دوستت دارم

به نقل از خبرگزاریها در مورد دوستت دارم : ای کوچه های شهر تهران دوستت دارم با مهر و احساس فراوان دوستت دا رممن خاطراتم با تو چون پیوند خورده بیش از وطن، بیش از "گلستان" دوستت دارمضامن قدم هایش به مشهد خورده لیکن مقدوم او! بیش از اسان دوستت دارممردی درونت پاک در آلودگی هاست بیش از بیش از هوای پاک گیلان دوستت دارمزیبا ترین "گندم" به خاکت رشد کرده بیش از تمام خاک ایران دوستت دار. آزارم میدهد راهی که میروی
با این همه ولی طالم که می شوی
من دوستت دارم من دوستت دارم
سرگردان می کند رویای تو مرا
می پرسم از خودم با این همه چرا
من دوستت دارم من دوستت دارم
ای سرزمین من در دست های تو
بی سرزمین نکن این خسته را نرو
آرام می شوم در آرزوی تو
می آورد مرا این ره به سوی تو
قدری اگر مرا طاقت بیاوری<. اگر جمله ی دوستت دارم قیام علیه بندهای میان ست
اگر جمله ی دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست
اگر جمله ی دوستت دارم نشانگر اشتیاق راستین من نسبت به توست
اگر جمله ی دوستت دارم پایان همه ج هاست
اگر جمله ی دوستت دارم کلید زندان ست
پس با تمام وجود فریاد می زنم.....
دوســــتــت دارم عشق من باور کن که دوستت دارم ای تنها بهانه برای زنده بودنم

نفس کشیدنم دوستت دارم...

ای امید و آرزوی من دوستت دارم...

ای تو به زیبایى یک گل سرخ . به پاکی یک چشمه زلال

به لطافت باران بهار دوستت دارم...

ای تو فصل بهارم همیشه یارم همدم این دل امدوستت دارم

ای تو آرامش وجودم همه بود و نبودم . هستی و تارو پودمدوستت د.
دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی.♥
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی.♥
دوستت دارم چون زیباترین رویای خو .♥
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی.♥
دوستت دارم چون به یک نگاه،عشق منی.♥
دوستت دارم ای تنها بهانه برای زنده بودنم و
نفس کشیدنم دوستت دارم...

ای امید و آرزوی من دوستت دارم...

ای تو به زیبایى یک گل سرخ . به پاکی یک چشمه زلال

به لطافت باران بهار دوستت دارم...

ای تو فصل بهارم همیشه یارم همدمم دوستت دارم

ای تو آرامش وجودم همه بود و نبودم . هستی و تارو پودم دوستت دارم

ای تو عشق زندگی ام

ه. دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت /دارم دوستت دارم دوستت دارم و البته دلم برات یذره شده... هر روز یک جور دوستت دارم.
یک روز مثل ...اولین روزی که برف می آید دوستت دارم.
یک روز مثل ...پیدا پول توی جیب لباس کهنه دوستت دارم.
یک روز مثل ...پاستیل سی دوستت دارم.
یک روز مثل ...لحظه ی اجازه ی برف بازی دادنِ پدر و مادر دوستت دارم.
یک روز مثل ...دراز کشیدن زیرِ کولر آبی - هندوانه بدست - آن هم در بعد از ظهرِ تعطیل ِ تابستان دوستت دارم.
. دوستت دارم
حرف ِ کمی نیست
دنیایی ست از تعهد گل ها
در لمس ِ انگشتان ِ بهار
که آغشته از عطر ِ لبخند است !

دوستت دارم
زلال است و گوارا
مثل ِ چشمه ی ِ صداقت
که بشارت است روح ِ تشنه را
به سلامی
به روی ِ ایوان ِ اشتیاق...

دوستت دارم
بوسه ای ست
بر نفس های ِ نسیم
که با شور و عشق در آمیخته است
در نگاه ...

آری...
دوستت دارم شعر است و شور
در تجلّی ِ قاصدک های ِ محبّت
که تا ابدیت جاری ست...

