خنده

به نقل از خبرگزاریها در مورد خنده : استیکر خنده دار انتخابات باح رین استیکر خنده دار انتخابات خنده دارترین استیکر خنده دار انتخابات جالبترین استیکر خنده دار انتخابات استیکر خنده دار انتخابات
ادامه مطلب استیکر های خنده دار استیکر های خنده دار استیکر های خنده دار استیکر های خنده دار استیکر های خنده دار ادامه مطلب کانال ع نوشته خنده دار روز در تلگرام
لیست کانال ع نوشته خنده دار روز بهترین کانال ع نوشته خنده دار روز جدید ترین کانال ع نوشته خنده دار روز کانال ع نوشته های خنده دار روز کانال های ع نوشته خنده دار روز ادامه مطلب زنگ مطالعه خنده یک مکانیزم دفاعی و کنار آمدن با استرس،تحقیر، خج زدگی و درد است. خنده باعث افزایش سطح انرژی در بدن می شود. خنده باعث کاهش استرس و تنش روانی می گردد. خنده باعث کاهش درد می گردد. خنده باعث افزایش روحیه فرد و احساس خوب نسبت به خود می گردد. خنده باعث بهبود کار کرد مغز می گردد. خنده باعث تحریک هر دونیم کره مغزمی شود و عملکرد آ. برادرانش در تکاپوی آویزان ش بر لبه ی چاه بودند یوسف خنده ای آرام بر لب داشت خنده یی که با تعجب یهودا همراه شده بود ، دلیل این خنده را از او جویا شد؟ یوسف در جوابش گفت: روزی در این فکر بودم که چگونه ی میتواند با من اظهار دشمنی کند؟ چرا که دارای برادرانی قوی و نیرومند هستم ولی اکنون خود شما ها بر من مسلط شده اید بله خنده آ یوسف خنده ی عبرت. فواید خندیدن چیست ؟
1- خنده فشار خون را کم می کند.
2- خنده باعث طولانی شدن عمر می شود.
3- خنده سن افراد را کمتر نشان می دهد.
4- خنده تعادل هورمونی ایجاد می کند.
5- خنده باعث افزایش هورمون کورتیزول شده، ایمنی بدن را در برابر بیماریها زیاد می کند.
6- خنده هورمون سوروتونین را افزایش داده و باعث احساس سرخوشی در انسان می شود.
7- .  مجموعه ای از تصاویر بسیار جالب و دیدنی برای شما آماده کردیم در این تصاویر همه چیز بر خلاف روال عادی دنیاست !

 خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3485.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3486.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3487.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3488.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3489.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3490.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3491.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3492.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3493.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3494.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3495.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3496.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3497.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3498.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" />   خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3499.jpg" alt=" طنز خنده دار, مطالب طنز و خنده دار" /> کانال استیکر خنده دار کانال استیکر خنده دار کانال استیکر خنده دار کانال استیکر خنده دار کانال استیکر خنده دار ادامه مطلب ع های جالب و خنده دار برای ع های جالب و خنده دار برای ع های جالب و خنده دار برای ع های جالب و خنده دار برای ع های جالب و خنده دار برای ادامه مطلب ع های جالب و خنده دار جدید ع های جالب و خنده دار جدید ع های جالب و خنده دار جدید ع های جالب و خنده دار جدید ع های جالب و خنده دار جدید ادامه مطلب ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />

ع های خنده دار اضافه بار

خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" alt="ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار" style="border: medium none;" />
ع های خنده دار اضافه بار
منبع:http://iranmatlab.ir ع نوشته های خنده دار امتحان در تلگرام
جدید ترین ع نوشته های خنده دار امتحان
ع نوشته های خنده دار امتحان برای تلگرام
ع نوشته های باحال خنده دار امتحان
ع نوشته های جدید خنده دار امتحان ادامه مطلب   باور کنید چاره ی هر درد، خنده نیست نیشی به قدر نیش عزیزان گزنده نیست عمریست خنده از سر ِدرد است و زورکی چیزی شبیه خنده ی کُشنده نیست تقصیر بِرکه است که هی موج میزند آری! وگرنه ماه که زشت و زننده نیست وقتی پُر است روی زمین از کلوخ و سنگ دنیا پناه غربت بال پرنده نیست این عادت است میبرد او را، وگرنه رود از روی شوق، جانب دریا رونده نیس. استیکر خنده دار برای تلگرام استیکر های خنده دار برای تلگرام زیبا ترین استیکر خنده دار برای تلگرام بهترین استیکر خنده دار برای تلگرام استیکر های جدید خنده دار برای تلگرام ادامه مطلب جرئتی داد به من شکل دگر خندیدن
یک تنه گاه به هشتاد نفر خندیدن

