست خیلی. ممنونم ازت جناب یک دوست غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست پیاده روی غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست چِلچلا (=پرستو) روی تیرِ برق؟ یا شبیه چِلچلا غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست و غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست تجمیع صحنه ها از دیدۀ جناب یک دوست غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست غروب از شیار انارقلت غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسا سرده. 2 داد 1396. جادۀ مُرسم دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست گل روستای دارابکلا ذوق و هنر جناب یک دوست پسندیده است گل روستای دارابکلا و دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست گل روستای دارابکلا و دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه روستای اوسا که برای دامنه بسیار زیباست دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. عکاس: جناب یک دوست گل روستای دارابکلا خودِ شما جناب دوست برای ع دل انگیز متنی بنویس غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه اوسا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنهغروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسا سرده. 2 داد 1396. جادۀ مُرسم غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست غروبی زیبا در حوالی اوسا غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست شالیزار اوسا. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست ثبت هنرمندجناب یک دوست از غروب در شالیزار اوسا غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست و غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست آیه و آینه غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست برکتی به اسم برنج غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست دهنۀ پل مُرسم غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست انارقلت زیبای روستای دارابکلا از زاویۀ سردۀ اوسا غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست اجتماع زمین و آسمان و آب و هنر و ذوق یک دوست غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست و غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست فکر کنم قَبسنی بِن (=قبرستانی) دارابکلا است غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست و غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست زیباست خیلی. ممنونم ازت جناب یک دوست غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست پیاده روی غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست چِلچلا (=پرستو) روی تیرِ برق؟ یا شبیه چِلچلا غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست و غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست تجمیع صحنه ها از دیدۀ جناب یک دوست غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست غروب از شیار انارقلت غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست اوسا سرده. 2 داد 1396. جادۀ مُرسم دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست گل روستای دارابکلا ذوق و هنر جناب یک دوست پسندیده است گل روستای دارابکلا و دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست گل روستای دارابکلا و دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست چشمۀ پل مُرسم راه دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. عکاس: جناب یک دوست گل روستای دارابکلا خودِ شما جناب دوست برای ع دل انگیز متنی بنویس غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 داد 1396. ارسالی جناب یک دوست پست 4872 : به قلم دامنه به نام خدا.  