زندگی

به نقل از خبرگزاریها در مورد زندگی : ک ن

وقتی با سرزنش و انتقاد زندگي می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند

وقتی با خشونت زندگي می کنند می آموزند که جنگجو باشند.

وقتی با ترس زندگي می کنند می آموزند که بُزدل باشند.

وقتی با ترحم زندگي می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند.

وقتی با تمس زندگي می کنند می آموزند که خج ی باشند.

وقتی با حس. بگونه ای زندگي کن که به هیچ آسیب نرسانی. سازنده، ملاحظه گرانه و هنرمندانه زندگي کن. با حساسیت و ظرافت زندگي کن و هیچگاه دل بسته نشو. از تمام تجارب زندگي لذت ببر. از تمام گلهای زندگي لذت ببر اما روان باش. در هیچ جایی توقف نکن osho قسمت 27 سریال شهرزاد رو دیدم، یه جایی تو دیالوگ هاش می گه مگه چقدر زنده ایم، چرا زندگي نمی کنیم و... راست است چیزی، ی رو که دوست داریم برخی وقت یا نمی تونیم داشته باشیم یا اگر بخواییم داشته باشیم براش باید خیلی هزینه بدیم ... سپیدیم به چار دیواری زندگي و جایی رو ندیدیم و همه اش داریم به این فکر می کنیم که چه خوب بود اگه ... وقت کم است غنیمت . زندگي با همه وسعت خویش محفل ت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست اضطراب وهوس دیدن و نادیدن نیست زندگي خوردن و خو دن نیست زندگي جاری شدن است زندگي کوشش و راهی شدن است از تماشاگه آغازحیات تا به جایی که خدا می داند در خیالات خودم
در زیر بارانی که نیست
می رسم با تو به خانه،
از خیابانی که نیست
می نشینی روبرویم،
خستگی در میکنی
چای می ریزم برایت،
توی فنجانی که نیست
باز میخندی و میپرسی
که ح بهتر است؟!
باز میخندم که خیلی،
گرچه میدانی که نیست
شعر می خوانم برایت،
واژه ها گل می کنند
یاس و مریم میگذارم،
توی گلدان. در خیالات خودم
در زیر بارانی که نیست
می رسم با تو به خانه،
از خیابانی که نیست
می نشینی روبرویم،
خستگی در میکنی
چای می ریزم برایت،
توی فنجانی که نیست
باز میخندی و میپرسی
که ح بهتر است؟!
باز میخندم که خیلی،
گرچه میدانی که نیست
شعر می خوانم برایت،
واژه ها گل می کنند
یاس و مریم میگذارم،
توی گلدان. هدف از آموزش مهارتهای زندگي ارتقاِء سازگاری فرد ابتدا با خودش سپس با دیگران و محیطی است که در آن زندگي می کند. این مهارتها به ما می آموزدکه در طول زندگي به ویژه در موقعیت های پر خطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم . اه مهارتهای زندگي بخشی از اه مهارتهای زندگي عبارت است از: تقویت اعتماد به نفس تقویت روحیه ی مشارکت وهمکاری رشد و تقویت . هدف از آموزش مهارتهای زندگي ارتقاِء سازگاری فرد ابتدا با خودش سپس با دیگران و محیطی است که در آن زندگي می کند. این مهارتها به ما می آموزدکه در طول زندگي به ویژه در موقعیت های پر خطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم . اه مهارتهای زندگي بخشی از اه مهارتهای زندگي عبارت است از: تقویت اعتماد به نفس تقویت روحیه ی مشارکت وهمکاری رشد و تقویت . ابن سینا معتقد است: باید دانست که قوه ها و کنش ها به وسیله یکدیگر شناخته می شوند. هر قوه ای منشا نوعی کردار (یا فعل انسانی) است و هر کنشی از یک قوه خاص سر می زند. از همینجا معلوم می شود که: جسم شما مساوی زندگي شماست و نوع جسم شکل دهنده نوع زندگي است. رفتارها بر حسب اجبار یا عادت و بخشی از سر انتخاب است. انتخاب ها نیز به باور ها و سلیقه ها بستگی دارد؛ زندگي ایمانی سبکی است که رفتارهای آن از انتخاب های دینی پدید آمده و ما می توانیم درون فرهنگِ مبتنی بر دین آن ها را دنبال نماییم . اعتقاد ما این است که همه ی حوزه های زندگي را پوشش داده و لذا است اج یک نسخه ی خوب برای یک زندگي متعالی، از . در قسمتهای آغازین کتابها یا مقالات با موضوع سبک زندگي، بخشی به نام مفهوم شناسی سبک زندگي دیده می شود که در آن تاریخچه ی پیدایش این مفهوم و تعاریف مختلفی که افراد مختلف از آن ارائه نموده اند طرح و بعضًا نقد می گردد وما نیز در مطالبی در پست های پیشین به آن اشاره کرده ایم. اما این نوع مفهوم شناسی کافی نمی باشد. مفهوم شناسی سبک زندگي در گ. زندگي کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند.