به هر آن چیز که با چشم خودم می بینم
به هر آن چیز که در مدّ نظر خندیدن

گر شبی باشد و در حلقۀ رندان باشی
می توان از سر شب تا به سحر خندیدن

صبح در بدرقه ی حضرت ایشان با هم
تکه انداختن و تا دم در خندیدن

ذوق باید که تو را آب شود در دل قند
تا شود س.
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/20121227225312489a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/20121227225312690a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/20121227225312391a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/20121227225313292a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/20121227225313394a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/20121227225313695a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/20121227225313297a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">

 

خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/20121227225313698a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/20121227225313299a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253138100a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253134101a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253136102a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253137103a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);"> خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253143114a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253157115a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253155116a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253151117a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253155118a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253153119a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253153120a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253158121a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253156122a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253151123a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253157124a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
ع های خنده دار روز دنیا
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253155126a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253154127a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253158128a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253168129a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253163130a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253161131a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253165132a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253167133a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253164134a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 

خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253166135a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253161136a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253163137a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253165138a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253167139a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253173140a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253177141a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253177142a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253174143a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253177144a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253171145a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253176146a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
 
خنده دار، ع طنز، ع های خنده دار و بامزه، تصاویر خنده دار، تصاویر طنز" src="http://cdn.akairan.com/akairan/akafoto/images/a-ar/201212272253177147a.jpg" alt="ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید" / onload="resetwh(this,470);">
کانال ما درتلگرام
@jokstannewخنده دار" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/qelqelak.jpg" alt="قلقلک کلمات جدید و خنده دار" width="450" height="248" /> قلقلک کلمات جدید و خنده دار قلقلک کلمات جدید و خنده دار خلوص : وس خانه ی ی که زبانش می گیرد قلقلک کلمات جدید و خنده دار شباهت : کلاهی که در شب و در هنگام خواب بر سر گذارند قلقلک کلمات جدید و خنده دار مناقصه : داستان زندگی مونا قلقلک کلمات جدید و خنده دار اش : آش پشت پای الاغ را گویند قلقلک کلمات جدید و خنده دار قرتی : نوعی چای که با قر و حرکات موزون سرو می شود پنهانی : قلمی که جای جوهر با عسل می نویسد قلقلک کلمات جدید و خنده دار بیشتر : کاملا خیس قلقلک کلمات جدید و خنده دار نصف النهار : شامی است که از نهار باقی مانده قلقلک کلمات جدید و خنده دار کامران : بیا حالا بدو قلقلک کلمات جدید و خنده دار adidas : داسِ معمولی قلقلک کلمات جدید و خنده دار ده فرمان : پارک ماشین توسط رانندهای ناشی را گوین قلقلک کلمات جدید و خنده دار سیمبین : سیم بین طلا رو نگاه کن زر را ببین قلقلک کلمات جدید و خنده دار اندروید : در گویش محلی برای اشاره به در دیگر به کار می رود : آن در وِید – از اون در بیا – اون دره قلقلک کلمات جدید و خنده دار جاوا : جا بازه قلقلک کلمات جدید و خنده دار بلک بری : سیاه بری سپید باز گردی قلقلک کلمات جدید و خنده دار ویندوز : دوزندۀ که در خیابان پیروزی مغازه دارد قلقلک کلمات جدید و خنده دار بادا : باد بیا قلقلک کلمات جدید و خنده دار سیمبین: این مال مِبین آقا است قلقلک کلمات جدید و خنده دار اندروید : اندر پهنا قلقلک کلمات جدید و خنده دار بلک بری : بربری سوخته قلقلک کلمات جدید و خنده دار ios : آی اوسا…. اوسا کجایی؟ قلقلک کلمات جدید و خنده دار سیمبین : سی عدد اکانت مبین نت قلقلک کلمات جدید و خنده دار چند تصویر خنده دار هم از مدل های موی خنده دار! داشتن موهایی زیبا و خوش فرم برای هر مردی یک اولویت در آراستگی است و آراسته بودن هر فرد نیز یکی از معیارهای شخصیتی است ، اما واقعاً چرا برخی از جوانان مدل موهای خود را طوری انتخاب میکنند که انگشت نما شوند ؟ خنده دار" src="http://s5.picofile.com/file/8102740718/%d9%85%d8%af%d9%84_%d9%85%d9%88%db%8c_%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8_%d9%88_%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87_%d8%af%d8%a7%d8%b1.jpg" alt="ع های خنده دار" /> خنده دار مدلهای موی عجیب" src="http://up.alamto.com/mohsen/image/funnyhairstyle/amazinghaircutsfashion1.jpg" alt="مدلهای موی خنده دار+ع " width="400" height="309" /> در زیر نمونه هایی از احمقانه ترین و خنده دار ترین مدل های موی سر را میبینید خنده دار و جالب مردانه" src="http://www.taknaz.ir/upload/46/0.512351001307166399_taknaz_ir.jpg" alt="ع مدل های خنده دار مو" width="385" height="481" /> خنده دار مدلهای موی عجیب" src="http://up.alamto.com/mohsen/image/funnyhairstyle/amazinghaircutsfashion3.jpg" alt="ع های خنده دار" /> مدل فشن موی مردانه با حال و خنده دار خنده دار مدلهای موی عجیب" src="http://up.alamto.com/mohsen/image/funnyhairstyle/amazinghaircutsfashion4.jpg" alt="ع مدل های خنده دار مو" /> خنده دار" src="http://up.alamto.com/mohsen/image/funnyhairstyle/amazinghaircutsfashion6.jpg" alt="ع های خنده دار از مدلهای مو" /> خنده دار و احمقانه موی مردانه !" src="http://up.alamto.com/mohsen/image/funnyhairstyle/amazinghaircutsfashion7.jpg" alt="مدلهای موی خنده دار+ع " /> ع خنده دار ترین مدل های مو خنده دار و جالب مردانه" src="http://up.alamto.com/mohsen/image/funnyhairstyle/amazinghaircutsfashion9.jpg" alt="ع مدل های خنده دار مو" /> اینم از چند مدل موی بازیگران مشهور هالیوود البته با یکم دستکاری و شیطنت خنده دار سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.788615001394705397_parsnaz_ir.jpg" alt="ع های خنده دار سال 93" /> ع های خنده دار سال ع های خنده دار خنده دار سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.632395001394705399_parsnaz_ir.jpg" alt="ع های خنده دار سال 93" /> تصاویر خنده دار سال 93 خنده دار سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.858656001394705400_parsnaz_ir.jpg" alt="ع های خنده دار سال 93" /> ع های طنز سال 93 خنده دار سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.454260001394705402_parsnaz_ir.jpg" alt="ع های خنده دار سال 93" /> ع های خنده دار سال 1393 خنده دار سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.784067001394705403_parsnaz_ir.jpg" alt="ع های خنده دار سال 93" /> ع های بسیار خنده دار سال 93 خنده دار سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.031079001394705405_parsnaz_ir.jpg" alt="ع های خنده دار سال 93" /> ع های خنده دار در سال جدید خنده دار سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.264535001394705406_parsnaz_ir.jpg" alt="ع های خنده دار سال 93" /> ع های جالب و خنده دار سال 93 خنده دار سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.068462001394705408_parsnaz_ir.jpg" alt="ع های خنده دار سال 93" /> ع های خنده دار خنده دار سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.006667001394705410_parsnaz_ir.jpg" alt="ع های خنده دار سال 93" /> ع های خنده دار خارجی در سال 93 خنده دار سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.726223001394705411_parsnaz_ir.jpg" alt="ع های خنده دار سال 93" /> ع خنده دار سال 93 خنده دار سال 93" src="http://www.parsnaz.ir/upload/82/0.608890001394705413_parsnaz_ir.jpg" alt="ع های خنده دار سال 93" /> فواید خندیدن چیست ؟ «نشانۀ آدمیان بهشتی تبسم همیشگی است». اکرم (ص)
1- خنده فشار خون را کم می کند.
2- خنده باعث طولانی شدن عمر می شود.
3- خنده سن افراد را کمتر نشان می دهد.
4- خنده تعادل هورمونی ایجاد می کند.
5- خنده باعث افزایش هورمون کورتیزول شده، ایمنی بدن را در برابر بیماریها زیاد می کند.
6- خنده هورمون سوروتونین را افز. خنده یک داروی رایگان و موثر است که هر قدر از آن دریافت کنیم کم است. خندیدن با یک دوست یا همکار برای شاد در طول روز کافی است چون استرس را کاهش می دهد، سیستم ایمنی را تقویت می کند، به قلب کمک می کند و اعتماد به نفس را افزایش می دهد. اکنون ۸ فایده شگفت انگیز خنده را مرور می کنیم. 1. همه بخش های بدن را بیدار می کند
احساس خستگی می کنید؟ خنده . خنده دار, جوک خنده دار, مطالب طنز, جوک خفن, جوک های خنده دار, جوکهای سرکاری, طنز جدید, اس ام اس خنده دار, مطالب طنز و خنده دار, لطیفه خنده دار, جوک جدید, جوک 93،مطالب طنز" src="http://iranbanou.com/images/magpic/184545_117409_362.jpg" alt="جوک های جدید و خنده دار, جوک خنده دار, مطالب طنز, جوک خفن, جوک های خنده دار, جوکهای سرکاری, طنز جدید, اس ام اس خنده دار, مطالب طنز و خنده دار, لطیفه خنده دار, جوک جدید, جوک 94,جوک داد 94" />◊◊◊◊◊◊ جوک جدید 94 ◊◊◊◊◊◊