تا زمانی که درکش نکردی
بر زبان مران
به ء هوس نکشان این لهجه ی ِ محبّت را
که این...
شکوه ِ مومنانه ی ِ انسان است! دوستت دارم آن چنان که صدف مرواریدش را ! یکی از زیباترین دوستت دارم هایی که تا به عمرم شنیده بودم.
مرد های متفاوت، شیوه های متفاوتی هم برای دوستت دارم گفتن دارند. یکی در چشمانت زل می زند و می گوید دوستت دارم، یکی چشم هایش را از صورتت بر نمی دارد تا نشان دهد که دوستت دارد. یکی هم وقتی که می بیند حوصله ی ظرف شستنت نیست، می رود سراغ ظرف های در سینک آشپزخانه و بی آن که ص از او درآید با کارهاش فریاد می زند که خیلی دوستت دارد. دوستت دارم ،نه اینکه هستی تو رویام دوستت دارم ، چون تویی تنها فرشته ی ارزوهایم دوستت دارم ،نه واسه اینکه در به درم دوستت دارم ،چون تو گفتی میگیری با ل و پرم تقدیم به تویی که ندارمت ... میان تمام نداشتن ها دوستت دارم... شانس دیدنت را هر روز ندارم... ولی دوستت دارم ... وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم ... ولی دوستت دارم... وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم... ولی دوستت دارم... وقت دلتنگی هایم، آغوشت را برای آرام شدن ندارم ... ولی دوستت دارم ... آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت و میان تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم ... دوستت دارم... دوستت دارمای ای از منای تمام منستاره ی پیشانی ام
دوستت دارمپهناور تر از هر گسترهدور تر از هر امتدادپاک تر از هر اعترافشدیدتر از باران مصیبت
دوستت دارمو می دانمکه رهسپاری به سویت را نمی توانماگرچه به سویت می آیم
قلب توراه مستقیم من استکه به سویش در حرکتممی آیماگرچه مرگ من و مرگ تو در این باشد
دوستت دارمتا تمام خستگی ها را. دوستت دارم پایان همه حرف های دل غمزده ام بود وقتی که کدوکانه و با حسرت در دریای چشمان زیبایش غرق بودم دست و دل و پا و فکر و وجودم میلرزید اما در تمام شرایط ب احساسم مطمئن بودم که چقدر دوستش داشتم و دارم و خواهم داشت و نفس هایم ب عشق در ام میچرخند باز هم ب او گفتم دوستت دارم
همین که ساده ای و خوب دوستت دارمپــــــــر از حیایی و محجوب دوستت دارم
میان مردم دنیا فکنده ای غوغاخدای فتنه و آشوب دوستت دارم

به قهر و اخم نمی رنجم از تو من حتّیاگر مرا بزنی چوب دوستت دارم
خلاف عادت مردم چه شاد و خوشحالماسیر گشته و مغلوب دوستت دارم
اگر قبول کنی که ، غلامتان بشومبه خون نویسم ، مکتوب دوستت دارم
ت. کافیست تورا به نام بخوانم تا ببینی لکنت، عاشقانه ترینِ لهجه هاست و چگونه لرزش لب های من دنیا را به حاشیه می بَرد دوستت دارم با تمام واژه هایی که در گلویم گیر کرده اند و تمام هجاهای غمگینی که به خاطر تو شعر می شود دوستت دارم با صدای بلند دوستت دارم با صدای آهسته دوستت دارم و خواستن تو جنینی ست در من که نه سقط می شود نه به دنیا می آید. ببخشید که ناگهان پیدایم شدببخشید که حس خوبى به تـــو دارم ؛ببخشید که بد بودم ، کم بودم ، یا دیر رسیدم ؛که انتظار زیادى از تو دارم ؛ببخشید که حتىهر چند لحظه اى کوتاهنتوانستم بگویم دوستت دارم ؛ببخش و در یک قدمىِ دوست داشتن این پا و آن پا نکن ؛دیگر نمى خواهم فعل هایم ماضى شوند ؛نمى خواهم "دوستت دارم" ، "دوستت داشتم" شود ؛در هر . آنقدر دوستت دارم
که
خودم هم نمیدانم چقدر دوستت دارم !