دارابکلا و عمومیات2 قسمت 119. من از چند سال قبل، روی این پدیده در روستای دارابکلا خیلی فکر کرده بودم که چرا دارابکلایی ها تا پیش از پیروزی انقلاب، اسم فرزندان خود را از روی نام های ان قوم یهود و آن دوره های نزدیک به پادشاهی های بنی ، برمی گزیدند. مانند: موسی، اسحاق، یعقوب، داوود، سلیمان، یوسف، ز. 5241 : توضیح دامنه. به نام خدا. دامنه در تاریخ 6 دی 1395 در سلسله مباحث ت دارابکلا در پست 3963 اینجا، با عنوان «حجة ال سید روح الله شفیعی دار » (فرزند جناب حجة ال والمسلمین حاج سید حسین شفیعی دار ) به معرفی ایشان پرداخته بود. چون ع ی از ایشان نداشتم، آن پست بدون تصویر وی منتشر شده بود. اینک ع هایی از ایشان توسط دوست گرامی ام جناب رنگین کمان به تلگرامم ارسال شده است که منع می گردد. از رنگین کمان بابت این همکاری بسیار ممنونم. حجة ال سید روح الله شفیعی دار . مسجدجامع دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه حجة ال سید روح الله شفیعی دار .  مسجدجامع دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه. بقیه در ادامهحجة ال سید روح الله شفیعی دار حجة ال سید روح الله شفیعی دار و آق حسین شفیعی (سیداسدالله) حجة ال سید روح الله شفیعی دار حجة ال سید روح الله شفیعی دار و رنگین کمان حجة ال والمسلمین حاج سید حسین شفیعی دار پدرِ حجة ال سید روح الله شفیعی دار . پایین مسجد دارابکلا. اردیبهشت 1396. دعای نُدبه. عکاس: رنگین کمان پست 4773: ع جمعی از پیش وتان فوتبال روستای دارابکلا. شب  18 اسفند 1395 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه و ع های آبندان روستای مُرسم. همۀ ع ها در: اینجا       حجة ال والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دار . 3 فروردین 1396. دارابکلا. حیاط پدرشان بالامحله پست 4911 : به قلم حجة ال محمدجواد غلامی دار 63. «به نام خدا، رابطه امید و شوخ طبعی. شوخ طبعی به عنوان منبع بالقوه امید، نقش مهمی دارد. تحقیقات نشان داده اند انی که از شوخ طبعی برای مقابله با مشکلات زندگی استفاده می کنند، امید بالاتری دارند. تجربه شوخی و خنده می تواند تاثیر مثبتی روی امید داشته باشد. اساسا" امید، مفهومی "آموختنی" است که در طول زندگی در فرایند اجتماعی شدن، ب می شود. اشخاص امیدوار هنگام تحمل درد و رنج ناشی از بحران ها از خود گویی مثبت، خواندن کتاب های سرشار از فضائل اخلاقی و معنوی، تجسم تصاویر امید بخش و روح انگیر و شوخ طبعی استفاده می کنند. بی تردید امیدِ بالا با تعاملات اجتماعی مثبت، و عزت نفس، موفقیت و رضایت از زندگی رابطه مستقیم دارد.» پست 4442 : دارابکلا و ع ها2 (70)       گل بنفشۀ روستای دارابکلا. نقاشی خدا؛ طرح جناب یک دوست. 19 بهمن 1395 پست 4787 : به قلم دامنه. به نام خدا. دارابکلا و تاریخ (31). در سی یکمین قسمت تاریخ دارابکلا، قضیۀ تلمبۀ دستی آب شُرب روستای دارابکلا را می نویسم: الان را نبینید. تا همین چهار دهۀ پیش، که شاه، شاهنشاهی می کرد و خود را سایۀ خدا می پنداشت و ثروت پارو می کرد و زمینخوار بزرگ بود و سرآ با سرقت میلیاردها دلار این ملت و مملکت به پاناما گریخت، دارابکلایی ها آب لوله کشی