تو نگاه شتر یه حسرتی هست

.
.
.

.
انگار ١تست بیشتر میزد صنعتی شریف قبول میشد...
*******

ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ :
.
.
.
.
.
.
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﻪ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺑﺨﺮﻡ
ﺑﻌﺪﺵ ﯾﻪ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺩﯾﺪﻡ
ﺍﯾﻦ ﮐﯿﻔﻮ ﺧﺮﯾﺪﻡ ◊◊◊◊◊◊ جوک جدید 94 ◊◊◊◊◊◊ کلیپ خنده دار انتخابات ریاست جمهوری کلیپ خنده دار انتخابات ریاست جمهوری کلیپ خنده دار انتخابات ریاست جمهوری کلیپ خنده دار انتخابات ریاست جمهوری کلیپ خنده دار انتخابات ریاست جمهوری ادامه مطلب امروز روز جهانی خنده است.داشتم به این فکر می چرا در کشور ما روزی برای خنده نداریم البته ما ایرانیها زیاد می خندیدم و اکثرا هم با عبارت معروف خنده بر هر درد بی درمان دواست آشنایی داریم. باز هم کلنجارهای ذهنی اخیرا این یادداشت قلقلک می دهد.مردم لرستان شاید از غصه بی حصر شادند. یعنی از ناچاری و باز هم قضیه به جیب مبارک س رست خانوار بر می . سلام ح ون خوبه یک اهنگ بسیار جالب و خنده دار امروز گوش دادم که مردم از خنده یعنی اگه گوش کنی از خنده می میری اسم خوانندش جعفر به اسم شباتوجای.حالابگید چراخنده دار؟چون اهنگ ارمین مس ه کرده یعنی اگه گوش کنید می میرین از خنده لینکش براتون میزاری ش کنید---link --- دلم زیر سنگ است پروانه نشان عشق نیست کوچه پراز خبر چینهایست که باد آورده است شاخه های طوبی ساز مرگ میزنند همۀ انسانها زندانی اند در حصار شه های خود ساخته و پوچ حتی آنها که میخندند و شاید بیشتر خنده های ک ن گریۀ آدم بزرگهاست آسمان دلش بحال بره های تشنه نمیسوزد دلم زیر سنگ است شاید خنده هایم همه تو خالیست ... پنجشنبه این هفته، کنسرت خنده "حسن ریوندی" برای اولین بار در زنجان اجرا می شود تا در آ ین روزهای سال، خنده را مهمان لب های شهروندان کند. ترول جدید , ترولهای خنده دار , ترول های خنده دار , ترول های جدید , ترول باحال , ترول ی , ترول بزرگوار , ترول بی ادبی , ترول 94 , ترول 93 , ترول مهر 93 , ترول شهریور 93 , ترول آبان 93 , ترول آذر 93 , ترول های خنده دار , ترول های بامزه , ترول های یترول جدید , ترولهای خنده دار , ترول های خنده دار , ترول های جدید , ترول باحال , ترول ی , ترول بزرگوار , ترول بی ادبی , ترول 94 , ترول 93 , ترول مهر 93 , ترول شهریور 93 , ترول آبان 93 , ترول آذر 93 , ترول های خنده دار , ترول های بامزه , ترول های ی need for speed زمان ماست ترول جدید , ترولهای خنده دار , ترول های خنده دار , ترول های جدید , ترول باحال , ترول ی , ترول بزرگوار , ترول بی ادبی , ترول 94 , ترول 93 , ترول مهر 93 , ترول شهریور 93 , ترول آبان 93 , ترول آذر 93 , ترول های خنده دار , ترول های بامزه , ترول های یترول جدید , ترولهای خنده دار , ترول های خنده دار , ترول های جدید , ترول باحال , ترول ی , ترول بزرگوار , ترول بی ادبی , ترول 94 , ترول 93 , ترول مهر 93 , ترول شهریور 93 , ترول آبان 93 , ترول آذر 93 , ترول های خنده دار , ترول های بامزه , ترول های ی  خنده هایت؟" src="http://s8.picofile.com/file/8293617868/%d8%a8%d9%87_%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8_%d9%85%db%8c_%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86%d8%af.jpg" alt="" width="541" height="534" / onload="resetwh(this,470);">
