شاخه طوبی

به نقل از خبرگزاریها در مورد شاخه طوبی : درخت طوبی که ریشه اش در بهشت عدن درخانه ی اکرم(ص) است به قدری پر میوه وبزرگ است که درتمام خانه های بهشتیان شاخه ای از آن رفته وهر هرمیوه ای بخواهد ازآن درخت بدست می آورد. ماهای بهشت بسیار شیرین ونرم درشت وبی دانه است وقتی بهشتیان به میوه ای میل پیدا می کنند بدون آنکه به زحمت بیافتند و همان گونه که تکیه داده اند به دهان آنها گذاشته می ش. یک روز گرم شاخه ای مغرورانه و با تمام قدرت خودش را تکاند. به دنبال ان برگهای ضعیف جدا شدند و آرام بر روی زمین افتادند. شاخه چندین بار این کار را با غرور خاصی تکرار کرد، تا این که تمام برگها جدا شدند شاخه از کارش بسیار لذت می برد. برگی سبز و درشت و زیبا به انتهای شاخه محکم چسبید ه بود و همچنان از افتادن مقاومت می کرد.
در این حین باغبان . تعداد شاخه موی نوزاد در هنگام تولد متناسب با رنگ موی او تغییر می کند و به طور میانگین هر نوزاد هنگام تولد حدود ۱۰۰ هزار شاخه مو را روی سر خود جا داده است. ما می چیدم از بلندای سرو!
بر تن تو اما شط عرق جاری
دل من چرا شاخه ی لرزانی؟!
حرص پ از هر شاخه ات به شاخه ی دیگر
بیم از باغبان برخاسته از خواب رخوت ناک!
در میان سه جفت چشم هم می توان سیب را قاپید!
تجربه ی شیرین هم داستانی نیمه ی باغبان و
شعر نوشی از سیال جاری احساس دوست
پیله بستن دوباره ی پروانه
شوق پرواز حتی برای. تو را از شاخه می‌چینم که برایم گنجشک باشی، این ‌روزهای سکوت و وحشت را پُر از آوازِ رفتن کنی.   تو را از شاخه می‌چینم که برایم خورشید باشی، این نگاه‌های سرد و خالی را پُر از گرمای دوست داشتن کنی.   تو را از شاخه می‌چینم در دلم می‌کارم: گنجشکی که همیشه می‌خواند. خورشیدی که همیشه می‌تابد.   "رضا کاظمی" مردم ارومیه در مجلس شورای ی از توقیف رو مه شاخه سبز خبر داد و گفت : دستور بازداشت مدیر مسئول این رو مه صادر شده است. هر شاخه تیرآهن 27، در بازار با قیمت یک میلیون و 282 هزار تومان به فروش می رسد. مرد پا تانی که به علت فقر از 25 سال پیش به خوردن شاخه و برگ درختان روی آورده است، اکنون با وجود برطرف شدن نیاز مالی نمی تواند این عادت خود را ترک کند. هر شاخه تیرآهن 12 در بازار با قیمت 244 هزار تومان به فروش می رسد. هر شاخه تیرآهن 12 با قیمت 254 هزار تومان به فروش می رسد. مدیر کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه صحبت هایش برای قهرمانی پرسپولیس حرف کارشناسی بوده است، گفت: از این شاخه به آن شاخه رفتن کارلوس کی روش جمع کار را سخت کرده است. شاخه کاردانش در مقطع تحصیلی متوسطه آموزش و پرورش شامل سه زمینه صنعت، خدمات و کشاورزی است. مراکز و واحد های آموزشی مربوط به این شاخه «هنرستان کار دانش» نامیده می شوند. دانش آموزانی که قصد دارند هر چه سریع تر جذب بازار کار شوند به این شاخه هدایت می شوند البته هنر جویان کاردانش نیز می توانند ادامه تحصیل دهند. دانش آموزانی که توانایی و . پرنده هایی که روی شاخه نشستند،هرگز ترس از ش تن شاخه ندارند،زیرا اعتماد انها به شاخه نیست،بلکه به بالهایشان است،همیشه به خودت اعتماد داشته باش،خودت راباور کن،همیشه خودت رانقدبدان،تادیگران تورابه نسیه نفروشند،سعی کن تعقیرباشی،نه قربانی تقدیر....