شما فرصتی برای بودن دارید. پس ت ننشینید.

بگذارید همه بدانند که شما با تمام توانایی ها و کاستی ها شا ار زندگي خودتانید.

کافی است لحظات گذشته را رها کرده و برای ثانیه های آینده زندگي کنید. چون رویاهایتان آنجاست و شما فقط و فقط یکبار فرصت زندگي دارید .
زندگي خاطره ی امدن و رفتن ماستشب آرامی بود میروم در ایوان، تا بپرسم از خودزندگي یعنی چه؟مادرم سینی چایی در دستگل لبخندی چید، هدیه اش داد به منخواهرم تکه ی نانی آورد، آمد آنجالب پاشویه نشستپدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی دادشعر زیبایی خواند، و مرا برد به آرامش زیبای یقینبا خودم می گفتم:زندگي، راز بزرگیست که در ما جاریستزندگي فاص. زندگي قدر دانستن امروز و تلاش برای باقی گذاشتن بهترین اثر در یادها
زندگي شکرگذاری حتی برای مشکلات ناخوانده
زندگي مهربانی با همه بضاعت
زندگي تنهایی و کشف خدا
زندگي سرسختی برای عبور از نا خواسته ها
زندگي ایمان به خیر پنهان در تک تک اتفاقات جهان... منبع:کتاب 50 راه برای ساده زندگي 1 . توکل به خداوند که در همه امور زندگي باید صورت گیرد و زندگي را شادمانه می کند. 2 . راضی بودن از زندگي و شرایطی که در آن قرار داریم و استفاده از آن شرایط به نحو خوب و احسن. 3 . عشق ورزیدن و عاشقانه زندگي و بخاطر عشق با مشکلات مبارزه . 4 . فروتنی و تواضع. 5 . شجاعت در زندگي و هدفمندی در زندگي. 6 . زندگي در زمان حال و دوری از خاطرات منفی. 7 . انعطاف پذیری، در مقابل مسائل و شرایط زندگي. 8 . کرامت نفس و بزرگ داشتن نفس و عدم وابستگی. 9 . داشتن جسم سالم و ورزش . 10 . اعتدال و میانه روی در زندگي و فعال و مشغول بودن. 11 . صداقت و راستی. 12 . خوشبختی خود را باور داشتن و فراموش ن در زندگي. 13 . بخشش، گذشت و اجتماعی بودن در زندگي. 14 . برنامه ریزی و نظم در زندگي، ابتکار و خلاقیت داشتن. شاد باشید سلام الان داشتم به این شعری که میگه زندگي صحنه ی یکتای هنرمندی ماست ..... واقعا همینه خودمونیم که با هنرمون با فکرمون با تلاشمون زندگي رو میسازیم زندگي خیلی پیچیده است روز به روزی که به سن ادما اضافه میشه پیچیدگیش بیشتر میشه ی مشکل حل میشه ی مشکل دیگه به اقتضای سنت بهش اضافه میشه واقعا کلافه کننده است زندگي خیلی سخته ،پر از شادی و غمه . کفشهایم را میپوشم ودر زندگي قدم میزنم،
من زنده ام وزندگي
((ارزش)) رفتن دارد
آن قدر می روم تا صدای پاشنه هایم
گوش ((ناامیدی)) را کر کند
خوب میدانم که گاه کفشها،
پاهایم را میزند، میفشرند وبه درد میآورند
اما من همچنان خواهم رفت
زیرا(( زندگي)) ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد زندگي نه ماندن است نه رسیدن
زندگي به ((سادگی)) رفتن است
به همین راحتی،
زندگي چقدر ((آسان)) است ...