خنده هایت چنان به خواب می ماندند که در پی تعبیرشان م... خاطره خنده دار-خواستگاراین خاطره خنده دار از جایی اقتباس شده است:
یه پسره چند روز پیش اومده بود خواستگاری من
بهش میگم شما از من بزرگتری
من دوس ندارم اینجوری
اونم گفت : اشکالی نداره میرم سنمو از شناسنامه بزرگ می کنم.
از خواستگار هم شانس نیاوردیم. کانال استیکر خنده دار فرار شاه در تلگرام
کانال استیکر
استیکر خنده دار
کانال فرار شاه استیکر خنده دار فرار شاه کانال استیکر فرار شاه ادامه مطلب مجموعه: مطالب طنز و خنده دار
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11190.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
وقتی بچه پولداری...
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11191.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
! تو رو خدا بگو از کجا سوال میدی ؟؟؟
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11192.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
بابا قهرمانه
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11193.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
تو ایران مد نشه صلوات
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11194.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
کتاب های درسی در اینده ای نزدیک ، احتمالا اسم کتاب فارسی رو هم میذارن فارسیگرام  !
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11195.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
وقتی برات لباس کادو میارن 
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11196.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
ادا منو در نیار
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11197.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
خوشحال و شاد و خندانیم، قدر دنیا رو میدانیم
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11198.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
مرسی تعادل
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11199.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
اگه تونستی من که سه ساعت هست امتحان میکنم نمیشه
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11200.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
آرایشگاه بودم
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11201.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
مشکل گرما هم حل شد
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11202.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
فقط اون وسطیه
 
خنده دار ، مطالب طنز و خندهدار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11203.jpg" alt="ع نوشته های خنده دار حیوانات , ع های خنده دار " / onload="resetwh(this,470);">
استایل بعضی دخترا وقتی ع میگیرن
 
