خیال حرم

به نقل از خبرگزاریها در مورد خیال حرم : پرنده قشنگی بود و پر زد
رفیق روز تنگی بود و پر زد
خیال دلش دنبال عشقه
پی خوش آب و رنگی بود و پر زد

اگه سکه دو رو داره اسیر دست بازاره
نه عشقی داره تو کارش نه مهری داره بازارش
تو که سکه نبودی یار بودی
به ظاهر عاشق و غمخوار بودی
منو گمراه کردی وای بر من
تو هم افسونگر و مکار بودی

خیال که تو فصل بهارم
بها . رفتی و همچنان به خیال من اندری گویی که در برابر چشمم مصوری فکرم به منتهای جم نمی رسد کز هر چه در خیال من آمد نکوتری مه بر زمین نرفت و پری دیده برنداشت تا ظن برم که روی تو ماست یا پری تو خود فرشته ای نه از این گل سرشته ای گر خلق از آب و خاک تو از مشک و عنبری ما را شکایتی ز تو گر هست هم به توست کز تو به دیگران نتوان برد داوری با دوست کنج فقر ب. dm-c-dm
خیال کن روزگارم روبه راهه
dm-c-dm
خیال کن رفتیو دلم نمرده
bb-c-dm
خیال کن مهربون بودیو قلبم
dm-am
کنار تو ازت زخمی نخورده
dm-c-dm
خیال کن هیچی بین ما نبوده
dm-c-dm
خیال کن خیلی ساده داری میری
bb-c-dm
خیال کن بی خیال بی خیالم
dm-am
شاید اینجوری ارامش بگیری
dm-c-dm
گذشتی از منو ت نشستم
dm-c-dm
گذشتی از منو د. خیال کن روزگارم روبراهه ، خیال کن رفتی و دلم نمرده
خیال کن مهربون بودی و قلبم ، کنار ِ تو ازت زخمی نخورده
خیال کن هیچی بین ِ ما نبوده ، خیال کن خیلی ساده داری میری
خیال کن بی خیال ِ بی خیالم ، شاید اینجوری آرامش بگیری
گذشتی از من و ت نشستم ، گذشتی از من و دیدی که خستم
تو یادت رفته که توی ِ چه حالی ، کنارت بودم و زخمات و ب. معنی وفا را که می جویند تمام رنگ ها همان رنگ های ذهن است، نیازردن، بد خیال ن ، در عالم خیال و نظر یک نشان داشتن و حتا بیشترش یادها را چون واقع عزیز داشتن. حالا از دوری است یا خاطره ناخوش یا نمی دانم هر چیز دیگر که از پس بعضی حرف ها آدم حس می کند که خار در چشم و استخوان در گلویش مانده است. زیستن در محیط حرفه ای نیازمند اخلاق حرفه ای است. هر. در هوس خیال او، همچو خیال گشته ام... خیال کن روزگارم رو به راهه خیال کن رفتی و دلم نمرده خیال کن مهربون بودی و قلبم کنار تو ازت زخمی نخورده خیال کن هیچی بین ما نبوده خیال کن خیلی ساده داری میری خیال کن بیخیالِ بیخیالم، شاید اینجوری آرامش بگیری گذشتی از منو ت نشستم، گذشتی از منو دیدی ک خستم تو یادت رفته ک توی چ حـــــالی، کنارت بودم و زخماتو بستم خیال کن ک سرم گرمه عزیزم . once upon a december - love story
once upon a december - love story گاها حس میکنم دوستم داشتى ، در تمام مسیرِ دگرگونى هاىِ منْ ، منْ پشت به این خیال باطل بستم که شاید دوستم داشتى و از بى خبرىِ من ، تو بودى گاها چشمهایم را با پشت دست مالیدم ، بارها پشت به تو پلک زدم و چشم بستم و چشم باز و چشم بستمبار ها خواستم به پشت سر نگاه کنم که شاید تو دوستم داشتىنگاه ن ، نگاه. در خاطراتم نه چندان دور خدا بود ولی از من دور
جوانی بودم شاد و خنده رو زنده بودم من بخواست او
بخ دم خواب دیدم چو روز توی خواب دل گرفت چو روز
خو د دیدم اما رویا بود زندگی در ان برام پیدا بود
توی خواب دیدم من گندم زاری میدویدم من به سوی یاری
دختری دیدم موی طلایی اشنا بود برایم انگار چند سالی
نزدیک شدم من اومد تو اغوش حس خو. امروز خواهر کوچکم کارتون آنشرلی با موهای قرمز را می دید! یک لحظه با خودم تصور ! تصوری زیبا بود! دلم می خواهد آنشرلی باشم....تصور کنم....با خیالاتم زندگی کنم.....با خیال با تو بودن.....خیال کنم هستی در کنارم.....! حالا که نیستی امپراطورم میخواهم تصور کنم،هستی....همین نزدیک ها....کنار من! آری امپراطورم کنارم است.......میخواهم همانند آنه باشم با خود بگویم: اشکالی ندارد........تصور میکنم! خیال بودن در کنار امپراطور! تو بی خیال و همه در خیال تو...
تو بی صدا و همه, قیل و قال تو...

