زندگی زیباست

به نقل از خبرگزاریها در مورد زندگی زیباست : چه زیباست بخاطر تو زیستنوبرای تو ماندن بپای تو مردن وبه عشق تو سوختن؛وچه تلخ وغم انگیز است، دور از توبودن، برای تو گریستن؛و به عشق و دنیای تو نرسیدن؛ ایکاش می دانستی بدون تو،مرگ گواراترین زندگیست؛ بدون تو وبه دور ازدستهای مهربانت،زندگی چه تلخ وناشکیباست. ایکاش می دانستی مرز خواستن کجاست،وایکاش میدیدی قلبی راکه فقط؛برای تو می تپددوست دارم تا ا ین باقیمانده ی جانم تو را عاشق کنم زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده زندگی من در نفس های بازدم تو جاری شده زندگی من در همین از تو نوشتن ها وسعت یافته نفس کشیدن من تنها با یاد اوری زنده بودن تو امکان پذیر است همین که گاه نگاه چشمان پر از عشق یا سردی تو را میبینم برایم کافی است و قانع کننده است که زندگی زیباست اگر روزی از دیار من سفر کنی با چشمانی ن نا شده از گریستن در نبودت جایقدمهایت را بر روی سنگفرش خیابان گل باران میکنم زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده شان به زیبایی رسند
آنقدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش میتوان از جان گذشت
مردن عاشق نمی میراندش...
در چراغ تازه می گیراندش
باغها را گرچه دیوارو در است
از هواشان راه با یکدیگر است
شاخه ها را از ج گر غم است
ریشه هاشان دست در دست هم است هوشنگ ابتهاج زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده شان به زیبایی رسند
آنقدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش میتوان از جان گذشت
مردن عاشق نمی میراندش...
در چراغ تازه می گیراندش
باغها را گرچه دیوارو در است
از هواشان راه با یکدیگر است
شاخه ها را از ج گر غم است
ریشه هاشان دست در دست هم است هوشنگ ابتهاج یک انسان ، چه زن ، چه مرد زیباست که تا جایی که می تونه ، زیبا قدم برداره مسیر زندگی رو ؛ در هر شرایطی که هست زیبا قدم برداشتن ، زیباست ؛ بی دلخوری مگه دست او بوده که این چنین هست؛ اوضاعی که به مراد نیست . مهم زیبا قدم برداشتن ِ یک نیلوفر ِ حتی تو دل ِ مرداب دیدار ما هرچند دورادور، زیباست !
دیگر پذیرفته م که ماه از دور زیباست

هرچند موسایت نخواهم شد ولی باز
از تو چه پنهان ! دردو دل با طور زیباست

دنیا همیشه دل به خواه ما نبوده ؛
باور بعضی گره ها کور زیباست

بس کن عزیزم طاقت باران ندارم
این چشم ها ... این چشم ها مغرور زیباست !

هرچند شب با نور سرد ماه،جور است
اما شب چشمان تو ناجور زیباست

وقتی که دریا تنگ ماهی های خسته ست
مُردن میان تارو پود تور زیباست

وقتی که غم هایم غم ِعشق تو باشد
از مهد چشمانم اگر تا گور ...زیباست !

 " رویا باقری "

زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ی ساده و ی ان نفس هاست هر کجا هستم، باشم، آسمان مال من است پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت ؟ من نمی دانم که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست. و چرا در قفس هیچ ی کر نیست. گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد. چشم ه.
جسم صد و تو، بی سر زیباست
تابش راس تو بر نیزه چو اختر زیباست
چون جگر گوشه ی تو شبه رسول الله است
گر شود فرق سرش چاک چو حیدر زیباست
شاید این طفل شود حجت حری دیگر
اوج ایثار تو در حنجر اصغر زیباست
بوسه ی مشک به دندان، و لب ساقی خشک
آنچه میدید و تو را خواند برادر زیباست
امر کردی تو به معروف "که جان باید داد"
تا نما. چه زیباست بخاطر تو زیستن و برای تو ماندن به پای تو بودن و به عشق تو سوختن و چه تلخ و غم انگیز است دور از تو بودن و برای تو گریستن ای کاش می دانستی بدون تو مرگ گواراترین زندگیست بدون تو و به دور از دستهای مهربانت زندگی چه تلخ و ناشکیباست چه زیباست بخاطر تو زیستن ثانیه ها را با تو نفس کشیدن زندگی را برای تو خواستن چه زیباست عاشقانه ها را . زندگی زیباست، مانند زمین
زندگی زیباست، مثل آسمان…
می‏توان این شعر را هر روز خواند:
«زندگی زیباست چون رنگین کمان!»
می‏توان بر آسمان‏ها تکیه زد
می‏توان روی زمین تنها نبود…
توی گوش سنگ‏ها هم می‏توان
شعر خوب دوستی‏ها را سرود…
می‏توان خو د روی سبزه‏ها
در سکوت، آواز گل‏ها را شنید…
می‏توان لبخند بر خورشید زد
حرف‏های ماه زیبا را شنید…
پائیز ِ من زیباست : برگهای زردی که بر روی سرم می ند و زیر پاهایم خش خش میکنند و برایم مثل صدای خنده است .پائیز ِ من زیباست : نسیم ِ سرد پائیزی ک نوک دماغت را قرمز میکند .پائیز من زیباست همراه با شلغم پخته ای که بویش تمام اتاق را میگیرد.پائیز من زیباست مثل تمام حس های عاشقانه پائیز ِ من مثل تمام فصلهای دیگر زیباست .همیشه باید زیبائیها را دید و زیبا بود .


زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده شان به زیبایی رسند آنقَدَر زیباست این بی بازگشت کز برایش می توان از جان گذشت مردن عاشق نمی میرانَدش در چراغ تازه می گیراندش باغ ها را گرچه دیوار و در است از هواشان راه با یکدیگر است شاخه ها را از ج گر غم است ریشه هاشان دست در دست هم است... (هوشنگ ابتهاج) گاهی آنقدر از زندگی خسته می شوم که دیگر حوصله خوردن و خو دن را ندارم ! و به خاطر افسردگی و بی حسی به زندگی تنها می مانم و خداوند هر روز زیبائی های دنیایش را به سویم روانه می کند تا من باشم و تنهایی ؛ خودم بیاموزم زندگی را !؟ و هنوز بی احساس مانده ام که این بار انسانها تک تک خوبی هایشان را که رو شنفکری بشر است برایم به نمایش می گذارند و هنوز نمی دانم ، دنیای خدا و درون انسانها چه قدر زیباست ! شاید از درون انسانها را بی دلیل دوست داشته باشم خودشان خوبی ها و زیبائی های درونشان را به سویم جذب کنند !؟ نویسنده : احسان باقری 1393/6/23 چه زیباست بخاطرتوزیستن وبرای توماندن به پای تومردن وبه عشق توسوختن؛ وچه تلخ وغم انگیزاست،دورازتوبودن،برای توگریستن؛ وبه عشق ودنیای تونرسیدن؛ایکاش میدانستی بدون تو، مرگ گواراترین زندگیست؛بدون تو وبه دورازدستهای مهربانت، زندگی چه تلخ وناشکیباست.ایکاش میدانستی مرزخواستن کجاست، وایکاش میدیدی قلبی راکه فقط؛برای تومی تپد دوست دارم تاا ین باقیمانده جانم توراعاشق کنم زندگی من درزلالی چشمان تو خلاصه شده زندگی من درنفس های بازدم توجاری شده زندگی من درهمین ازتو نوشتن هاوسعت یافته نفس کشیدن من تنهابایاداوری زنده بودن توامکانپذیراست همین که گاه نگاه چشمان پرازعشق تورامیبینم برایم کافی است و قانع کننده است که زندگی زیباست اگرروزی ازدیارمن سفرکنی باچشمانی ن ناشده ازگریستن در نبودت جای قدمهایت رابرروی سنگفرش خیابان گل باران میکنم ا*** "یک هدیه از خدا" ** در انتظارت امسال صد قاصدک رها شد// صد قلب پاک و آبی اسیر لحظه ها شد // وقتی که آمدی تو // خورشید خنده ای کرد// یک ماه و صد ستاره اظهار بندگی کرد// یک آسمان فرشته در حیرت از زمین شد// سجاده های مردم با عطر گل عجین شد// یک کوله بار خالی، پر شد ز عشق و ایمان / حرف دل مرا باز فهمید نور عرفان/ وقت سحر شدم ابر، آزاد گریه // از ناسپا. السلام علیک ایها ال الرئوف ... و سحرگاهان، عطر حریمت، جان ها را روح تازه ای می بخشد. آمده ام به حریم رحیمت ای آقای خوبان. چه زیباست که دیگر دیدگانم، چیزی به جز گنبد والای طلایی ات را نمی بینند. چه زیباست که دیگر گوش هایم چیزی به جز مناجات سحرگاهانه حریم مهربانی ها را نمی شنوند. چه زیباست که دیگر دست هایم پر است از صفای پنجره های ضریح معشوق. سلام! آقای مهربانی و لطف و کَرَم! من آمدم؛ فقیر و خسته بدرگاهت آمدم رحمی. محبت زیباست،وقتی دوطرفه باشد زیباتر است. خانه زیباست،وقتی پر از محبت باشد زیباتر است. زمان زیباست،وقتی با یادگیری باشد زیباتر است. فرزند زیباست،وقتی دانا باشد زیباتر است. دنیا زیباست،وقتی برای عبور باشد زیباتر است. دوستی زیباست،وقتی برای خدا باشد زیباتر است. علم زیباست،اگر توام با عمل باشد زیباتر است. سخن زیباست،وقتی صادقانه با. زندگی فقط در شادی هایش نیست که زیباست ،
زندگی با غمهایش هم زیباست ،
با نبودن گاه به گاه چیزهایی که می خواهی …
زندگی چون هست ، زیباست … زندگی به بودنِ عادت هایش است ،
به بودن همین دلخوری ها و گاه غصه خوردن هایش ..
به همین خواندن چند خطی غم
حتی نوشیدن دوخط چای بی وفایی ، زندگی به همین بودن است که زیباست .. نیاز نیست نفست از جای گرم بلند شود
در سرمای روزگار هم
امیدی هست که بگوید : اندکی صبر سحر نزدیک است زندگی به امید است که زیباست
به بودن نفس هایی که از خدا گرفته ای زندگی در غمهایش هم زیباست
نه فقط در شادی هایش … زندگی زیباست زندگی اگر کودکی با انتقاد زندگی کند، می آموزد که محکوم کند
اگر کودکی با عناد و دشمنی زندگی کند، می آموزد که بجنگد
اگر کودکی با ترس زندگی کند، می آموزد که بحراسد
اگر کودکی با ترحم زندگی کند، می آموزد که احساس بدبختی کند
اگر کودکی با تمس زندگی کند، می آموزد که شرمنده باشد
اگر کودکی با حسادت زندگی کند، می آموزد که حسرت چه معنا دارد
اگر کودکی با شرمندگی زندگی کند، می آموزد که احساس گناه کند
اگر کودکی با تشویق زندگی کند، می آموزد که قدر دانی داشته باشد
اگر کودکی با بردباری زندگی کند، می آموزد که صبور باشد
اگر کودکی با مقبولیت زندگی کند، می آموزد که عشق بورزد
اگر کودکی با تایید زندگی کند، می آموزد که خودش را دوست بدارد
اگر کودکی با شناخت زندگی کند، می آموزد که داشتن هدف در زندگی پر اهمییت است
اگر کودکی با تعاون زندگی کند، می آموزد که سخاوتمندی یعنی چه؟
اگر کودکی با صداقت و انصاف زندگی کند، می آموزد که حقیقت و عد کدام است
اگر کودکی با ایمنی زندگی کند، می آموزد که به خود و اطرافیانش اعتماد داشته باشد
اگر کودکی با دوستی ومهربانی زندگی کند، می آموزد که زندگی در این دنیا زیباست
اگرشما با آرامش زندگی کند، کودک شما می آموزد که بدون اضطراب زندگی کند
راستی کودک شما با چه چیز زندگی میکند فرشته جعفری سجهرود دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود
زندگی گاه به کام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و کم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛
زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد...
زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد. یغما گلرویی دلم گرفته است دلم گرفته است به ایوان می روم و انگستانم را بر پوست کشیده ی شب می کشم چراغ های رابطه تاریکند چراغ های رابطه تاریکند ی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد ی مرا به مهمانی گنجشک ها(اشی مشی)نخواهد برد پرواز را بخاطر بسپار پرنده زیباست فروغ فرخزاد زندگی زیباست بی نگرانی دنیا زیباست بی نگرانی پرنده به من کوچ اموخت هر وقت هوای رابطه سرد است باید رفت ی که رفت ماس ماندنش نکن بودنش به اندازه ی نبودنش درد دارد بگونه ای زندگی کن که به هیچ آسیب نرسانی. سازنده، ملاحظه گرانه و هنرمندانه زندگی کن. با حساسیت و ظرافت زندگی کن و هیچگاه دل بسته نشو. از تمام تجارب زندگی لذت ببر. از تمام گلهای زندگی لذت ببر اما روان باش. در هیچ جایی توقف نکن osho زندگی ارام است مثل ارامش یک خواب بلند زندگی شیرین است .مثل شیرینی یک روز قشنگ زندگی زندگی رویاست ،مثل رویای یک کودک ناز زندگی زیباست ،مثل زیبایی یک غنچه ناز زندگی راز دل مادر من ،زندگی پینه ی دست پدر است زندگی مثل زمان در گذر است زندگی اب روانی است روان می گذرد آنچه تقدیر ست همان می گذرد. سلام دوستان این روزها، یک انرژی خاصی دارم......زندگی را خیلی زیبا می بینم..... خدا رو شاکرم از این که زنده ام، نفس میکشم.... احساس میکنم خیلی به خدا نزدیکم....خدا خیلی دوستم داره..... خدا همیشه منو دوست داشته، اما من این رو درک نمی و از خدا دور بودم......... چقدر با خدا بودن زیباست!!!.......چقدر با نفس خود جنگیدن زیباست!!! خدایا شکرت که این روزا همه فکر. زندگی با همه وسعت خویش محفل ت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست اضطراب وهوس دیدن و نادیدن نیست زندگی خوردن و خو دن نیست زندگی جاری شدن است زندگی کوشش و راهی شدن است از تماشاگه آغازحیات تا به جایی که خدا می داند شاخه ها دائم عبادت میکنند
خالق خود را اطاعت میکنند