درزندگیت به ی اعتماد کن که بهش ایمان داری،نه احساس،وهرگز بخاطر مردم تغییر نکن،این ج. پاسخ:
۱- امکان تغییر رشته یا شاخه:
این امکان در ماده ۱۱۲ آیین نامه آیین نامه دوره متوسطه نظام جدیدفعلی، فصل پنجم؛شیوه هدایت تحصیلی(صفحه۶۱۷ کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش چاپ۱۳۸۵دبیرخانه شورا) به شرح زیر ذکرشده است:
“دانش آموزی که در پایه دوم به تحصیل اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد (اعم از اینکه شرایط رشته مورد تقاضا را در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ب کرده یا نکرده باشد) با نظر مشاور و رعایت موارد ذیل می تواند در پایه سوم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود.” مدیر کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه صحبت هایش برای قهرمانی پرسپولیس حرف کارشناسی بوده است، گفت: از این شاخه به آن شاخه رفتن کارلوس کی روش جمع کار را سخت کرده است. رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه گفت: گل رز در بازار گل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشت و به شاخه ای ۱۱ هزار تومان رسیده است. همشهری آنلاین: رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه گفت: گل رز در بازار گل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشت و به شاخه ای ۱۱ هزار تومان رسیده است. همشهری آنلاین: آهای پرنده! چقدر شاخه ها یاد صدایت را مرور کنند؟ بگو چقدر؟ بیا! باز بیا که بهار دارد می رسد نشریه شاخه سبز در پی انتشار مطلبی درمورد شهروندان نیروگاهی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد ی قم توبیخ شد. پرویز پرستویی*: یک روز گرم، شاخه ای مغرورانه و با تمام قدرت خودش را تکاند و به دنبال آن، برگ های ضعیف و کم طاقت جدا شدند و آرام روی زمین افتادند. شاخه چندین بار این کار را ددمنشانه و با غرور خاصی تکرار کرد تا اینکه تمام برگ ها جدا شدند و شاخه از کارش بسیار لذت می برد.
برگی سبز و درشت و زیبا به انتهای شاخه محکم چسبیده بود و همچنان در مق. ساختار شاخه های تحصیلی دوره ی متوسطه دوره ی تحصیلی متوسطه مشتمل بر 4 شاخه زیر است: 1- شاخه فنی و حرفه ای: این شاخه مشتمل بر سه زمینه صنعت، خدمات و کشاورزی است و هر زمینه دارای چندین رشته است. 58 واحد از درس های این شاخه در همه رشته ها به صورت مشترک ارائه می شود و درس های اختصاصی برای هر رشته، حدود 39 واحد است. واحدهای آموزشی مجری این شاخه،. شاخه ها دائم عبادت میکنند
خالق خود را اطاعت میکنند