شهرام_شریف_پیران
«مرا خیال تو بی خیال عالم کرد»
و من به زیر بی خیالی ات کمر خم کرد چه روزها که گوشه ی خلوتش ، تنها
حوّای تو ، هوای ِ توی ِ آدم کرد مگر نه که چیدن ِ سیب گناه هردومان می بود
چه شد که خدای تو فقط مرا متهم کرد؟! .
تو در بهشت و تبعید سزای من شد
خدای من ،مرا روانه ی زمین ِ جهنم کرد تو ، حوریان و پشت ِ
من و پیک غمی که دوباره مس.
بی خیال تمام هیاهوی اطراف

بر ساحل زندگی قدم می زنم

بی خیال فکر تو

دنیای خود را نقاشی می کنم

بی خیال تمام آنچه باید باشد

نگین عشق را بر انگشت خود می آویزم

بی خیال همه رفت ها

به داشته های خود دل می بندم

اما

بگذار قدم بزنم...

قدم هایی سرشار از احساس بر ساحل زندگی

این روز. حالم بده ... مث آسمون ابری که نمیباره ... ریز گرد هم آمده و مهمون ن ش شده ... خیال ... آره خیال تو ... باید بیاید و پا بگذارد روی همه واقعیت ها ... رفتنت هرگز باورم نشد ... با خیال تو گر بسر بردن هست گناه ... با خبر باش... که من غرق گناهم ... گرفتی عرق گناه.... یکشنبه 12 دی 95 ساعت 17:16 -------------------------------------------------------------------------------- بسم الله الرّحمن الرّحیم قوه خیال شأنی از شئون نفس آدمی است و رابطی است بین عالم جسم و عالم عقل. صورتهای خیالی برخی از احکام ماده را دارند و در عین حال از بعضی دیگر، پاک ومبرا می باشند، و به تعبیر فیلسوفان مسلمان، خیال دارای تجرد برزخی است: برزخ در لغت حائل و واسطه میان دو چیز است و عبارت ا. من که نفهمیدم برا اینکه هیچ وقت فرصت ندادن حرفمو بزنم برا اینکه راس میگم دیگه حوصله راس گفتنم ندارم تصیم گرفتم بی خیال همه چیز بشم بی خیال فکر بی خیال زندگی بی خیال گشنگی ... بی خیال بی خیال بی خیال خیال خیال خیال درست امروز حالم گرفتس ولی میگم ای خدا کاری بندهات بخنده چونکه امروز با ادمای بر خورد که بوی از انسانیت نبردن و سعی دارن برا کنترل خودشون از کلمات تلخ استفاده کنن برا نگه داشتن خودشون دس به هر کاری میزنن دور از اینکه با خود و با دیگران صادق باشن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من که نفهمیدم برا اینکه هیچ وقت فرصت ندادن حرفمو بزنم برا اینکه راس میگم دیگه حوصله راس گفتنم ندارم تصیم گرفتم بی خیال همه چیز بشم بی خیال فکر بی خیال زندگی بی خیال گشنگی ... بی خیال بی خیال بی خیال خیال خیال خیال درست امروز حالم گرفتس ولی میگم ای خدا کاری بندهات بخنده چونکه امروز با ادمای بر خورد که بوی از انسانیت نبردن و سعی دارن برا کنترل خودشون از کلمات تلخ استفاده کنن برا نگه داشتن خودشون دس به هر کاری میزنن دور از اینکه با خود و با دیگران صادق باشن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بی خیال نداشته هایت، بی خیال دلتنگی هایت بی خیال هر چه که خی را نا آرام می کند. به من بگو ببینم، امروز نفس کشیده ای؟! آری؟! پس خوشا به ح ! عمیق نفس بکش. عمیق عشق را، زندگی را، بودن را لمس کن و بلند بگو خدایا شکرت که مرا جان بخشیدی... بی توام شب گور است در خیال ور بی تو بامداد کنم روز م است گیسوت عنبرینهٔ گردن تمام بود معشوق خوبروی چه محتاج زیور است سعدی خیال بیهده بستی امید وصل هجرت بکشت و وصل هنوزت مصور است زنهار از این امید درازت که در دل است هیهات از این خیال مح که در سر است بی خیال این همه قانون ... بی خیال این همه ترس ...
بی خیال دنیا با این همه قانونگذار بی قانون و بیخیال این همه محتسب بی حساب!!
بی خیال این همه رسولان بی معجزه و معجزات بی رسول!!
من ... من عاشق آزاد نوازش و سیب از قفس بی ت و ترسم ،
حتی اگر به جرم خوردن سیب به زندگی تبعید شوم ....
دستهایت را به من بده ...
به جهنم که مرا به جهنم میبرند. بی خیال تمام هیاهوی اطراف

بر ساحل زندگی قدم می زنم

بی خیال فکر تو

دنیای خود را نقاشی می کنم

بی خیال تمام آنچه باید باشد

نگین عشق را بر انگشت خود می آویزم

بی خیال همه رفت ها

به داشته های خود دل می بندم

اما

بگذار قدم بزنم.. های آرزوهای بر مرکب بادنشسته!

های امیدهای زیر آوار ج مانده!