قصه ای زیباست ،مرگ و زندگی
فصلها آن را حکایت میکنند

مرگ را هر ساله از جان می ند
عاشقی ، تا بی نهایت میکنند

در پی هم فصلها در یک صف اند
نظم را گویی رعایت میکنند

فصل تابستان هوای چشمه هاست
برگها آنجا طهارت میکنند

هر زمستان شاخه ها بی برگ و با. آنچه خوب است، همیشه زیباست.. اگر حق با شماست، به خشمگین شدن نیازی نیست؛ و اگر حق با شما نیست، هیچ حقی برای عصبانی بودن ندارید! صبوری با خانواده، عشق است،صبوری با دیگران، احترام است،صبوری با خود اعتماد به نفس است و صبوری در راه خدا، ایمان است. شیدن به گذشته اندوه، و شیدن به آینده هراس می آورد؛ به حال بین تا لذت را به ارمغان آورد. در جس. امشب ستاره ها درخشان تر از هر شب دیگری بنظر می رسند،آسمان صاف و لطیف است و در این شب مهت ماه عروس آسمان شده است و زیبایی این شب رویایی را دوچندان کرده است. گویی امشب دو ماه جود دارد یک ماه در آسمان و دیگری در زمین روی این رودخانه،نور منع شده ی ماه روی آب آرام و روان این رودخانه افتاده است. صدای آرام شرشر آب همانند آهنگی لذت بخش شده است . از خیاطی پرسیدند:
زندگی یعنی چه ؟گفت :
دوختن پارگی های
روح با نخ توبه !!!!
از باغبانی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟گفت :
کاشت بذر عشق در زمین
دلها زیر نور ایمان !!!!!