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته از عشق نگو که خنده ام میگیرد ابراز نکن زخنده دل میمیرد چیزی تو نفهمیدی از این واژه ی ناب سهم همه شد از تو فقط اشک و عذاب تو ظاهر زیبا و دلارا داری یک پست ,یک کلاهبرداری هر روز تورا تجسمت می تو مثل فرشته های خوابم بودی تازه دل من بعد ش تن فهمید یک عمر فرشته ی عذابم بودی از عشق نگو که خنده ام میگیرد زندگی کوچیک شده . به اندازه ای که میشه غما رو خیلی راحت پشت چشمات ، دستات و صدات قایمش کنی . ی چه میدونه تو غمگینی وقتی به پهنای صورت لبخند میزنی و به چشماتُ دستاتُ صدات تزریقش میکنی . خنده آ ین چیزی ِ که به من میاد . در واقع صورتم زشت ترین ح ممکن ُ زمانی پیدا میکنه که دارم میخندم . و این غمگین ترین اتفاق واسه هر صورت ِ . هیچ برگی با خنده ی . موضوع خنده دار زیاد دارم ولی هیچی اسن نمیشه پس فعلا بهش بخندین استقلال گریه و خنده هیچ شک نیست اندرین گفتار گریه آید ز خنده بسیار(سنایی) اوست که می خنداند و می گریاند.«نجم/43» *خنده،فکر را قوی و بدن را توانا می گرداند.«حضرت محمد(ص)» * زنهار از خنده ی بسیار که دل را می میراند.«حضرت محمد(ص)» * گریستن از ترس خدا،کلید رحمت است.«حضرت علی(ع)» * خنده ی ،لبخند بود.«حضرت علی(ع)» * خنده ی بی دلیل،نشان نادانی است.« حسن عسگ. خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/75156636.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/744869-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="550" height="387" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/656070763-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="495" height="768" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/1957212858-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="550" height="445" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/6347952-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="550" height="641" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/890345890-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="550" height="403" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/2031557310-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="550" height="631" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/48241435-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="529" height="768" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/1278514889-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="550" height="339" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/600941337-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="550" height="617" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/1348920647-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="550" height="458" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/870631383-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="550" height="406" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/372885539-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="550" height="609" /> سری جدید ترول های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/436583213-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ترول های خنده دار" width="550" height="421" /> سری جدید ترول های خنده دار سری جدید ترول های خنده دار زندگی یکاری کن که خنده عادت بشه رو پشت بوما پر از مرغ سعادت بشه دنیا بذار بچرخه به دور غصه و غم ی دگه نبینه رنگ سیاه ماتم داماد خوشگله !؟ دوس دارین به غلامی قبولش کنین !؟ خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-36.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="382" /> واقعا خوشا به حالشون ما که میرفتیم سلمونی یه آقایی با سه متر سیبیل بود که یه تخته میذاشت رو صندلی ما میشستیم روش ! از ترس اینکه یارو نخورتمون ت بودیمخنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-37.gif" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" /> خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-38.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="333" /> چاکر همتونم دربست ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-39.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="375" /> سگ بدبخت اگر بدونه چه بلایی سرش اوردن خودکشی میکنه ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-40.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="360" /> قدرت تلنبه در داشته باشینخنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-40.gif" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" /> خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-41.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="667" /> این چینی مینیا همینجوریش دوقلو خ هستن حالا اینا که دیگه واقعا چار قلو شدن دیگه یه مصیبتیه ! تنها راه تفکیک همین بوده ظاهرا :)) خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-42.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="312" /> میدونم خودتونم فهمیدین که اینجا خوابگاه دانشجوییه ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-44.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="375" /> ای جانم ^-^ چه کیفی میکنن باهم خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-45.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="342" /> امان از این آدما خیلی رو اعصابنخنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-37.gif" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" /> خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-47.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="605" /> آخییییییییییییییییی ^-^ خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-48.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="500" /> ابتکار جالب و باحال ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-49.