دستهایم از تجسم خیال فشردن دستهایی دور

چشمهایم از تجسم خیال هر جا دیدنش خسته ,

خسته ام از تجسم این زندگی خیالی

دل زده ام از این همه دوست داشتن تکراری

دل زده ام از ۲۰ سال زندگی با خیالی که سایه نداشت ؛
از این همه قهر و آشتی خیالی ، از این زندگی پر هیاهو. آیت الله جوادی آملی در دیدار عوامل سریال موسی کلیم الله گفت: به برکت انقلاب ی، سینما معقول شده و محدوده آن از دور بین حس و خیال، به انتقال از عقل به خیال و از خیال به حس گسترش یافته است. ای هرآنکه چون من دلت تنگ آمده دلتنگی های تو دلتنگم می کند و قصه های پروازت قفس را بر من تنگ تر. ک شان می خواهم تا گسترش پرواز ذهنم را در خود جای دهد که مرا در این کره کوچک خاکی بند و زنجیر سرنوشت پایبند کرده است. کاش می توانستم ستاره ای شوم در آسمان لا یتناهی. کاش می توانستم روح را برای ساعاتی هم که شده از قالب جان رهایی بخشم وارد خیال بی. بدان که اول شرط از برای مجاهد که میتواند منشا غلبه بر و جنودش شود,حفظ پرنده خیال است.چون که این خیال مرغی است بس پرواز کن که در هر آنی خود را به شاخی می آویزد و این باعث بسیاری از بدبختی هاست.و خیال یکی از دستاویزهای است که انسان را به واسطه آن بیچاره کرده به شقاوت دعوت میکند.انسان مجاهد که در صدد اصلاح خود برآمده و میخواهد باطن را صفا. «جنی» ۱۱ ساله، دخترکی خیال باف است و تنها ی که به داستان سرایی های او گوش می داد «سندر بلک» پیر بود که در جوانی ناخدای کشتی بوده. باران کج بار پاییزیست.میزند شلاق خود بر دامن این دشت.من اینجا پشت درهای نمادینیپشت چارچوبی خیال انگیز خیالاتی به سر دارمخیالی چون خیال صبح فروردین خیال ماهی قرمزولی اینجا میان دشت بی رحمی فرو میریزد هر برگی ز عمر باطل و خاموش روزگارم. ولی اینجا همه صبحش پر است از خشم و رسوایی و دلتنگی....من اینجا پشت غمهای فرو خوردهداشته ام خلوت خیس. am...........................e7...................e............................dm..............am خیال نکن نباشی ، بدون تو می میرم گفته بودم عاشقم ، حرفمو پس می گیرم am.......................e7.........................e...........................dm..............am خیال نکن نمونی ، کارم دیگه تمومه لیلی فقط تو قصه است ، جنون دیگه کدومه am.....................g............................am.................g.....................am کی میگه تو نباشی ، ستاره بی فروغ ب. همین پنجره ی بازاست که خیابان رابه تو می آورد.