قصه ای زیباست ،مرگ و زندگی
فصلها آن را حکایت میکنند

مرگ را هر ساله از جان می ند
عاشقی ، تا بی نهایت میکنند

در پی هم فصلها در یک صف اند
نظم را گویی رعایت میکنند

فصل تابستان هوای چشمه هاست
برگها آنجا طهارت میکنند

هر زمستان شاخه ها بی برگ و با. هر شاخه تیرآهن 20، در بازار با میانگین قیمت 800 هزار تومان به فروش می رسد. یک چالش فرا روی بن سلمان احتمال اتحاد شاخه دینی با شاخه مخالف وی بر اساس وحدت بر سر منافع مشترک است. در این شرایط ممکن است سناریوی دهه ۶۰ که در نهایت منجر به براندازی ملک سعود شد، تکرار شود. یک شاخه با برگ های مختلف که به آن وصل شده اند یک روزگرم،شاخه ای مغرورانه وباتمام قدرت خودش راتکاندوبه دنبال آن،برگ های ضعیف وکم طاقت جداشدندوآرام برروی زمین افتادند.شاخه چندین باراینکارراددمنشانه وباغرورخاصی تکرارکردتااینکه تمام برگهاجداشدندوشاخه ازکارش بسیارلذت می برد.برگی سبزودرشت وزیبابه انتهای شاخه محکم چسبیده بودوهمچنان درمقابل افتادن مقاومت می کرد.باغبان تبربه دست،داخل باغ درحال گشت وگذاربودوبه هرشاخه خشکی که می رسیدآنراازبیخ جدامی کردوباخود می بردوقتی باغبان چشمش به آن شاخه افتادبادیدن تنهابرگ آن،ازقطع ش صرف نظرکردبعدازرفتن باغبان،مشاجره بین شاخه وبرگ بالاگرفت وبالا ه دوباره شاخه مغرورانه وباتمام قدرت چندین وچندبارخوش راتکاندتااینکه به ناچاربرگ باتمام مقاومتی که داشت ازشاخه جداشدوبرروی زمین افتادباغبان درراه بازگشت،وقتی چشمش به آن شاخه افتادبی درنگ آن شاخه راازبیخ قطع کردشاخه بدون آنکه مجال اعتراض داشته باشدبرروی زمین افتاد.ناگهان صدای برگ جوان راشنیدکه می گفت:«اگرچه به خی زندگی ناچیزم دردست توبو ی همین خیال واهی ای بودبرچشمان واقع نگرت که فراموش کنی نشانه حیاتت من بودم. رو مه نیویورک تایمز طی گزارشی اعلام کرد که ت افغانستان با یکی از شاخه های جداشده همکاری می کند. ۱۳۶ نفر از نمایندگان در تذکری به فرهنگ و ارشاد ی خواستار برخورد با رو مه «شاخه سبز» به خاطر توهین این رو مه به مردم قم و ایجاد تفرقه در میان مردم این شهر شدند. رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه گفت: گل رز در بازار گل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشت و به شاخه ای ۱۱ هزار تومان رسیده است. افسران زن ترکیه نقش مهم و کلیدی در یگان های پشتیبانی عملیات شاخه زیتون در شهر مرزی عفرین ایفا می کنند./ ع : gettyimages س رست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کازرون از اهدای یک هزار و ۱۰۰ شاخه گل نرگس به حرم مطهر شاهچراغ (ع) خبر داد. کیایی گفت: پیش بینی می شود نزدیک به ۲.۲ میلیون تن سبزی و صیفی و ۱.۷ میلیارد شاخه گل بریده تا پایان سال ۹۵ در گلخانه های کشور تولید شود. یه شاخه انار از بالای دیوار سه متری حیاط خلوت داره باهام بای بای میکنه از حیاط همسایهشاخه گردو و شاخه انبه هم مشخصهولی این اناره از همشون بیشتر دید میزنه حیاط ماروهی میگم نکنه چشمش نهال انار زینتی منو گرفته باشه؟ :)خونه ما شمالی جنوبیهاز بغل ها هم محصورهیعنی ما خورشیدو فقط دم ظهر تو حیاط داریمایده آل من!هیچوقت دوسندارم نور غروب تو . ایرنا نوشت: گردان های القسام' شاخه نظامی مقاومت ی فلسطین (حماس) اعلام کرد که در مرزهای شرق و شمال نوارغزه برای مواجهه با هرگونه تهاجم رژیم صهیونیستی آماده است. به درختی شباهت داری ؛
و من فکر می کنم ی درون ِتو با من حرف می زند .
دست هایم به شاخه های بی برگِ تو آویزان است
و گمان می کنم کبوتری به دل دل ِ انگشت های دست ِمن منقار می زند !
خوشا به حال بادهای شرقی ِدور ، که سوی شاخه های تو رو می کنند .
خوشا به حال کِرم های ابریشم که لابه لای زخم های تن ِتو خانه می کنند .