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="500" /> ک دای بهترین پدر سال ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-50.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="612" /> شرح در ع ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-51.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="667" /> اینم یه مدل ابتکاره بچه الکی ک مک نمیزنه ! ع های خنده دار خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-52.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="346" /> طفلکی اینم دل داره خب ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-53.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="580" /> خ عین واقعیته ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-54.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="882" /> آقایون معلما ا دبیرا یاد بگیرین ! به این میگن معلم ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-55.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="668" /> راهنمایی هم کرده قشنگ ! ع طنز خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-56.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="375" /> یکی از ابزار دلبری ^-^ خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-57.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="491" /> شرح در تصویر ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-58.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="783" /> یکم دقت کنید پیداش میکنین ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-59.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="382" /> جنگل ارواح گونه پارس ناز تصویری از چشم انسان ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-53-00.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="603" /> فوتبال دستی ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-53-01.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="369" /> نکته رو گرفتی !؟ خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-53-02.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="360" /> هرکی گفته اینا جا بیخود کرده ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-53-03.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="438" /> الهی بمیرم منخنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-52-37.gif" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" /> خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-53-04.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="754" /> ول کن تا ولت کنم ! خنده دار و طنز جدید" src="http://bia2tafrih.ir/wp-content/uploads/2014/06/bia2tafrih.ir_2014-06-01_16-53-05.jpg" alt="ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید" width="500" height="657" /> the post ع نوشته های بسیار خنده دار و طنز جدید appeared first on irannaz. خنده دار است ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳــﺎﻋﺖ ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ، وﻟﯽ 90 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎزی ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﻣﯽ ﮔﺬردﭼﻘــﺪر خنده دار است ﮐﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣــﺎن ﮐﻤﮏ در راه ﺧﺪا ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴــﯿﺎر هنگفتی است، اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤان ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ می آید!ﭼﻘﺪر خنده دار اس. هاها... یه دوستی دارم که در توصیف یه نفر گفت: " خیلی باکلاسه پدرسوخته!"  و من عاشق این توصیف شدم... خیلی به نظر عاشقونه و قشنگ میاد... هاها... بعد توی ذهنم اومد که خیلی بامزه است و بنویسمش توی وبلاگم...  در ضمن امروز یه خواب خیلی خنده دارم دیده بودم که کلی باعث خنده ام شد ... برای یه دوستی که همون توی خوابم بود تعریف و از خنده روده بر شدیم.... ع های جالب و با حال از خنده دار ترین مدل های موی دنیا! منبع: سایت آلامتو -------------------- خنده دار" src="http://s5.picofile.com/file/8104758742/2%d8%a8%da%86%d9%87_%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87_%d8%af%d8%a7%d8%b1.jpg" alt="ع های خنده دار" width="470" height="352" /> خانم محترم! بی جهت نیست که بهشت زیر پای مادران است. مادری کمی زحمت و مراقبت می خواهد!! اگه این ع کمی چندش آور بود پیشاپیش عذر می خوام. صرفا برای خندهخوشمزه خنده دار" src="http://s1.picofile.com/file/7960034622/funny_picture3.jpg" alt="ع های خنده دار با حال" width="463" height="347" />این هم ع خنده دار کیکی که شاگرد زرنگ های کلاس به ملعم شون هدیه دادند!خوشمزه ﺩﻭ ﺗﻮﺻﯿﻪ:
١ – ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎﯼ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪ؛
ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ!
٢ – ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛
ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ!
ﺍﯾﻨﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻤﺮﻡ ﻗﻠﻨﺞ ﮐﺮﺩ ..
خنده ام می گیرد
تو به من می خندی
من به این پارگی ذهن و تنت
تو به من می خندی
من به این روز و شب تیغه زنت
پس دیوار و لب و ذکر و دعا
کف تکبیر و رب و اشک و جفا
من به من می خندم
که به اول نرسم از پس کوه
بخت من مال تو و مال تو کو..؟
خنده ام می گیرد
تو ز من مینگری بهر خدا مهر و صفا
و به خود می گویی
که چه گویم به ثمر تا نرسد دست گدا
شب تکبیر و دعا و شب قرآن خوانی ست
آن یکی از پس عرفان ،دگری ست
بحث انسان نگری دور شده از سر ما
اسب تازی نکند چوب شمار خـــر ما...! حدود 768 نفر در زاگرب مرکز کرواسی گرد هم آمدند تا بزرگترین خنده دنیا را تشکیل دهند. ع این صورت بزرگ خندان با ع های پیاپی به صورت پانوراما گرفته شده است. این افراد توانستند رکورد بزرگترین خنده زنده دنیا را در رکوردهای گینس ثبت کنند.