همین حرف های بی دلیل.همین درهایی که بسته می شوند.همین رهاشدگی.تابلوهایی که سال هاست بر دیوار است.تمنایی که بر زبان نمی آید .چیزهایی که گم شده اند یا مانده اند در جاهای امنی و یادت رفته است کجاست این جای امن.همه اش روزهایی است که نیامده اند یا نیاورده ام.بی خیال حرف ها و چشم ها و قول های گفته. مــن غلام قمــرم ، غیـــر قمـــر هیــــچ مگو پیش مـــن جــز سخن شمع و شکــر هیچ مگو سخن رنج مگو ،جز سخن گنج مگو ور از این بی خبری رنج مبر ، هیچ مگو دوش دیوانه شدم ، عشق مرا دید و بگفت آمـــدم ، نعـــره مــزن ، جامه مـــدر ،هیچ مگو گفتــم :ای عشق مــن از چیز دگــر می ترســم گــفت : آن چیـــز دگـــر نیست دگـر ، هیچ مگو من به گــوش تـــو س. خیال نکنید که اگر آقای رفت و اصولگرایان آمدند موفق می شوند. بعضی ها خیال نکنند که اگر ایران رفت آنها سر کار می آیند. خیال د یک دسته زیادى که معناى عرفان عبارت از این است که انسان یک محلى پیدا بشود و یک ذکرى بگوید و یک سرى حرکت بدهد و یک ى د و اینها، این معنى عرفان است. مرتبه اعلاى عرفان را على علیه السلام داشته است وهیچ این چیزها نبوده در کار. خیال می د که ى که عارف است باید دیگر بکلى کناره گیرد از همه چیز و برود کنار بنشیند و یک قدرى ذکر بگوید و یک قدرى تغنى بشود و یک قدرى چه د و دکان دارى. المؤمنین در عین حالى که اعرف خلق الله بعد از رسول الله در این امت، اعرف خلق الله به حق تعالى بود معذلک نرفت کناربنشیند و هیچ کارى به هیچى نداشته باشد، هیچ وقت هم حلقه ذکر نداشت، مشغول بود به کارهایش، ولى آن هم بود یا خیال میشود که ى که اهل سلوک است، اهل سلوک باید به مردم دیگر کار نداشته باشد، در شهر هرچه میخواهد بگذرد، من اهل سلوکم، بروم و یک گوش های بنشینم و ورد بگویم و سلوک به قول خودش پیدا کنداین سلوک در انبیاء زیادتر از دیگران بوده است در اولیاء زیادتر از دیگران بوده است لکن نرفتند در خانه شان بنشینند و بگویند ما اهل سلویکم ( روح عرفانی روح الله / ) باسمه تعالی