به شاخه های بی برگِ تو دخیل خواهم بست ،
شبیه به نو عروسی که می رود به خانه ی بخت !
به گرد ِ اندامت دستمالی سبز پر از نبات خواهم بست ؛
به انتظار تو می مانم ؛
به انتظار رویش ِبرگی سبز .
و زیر سایه ی آرامش ِتو می خوابم . پیش بینی می شود 13.5 میلیون شاخه گل نرگس از اراضی زیرکشت این محصول در اسان جنوبی برداشت شود. تو بکر و اندوهگین در برابر تنهائی ام ایستادی و گفتی: ای مرد.... عشق به تاراج رفته است آیا شاخه های خشکیده ی جنگل را نمی بینی؟ و برگ های زرد که صحنه ی باغ عاشق را از توطئه ی پائیز زودرس پر کرده اند؟ آیا نمی بینی؟ .... مزاح و شوخی: معروف است اکرم (ص) در مجلسی نشسته بودند.پای مبارک را دراز د و فرمودند:این پای من به چه چیز شباهت دارد؟یکی گفت؟به شاخه طوبی،دیگری گفت:به بازوی جبرائیل.حضرت فرمودند:این پای من درست شبیه پای دیگر من است.حاضرین مسرور شدند و خندیدند. تبسم بهترین نوع خندیدن است. یکی از خصوصیات یک شوخ بودن و طبع شوخ داشتن است. المومن بشره فی وجهه. معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تولید ۳۰ عنوان کتاب جدید در شاخه نظری و ۲۰۰ عنوان کتاب جدید در شاخه فنی و حرفه ای در پایه یازدهم خبر داد.
ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال 1396 و تشکر و قدردانی از زحمات همه همکاران حوزه آموزش های فنی و حرفه ای در خصوص برگزاری مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی و حرفه ای، به اطلاع می رساند، تاریخ آزمون علمی مرحله کشوری مسابقات علمی عملی شاخه فنی و حرفه ای و علمی کاربردی شاخه کاردانش روز دوشنبه بیست و یکم فرور. مدیر جهاد کشاورزی دزفول از تولید سالانه 72 میلیون شاخه گل مریم و رز در این شهرستان خبر داد. برای برخی مجریان، سوژه برنامه مهم نیست و با تکیه بر قواعد و تکنیک اجرا هر چه پیشنهاد شود، اجرا می کنند. چرایی اش بماند برای فرصتی دیگر، نتیجه اما نشان می دهد عملکرد مجریانی که از این شاخه به آن شاخه می روند، عمدتا غیرقابل دفاع است. ویرایش ویدیو آنقدر شاخه بزرگی است که برای هر جنبه اش می توان اپلیکیشنی تخصصی ساخت. برداری، صداگذاری، افکت ها و ها، کادربندی و مونتاژ موضوعاتی در این شاخه اند که توسعه دهندگان به خوبی رویشان مانور… نیروهای مسلح ترکیه از کشته شدن ۵۵۷ نفر از نیروهای مورد حمایت در شمال در جریان عملیات جاری این کشور موسوم به «شاخه زیتون» خبر داد. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف 18 هزار شاخه گل طبیعی قاچاق خبر داد و گفت: این محموله در عملیات مشترک پلیس آگاهی کرمانشاه و کردستان توقیف شده است. رو مه نیویورک تایمز طی گزارشی اعلام کرد که ت افغانستان با یکی از شاخه های جداشده همکاری می کند. شاخه فعالیت اقتصادی بلاکچین و در واقع تنها شاخه فعالیت حال حاضر بلاکچین ، ارزهای دیجیتال است که بدون توجه به تشویقها و اعتراضات جوامع مختلف به مسیر خود ادامه می دهد و در کنار کاستی های ناچیز از مزایای زیادی بهره مند است، دبیرکل حزب اراده ملت از برگزاری مجمع عمومی شاخه جوانان تشکل متبوعش خبر داد. خودم را بغل گرفته ام
و شانه هایم
چون گهواره ی کودکی گریان
تکان تکان می خورد!

غمگینم
و می دانم هیچ پرنده ای
روی شاخه های لرزان یک درخت
لانه نخواهد ساخت!

    "مهسا چراغعلی" گل های رز جاویدان که به گفته تولیدکنندگان شان فریز شده و دو تا سه سال باقی می مانند، قیمتی حدود ۱۰۰ تا بیش از ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر شاخه دارند و مشخص نیست که چرا این محصول با وجود تولید در داخل ایران باید وارد شود و با قیمت های نجومی و عجیب و غریب به دست مردم برسد. ستادکل ترکیه مدعی شد از زمان آغاز عملیات این کشور در خاک موسوم به شاخه زیتون، ۹۳۵ تروریست را کشته است.