دبستان دخترانه شهید فلاح زاده

به نقل از خبرگزاریها در مورد دبستان دخترانه شهید فلاح زاده : توبا آزموده (طوبا، طوبی) (۱۲۵۷-۱۳۱۵) مؤسس دبستان و نیز نخستین دبیرستان دخترانه در تهران، از پیشگامان ن در ایران بود.[۱] توبا در ۱۲۵۷ در خانواده ای از طبقه متوسط با پدری باسواد و ی در تهران زاده شد. در خانه نزد آموزگاران سرخانه (و نیز بعد از ازدواج) فارسی و فرانسه و عربی آموخت. در ۱۴ سالگی به ازدواج مردی نظامی درآمد اما زود جدا شدند. طوبا پس از ج چند سال درس خواند و به آموختن علوم مختلف مشغول شد.[۱][۲] او دبستان را در ۱۲۸۶[۳] در تهران با مشقات فراوان و مخالفت های بسیار تأسیس کرد. طوبا آزموده این مدرسه را با پشتکار و مبارزه حفظ کرد و در سال ۱۳۰۷ نخستین دبیرستان دخترانه تهران را نیز تأسیس نمود.[۱] طوبی آزموده در سال ۱۳۱۵ در سن ۶۰ سالگی درگذشت.[۱]
در این مقاله مدارس تی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 12 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 12 تهران است آدرسو شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس  تی ابت ( دبستان )دخترانه منطقه 12 تهران از اوا بهار آغاز .


در این مقاله مدارس تی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 17 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 17 تهران است آدرس و شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس تی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 17 تهران از اوا ب.


در این مقاله مدارس تی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 10 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 10 تهران است آدرسو شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس  تی ابت ( دبستان )دخترانه منطقه 10 تهران از اوا بهار.


در این مقاله مدارس تی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 9 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 9 تهران است آدرس وشماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس  تی ابت ( دبستان )دخترانه منطقه 9 تهران از اوا بهار آ.


در این مقاله مدارس تی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 18 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 18 تهران است آدرس و شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس تی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 18 تهران از اوا ب.


در این مقاله مدارس تی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 14 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 14 تهران است آدرسو شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس  تی ابت ( دبستان )دخترانه منطقه 14 تهران از اوا بهار.


در این مقاله مدارس تی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 15 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 15 تهران است آدرسو شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس  تی ابت ( دبستان )دخترانه منطقه 15 تهران از اوا بهار.
در این مقاله مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 4 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 4 تهران است آدرس وشماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان )دخترانه منطقه 4 تهران ا.


در این مقاله مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 14 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 14 تهران است آدرسو شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 14.


در این مقاله مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 2 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 2 تهران است آدرس وشماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان )دخترانه منطقه 2 تهرا.


در این مقاله مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 11 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 11 تهران است آدرسو شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 11.


