عرضه فرآورده های آرایشی بهداشتی غیر مجاز در گیلان

به نقل از خبرگزاریها در مورد عرضه فرآورده های آرایشی بهداشتی غیر مجاز در گیلان : مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی همدان، اسامی محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجاز در سطح عرضه را اعلام کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو، با نام بردن از تعدادی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز، از مردم خواست این قبیل محصولات را ن ند. پس از مشخص نشدن تکلیف پیشنهاد عرضه محصولات آرایشی همانند دارو، مجددا انجمن تولیدکنندگان فرآورده های شوینده، آرایشی و بهداشتی پیشنهاد خود را به سازمان غذا و دارو ارائه کرد تا در این رابطه تصمیم گیری شود. سازمان غذا و دارو، اسامی 9 محصول غیر مجاز که به دلیل جعل اسناد بهداشتی سازندگان از سوی اداره کل نظارت و ارزی فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیر مجاز شناخته شده اند را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، سازمان غذا و دارو اعلام کرد واحدهای تولیدی گلاب با نام تجاری علی اصغر، آب انار شرکت سرخ نازگل . روابط عمومی سازمان غذا و دارو برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی را به دلیل دارا نبودن مشخصات لازم، غیرمجاز اعلام کرد. مدیرکل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، گفت: زنجیره پخش با دستورالعمل های جدید باید تکمیل شود یعنی از ابتدا تا انتهای ورود یا تولید تا مصرف یک فراورده تعریف شود. سازمان غذا و دارو با نام بردن از تعدادی فراورده های آرایشی و بهداشتی ضمن غیر مجاز شمردن آنها، از مردم خواست این محصولات را یداری نکنند. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای، اسامی برخی فرآورده های غذایی ترش مزه را به علت جعل یا نداشتن اسناد بهداشتی مورد نیاز، غیر مجاز اعلام کرد. مقدار زیادی فرآورده های دارویی غیر مجاز و شبه مخدر از یک عطاری در محمدیه جمع اوری شد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو، با صدور اطلاعیه ای اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. در ماه رمضان بیش از 6 هزارو 700 کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی از مراکز عرضه استان کشف و ضبط شد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در رابطه با مقدار سرب موجود در لوازم آرایشی غیر مجاز هشدار داد. در ایام نوروز،بیش از 187 مورد بازدید بهداشتی از واحدهای عرضه فرآورده خام دامی در شهرستان خوسف انجام شده است. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای برخی فرآورده های غذایی را که به علت نداشتن مجوزهای قانونی لازم و یا جعل اسناد، غیر مجاز شناخته شده اند، اعلام کرد. مدیرکل دامپزشکی استان از استمرار طرح تشدید نظارت بهداشتی ایام نوروزی بر مراکز تولید و عرضه فرآورده های خام دامی خبر داد و گفت: در این طرح از یک هزار و ۱۵۷ مرکز بازدید شد. رئیس اداره دامپزشکی میامی گفت : مقدار 40 کیلوگرم گوشت و فرآورده های خام دامی منجمد غیر مجاز در این شهرستان معدوم گردید. از سوی روابط عمومی سازمان غذا و دارو؛ اسامی فرآورده های خوراکی غیر مجاز اعلام شد مواد غذایی روابط عمومی سازمان غذا و دارو به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه اسامی بر خی فرآورده های غیر بهداشتی را اعلام کرد.  روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای فرآورده های غذایی ﻣﻌﺴﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ با نام تجاری ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ، ﻣﺎﯾﻊ زﻋﻔﺮان نام تجاری آﺗﻮﻧﯿﺎ، ﮔﻼب و ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ  اﻓﺸﺎر ﮐﻮﯾﺮ ﮐﺎﺷﺎن،ﺧﺸﮑﺒﺎر  نام تجاری ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ، ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی  ﻣﯿﻼد ﻟﺒﻦ - ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ، رﯾﺲ وﻧﻮﻗﺎ نام تجاری ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم، ﻗﻨﺪوﺷﮑﺮ - ﻣﺎرال درﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺪا- ﻋﻠﯿﺴﺎآﯾﻼرﺻﺪرآذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻧﺎن ﺟﻮ رژﯾﻤﯽ  ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﻬﺎن آرﯾﺎ را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻏﺬا از ﺟﻨﺲ pvc با نام تجاری اﯾﺮی- ﮔﻠﺮﻧﮓ، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان (اﺳﺘﯿﮏ اﻟﮑﺎﻻﯾﻦ)، ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم  ﺟﻮاﻧﻪ ﺷﺒﺪر  ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﺎش  ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯿﮑﺲ  ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎرچ ﻣﻬﺮ ﺗﻮﺗﯿﺎ پس از ارائه مدارک و استعلام های لازم از لیست محصولات غیر مجاز حذف گردیده اند از ﻟﻮاﺷﮏ روﻟﯽ با نام تجاری  ﻧﺎرﯾﺶ، ﻟﻮاﺷﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮک اوﻏﻠﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن با نام تجاری  ﻧﺎزﮔﻞ، ﺳﺮﮐﻪ و ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ با نام تجاری  ﻟﻨﺪی -  اﻋﺘﻤﺎد، اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﭘﺨﺘﻪ- ﺳﺮخ ﺷﺪه- ﻣﻨﺠﻤﺪ  اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت وﺳﺒﺰﯾﺠﺎت)  واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻬﺎدر با نام تجاری  بهادر و زﯾﺘﻮن ﭘﺮورده با نام تجاری اوﭼﻤﺎ  و  ﻧﻤﮏ با نام تجاری  آذرﺧﺶ به دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بعنوان فراورده های غذایی غیر مجاز نام برده است. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با اعلام اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از تولید کنندگان خواست قبل از تکمیل مدارک و ثبت برند از ارائه محصول به بازار خود داری کنند. همچنین در اطلاعیه روابط عمومی سازمان غذا و دارو از افرادی که محصولات نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می کنند  خواسته شده است معاونت های غذا و داروی های علوم پزشکی سراسر کشور را مطلع سازند تا نسبت به جمع آوری آنها اقدام لازم به عمل آید. شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات مکان های عرضه فرآورده های غیرمجاز اعلام شده است روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده های غذایی را که فاقد مجوز بهداشتی بوده یا اقدام به جعل مستندات نموده اند، اعلام کرد. همشهری آنلاین: روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. مدیرکل دامپزشکی استان از استمرار طرح تشدید نظارت بهداشتی ایام نوروزی بر مراکز تولید و عرضه فرآورده های خام دامی خبر داد و گفت: در این طرح از یک هزار و ۱۵۷ مرکز بازدید شد. مدیر کل دامپزشکی استان از تشدید نظارتهای بهداشتی برعرضه فرآورده های خام دامی در ایام پایانی سال خبر داد . همشهری آنلاین: سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای، اسامی برخی شرکت های تولیدی و فرآورده های غذایی ترش مزه غیر مجاز را معرفی کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. با اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در ایام نوروز 8 هزار و 778 نوبت بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی آذربایجان غربی انجام شد. استفاده نادرست از محصولات آرایشیاستفاده نادرست از محصولات آرایشی , مصطفی اسماعیلی رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه هر محصولی که برای پاک ، جذب یا تغییر دادن ظاهر به وسیله ، ریختن، پاشیدن و یا اسپری روی بدن انسان به کار می رود بعنوان فرآورده های آرایشی و بهداشتی شناخته می شود، گفت:باتوجه به فراوانی و افزا. تالار فرآورده های نفتی بورس کالای امروز میزبان عرضه ۲۱۳ هزار و ۸۴۹ تن انواع قیر، وکیوم باتوم، گوگرد و مواد پلیمری است. اجرای طرح فوری جمع آوری فرآورده های غیراستاندارد گوجه فرنگی از سطح بازار؛ عرضه پوره گوجه فرنگی برای مصارف خانگی غیرقانونی است اداره کل استاندارد استان بوشهر از غیرقانونی بودن عرضه فرآورده هایی تحت عنوان پوره گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی رقیق برای مصارف خانگی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر؛ محمدرحیم بهره مند با اعلام این خبر گفت: برخی از واحدهای تولیدی مبادرت به تولید رب گوجه فرنگی رقیق نموده و آن را تحت عنوان پوره گوجه فرنگی عرضه می نمایند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: طبق تعریف مندرج در استاندارد پوره، این فرآورده از د شدن و الک گوجه فرنگی و تغلیظ آن به دست می آید و دامنه کاربرد آن تنها برای مصارف صنعتی و به عنوان ماده اولیه مجاز است و در بسته بندی های زیر ۵۰ کیلوگرم و فله ای غیرقانونی و مصرف آن برای خانوار غیرمجاز است.

بهره مند همچنین به دقت در مصرف رب گوجه فرنگی های رقیق اشاره کرد و اظهار داشت: در این فرآورده به علت بری پایین و فسادپذیری بالا پس از باز شدن، بسته بندی های مجاز باید تا وزن یک کیلوگرم از جنس شیشه و یا وزن ۵۰۰ گرم در قوطی ف ی باشد و عرضه این فرآورده در بسته بندی های غیر از موارد مطرح شده نیز غیرقانونی است.