سلام بر زندگي...
سلام بر سادگی ... ازتولد رنج ما آغاز شد......رنج افتادن به دام زندگي دل ب از تمام زندگيدر تو گم گشتم به نام زندگي
با تو بودن شد برایم هر نفس معنی ناب کلام زندگي
اوج خواهش های تو اما کشید
عاقبت ما را به کام زندگي نوش دارویم بمان تلخی نکن
تا ننوشم زهر جام زندگي
معنی هر دل ب مرگ بود
تو نبودی یام زندگي با تولد رنج ما آغاز شد
رنج افتادن به دا. مذاهب دنیا گریز، چیزی بسیار ضد و نقیض را به انسان آموخته اند. به انسان می گویند « از زندگي روی بگردان، زیرا زندگي ضد خداست. اگر از زندگي روی نگردانی به خدا نخواهی رسید. اگر از زندگي روی بگردانی محبوب خدا خواهی شد. » چه تناقضی! حتی یک بچه کو...چک نیز می تواند این تناقض را ببیند. خنده آور است. اگر خدا زندگي را خلق کرده است نمی تواند ضد آن باشد. زندگي را باید گرم و پر حرارت گذراند. باید مشعل زندگي را همزمان از هر دو طرف مشتعل کنند. لحظه ای کوتاه از جشن گرفتن زندگي کافیست تا تو را با طعم جاودانگی آشنا سازد و تو را به شناخت خدا برساند. زندگي شکل آشکار خدا و تجلی او و جشن گرفتن زندگي یگانه راه ستایش اوست. صداقت و راستگویی از عناصر اصلی یک زندگي ایمانی و از ویژگی های مهم یک انسان مؤمن است و دروغ مایه ی اصلی از هم پاشیدگی زندگي اجتماعی و باعث نابودی و هلاکت انسان است. دروغ به جز اثرات م ب در وجود شخص ، باعث از بین رفتن امنیت روانی جامعه می شود و تار های بی اعتمادی را در جای جای جامعه می تند ؛ بد بینی حاکم میدان زندگي می گردد و هلاکت در ابعا. جامعه ی ما به شدت نیازمند باز سازی فرهنگی است ؛ما ، مسئولان و مردم خوب این سر زمین ، هشت سال لذت زندگي با طعم ایمان راچشیده ایم و ثمرات آن را در گذر از مراحل و مقاطع حساس زندگي تجربه کرده ایم ؛ پس می توانیم از این پس آنگونه باشیم ؛ که بوده ایم .در بخش های قبلی این نوشتار به برخی از صفات رزمندگان در خلق زندگي زیبا و سرشار از امید ، اشاره . روزی پروانه خواهیم شد بگذار روزگار هر قدر میخواهد پیله کند....! زندگــی آرام اســت مثل آرامش یک خواب بلند زندگـــی شیریـــن است مثل شیرینی یک روز قشنگ زندگـــی رویایـــی است مثل رویـای ِ یکی کودک ناز زندگـــی زیبایـــی است مثل زیبایی یک غنچه ی باز زندگي تک تک این ساعت هاست زندگي چرخش این عقربه هاست زندگــی راز دل مــادرم است زندگي پینه ی دست پدر است زندگي مثل زمان در گذر است ...  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com زندگي شیرین است زندگي فرصت یک سجده به دستان خداست زندگي آب روانی ست خنک برتن چنار زندگي حس تماشای تن بید از این پنچره هاست زندگي حس سکوت است در این خانه ی دنج! زندگي تار قدیمی ست که بر گوشه ی دیوار من آویزان است زندگي قطره ی اشکی ست که در چشم شقایق جاری ست زندگي خنده ی یک کودک بازیگوش است زندگي سایش دستان لطیفی ست که دردست من امروز پراز احساس است زندگي شیرین است زندگي فاجعه نیست زندگي نیست بلا زندگي درد مداوم هم نیست زندگي شیرین است زندگي چیدن یک نسترن از باغ گل است زندگي حلقه ی خوش رنگ امید است که در دست عروسان زمین خواهد رفت! زندگي قامت شمعی ست که کوتاهی آن پر معناست زندگي خواب عمیقی ست پس از یک شب سرخ زندگي شعر سرودن به نگاه تر یک پیرزن است زندگي شیرین است زندگي رویش سبزی ست که خورشید به پا ساخته است زندگي هاله ی نوری ست که تا عرش تداوم دارد زندگي شیرین است زندگي ... زندگي رسم خوشایندی است.
زندگي بال و پری دارد با وسعت مرگ،
پرشی دارد اندازه عشق.
زندگي چیزی نیست ، که لب طاقچه عادت از یاد برود.
.......
زندگي "مجذور" آینه است.
زندگي گل به "توان" ابدیت،
زندگي "ضرب" زمین در ضربان دل ما،