از باستان شناسی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟گفت :
کاویدن جانها برای
است اج گوهر درون !!!!!
از آیینه فروشی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟گفت :در زیر بارانی که نیست
می رسم با تو به خانه،
از خیابانی که نیست
می نشینی روبرویم،
خستگی در میکنی
چای می ریزم برایت،
توی فنجانی که نیست
باز میخندی و میپرسی
که ح بهتر است؟!
باز میخندم که خیلی،
گرچه میدانی که نیست
شعر می خوانم برایت،
واژه ها گل می کنند
یاس و مریم میگذارم،
توی گلدان. در خیالات خودم
در زیر بارانی که نیست
می رسم با تو به خانه،
از خیابانی که نیست
می نشینی روبرویم،
خستگی در میکنی
چای می ریزم برایت،
توی فنجانی که نیست
باز میخندی و میپرسی
که ح بهتر است؟!
باز میخندم که خیلی،
گرچه میدانی که نیست
شعر می خوانم برایت،
واژه ها گل می کنند
یاس و مریم میگذارم،
توی گلدان.
نمیداند دل تنها میان جمع هم تنهاست
مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست
......
جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار
اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاست
...
در این فکرم که در پایان این تکرار پی در پی
اگر جایی برای مرگ باشد...زندگی زیباست