این مقام مسؤول یادآور شد: اداره کل استاندارد استان بوشهر طی اجرای طرحی فوری از تاریخ ۴ بهمن ماه امسال، اقدام به جمع آوری فرآورده های غیراستاندارد گوجه فرنگی از سطح بازار این استان خواهد نمود. منبع: isirib.ir مدیرنظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی همدان انواع مواد آرایشی غیر مجاز در بازار را معرفی کرد. رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر از بیش از ۸۶ هزار بازید بهداشتی دامپزشکی از مراکز عرضه فرآورده های خام استان در ۱۰ ماه اخیر خبر داد. همشهری آنلاین: مدیر کل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو نسبت به وجود شیشه در داروهای گیاهی لاغری دست ساز در عطاری های غیرمجاز هشدار داد و گفت: تنها مکان مجاز برای عرضه داروهای گیاهی، داروخانه است. به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان دماوند و پردیس عباسی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دماوند و پردیس با اعلام این خبرگفت: در راستای افزایش نظارتهای بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و واحد های صنفی شهر، یک واحد بسته بندی که به صورت غیر مجاز و در شرایط غیر بهداشتی و خارج ازدستور العمل های دامپزشکی اقدام به بسته بند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان،از آغاز طرح درجه بندی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی استان در سال ۱۳۹۶ خبر داد. سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت: به دلیل عرضه اشتباهی نوع فرآورده نفتی در یکی از پمپ بنزین های شهرستان آمل، این جایگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، ضوابط مربوط به تصاویر… رئیس اداره دامپزشکی آبیک گفت: با توجه به در پیش بودن فصل گرما نظارت بر عرضه فرآورده های خام دامی در این شهرستان افزایش می یابد. س رست شبکه دامپزشکی شهرستان هرسین از کشف، ضبط و امحاء بیش از ۱۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز کشتار غیرمجاز از یک قص متخلف در این شهرستان خبر داد. معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه از بازرسی بهداشتی بیش از 96 هزار مرکز تهیه، فرآوری، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی استان طی سال گذشته خبر داد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده های غذایی را که فاقد مجوز بهداشتی بوده یا اقدام به جعل مستندات نموده اند، اعلام کرد. اسامی فرآورده های غذایی غیر مجاز اعلام شد روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای فرآورده های غذایی روﻏﻦ زﯾﺘﻮن با نام تجاری kirsal محصول کشور ترکیه و ﻋﺴﻞ   اﻋﻼ  (alaa) ﺧﻮاﻧﺴﺎر ، ﭘﺸﻤﮏ وﺣﺒﻮﺑﺎت  اﻫﻮرا، ﻧﺎن ﺧﺮﻣﺎﯾﯽبا نام تجاری ﺛﺎﻣﻦ و  رﻧﮓ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻤﺘﺎز با نام تجاری  ﺻﻤﯿﻢ را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] در داد ماه امسال 4 هزار و صد کیلو گرم انواع فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی از مراکز عرضه توسط شبکه دامپزشکی شهرستان بجنورد کشف شد . به گزارش سایت مشهد فوری، اداره کل دامپزشکی اسان رضوی با صدور اطلاعیه ای از کلیه شهروندان خواست تا با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و امکان افزایش شیوع انواع بیماری های مشترک بین انسان و دام از قبیل تب م (بروسلوز)، کیست هیداتید،و بخصوص تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو(cchf) و ... از مصرف فرآورده های خام دامی تهیه شده از مراکز بدون هویت و کشتار غیر مجاز دام اجتناب نموده و نیز با توجه به حضور زائرین حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در شهر مقدس مشهد، نکات بهداشتی را رعایت کنند. در این اطلاعیه آمده است؛ «کشتار غیر مجاز دام، به ویژه در معابر عمومی و حاشیه جاده ها ، عرضه گوشت فاقد مهر دامپزشکی و خارج از یخچال. عرضه گوشت از پیش چرخ شده و عرضه مرغ و قطعات و اندرونه خوراکی آن شامل؛ جگر و دل و سنگدان به صورت فله ای اکیداَ ممنوع بوده و لازم است مرغ و آلایش آن به صورت بسته بندی ودارای مشخصات کامل و با هویت عرضه شود.
ادامه مطلب
مدیر شبکه دامپزشکی چرداول گفت: از ابتدای امسال تاکنون 65 واحد متخلف عرضه کننده فرآورده های خام دامی در این شهرستان به مراجع قضایی معرفی شدند تالار فرآورده های نفتی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۸۶ هزار و ۷۶۴ تن انواع قیر، مواد پلیمری، سلاپس وا ، وکیوم باتوم، لوب کات و مواد شیمیایی است. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از ۲۲ آبان تا پایان دیروز (۲۹ آبان) حدود ۳۰ میلیون لیتر فرآورده بنزین، نفت سفید و نفت گاز در استان کرمانشاه و ای ز له زده توزیع کرده است. رئیس اداره پیشگیری از عرضه خارج شبکه و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ضمن تشریح میزان کل فرآورده های کشف شده تحویلی به انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، جزئیات نفت گاز مکشوفه را نیز اعلام کرد. رئیس شبکه دامپزشکی پلدختر از آغاز طرح نوروزی نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی خام از امروز در این شهرستان خبرداد. بیش از 3 هزار بازدید از مراکز تولید، توزیع، عرضه، نگهداری و مصرف فرآورده های خام دامی در شهرستان باغملک صورت گرفت. تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه 97 هزار و 175 تن انواع خواهد بود. رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو به مردم به ویژه ن توصیه کرد که لوازم آرایشی را هرگز از دوره گردها و دستفروشان کنار خیابان ن ند؛ چراکه این فرآورده ها تهدید جدی سلامت پوست هستند. مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت:بیش از هفت هزار فرآورده در مراکز عرضه توقیف شده است.