زندگي "هندسه" ساده و ی ان نفسهاست.... سهراب سپهری حکیمانه مهارتهای زندگي را آن نوع از توانایی ها و مهارتهای عملی می دانند که موجب شکل گیری رفتارهای مثبت و سازگارانه در فرد می شود و برای رسیدن به موفقیت و شادکامی در زندگي روزمره ضرورت دارد . مهارتهای زندگي عبارت است از مجموعه ای از توانایی هایی که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند . مهارتهای زندگي ، بسیاری از فغالیتهای روزمره را در ابعاد فردی ، بین فردی ، خانوادگی ، گروهی و اجتماعی را شامل می شود . نمونه هایی از صفحات پاو وینت ؛ برای فایل مربوطه اینجا را کلیک کنید . حجم فایل : 5.68 مگابایت فرمت : ppsx دریفات فایل های مرتبط : برای زندگي وقت بگذارید الفبای زندگي مهارتهای دهگانه زندگي پاو وینتی از سئوالات چهار جو و تستی روانشناسی هیلگارد به همراه کلید گله هارابگذار!
ناله هارابس کن!
روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!
زندگي چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را...
فرصتی نیست که صرف گله وناله شود!
تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازکم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نیست که نیست!!
***زندگي گاه به کام . تاریخ آزمون مرحله سوم : 8/ 2 / 1394 دین و زندگي سال اول : 10 سوال تا پایان درس پانزدهم دین و زندگي سال دوم : 15 سوال تا پایان درس پانزدهم دین و زندگي سال سوم : 15 سوال تا پایان درس پانزدهم دین و زندگي سال چهارم : 15 سوال تا پایان درس نهم علی بن شعیب گوید: بر ابوالحسن رضاعلیه السلام وارد شدم. به من فرمود: ای علی! زندگي چه ی از همه بهتر است؟ گفتم: ای سرورم شما به جواب از من داناترید. فرمود: ای علی! ی که دیگری در پرتو او زندگي اش را به خوشی بگذراند. /منبع: تحف العقول- صفحه۴۷۱ 1. مقدمه در طول تاریخ برای همه انسان ها این سؤال مطرح بوده است که هدف زندگي چیست و انسان برای چه زندگي می کند و در واقع هدف انسان از زندگي و در زندگي چه باید باشد. آفریدگار این نظام هستی، جهان و انسان را به چه هدفی آفرید. هدف خلقت جهان و انسان چیست. باید توجه داشت، منظور از سؤال یاد شده این نیست که بدانیم غایت این آفرینش چیست، بلکه منظور. خلاصه از زندگي نامه اکرم (صل الله علیه و آله) زندگي حضرت محمد (ص) از صدر مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار داشته است ؛ با اینهمه ، روایات بی شمار موجود در بیشتر جزئیات همداستان نیستند و به ویژه آگاهیهای ما در باب زندگي آن بزرگوار ، پیش از بعثت ، به تفصیل شرح سیرة ایشان پس از بعثت نیست . به هر حال ، آنچه از مطالعه و بررسی زندگي وی در طول 63 . خلاصه از زندگي نامه اکرم (صل الله علیه و آله) زندگي حضرت محمد (ص) از صدر مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار داشته است ؛ با اینهمه ، روایات بی شمار موجود در بیشتر جزئیات همداستان نیستند و به ویژه آگاهیهای ما در باب زندگي آن بزرگوار ، پیش از بعثت ، به تفصیل شرح سیرة ایشان پس از بعثت نیست . به هر حال ، آنچه از مطالعه و بررسی زندگي وی در طول 63 . تا خورده است کاغذ دوران زندگي واخورده ماند بغض غزل خوان زندگي دیدی فریب داد مرا روزگار ،سهل زیبا نمود جامه ی زندگي هرچند پیر تجربه و سال و مه شوی طفلی هنوز ؛طفل دبستان زندگي از آنهمه نشاط وطرب در اوان ره چیزی نماند غیر بیابان زندگي پژمرده می شوند یکا یک نهال ها چون طفل پروریده ی دامان زندگي اول خوشست ساز خوش الحان روزگار لیکن شوی تو. دیروز:
"زندگي" چیه؟
شاید یک نامه، یک کتاب، یک لبخند...
زندگي رنگارنگ است. لباس نارنجی، جعبه ی صورتی، تن پوش زرشکی، رویای سفید، دنیای سبز، چشمان براق، لب های سرخ... .