در این مقاله مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 18 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 18 تهران است آدرسو شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 18.در این مقاله مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 1 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 1 تهران است آدرس وشماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان )دخترانه منطقه 1 ته.در این مقاله مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان ) دخترانه منطقه 16 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس ابت ( دبستان ) دخترانه در نواحی مختلف منطقه 16 تهران است آدرسو شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس غیرانتفاعی ابت ( دبستان ) دخترانه منطق. رمان شیطنت های دخترانه رمان شیطنت های دخترانه رمان شیطنت های دخترانه رمان شیطنت های دخترانه رمان شیطنت های دخترانه رمان شیطنت های دخترانه ادامه مطلب باتشکرازهمه همکاران ودانش آموزان شرکت کننده در مسابقه نقاشی (خدامن راومن خدا رادوست دارم) آثار برگزیده به شرح زیر اعلام می گردد. مقطع ابت : الهه شاه نظری (دبستان ایران پویا) (رتبه اول) ریحانه طالبی (دبستان شهید کمایی) (رتبه اول) اهورا ابولی(دبستان سروش) (رتبه اول) آراد مومنی (دبستان سروش) (رتبه دوم) فاطمه زهرا متولی (دبستان دریا)(رتبه دو. بعد از اینکه آقای وقاری عضو محترم شورای هریس از بی خیالی کلی فلاح جان در مورد هریس و تفاوت گذاشتن فاحش بین اهر و هریس برداشت مردم شروع د به بد و بیراه گفتن و پشت فلاح جان صفحه گذاشتن!فردا همین فلاح دوباره با هزار دوز و کلک و بازی با اعتقادات مردم میاد تو صحنه انتخابات ، ما هم که کلا حساس ، دوباره فلاح جان میشه . حالا ببین کی گفتم!!!! امروز در حالی خبر از اضافه شدن کان بدون کولر به عنوان کلاس به مدرسه دبستان دخترانه بند ل جهت رفع کمبود کلاس را شنیدم که در اغاز سال تحصیلی قبل نیز ورود اولین کان باعث رنجش خاطر بسیار زیادی از سوی اولیا و مربیان این مدرسه شده بود این در حالی بود که سال قبل در گفتگویی که با مدیریت مجتمع خلیج فارس داشتم ایشان اذعان داشتند که قول مساعدی . nywlogtjxlw6j3o327pp.jpgnrw8b40xonqz55uozwgk.jpgsqs5646xsc69lgc61vn7.jpg6uohfoqf00sw7r5z92dk.jpgz9okm462r4c50u0kfduf.jpgfsti9gv9fq7jsnmrjb.jpg نوآموزان پیش دبستانی ملائک شهربندر خمیریک روز زود تر از بچه های دیگر به کلاس اول رفتند . درهفته ی بزرگداشت مقام ومنزلت معلم وبه منظور آشنایی وانس با مدرسه نو آموزان پیش دبستانی ملائک شهر بندر خمیر از دبستان پسرانه ی شاهد ودبستان دخترانه ی شاهد بندر خمیر بازدید و بادسته گل وشرینی به دیدارمعلمان ساعی وتلاشگر کلاس اول این دو مدرسه رفتند دراین دیدار دانش آموزان پسر این مرکز پیش دبستانی سر کلاس اول دبستان پسرانه ی شاهد رفتند وبا آقای ناصر شریفی معلم کلاس اول این مدرسه وباروش تدریس ایشان آشنا شدند و ایشان ازمطالبی که نوآموان در مرکز پیش دبستانی آموزش دیده اند سوالاتی مطرح فرمودند ونوآموزان همگی به خوبی به سوالها پاسخ دادند ود ایان از طرف مدیریت محترم این دبستان به عنوان یادگاری به نو آموزان جوایزی اهدا شد ونو آموزان دختر این مرکز پیش دبستانی از دبستان دخترانه ی شاهد بازدید د وبادسته گل وشرینی به دیدار معلم کلاس اول این مدرسه رفتند وبا معلم ساعی وتلاشگر کلاس اول این مدرسه سرکارخانم نرگس رمضان زاده وبا مدیرخوب وتلاشگر این مدرسه سرکار خانم سمیه شایان فر آشنا شدند وایشان از نو آموزان سوالهایی پرسیدند که نوآموزان همگی به خوبی به آنها پاسخ دادند ودر پایان از طرف مدیر محترم این دبستان به عنوان یادگاری به نو آموزان جوایزی اهدا شد .از همکاری صمیمانه ی مدیران محترم این دو آموزشگاه برادر ساعی وتلاشگر جناب اقای میلاد غیاثی وسر کارخانم سمیه شایان فر ومعلمین خوب وتلاشگر کلاس اول این دومدرسه برادر ناصر شریفی وسر کارخانم نرگس رمضان زاده کمال تقدیر وتشکر می نماییم واز خداوند منان برای همه ی این عزیزان توفیق روز افزون همراه باعزت وسربلندی درراه خدمت به نونهالان وآینده سازان میهن ی مان خواهانیم . صبح روز دوشنبه 21 فروردین ماه، ورزشکاران نوجوانان زورخانه ای با هنرنمایی مرشد حمیدرضا فلاح در حضور دانش آموزان دبستان 15 داد مهردشت در زورخانه حیدرکرار علیه السلام به ورزش پرداختند.