هر بار که می پرسی، چقدر ؟
با خودم فکر می کنم ؛

دریا چطور
حساب موجهایش را نگه دارد ؟!
.
پاییز از کجا بداند
هر بار چند برگ از دست میدهد ؟!
.
ابرها چه می دانند
چند قطره باریده اند ؟!

خورشید مگر یادش مانده
چند بار طلوع کرده است ؟!.
و من،<. هر وقت می خوای ببینی چقدر دوستت دارم
انگشتت رو بذار رو نبضت
می فهمی که دوست داشتنم تمومی نداره در صفحه ی شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم شاه دلم دوستت دارم دوستت دارم به اندازه ی
پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم
و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم . خدا جونم خیلی دوستت دارم و در این لحظه تو را دوست دارم هم چون کودکی که مادرش دوست دارد نه به خاطر این که به او چیز های زیادی داد بلکه فقط به خاطر این که او مادر است و من باز هم می گویم که دوستت دارم حیف که بی نیازی والا کتاب خلاقیت ریاضی رو به تو می دادم قسم خورده بودم روزی این کتاب رو به ی بدم که خیلی دوستش دارم دوستت دارم حتی اگر گناه, نوشتن تمام دوستت دارم های دنیا باشد. مرتکب می شوم تا عذاب این حس مرا بارور کند از شه ی قدم زدن با تو. و بعد میلاد عشق را به تجربه می نشینیم آنگونه که بهار با داستان ما آغاز شود حتی در زمستان. شکوفه میکند پیکرمان بعد از قرنها و میرساند پیام خاکمان را که عشق ن است. دوستت دارم اینگونه دوست داشتنی که ستودنیست... دوستت دارم چون تنهاترین مصراع شعرمنی

دوستت دارم چون تنها ترین فکرتنهایی منی

دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی

دوستت دارم چون زیباترین رویای خو

دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی

دوستت دارم چون به یک نگاه عشق منی

دوستت دارم چون دوستت دارم.....

برای تویی که قلبم را ش تی می نویسم :

تویی که خاطراتت تنها امید زیستن برای من است

« همچنان دوستت دارم »

می دانم که تو هیچگاه این جمله را درک نخواهی کرد

اما نمی دانم چرا؟

شاید تو هنوز وسعت عشق مرا در نیافته ای

شاید تو هنوز نمیدانی که من چگونه دوستت دارم

یادم می آید که می گفتی ساده باش

حا. چقد دوستت دارم چقد دوستت دارم  چقد دوستت دارم عزیزترینم...! تصمیمم را گرفته ام ….

از امشب…. تمام احساسی که به ” تو ” دارم را بیان می کنم…

می گویم که دوستت دارم , دلتنگتم , به آغوشت نیاز دارم !

به درک که مغرور میشوی ,

یا اینکه کمتر دوستم خواهی داشت و یا حتی ترکم می کنی و تنها می مانم !

مهم این است :

شاید فر نباشد , که عشقم را به پایت بریزم !

پس :

” دوس. ****************** خیلی وقته دلم میخواد بگم دوستت دارم،بگم دوستت دارم،بگم دوستت دارم از توی چشمای من بخون که من تو رو دارم،فقط تو رو دارم،بی تو کم میارم نبینم غم و اشک توی چشمات،نبینم داره میلرزه دستات،نبینم ترس توی نفسهات ببیـــــــــــــــــــــــــــــن دوستت دارم منم مثل تو با خودم تنهام،منم خسته از تموم دنیام،منم سخت میگذره همه شب هام ببیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دوستت دارم،ببین دوستت دارم دوس دارم،من اون چشمای قشنگ ت رو دارم واست میخونم این آهنگ تو هرچی میخواهی بگو از دل تنگ تو بیا به هم بگیم دوستت دارم ...آره دوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دااااااااااااارم... دوستت دارم با صدای بلند