فاضل نظری هدف از آموزش مهارتهای زندگی ارتقاِء سازگاری فرد ابتدا با خودش سپس با دیگران و محیطی است که در آن زندگی می کند. این مهارتها به ما می آموزدکه در طول زندگی به ویژه در موقعیت های پر خطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم . اه مهارتهای زندگی بخشی از اه مهارتهای زندگی عبارت است از: تقویت اعتماد به نفس تقویت روحیه ی مشارکت وهمکاری رشد و تقویت . هدف از آموزش مهارتهای زندگی ارتقاِء سازگاری فرد ابتدا با خودش سپس با دیگران و محیطی است که در آن زندگی می کند. این مهارتها به ما می آموزدکه در طول زندگی به ویژه در موقعیت های پر خطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم . اه مهارتهای زندگی بخشی از اه مهارتهای زندگی عبارت است از: تقویت اعتماد به نفس تقویت روحیه ی مشارکت وهمکاری رشد و تقویت . در خیالات خودم
در زیر بارانی که نیست
می رسم با تو به خانه،
از خیابانی که نیست
می نشینی روبرویم،
خستگی در میکنی
چای می ریزم برایت،
توی فنجانی که نیست
باز میخندی و میپرسی
که ح بهتر است؟!
باز میخندم که خیلی،
گرچه میدانی که نیست
شعر می خوانم برایت،
واژه ها گل می کنند
یاس و مریم میگذارم،
توی گلدانی که نیست
چشم میدوزم به چشمت،
می شود آیا کمی
دستهایم را بگیری،
بین دستانی که نیست..؟!
وقت رفتن می شود،
با بغض می گویم نرو...
پشت پایت اشک می ریزم،
در ایوانی که نیست
می روی و
خانه لبریز از نبودت می شود
باز تنها می شوم،
با یاد مهمانی که نیست...!
بعد تو
این کار هر روز من است
باور این که نباشی،
کار آسانی که نیست...!
زندگی گاه به کام است و بس است
زندگی گاه به نام است و کم است
زندگی گاه به دام است و غم است
چه به کام و
چه به نام و
چه به دام،
زندگی معرکه همت ماست،.. زندگی میگذرد.. زندگی گاه به نان است و کفایت د
زندگی گاه به جان است و جفایت د
زندگی گاه به آن است و رهایت د
چه به نان
و چه به جان
و چه به آن،
زندگی صحنه بی ت ماست، ..
زندگی میگذرد.. بهمنی زیباست چون زیبایی جزوی از زندگی اوست، زیباست چون چشمانشزیبا میبیند، زیباست چون دل نمیشکند، زیباست چون قلبش با عشق میتپد.بهمنی سرشار از عشق و احساس استبهمنی پر از ناگفته هاییست که گاهی تا ابد ناگفته میمانند...بهمنی پر از امید و گاهی هم ناامیدی است.بهمنی غیرقابل پیشبینی است، او همتا ندارد، بی نظیر است،او سرشار از غرور است اما . ابن سینا معتقد است: باید دانست که قوه ها و کنش ها به وسیله یکدیگر شناخته می شوند. هر قوه ای منشا نوعی کردار (یا فعل انسانی) است و هر کنشی از یک قوه خاص سر می زند. از همینجا معلوم می شود که: جسم شما مساوی زندگی شماست و نوع جسم شکل دهنده نوع زندگی است. زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازه عشق
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود
زندگی جذبه دستی است که می چیند
زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است
زندگی بعد درخت است به چشم ه
زندگی تجربه شب پره در تاریکی است
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد
زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست
خبر رفتن موشک به فضا
لمس تنهایی ماه
فکر بوییدن گل در کره ای دیگر
زندگی شستن یک بشقاب است
زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است
زندگی مجذور آینه است
زندگی گل به توان ابدیت
زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما
زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست...
زندگی تر شدن پی در پی
زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است
رخت ها را
آب در یک قدمی است... سهراب سپهری همین که یاد تو با منه زیباست به عشقت نبض من میزنه زیباست نگاه کن توی آیینه جادو میشی ببین تصویر تو عین یه رویاست , ببین چه زیباست , ببین چه زیباست ؛ ... یه لحظتو به یه دنیا نمی دم اگرچه فرصتی کوتاه باشه می خوام تا وقتی که زنده م عزیزم دلم با عشق تو همراه باشه سرت رو اگه رو شونم میزاری سکوت بینمونو دوست دارم تو وقتی با منی راحت می تونم تو ه. همین که یاد تو با منه زیباست به عشقت نبض من میزنه زیباست نگاه کن توی آیینه جادو میشی ببین تصویر تو عین یه رویاست , ببین چه زیباست , ببین چه زیباست ؛ ... یه لحظتو به یه دنیا نمی دم اگرچه فرصتی کوتاه باشه می خوام تا وقتی که زنده م عزیزم دلم با عشق تو همراه باشه سرت رو اگه رو شونم میزاری سکوت بینمونو دوست دارم تو وقتی با منی راحت می تونم تو ه. چه زیباست توکل به خدا و در میان طوفان‏ها با اطمینان قلب پرواز نمودن و در عمق گرداب‏هاى خطرناک عاشقانه غوطه ‏خوردن، و در معرکه حیــات و ممات بى‏ پروا به آغــوش شــــــــــهادت رفتن و در قربان‏گاه عشق همه وجود خود را به قربانى خـــدا دادن، و از همه چیز خود گذشتن و به آزادى مطلق رسیدن خاطره ای از شفیعی کدکنی در تهران که می گفت: زن زیبـاســت ... چه آن زمان که از فرط خستگی چهره اش در هم است... چه آن زمان که خود را می آراید از پس همه خستگیهایش.. چه آن زمان که فریاد می زند بر سرت ... و تو فقط حرکت زیبای لبهایش را مبینی... چه آن زمان که کودکی جانش را به لبانش رسانده و دست بر پیشانی زده و لبخند می زند... زن زیباست... آن زمانی که خسته . زندگی میخواهم،یک دل صاف و صادق
فنجانی در یک دستم و دستی در دستان دقایق گلی میخواهم،از جنس روی ماهت
گلدانی که هر چه هست درونش از دستان زیبایت یک دل بی فروغ و عاشق و دیوانه ارزنی میرزد؟!
یا چشمان بی فروغ ادمی خسته به چند میرزد؟؟ یک من و این همه بی من شدن
یک نگاه ساده ات راستی چند میرزد؟؟؟ صدایم کن،صدایت زیباست
به راستی در . در قسمتهای آغازین کتابها یا مقالات با موضوع سبک زندگی، بخشی به نام مفهوم شناسی سبک زندگی دیده می شود که در آن تاریخچه ی پیدایش این مفهوم و تعاریف مختلفی که افراد مختلف از آن ارائه نموده اند طرح و بعضًا نقد می گردد وما نیز در مطالبی در پست های پیشین به آن اشاره کرده ایم. اما این نوع مفهوم شناسی کافی نمی باشد. مفهوم شناسی سبک زندگی در گ. و چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی
همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم… زندگی به من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز را با خدا قدم بر دارم
و فردا را به او بسپارم …
زندگی زیباست! از آدم ها بُت نسازید ………! این خیانت است ………….!
هم به خودتان ……….. هم به خودشان ………..!
خ می شوند که خ نمیدانند………!
و شما در آ می شوید سرتا پا کافرِ خدای خود ساخته …………. برای زیبا زندگی ن ،
کوتاهی عمر را بهانه نکن..
عمر کوتاه نیست…
ما کوتاهی می کنیم!!
زندگی ، لحظه به لحظه ش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه … ساده ازش نگذر
زندگی زیباست! زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند.