- ب مقام سوم در رشته نمایش و تقدیر و تشکر از خانم مریم کدخ معاون پرورشی دبستان و گروه نمایش دبستان هنگامه احمدی باقری دانش آموز پایه ی ششم، ستایش شی مقدم دانش آموز پایه ی پنجم و سحر کمالی دانش آموز پایه ی پنجم در نمایش "خانه ی بزرگ تر" - ب مقام دوم نقاشی همگانی دانش آموزان دبستان و تقدیر و تشکر از مربی نقاشی دبستان خانم نعیمه کاظم زاده - ب مقام اول خوشنویسی توسط دانش آموز درسا مساواتیان دانش آموز پایه ی پنجم و تقدیر و تشکر از ایشان - ب مقام برتر در مسابقات احکام توسط دانش آموز سحر سعادت دانش آموز پایه ی ششم و تقدیر و تشکر از ایشان با سلام و احترام ب دیپلم افتخار ریاضیات مسابقات کانگورو توسط دانش آموز عزیز پایه دوم آقای علی حسین زاده را به کلیه دانش آموزان دبستان کاوه و اولیای عزیز آن ها خصوصا خانواده محترم حسین زاده تبریک عرض می کنم و موفقیت روز افزون این دانش آموز دوست داشتنی را ار خداوند منان آروزومندم. محرم علی فرخی مدیر و موسس دبستان غیر تی کاوه برترین های رشته های نقاشی وطراحی ابت نقاشی آبرنگ دوره دوم رتبه اول: حسین رئیسی دبستان شهید نظری(پایه پنجم) رتبه دوم:علی رضا محمدی دبستان شهید نظری (پایه چهارم) طراحی با مداد دوره دوم رتبه اول :محمد امین کیانی دبستان نورهدایت رتبه دوم :مسلم داودی دبستان شهید فهمیده رتبه سوم(شهیدنظری): حسین روشنی مداد رنگ دوره دوم رتبه اول :رضا محمودی . تکلیف جلسه ی آ (فارسی تیزهوشان)دبستان دخترانه«فرهنگیان یک» روز پنجشنبه 31 فروردین ساعت 10 تا 15ـ12 چندبرگه ی تست و تمرین باقیمانده را حل می کنم. لطفاً، دفتر فارسی تیزهوشان و برگه های تمرین فارسی را که در جلسات قبلی به شما دادم را بیاورید و در خانه پاسخ ندهید همه ی پرسش ها، در کلاس پاسخ داده می شود تا اشکالات شما رفع شود. تکلیف جلسه ی شان. جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در دبستان دخترانه 13آبان زاهدان با به صدا در آمدن زنگ آب اجرا شد. همزمان باسراسر کشور صبح امروز جشن نیکوکاری در دبستان تی دخترانه خدیجه کبری برگزار شد. به مناسبت هفته جهانی نجوم رصدی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۶ در دبستان دخترانه اعلم الهدی صورت گرفت .
در این رصد که علاوه بر دانش آموزان خانواده ها نیز شرکت کرده بودند ، توضیحاتی پیرامون ماه ، مشتری و آسمان توسط کارشناسان برنامه داده شد . رصد ماه در مراسمی کلنگ دبستان سه کلاسه شهید فاروق طاهری روستای نوروز آباد و دبستان دو کلاسه جهاد روستای سرود علیا شهرستان جوانرود به زمین زده شد. آیین نکوداشت عبدالحمید چوبینه خیر مدرسه ساز در دبستان دخترانه هوشمند چوبینه برگزار شد. به نام خدا به دنبال سوالات متعدد دانش آموزان از موضوعات مربوط به مسائل تحصیلی و امتحانات بویژه تقلب درآن ،گروه دین وزندگی پاسخ جناب آقای فلاح زاده مطابق با فتاوای ی را جهت اطلاع ورعایت به آگاهی می رساند : پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir طی فراخوانی اعلام کرد به پرسش های شرعی مخاطبان که مربوط به مسائل تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب. درسفر یک روزه استاندار کرمان به شهرستان رفسنجان، دبستان پسرانه غیر تی شهید حسن احمدی (دوره دوم) ، افتتاح شد. دروازه بان باتجربه سایپا قراردادش را با این تیم تمدید می کند. در ایام مبعث اکرم (ص) نجات فلاح مدیر کل تربیت بدنی تهران طی مراسمی از عباس افشار پدر شهید به خاطر تلاش و زحمات وی که در طول9سال بعد از شهادت فرزندش برای ماندگاری نام او کشیده قدر دانی و تجلیل کرد.یاد آور می شود که نجات فلاح برادر چهار شهید (برادران نجات فلاح) می باشد. گل فرشید باقری به سایپا با سانتر امید ابراهیمی روی یک ضربه ایستگاهی به دست آمد. مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به حبس محکوم شدند. کانال ع پروفایل دخترانه تلگرام ع برای پروفایل تلگرام اینستاگرام واتساپ دخترونه. ع پروفایل , ع پروفایل دختر , ع پروفایل دخترانه ... کانال ع پروفایل دخترانه تلگرام ادامه مطلب دبستان دخترانه پوشینه بافت امروز 15 بهمن ماه 92 تعطیل است .
آموزگار پایه پنجم دبستان پوشینه بافت گفت : مدارس شهرستان بیرجند امروز 15 بهمن 92 به علت بارش برف و لغزنده بودن معابر تعطیل است.
س. بنی اسدی افزود : بنا بر اعلام اداره کل آموزش و پرورش اسان جنوبی مبنی بر تعطیلی مدارس در شیفت صبح ، دبستان دخترانه پوشینه بافت امروز 15 بهمن به علت ادامه بارش برف و یخ زدگی معابر تعطیل است.
http://www.hamgam.medu.ir/portal/images/uploads/51902601/news-38.jpg وی ادامه داد : بارش برف که از شب گذشته در بیرجند آغاز شده موجب شادی و خوشحالی مردم در این شهر پس از حدود 15 سال شده است .
وی خاطر نشان کرد : خانواده های محترم تعطیلی مدارس را از طریق صدا و سیمای مرکز خاوران پیگیر باشند و در صورتی که روزهای آینده تعطیل نباشد فرزندان خود را با پوشش مناسب زمستانی به مدرسه بفرستند . دیروز مدرسه رفتم : مدرسه هم به من رفت : زنگ اول ورزش : >>>> خو دم ! زنگ دوم فارسی >>>>> از اون معلما هس که انگار نیس ؟ از اونا داشتیم ! اسمش فلاحه ! سر کلاسم بچه ها اینجوری بودن >> فلاح ! فلاح فلاح لا الله الا الله : اینقدر داد زدن هنوز سرم درد میکنه >>> سه تا قرص خوردم ! زنگ سوم کارفناوری : >>>> معلم نیومد ! >>>>> ناظ. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با فلاح الحجرف س رست سفارت کویت در تهران دیدار و گفت وگو کرد. دوستان و همشهریان محترم اهر ووهریس همانطور که مستحضرید انتخابات اهر و هریس در مجلس دهم با ابطال ان انتخابات به میان دوره ای کشید عدم حضور اقای فلاح که فردی بومی و دارای روحیه جهای میباشد که این روحیه جهادی خود را در زمان ز له اثبات نمود . همانا شهر ما نیازمند روحیه جهادی و پرتلاش عباس فلاح میباشد ما در این وبلاگ سیع بر ان خواهیم داشت. مسابقات