دوستت دارم با صدای آهسته

دوستت دارم

و خواستن تو جنینی ست در من

که نه سقط می شود،

نه به دنیا می آید.لیلا کردبچه از خواب که بیدار میشوم دوستت دارم... صورتم را انگار تو میشویی... صبحانه ام را که میخورم دوستت دارم... آرایش که میکنم دوستت دارم.... پشت فرمان دوستت دارم... آسمان که آفت ست دوستت دارم... باران که میبارد دوستت دارم... کارم را که انجام میدهم دوستت دارم... با کارفرما با تلفن صحبت میکنم و دوستت دارم.... اعداد را در فرمولها میگذارم و دوستت دارم... نام. آزارم میدهد راهی که می روی   با این همه ولی ظالم که می شوی   من دوستت دارم من دوستت دارم   سر گردان می کند رویای تو مرا   می پرسم از خودم با این همه چرا   من دوستت دارم من دوستت دارم   ای سرزمین من در دست های تو   بی سر زمین مکن این خسته را نرو   آرام می شوم در آرزوی تو   می آورد مرا این ره به سوی تو   قدری اگر مرا طاقت . دوستت دارم پدر! ای صبورترین درخت استقامت،پدر! از کدام دیار غریب آمده بودی که این چنین باسختی های روزگار جنگیدی رفتی ! بدان که آوازه تورا درختان عالم نظاره می کنند ودوستت دارند! پدربدان که دختر پریشانت،دیگر بیش ازاین طاقت دوریت را ندارد! باما وداع مکن،همیشه دوستت دارم ای پدر! هر بار به تو فکر می کنم
یکی از دکمه هایم شل می شود
انقراض آغوشم یک نسل به تأخیر می افتد
و چیزی به نبضم اضافه می شود
که در شعرهایم نمی گنجد کافیست تو را به نام بخوانم
تا ببینی لکنت،عاشقانه ترینِ لهجه هاست
و چگونه لرزش لب های من
دنیا را به حاشیه می بَرد دوستت دارم
با تمام واژه هایی که در گلویم گیر کرده اند
و تمام . دوستت دارم بی آنکه مرا دوست داشته باشی
دوستت دارم حتی اگر به چشمان خیسم بخندی و بی خیال این باشی که دلم ش ته است... دوستت دارم حتی اگر دلت سنگ باشد ، حتی اگر هیچ احساسی بر من نداشته باشی با اینکه میدانم در دلت یک دنیا محبت است و احساست ، مثل آب پاک و زلال است... مرا باور داشته باش ، حتی برای یک لحظه هم که شده قلب مرا با تمام وجودت حس کن .. قهر می کنیم تا بفهمانیم دوستَش داریم ! گریه می کنیم تا بگوئیم دوستَش داریم ! می رویم تا بفهمد دوستَش داریم ! خیلی ها عاشقند ، اما شاید مترجمانِ خوبی نباشند ! کاش " دوستت دارم " همان دوستت دارمِ ساده بود ... مثل همیشه با ساده ترین زبان و قلبى عاشق تر از قبل میگویم،دوستت دارم نامهربان مهربانم........ تا وقتی من هستم، تو به هیچ نیاز نداری دوستت داشته باشد من عوض تمام آدمهایی که هر روز از کنارت رد می شوند، باعجله، بی آنکه حتی تو را ببینند و شاید به تو تنه هم بزنند، دوستت دارم! من جای کارگر های ساختمان نیمه کاره ی توی کوچه تان دلم برایت لک می زند... جای همه آنهایی که تو را نمی شناسند، جای همه آنهایی که تو را می بینند ، جای همه آنهایی که . اگر کلمه دوستت دارم قیام علیه بندهای میان ست اگر کلمه دوستت دارم نمایشگر عشق خ من نسبت به توست اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست اگر کلمه دوستت دارم پایان همه ج هاست اگر کلمه دوستت دارم نشانگر اشتیاق راستین من نسبت به توست اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان ست پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم دوست من آرشی اگه می گم دوستت دارم، این رو فقط برای تو بکار می برم ... اگه از عشق چیزی می گم، شک نکن که فقط دارم در مورد تو صحبت می کنم ... اگه یکی رو بخوام نازش بدم، بدون اون یه نفر غیر از تو ی نمی تونه باشه ... اگه ی رو با دقت نگاه می کنم و کوچکترین چیزاش هم برام مهمه، اون یه نفر تویی، فقط تو ... می دونی چقدر و چطوری دوستت دارم، از با تو بودن خوشحالم، و برای. هیــــــس. . .هعیی کلاهی...گل پسر...اقا پسر با شمام!!؟؟..

