ز له آمد و رفت و تمااام

به نقل از خبرگزاریها در مورد ز له آمد و رفت و تمااام : به مناسبت تولد جولیک جان و چالش قشنگش سالهاست پاهای مامانم درد میکنه و واریسی شده ،هر وقت میرفتم خونه به هوای اینکه من میتونم کاری م شروع میکرد که؛ پاهام درد میکنه و شبا نمیتونم راحت بخوابم و زود خسته میشم و .... منم هربار شروع می با عصبانیت که مگه هرکاری بهت گفتم کردی تا حالا ؟ مگه ویتامینایی که گفتم رو یدی ؟ مگه جوراب واریس یدی و خوب .