برداشتهایی از آیات قرآن

خیال و واقعیت ها

اکثر انسان ها زندگی خود را با خیال و توهم می گذرانند. شیدن تنها وسیله ای است که ما را به واقعیت ها نزدیک می کند.دوستی و دشمنی ما با افراد بر اساس خیال است.فکر و خیال می کنیم که فردی خوب یا بد است.لذا بر آن اساس تصمیم می گیریم.خیال و واقعیت همانند گفتن و عمل است، آنچه می . هادی آفریده، کارگردان «پردیس های خیال» از ویژگی این اثر که به باغ های قدیمی ایرانی می پردازد،…
بی خیال تمام هیاهوی اطراف

بر ساحل زندگی قدم می زنم

بی خیال فکر تو

دنیای خود را نقاشی می کنم

بی خیال تمام آنچه باید باشد

نگین عشق را بر انگشت خود می آویزم

بی خیال همه رفت ها

به داشته های خود دل می بندم

اما

بگذار قدم بزنم...

قدم هایی سرشار از احساس بر ساحل زندگی

این روز.
اصلا تا فکر و خیال تو هست

مگر دیوانه ام...

که بخوابم !!!  آهنگ جدید سامان جلیلی خیال رایگان آهنگ خیال سامان جلیلی با کیفیت ۳۲۰ متن آهنگ ” خیال ”
شده شبیه تو تمام بی یم می خوام که یادت بیاد
به سمت من اگه دلت قدم نزد بذار خی بیاد
نگاه خیس من به یاد تو هنوز یه ابر بارونیه
این بغض لعنتی تو خاطرات من یه عمر زندونیه
برای من ی شبیه تو نبود تو خلوتم با منی
با جای خالیه همیشه بودنت دوباره زخم میزنی
بدون تو همیشه این سکوت و بی ی شده تمام لحظه های من
نبودی و خیال تو تمام خاطرات تو نوشته شد به پای من
نبودی و خیال تو تمام خاطرات تو نوشته شد به پای من
به پای من…
بدون تو همیشه این سکوت و بی ی شده تمام لحظه های من
نبودی و خیال تو تمام خاطرات تو نوشته شد به پای من
نبودی و خیال تو تمام خاطرات تو نوشته شد به پای من
شده شبیه تو تمام بی یم می خوام که یادت بیاد
به سمت من اگه دلت قدم نزد بذار خی بیاد
هوای گریه هام بدون تو پر از هوای پاییزیه
بدون تو اگه بیوفتم از نفس بهای ناچیزیه
تمام زندگیم شبیه شعله ی اسیر خا تره
چه فرقی می کنه بذار که از سرم خیال تو بگذره
بدون تو همیشه این سکوت و بی ی شده تمام لحظه های من
نبودی و خیال تو تمام خاطرات تو نوشته شد به پای من
نبودی و خیال تو تمام خاطرات تو نوشته شد به پای من آهنگ جدید سامان جلیلی خیال - رایگان با کیفیت 320 پخش آنلاین آهنگ جدید سامان جلیلی خیال محمدمهدی عسگ ور ساز بر این باور است که یک مدیر برای مدیریت امور باید بر اساس واقعیت ها عمل کند و نباید خیال پردازانه امور را پیش ببرد. کی گفته خیال خیس نمیشه؟خیال من خیس تمام خاطرات باتوبودنه.همیشه خیس خیسهحتی وقتی لبخند روی لبهام دام خی مرادورمیکند از ساحل پرتلاطم احساسم؟خیال من همیشه خیس استحتی وقتی چشمه ی اشک هایم خشک میشودخیال خیس من حکایتیست غریبحکایت روزهایی که انتها نداشتمثل الانحتی حالاهم موج میزنند و جاری میشوند در تمام وجودمحکایت دلم عجب حکایتستبرا. دلم برات تنگ شده وبلاگ عزیزم امشب دلم گرفته.... باز هم خاطرات... باز هم سوال... باز هم هزاران چرا... هزار هزار اما و اگر و بارها مرور.... که واقعا چی شد که نشد؟ واقعیت چی بود؟ خیال بود یا نبود..... تو خیلی سال ه با منی... خیلی سال ه میدونی.... چرا رها نمیشم از فکر .....فکر تکراری. ... رها نمیشم از خیال بی پایه... هه... خیال مگه پایه و اساس هم داره. .. سال ها.
بذار خیال کنم هنوز
ترانه هامو میشنوی
هنوز هوامو داری و
هنوز صدامو میشنوی
هنوز صدامو میشنوی