اگه ماله منی ،اجازتم دست منه. . .
همه چیزتم مال منه. . .
پس غم و غصه هاتم مال منه. . .
تنها جایی که بت اجازه میدم ناراحت شی ،زیر تابوت منه. . . ضربان قلبم را با خنده های تو تنظیم ،پس بخند تا زنده بمانم‬
پس فقط برام بخند
مرا صدبار از خودت برانی دوستت دارم
به زندان خیانت هم کشانی دوستت دارم
چه سود از مهر ورزیدن
چه حاصل از وفا
مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم
شاید خندت بگیره یا باور نکنی !!!!ولی دوستت دارم . . .♥♥ ولی دوستت دارم . . .♥♥ دوستت دارم مال کیست؟
آن که می گوید؟
یا آن که می شنود؟ هرگز نخواهم فهمید
لبی که می بوسد
از لبی که بوسیده می شود
چرا غمگین تر است وقتی می گویی نرو
از آن گاه که می گویی بیا
بیشتر دوستت دارم
این را هم نخواهم فهمید
نرو
از
بیا
چرا اینقدر محزون تر است.. به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه.... ....دوستت دارم ....قسم به حقیقت دنیا.... قسم به راز گل سرخ قسم به زیبایی بنفشه ها قسم به تنهایی هام دوستت دارم!!! بازم دلم تنگه برات دوباره من میشم فدات دوستت دارم عزیز من نوشتم این شعرو برات شعرای من هوائیه این دل من کرده هوات کجایی تو دلبر من چرا نمی بینم چشات بهم میگی دوستت دارم بهم میگی با اون لبات دوستت دارم عزیز من دوستت دارم قند و نبات بهم بگو دوستت دارم فدای اون قد و بالات بهم بگو عزیز من چرا نمی خوری غذات حرفی بزن چیزی بگو آروم میشم با او. باور کن که دوستت دارم... ای تنها بهانه برای زنده بودنم٬ نفس کشیدنم دوستت دارم... ای امید و آرزوی من، دنیای مندوستت دارم... ای تو به زیبایی یک گل سرخ، به پاکی یک چشمه زلال، به لطافت باران بهاردوستت دارم... ای تو فصل بهارم، همیشه یارم، همدم این دل دوستت دارم... ای تو آرامش وجودم، همه بود و نبودم، هستی و تار و پودوستت دارم... ای تو طلوع زندگی ام، ناجی لب تشنگی ام دوستت دارم... ای تو عشق زندگی ام، همیشگی ام، ماندنی امدوستت دارم... دوستت دارم و خواهم داشت٬ ای که تو لایق این دوست داشتنی... عاشقت می مانم و خواهم ماند٬ ای که تو لیلی این دل دیوانه ای... به خاطرت جانم را، زندگی ام را، فدایت می کنم، نثارت میکنم... دوستت دارم که چشمهایم را قربانی نگاهت میکنم... اگر می گویم که دوستت دارم از ته دلم می گویم، از تمام وجودم می گویم!!! باور کن دوستت دارم... گل زندگیم دوستت دارم کارت پستال درخواستی طراحان دیگر نمی لرزد دستم نمیگیرد زبانم بند نمی آید نفسم تیر نمی کشد قلبم اما چه فایده نیستی که بگویم دوستت دارم !   دوستت دارم,دوستت دارم عشقم,دوستت دارم نفسم,دوستت دارم زندگیم,دوستت دارم تمام وجودم,دوستت دارم تنهاترین تنها: دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی دوستت دارم چون زیباترین رویای خو دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی دوستت دارم چون به یک نگاه،عشق منی h❤n بیا در میان عاشقان بهترین باشیم ، ما می توانیم عاشقترین باشیم... یعنی عشق ، عشق یعنی ما ، ما یعنی یک دنیا خوشبختی! تو یعنی بهترین ، زیباترین ، عاشقترین ، لایق ترین.... تو یعنی برای من ، برای قلبم ، تا ابد و برای همیشه... تو یعنی اسیر ، یک اسیر در این قلب بی طاقت... با هم یعنی یک قصه بی پایان... من برای تو ، تو برای من ، ما برای هم ، چقدر قشنگ است این عشق .... تو گل من ، من باغبان تو ، تو دریای من ، من ساحل تو .... تو طلوع من ، من وجود تو ، تو نفس من ، من هوای تو.... تو باران من ، من س ناه تو ، تو مهتاب من ، من آسمان تو... تو اسیری در قلبم ، خیلی عزیزی برایم ، باور کنی ، باور نکنی برایت میمیرم! بیا در میان عاشقان دیوانه ترین باشیم ، ما می توانیم برترین باشیم.... تو دنیای من ، من دیوانه تو ، تو بمان تا بگویم همه زندگی ام فدای تو.... در میان عاشقان عاشقترینم ، از عشق بالاترینیم.... عشق بدون تو عشق نیست ، این زندگی بدون تو زیبا نیست.... با تو شادم ، بی تو پریشانم ، با من بمان تا همیشه لبخند عشق بر روی لبانم باشد... زیباترین لحظه زندگی ام با تو ، قشنگترین خاطره هایم در کنار تو ، زندگی ام ، عشقم ، نفسم فقط تو! اینهمه احساس عاشقانه تقدیم به تو ، این قلب کوچک و بی طاقتم فدای تو ، یک دنیا عشق و محبت برای تو ، یک کلام پرمحبت دوستت دارم عزیزم h بیا بخون آهای عاشقِ دل ش ته. بخون حال کن. سلام دوستان باز هم باید شعرهای دلِ عاشقِ منُ تحمل کنید. به خدا هر چی مینویسم حرفهای دلِ عاشقمِ. دوستت دارم رُ میگم دیگه بهت دل نمیدم خیانت کردی به عشقم ولی بدون تو رُ به هیچ نمیدم نگو دوستم نداری چون رو قلبم پا میذاری میدونی تو رُ میخام هر جا بگی باهات میام دیگه خیانت نکن بیشتر از این منُ ناراحت.
تو را به رسم خویش دوستت دارم آرام و سربزیر و فروتن چو بیدی مجنون که بادهای آوار را
تو را به رسم خویش دوستت دارم صبور و گرم و صمیمی چو خورشید صبحگاهی که نرمینه ی سحر را
تو را دوست دارم به رسم سبزینه ها به رسم دیرینه ی انتظار... به رسم خزه ای سمج که آغوش سخت سنگ را
دوستت دارم تو را به رسم نامی عشق تو را بسان خویش دوستت دارم بسان جاری رود که بیکران آبی دریا را
حمید جدیدی سلام دوستان من باز هم با متنی عاشقانِ اومدم و بازم تقدیم به عشقم دوستت دارم اینُ بدون اینُ از توی چشام بخون من فقط تو رُ میخام هر جایِ دنیا باشی باهات میام میدونی دوستت دارم دنیای منی میدونی هر چی که بشه تو مالِ منی میدونی عشقمی نکنِ بری دلمُ بشکنی باورم کن عشقم نرو دلمُ بشکن دوستت دارم به خدا قسم که تویی همه ی م من رو حرفم هستم چون به. دوستت دارم اما، نه مثل سابق.
احساس می کنم دیگر دارم عادت می کنم که تورا دوست داشته باشم.
ببخش اما، دست خودم نیست. تقصیر توست که انقدر نیامدی تا، آن شوق و اشتیاق همیشگی ام را از دست دادم.
دارم عادت می کنم به این جای خالی. به اینکه کل تابستانم را بنشینم گوشه ی اتاقم و برای زمستانت رویا ببافم.
خی راحت.
کلافم را سرانداختم، د. وقتی 15 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی.
وقتی که 20 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم، سرت رو روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی!
وقتی که 25 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم، صبحانمو آماده کردی و برام آوردی، پیشونیم رو بوسیدی . بگو دوستت دارم؛ نمیخوام بگم دوستت دارم؛ پس گمشو