گفتنی است تاریخچه ابتکار استفاده از شکلک به سال 1912میلادی برمی گردد که در آن 3خط صاف مفهوم خنده را می رساندند .
ولی از سال 1953میلادی برای نخستین بار از 2 نقطه و یک نیم دایره برای نشان دادن چهره انسان و ایجاد ح های گوناگونی مانند خنده، غم ، عصبانیت و... استفاده شد. <font style=خنده انسانی" />
قصد دارم امروز شما را بخندانم برای همین منظور ع هایی از مجموعه ع خنده دار جدید و باحال 2015 را میخوام برای شما دوستان خوب بزارم. ع های طنز از سوژه های خنده دار خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/581721956.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" /> ع های جالب از سوژه های خنده دار
خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/909229706-parsnaz-ir.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" width="550" border="0" />
ع های باحال از حیوانات خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/1551700605-parsnaz-ir.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" width="550" border="0" />
ع های جالب از سوژه های خنده دار
خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/525270909-parsnaz-ir.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" width="550" border="0" /> خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/1581845969-parsnaz-ir.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" width="550" border="0" />
ع های طنز
خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/993878168-parsnaz-ir.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" width="550" border="0" />
ع های جالب روز
خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/822971299-parsnaz-ir.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" width="550" border="0" />
ع های خنده دار از پسرا
خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/114119997-parsnaz-ir.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" width="550" border="0" /> خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/381388613-parsnaz-ir.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" width="550" border="0" />
ع های بامزه
خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/2114159967-parsnaz-ir.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" width="550" border="0" />
ع های خنده دار جدید خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/1529951868-parsnaz-ir.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" width="550" border="0" />
ع های جالب روز
خنده دار" src="http://www.parsnaz.ir/images/2015/09/1982042139-parsnaz-ir.jpg" alt="ع های طنز از سوژه های خنده دار" width="550" border="0" /> منبع: پارس ناز ترول جدید , ترولهای خنده دار , ترول های خنده دار , ترول های جدید , ترول باحال , ترول ی , ترول بزرگوار , ترول بی ادبی , ترول 94 , ترول 93 , ترول مهر 93 , ترول شهریور 93 , ترول آبان 93 , ترول آذر 93 , ترول های خنده دار , ترول های بامزه , ترول های یترول جدید , ترولهای خنده دار , ترول های خنده دار , ترول های جدید , ترول باحال , ترول ی , ترول بزرگوار , ترول بی ادبی , ترول 94 , ترول 93 , ترول مهر 93 , ترول شهریور 93 , ترول آبان 93 , ترول آذر 93 , ترول های خنده دار , ترول های بامزه , ترول های ی باروج: مجموعه : گالری ع های خنده دار خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/564629253.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/531491503-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="548" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/775997283-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="300" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/1637948979-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="300" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/1764560283-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="395" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/1962530716-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="302" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/1739760228-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="318" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/187564854-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="469" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/517983557-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="497" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/1495233976-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="422" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/1940174107-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="448" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/181299088-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="435" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات خنده دار حیوانات" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/432924253-parsnaz-ir.jpg" alt="سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات" width="450" height="450" /> سری جدید ع های بامزه و خنده دار حیوانات www.barouj.

نفیسه خاتون دنبال کنید حتما دنبال میشید :) aparat.com/nafisjoon کانال نفیسه خاتون-مستربین مستربین-کلیپ طنز خنده دار دابسمش جدید ایرانی فوق العاده خنده
لینک های : کیفیت 180p کیفیت 270p کیفیت 360p می خوای بری ازپیشم دیگه عشق من بی همسفرمیری سفردلواپسم واسه تو دلواپسم واسه توعشق من برو تنها برو اما بخند این لحظه های آ و .... .... .... .... مرتضی عزیزممنون که به حرف خودت گوش کردی وباخنده رفتی..!!! بچه هاتا40ام مرتضی این نکات باس راعایت بشه: (لباس مشکی،خنده بی خنده،مطالب خنده دابه هیچ عنوان،و... چیزای دیگه که برامرده ها انجام میشه وبده)