بذار خیال کنم هنوز
یه لحظه از نیازتم
اگه تموم قصه مون
هنوز ترانه سازتم
هنوز ترانه سازتم

بذار خیال کنم هنوز
پر از تب و ت
روزا به فکر دیدنم
شبا پر از خو
شبا پر از خو

بذار خیال کنم. خیال پردازی نشانه ای از هوش بالای افراد است
اغلب اوقات مردم از رؤیا و خیال‌پردازی، به‌عنوان یک ویژگی نامطلوب یاد می‌کنند. ولی نتیجه‌ی مطالعات علمی جدید نشان می‌دهد این خصوصیت، زیاد منفی نیست.
هادی آفریده، کارگردان «پردیس های خیال» از ویژگی این اثر که به باغ های قدیمی ایرانی می پردازد،… تنها یک خیال بود. میشود همه عمر با یک خیال زندگی کرد؟ خیالی که در زمان کمرنگ شد. دیگر حتی خیال هم نیست. چیزی از ما نمانده. هر روز بیشتر در واقعیت حقیر فرو میروم. واقعیت پست تکه تکه جایگزین رویای زلال میشود. این تکه ای کلیدیست. گمان میکنم که دیگر بازگشتی نیست. من، باید چه کنم؟ مرا دفن خواهی کرد. این لاشه را به من خواهی سپرد. و من برای همیش. سال ها بعد من با خیال راحت به همه چیز عادت کرده ام تمام آن رویاهای آبی رنگ و جسور جایشان را به الگوهای خیاطی و طرح های جدید دلبری داده اند سال ها بعد من هم مانند تمام هم سن و سال هایم مانند تمام دخترکان خیال پرداز شانزده ساله قهرمان دل ربای کودکی هایم را فقط در ها می بینم سال ها بعد هیچ چیز آن طور نمی شود که فکرش را می هیچ نقطه از مختصات. منو درگیر خودت کن تا جهانم زیرو رو شه
تا سکوت هرشب من با هجومت روبرو شه

بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو می رم
منو درگیر خودت کن تا که آرامش بگیرم

با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه
هر شب حافظه ی من پر تصویر تو می شه

با من غریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من بر ندار من مات تصویر توام

با من قریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من بر ندار من مات تصویر توام من مات تصویر توام

تو همین جایی همیشه با تو شب شکل یه رویاست
آ ین نقطه ی دنیا تو جهان من همین جاست

تو همین جایی و هر روز من به تنهاییم دچارم
منو نزدیک خودم کن تا تو رو یادم بیارم

با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه
هر شب حافظه ی من پر تصویر تو می شه

با من غریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من بر ندار من مات تصویر توام

با من غریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من بر ندار من مات تصویر توام من مات تصویر توام شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید. شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید. شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید. شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.