نداشتند. سه چهار نقطۀ دارابکلا، تلمبۀ آب دستی بر روی چاهای آب نصب کرده بودند و مردم  _اغلب ن_ آب را غوراَفتو (ع پنجم در زیر از محمد عبدی) و به صورت سرکاتی به خونه ها حمل می د. لُغت سرکاتی را در 6 شهریور 1395 در پست 3307 اینجا به صورت مکتوب و مصوّر شرح داده بودم. و یا به قنات پشون، می رفتند آبِ خوردن می آورند و یا از چاه هفت روز پیش غسّالخانه و مردانه. ظرف و ظروف و لباس را هم در دَره دِله (= رودخانه) می شستند. که من بگذرم. لُغت قنات پشون را نیز در دو قسمت مفصل در پست 85 اینجا و پست 86 اینجا در 9 و 11 بهمن 13922 شرح داده بودم. فقط سال های منتهی به پیروز انقلاب بود که مرحوم حجة ال والمسلمین شیخ روح الله حبیبی با آن ذهن خلّاق و پرتلاش و روحیۀ مردم گرایانه اش، دارابکلا را به آب شُرب لوله کشی مجهز ساخته بود. روح او و همۀ انی که با او در این اقدام مجاهده د، شاد. تلمبۀ دستی آب خوردنی دارابکلا _تا جایی که من در ذهن و حافظه ام دارم_ در این سه نقطۀ محل بود: پیچ ببخیل. درست روبروی تکیۀ ببخیل که دارند تأسیس می کنند. پیچ گلچین. درست کنار منزل حاج حیب الله رمضانی. قوس پیش محلۀ تاریخی و پرخاطرۀ ما. درست روبروی خونۀ شهید ابراهیم عباسیان. که من با دو تلمبۀ ببخیل و پیش، زیاد خاطره دارم و بارها پیش آن دست دست کاری نمودم؛ یعنی چکّلی پکّلی که بزودی این لغت را هم در فرهنگ لغت دارابکلا شرح می کنم. این  ع ها نمونه هایی از تلمبۀ آب دستی ست که دارابکلا، سه چهار تا از آن داشتیم: روش آب گرفتن از تلمبۀ دستی آب که در دارابکلا نیز این گونه بود        راست: تاریخ آب و و بچه. ع چپ: دامنه. چاه آب زاده جعفر دارابکلا. نوروز سال 1384. عکاس: سیدعلی اصغر        تلمبۀ آب دستی و غوراَفتو، ظرف مسّی آب در قدیم دارابکلا. ع از محمد عبدی سنه کوهی        نمونه ای از تلمبۀ آب در قدیم        سمت راست دکور و نماد تلمبۀ دستی آب. ع سمت چپ نمونه ای چاه آب با دَلوّ و حلب، که در زاده جعفر دارابکلا نیز این نوع چاه خیلی دیدنی بود و مردم از آن می نوشیدند هم برای شفا و هم برای رفع عطش در ارب صحرا. و در چاه هفت روز محل هم پله داشت به جای دلو و ریسمان دستی داشت به جای چرخ که بعد از است ، مردم نوش جان می د و می رفتند منزل قارت بکارده چش شد یعنی چ از حدقه بیرون بیرون زد از بس، آب کم شد و بحران آب و نوسان آن پدید آمد و تبذیر و اسراف جایگزین شد دارابکلایی ها دارابکلایی ها. 23 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست         دارابکلایی ها. 23 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست اینجا اُسّا محمدآقا مقت . خیّاط پیش وت دارابکلا. روز 23 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست اُسّا محمدآقا مقت . خیّاط پیش وت دارابکلا. روز 23 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست اینجا روستای مُرسم است بالادست دارابکلا. ع های مُرسم، اوسا و دارابکلا در 15 اسفند 1395، ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. بقیه در ادامه تلفیق سبزه و ابر و مِه غلیظ و قدقامتی درخت موزی (=بلوط) در مسیر مُرسم نمایی از روستای دارابکلا از زاویۀ یال شرقی دل ش تن زشته، گُل شکُفتن زیبا نمی دانم دقیق کجاست آن دور سه راهی اوسا مرسم و جنگل و دارابکلا و تپۀ زیبای انارقلت دارابکلا از زاویۀ تشی لت دارابکلا در نیمۀ اسفند 1395. عکاس: جناب یک دوست و و و و خیلی چشم نواز است این دو و و دیگه وقتی دارابکلا داره یواش یواش کمی بزرگ تر می شه، حالا