والیبال مدارس ابت پسرانه رودان با قهرمانی دبستان ی کربلا، نائب قهرمانی شهید آیت و سومی بحرالعوم به کار خود پایان داد. ادامه: دبستان ی کربلا فاتح جام والیبال ابت شد به مناسبت هفته وحدت، آیین جشن کتاب و کتابخوانی در دبستان دخترانه الهام شهرکرد برگزار شد. های چو در وسط و کارشناسان چای ایران در دهه 1340 در محوطه اداره کل چای شمال زنده یادان سید علی و سید اسماعیل پور- جعفر حکیمی عابد- محمود آزاد- اسماعیل فلاح خیر- فلاح چای - حاجی زاده- اخلاقی- طوافی- فرودینه- مطلبی- اعتمادی-بابایی و دیگران دبستان ۱۷ کلاسه خیرساز در قزوین به بهره برداری رسید. در پی پیگیری های مدیریت دبستان دخترانه اسماعیل نژاد، خانم پیروزی، و درخواست از آقای حاج ماشاله اکرمی (از خیرین همشهری و عضو هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور) در داد ماه 1394 عملیات اصلاح کف حیاط دبستان دخترانه اسماعیل نژاد آغاز شد که پس از اتمام پروژه طی پیگیری های انجام گرفته توسط مدیریت دبستان پسرانه اسماعیل نژاد، بهادر دوستکامی، عملیات اصلاح کف حیاط این آموزشگاه نیز که وضعیت نامناسبی داشت و موجب آسیب دیدگی دانش آموزان عزیز میشد، انجام شد.
در این کار خداپسندانه آقایان حاج ماشاله و حاج محمدرضا اکرمی بخش اصلی هزینه را متقبل شدند و آقای محم ی جمالیان نیز بخشی از هزینه را پرداخت د. با تشکر از خیرین بزرگوار همشهری که در این زمینه با کمیته دانش پژوهان و مدارس شهر همکاری می کنند. ناظر فنی پروژه یونس قانع بودند.
(خداوند به همه ی خیرین محترم همشهری پاداشی نیک همراه با سلامتی و برکت در زندگی عنایت فرماید. آمین) در ادامه گزارش تصویری از این فعالیت آمده است...
خیر محترم حاج ماشاله اکرمی - مسئولیت آب زدن به بتن و تأمین هزینه ها را ایشان متقبل شدند. از راست: نفر اول (شهید عباس بیات)، نفر دوم (شهید رحمان میرزا زاده)، نفر سوم (شهید اکبر عزیز زاده)، نفر پنجم (شهید مرتضی ملکی، نفر هفتم (شهید محمد بهشتی)، نفر هشتم (شهید سید محسن جلادتی)، نفر دهم (شهید پیام پور رزاقی)، نفر یازدهم (شهید حاج قاسم اصغری) گروه مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان فارس به همراه تنی چند از مسئولان شهرستان قیروکارزین از سه مدرسه در شهر قیر بازدید نموده و دانش آموزان را دعوت به مشارکت در طرح آرامش سازی حین بحران نمودند.
دانیال رستمی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قیروکارزین در حاشیه این برنامه در خصوص اجرای این طرح به خبرنگار ما گفت: با توجه به وقوع. رئیس کلانتری ۱۶۱ ابوذر از دستگیری احدی از اراذل و اوباش های سابقه دار منطقه فلاح خبر داد که با سلاح سرد اقدام به ت یب چند خودروی شهروندان کرده بود. آتش نشانی کوهسار یک دوره آموزشی برای ان شهر کوهسار جهت آشنایی با خاموش کننده دستی و نحوه عملکرد آنها و نیز معرفی تجهیزات خودروها و کاربرد آنها در عملیات در ایستگاه کوهسار برگزار نمود.