شما فرصتی برای بودن دارید. پس ت ننشینید.

بگذارید همه بدانند که شما با تمام توانایی ها و کاستی ها شا ار زندگی خودتانید.

کافی است لحظات گذشته را رها کرده و برای ثانیه های آینده زندگی کنید. چون رویاهایتان آنجاست و شما فقط و فقط یکبار فرصت زندگی دارید .
"داشتن هدف یک چیز است وبها دادن ورسیدن به آن چیز دیگریست" جدا از تمام حاشیه های زندگی و کارمون به پا میخیزیم برای رسیدن به هدف ،به پا میخیزیم و به عظمت شرکتمون میبالیم و مثل یک جنگجوی همیشه پیروز برای مون میجنگیم. آگاه باشید که تولدی سبز رخ داده. این تولد زیباست به زیبایی نور خدا، سرچشمه حیات است، جوشان و وشان، چه ی میتواند این تولد ر. "داشتن هدف یک چیز است وبها دادن ورسیدن به آن چیز دیگریست" جدا از تمام حاشیه های زندگی و کارمون به پا می خیزیم برای رسیدن به هدف ،به پا می خیزیم و به عظمت شرکتمون می بالیم و مثل یک جنگجوی همیشه پیروز برای مون می جنگیم. آگاه باشید که تولدی سبز رخ داده. این تولد زیباست به زیبایی نور خدا، سرچشمه حیات است، جوشان و وشان، چه ی میتواند این تولد. و برای تو ماندن… به پای تو بودن… و به عشق تو سوختن ! و چه تلخ و غم انگیز است دور از تو بودن و برای تو گریستن … ! ای کاش می دانستی بدون تو مرگ گواراترین زندگیست … ! بدون تو و به دور از دستهای مهربانت زندگی چه تلخ و ناشکیباست … ! چه زیباست بخاطر تو زیستن … ثانیه ها را با تو نفس کشیدن … زندگی را برای تو خواستن … ! چه زیباست عاشقانه ها را برا. برای یافتن مولفه های یک زندگی برتر ؛ باید اوصاف خوبان این دیار بررسی شود ؛ چه آنها که رفتند و چه آنها هستند و هنوز هم الگویی زیبا برای یک زندگی زیباترند. در این قسمت به برخی دیگر از خصوصیاتِ زندگیِ هشت ساله اشاره می شود؛ خصلت هایی که نشان داد هم عملی و کاربردی است و هم تضمین کننده ی یک زندگی موفق ، و الگویی است مناسب ؛ برای همه ی انی که.