وقتشه مردم هم تیلر و تراکتور را در همان زمین ها و باغ های شان پارک کنند و در خیایان های محل نیایند که آفات و عوارض و آلودگی زیست بومی آن بسیار زیاد است. این فقط و فقط یک پیشنهاد است از سوی دامنه به دوست ارزشمندم دهیار گرامی ما محمد دباغیان. نه دخ در امور؛ که دخ و حضور از حوصله و افکار دامنه اساساً بیرونه و دور. که جناب یک دوست به ایشان برسان پیام مان را و و دوو بزه آش. که آی اگه اسفناج و چنگل ورگ توش باشه دلچسبه برای دامنه این گونه هوای ابرناکی انی فهم می کنند که اهل درون باشند نه بیرون. یعنی بیرون را به درون ببرند یعنی بیرون عالَم را باید در درون بُرد و عالِم شد و هستی را دریافت. که دروبین عکاس همین کار را می کند و گنبد طلایی تکیۀ دارابکلا از زاویۀ گردنۀ گردکَل دارابکلا. ممنوم از یک دوست که دل را به دنیا نمایند و دنیا را به دل. که دامنه ع ها را بسیار می فهمد و به درونش می برَد جنگل دارابکلا. یکشنبه 10 بهمن 1395. ارسالی جناب یک دوست. بقیه در ادامه جنگل دارابکلا. حمزه ای بنِه سر. یکشنبه 10 بهمن 1395. ارسالی جناب یک دوست حاج حسین رنگین کمان. حمزه ای بنِه سر. یکشنبه 10 بهمن 1395. عکاس: یک دوست و جناب حمیدرضا طالبی دار . حمزه ای بنِه سر. یکشنبه 10 بهمن 1395 حاج حسین رنگین کمان. مسیر حمزه ای بنِه سر. یکشنبه 10 بهمن 1395 و زنگوله به گردن می زنند تا گالش را از صدای زنگش بیابد و گم نکند آنتن تا گالش منزل هم رفت؛ ولی برخی در پایتخت دنبال جمع ش هستند! من البته ندارم نمی دانم شیره یا دوغه هایی شیرده و گوشتی که نعمت خدا روی زمین خداوندند و این خال و صحنه جنگل، بوی خاصی دارد که من بارها در جنگل نوردی به مشامم گرفتم شنیدم که شیر حاصل از واش، خیلی غنی ست جنگل دارابکلا. حمزه ای بنِه سر. این صحنه حسّ سینمایی می ده. یکشنبه 10 بهمن 1395 این ع بخاری هیزمی هم از محمد عبدی سنه کوهی ست که با سرمای این تصاویر سازگاره ع طلوع روز 7 بهمن 1395 روستای دارابکلا و و گل نرگس روستای دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست و بخشی از جنوب شرقی روستای دارابکلا در روز 7 بهمن 1395 وارمی، 8 بهمن 1395 گل نرگس دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست هواپیما از روی خط هوایی روستای دارابکلا در روز 7 بهمن 1395 سرمای سو ک دارابکلا در روز 7 بهمن 1395.  ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه حجة ال والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دار . 3 فروردین 1396. دارابکلا. حیاط پدرشان بالامحلهپست 4911 : به قلم حجة ال محمدجواد غلامی63. «به نام خدا، رابطه امید و شوخ طبعی. شوخ طبعی به عنوان منبع بالقوه امید، نقش مهمی دارد. تحقیقات نشان داده اند انی که از شوخ طبعی برای مقابله با مشکلات زندگی استفاده می کنند، امید بالاتری دارند. تجربه شوخی و خنده می تواند تاثیر مثبتی روی امید داشته باشد. اساسا" امید، مفهومی "آموختنی" است که در طول زندگی در فرایند اجتماعی شدن، ب می شود. اشخاص امیدوار هنگام تحمل درد و رنج ناشی از بحران ها از خود گویی مثبت، خواندن کتاب های سرشار از فضائل اخلاقی و معنوی، تجسم تصاویر امید بخش و روح انگیر و شوخ طبعی استفاده می کنند. بی تردید امیدِ بالا با تعاملات اجتماعی مثبت، و عزت نفس، موفقیت و رضایت از زندگی رابطه مستقیم دارد.» محمود شه (حاج خلیل) فامیل گرامی مان که با تریلرش توی برف سنگین جادۀ 25 بهمن 1395 فیروز کوه گیر کرد. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه. بقیه در ادامه دارابکلا. خواهرزاده ام عباس رجبی که او هم تریلر دارد و جادۀ گدوک (شمال تهران) تردد می کند. 25 بهمن 1395 روز برف و بارانی. عکاس و ارسال: حاج علی میرزا دارابکلا. خواهرزاده ام میثم رمضانی  در حال تعویض روغن تریلرش در 25 بهمن 1395 روز برف و بارانی. عکاس و ارسال: حاج علی میرزا دارابکلا مغازۀ حاج علی میرزا. خواهرزاده ام هادی رمضانی داماد مرحوم حاج شیخ احمد آفاقی. در حال بررسی تریلرش در 25 بهمن 1395. عکاس و ارسال: حاج علی میرزا محسن طالبی دار (مرحوم حبیب الله) از عموزادگان ما. او نجّاری دارد در دارابکلا نشانی نجاری محسن طالبی دار در روستای دارابکلا، جنب شرکت لبنیاتی لاله مجتبی شه فرزند حاج خلیل فامیل گرامی مان. این هم تریلر دارد مثل خواهرزادگانم و محسن طالبی و تقی آهنگر دار (حاج باقر موسی) دوست خوب دامنه در تهیۀ ع ها تقی آهنگر دار (حاج باقر موسی) عکاس: یک دوست دارابکلا، لَت زاده علی اکبر و و این هم دارابکلا. عکاس: معین آهنگر دار . 19 بهمن 1395 جنگل دارابکلا. یکشنبه 10 بهمن 1395. ارسالی جناب یک دوست. بقیه در ادامه جنگل دارابکلا. حمزه ای بنِه سر. یکشنبه 10 بهمن 1395. ارسالی جناب یک دوست حاج حسین رنگین کمان. حمزه ای بنِه سر. یکشنبه 10 بهمن 1395. عکاس: یک دوست و جناب حمیدرضا طالبی دار . حمزه ای بنِه سر. یکشنبه 10 بهمن 1395 حاج حسین رنگین کمان. حمزه ای بنِه سر. یکشنبه 10 بهمن 1395. عکاس: یک دوست و زنگوله به گردن می زنند که گالش را صدای زنگش بیابد و گم نکند آنتن تا گالش منزل رفت ولی برخی در پایتخت دنبال جمع ش هستند!!! من البته ندارم نمی دانم شیره یا دوغه هایی شیرده و گوشتی که نعمت خدا روی زمین خداوندند و این خال و صحنه بوی خاصی دارد که من بارها در جنگل نوردی به مشامم گرفتم شنیدم شیر حاصل از دارواش، خیلی غنی ست و خوش طعم جنگل دارابکلا. حمزه ای بنِه سر. این صحنه حسّ سینمایی می ده یکشنبه 10 بهمن 1395 این ع بخاری هیزمی هم از محمد عبدی سنه کوهی ست که با سرمای این تصاویر سازگاره روستای روز 7 بهمن 1395 روستای دارابکلا و و گل نرگس روستای دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست و شرق روستای دارابکلا در روز 7 بهمن 1395.  ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه وارمی، 8 بهمن 1395 گل نرگس دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست هواپیما از روی خط هوایی روستای دارابکلا در روز 7 بهمن 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه سرمای سو ک دارابکلا در روز 7 بهمن 1395.  ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه پست 4508 : ع صاحبان تریلر و نجّاری دارابکلا، ارسالی حاج علی میرزا همۀ ع در آلبوم 159 ع دارابکلا: اینجا       متن حاج علی میرزا: «سلام جناب دامنه. از بارگذاری ع های قبلی (پست 4499 اینجا)بسیار سپاسگزارم. این چندتا از دوستان و فامیلهای گرامیتان تقدیم شما. اونی که تو برف گیر کرده محمود شه و یکی دیگه که لب جوب دست تو جیب هستش مجتبی شه فرزند حاج خلیل هستند. ضمنا از مطالب پربارتان در دامنه در این مدت استفاده زیاد ی بردیم که از این بابت نیز از محضرتان کمال تشکر دارم.» پاسخ دامنه : سلام من هم به شما حاج علی میرزا. ممنونم خواهرزادگان و بستگانم را به تصویر کشیدی که یک به دلیل برف سنگی فیروزکوه و مسدود شدن جاده، مجبور شدند در محل بمانند و از فرصت بهره ببرند و ماشین شان را گریس کاری و روغن مالی و سرویس کنند. دارابکلا از این لحاظ خوب پیش رفته است. ع ها : اینجا