امروز:
چشمانت را گم کرده ام.
دست هایت از دست هایم که جدا شد راه را گم . سایه ای شدم در امتداد خیابان. لب هایم را گم . حرف هایم بر زبانم خشکیده اند. واژه . واقعا به خاطر این تاخیر متاسفم البته بحث شبکه های اجتماعی تلفن همراه هم بی تاثیر نیست ولی بهر حال شروع یه دوره تازه ست امروز ------------------------------------------------------------------------- زندگي فردا نیست زندگي امروز است زندگي قصه عشق است و امید صحنه غمها نیست به چه می شی نگرانی بیجاست عشق اینجا و تو اینجا و خدا هم اینجاست پای در راه گذار راهها منتظرند تا . shakespeare said : ش پیر گفت i always feel happy, you know why?
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
because i don't expect anything from anyone,
برای اینکه از هیچ برای چیزی انتظاری ندارم، expectations always hurt .. life is short .. so love your life ..
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگي کوتاه است ..
پس به زندگي ات عشق بورز ..
be happy .. and keep smiling .. just live for yourself and ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن . دیگر آرزو و رویا دیدن را از یاد ببریم و فقط به این خاطر که در گذشته یک یا چند تا از آرزوهایمان اجابت نشدند که حتما حکمتی در اجابت نشدن آن ها بوده است ، جرات زندگي را ، لب طاقچه به فراموشی نسپاریم زندگي کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند. شما فرصتی برای بودن دارید. پس ت ننشینید. بگذارید همه بدانند که شما با تمام توان. ازدواج اگرچه بعد از بلوغ فکری و اجتماعی افراد اتفاق می افتد اما برای داشتن یک ازدواج موفق شما نیازمند یادگیری مهارت هایی هستید که با هم بودنتان را ساده تر و سازگارانه تر می کنند. این مهارت ها اگرچه جزو مهارت هایی هستند که هر ی در زندگي به آنها احتیاج دارد اما در ازدواج نقش پررنگ تری را برای شما ایفا خواهند کرد. زندگي مشترک افقی است ر. اگر بتوانم یک بار دیگر زندگي کنم
می کوشم بیشتر اشتباه کنم
نمی کوشم بی نقص باشم.راحت تر خواهم بود
سرشارتر خواهم بود از آن چه حالا هستم
در واقع، چیزهای کوچک را جدی تر می گیرم
کمتر بهداشتی خواهم زیست
بیشتر ریسک می کنم
بیشتر به سفر می روم
غروب های بیشتری را تماشا می کنم
از کوه های بیشتری صعود خواهم کرد
در رودخانه ها. منظور از «ازدواج سفید» زندگي مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا بینشان جاری شود برای زندگي زیر یک سقف می روند. البته معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگي می کنند نه همخانه، دوستانه و... منظور از «ازدواج سفید» زندگي مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا بینشان جاری شود برای زندگي زیر یک سقف می روند. البته معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگي می کنند نه همخانه، دوستانه و...
تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازکم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نیست که نیست!!

زندگي گاه به کام است و بس است؛
زندگي گاه به نام است و کم است؛
زندگي گاه به دام است و غم است؛
چه به کام و
چه به نام و
چه به دام...
زندگي معرکه همت ماست...زندگي میگذرد...

زندگي گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگي گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگي گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...
زندگي لحظه بیداری ماست زندگي میگذرد زندگي این گونه است و هر به گونه ای زندگي می کند: سهراب چنین سروده است شب آرامی بود
می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگي یعنی چه؟

مادرم سینی چایی در دست

گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من

خواهرم تکه نانی آورد ، آمد آنجا

لب پاشویه نشست

پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد

شعر زیبایی خواند ، . داشتم کتابای داداشم رو جمع می که دفهر ان رو دیدم وقتی منم که یه ذره نه خیلی کنجکاو ... یکی از موضوعاتش خیلی جذبم کرد اونم " هفت خان زندگي شما" بود حالا بگذریم از توضیحات و مقدمش هفت خان زندگي یه پسر کلاس شیشم رو بخونید ١- قبول شدن در مدرسه نمونه تی ٢- انتخاب رشته دبیرستان ٣- قبول شدن در ۴-سربازی ۵-پیدا شغل مناسب ۶- پیدا دختر مورد تایید ماد. هیچ چیز در این جهان چون آب، نرم و انعطاف پذیر نیست. با این حال برای حل آنچه سخت است، چیز دیگری یارای مقابله با آب را ندارد. نرمی بر سختی غلبه می کند و لطافت بر خشونت. همه این را می دانند ولی کمتر ی به آن عمل می کند. انسان، نرم و لطیف زاده می شود و به هنگام مرگ خشک و سخت می شود. گیاهان هنگامی که سر از خاک بیرون می آورند نرم و انعطاف پذیرند و . معمای سخت و عجیب انیشتن این تست توسط انیشتین طوری طراحی شده که 98% افراد نمیتوانند به آن پاسخ دهند زیرا به منطق بسیار قوی نیاز دارد ، پس شما نیز هوشتان را تست کنید ببینید آیا جزء 2% افراد هوشمند جهان هستید یا خیر !؟ فرضیات : 1-در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد. 2-در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگي . ارتباط یکی از نیازهای مهم ماست که بدون آن قادر به ادامه زندگي نیستیم. دنیایی را تصور کنید که در آن همه چیز داشته باشیم اما با ی ارتباط نداشته باشیم. احتمالا شما هم با ما هم عقیده اید که در چنین دنیایی ادامه زندگي ممکن نیست. ارتباط ما را قادر می سازد تا ضمن انتقال خواسته ها و نیازهای خود به دیگران, خواسته ها و نیازهای آنان را درک کنیم. بودجه بندی درس دین و زندگي در آزمون هماهنگ مرحله اول پیشرفت تحصیلی سال 94-93 دبیرستان های دوره دوم متوسطه ( نظری) تاریخ آزمون مرحله اول : 09/17 / 1393 دین و زندگي سال اول : 10 سوال تا پایان درس ششم دین و زندگي سال دوم : 15 سوال تا پایان درس ششم دین و زندگي سال سوم : 15 سوال تا پایان درس ششم دین و زندگي سال چهارم : 15 سوال تا پایان درس چهارم دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمیده که هیچ زندگي نکرده است، تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود، پریشان شد. آشفته و عصبانی نزد فرشته مرگ رفت تا روزهای بیش تری از خدا بگیرد.داد زد و بد و بیراه گفت!(فرشته سکوت کرد)آسمان و زمین را به هم ریخت!(فرشته سکوت کرد)جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد)به پرو پای . زندگي یعنی دیدن لبخند عزیزانی که دوستشان داریم. زندگي یعنی شادی های بی دلیل و خنده های از ته دل. زندگي یعنی خاطره های یواشکی که ثانیه ها لبخند را بر لبانمان جاری می سازد. زندگي یعنی صدای قهقه ک ن، یعنی دیدن طلوع هر صبح خورشید... زندگي یعنی آرامش یعنی سادگی... زندگي،یعنی چای تازه دم مادر. شب آرامی بود میروم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگي یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه ی نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند، و مرا برد به آرامش زیبای یقین با خودم می گفتم: زندگي، راز بزرگیست که در ما جاریست زندگي فاصله ی آمدن و رفتن ماست رود. امیدوارم سال 93 برای شما و خانواده ی محترمتان سالی سرشار از شادی ، سلامتی و خیر و برکت باشد. اما بدانیم: چیزی که به حساب می آید زندگي ماست نه تعداد سالهای زندگي ما ، پس طوری زندگي کنیم که « ای کاش» تکیه کلام پیری مان نشود . فریب مشابهت روز و شب ها را نخوریم . باید فرصتهای امروز را دری م زیرا دیروز گذشته و فردا هنوز نیامده است. از خداوند خی.