عرضه فرآورده های آرایشی بهداشتی غیر مجاز در گیلان

به نقل از خبرگزاریها در مورد عرضه فرآورده های آرایشی بهداشتی غیر مجاز در گیلان : روابط عمومی سازمان غذا و دارو به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه اسامی بر خی فرآورده های غیر بهداشتی را اعلام کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو، با نام بردن از تعدادی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز، از مردم خواست این قبیل محصولات را ن ند. روابط عمومی سازمان غذا و دارو برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی را به دلیل فاقد بودن مشخصات غیر مجاز اعلام کرد. پس از مشخص نشدن تکلیف پیشنهاد عرضه محصولات آرایشی همانند دارو، مجددا انجمن تولیدکنندگان فرآورده های شوینده، آرایشی و بهداشتی پیشنهاد خود را به سازمان غذا و دارو ارائه کرد تا در این رابطه تصمیم گیری شود. سازمان غذا و دارو، اسامی 9 محصول غیر مجاز که به دلیل جعل اسناد بهداشتی سازندگان از سوی اداره کل نظارت و ارزی فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیر مجاز شناخته شده اند را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، سازمان غذا و دارو اعلام کرد واحدهای تولیدی گلاب با نام تجاری علی اصغر، آب انار شرکت سرخ نازگل . رئیس اداره بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو دلیل عرضه فرآورده هایی آرایشی و بهداشتی تقلبی و قاچاق با قیمت های پائین را کاستن از کیفیت و عدم هزینه در بحث آزمایش های کنترل کیفیت عنوان کرد. سازمان غذا و دارو با نام بردن از تعدادی فراورده های آرایشی و بهداشتی ضمن غیر مجاز شمردن آنها، از مردم خواست این محصولات را یداری نکنند. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای، اسامی برخی فرآورده های غذایی ترش مزه را به علت جعل یا نداشتن اسناد بهداشتی مورد نیاز، غیر مجاز اعلام کرد.
سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو، در اطلاعیه ای اسامی فرآورده های غذایی بدون مجوز بهداشتی را اعلام نمود. کارشناس دارویی اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارویی همدان گفت: عطاری ها مجاز به عرضه داروهای خشک گیاهی و عرقیات هستند. لیست برخی اقلام آرایشی و بهداشتی غیر مجاز بوسیله سازمان غذا و دارو اعلام شد. محصولات آرایشی غیرمجازمحصولات آرایشی غیرمجاز , روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای رنگ مو شکوهیه تابش نور با نام تجاری light color و مشخصات stararaco.ltd و پودر لباسشویی ماتینا با نام تجاری matina و شامپو بدن ضد قارچ نوپریت (نوپری فانگ) با نام تجاری noprit به دلیل جعل پروانه بهداشتی غیر مجاز اعلام کرد.محصولات آرایشی غیرمجازهمچنین در این اطل. رئیس اداره آرایشی و بهداشتی اداره کل نظارت و ارزی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در مورد ید محصولات آرایشی و بهداشتی در روزهای پایانی سال، توضیحاتی ارائه داد. رییس دامپزشکی قوچان گفت: ۴ مرکز عرضه غیر بهداشتی فرآورده های خام دامی این شهرستان به میزان ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال جریمه نقدی شدند سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. رئیس اداره دامپزشکی میامی گفت : مقدار 40 کیلوگرم گوشت و فرآورده های خام دامی منجمد غیر مجاز در این شهرستان معدوم گردید. از سوی روابط عمومی سازمان غذا و دارو؛ اسامی فرآورده های خوراکی غیر مجاز اعلام شد مواد غذایی روابط عمومی سازمان غذا و دارو به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه اسامی بر خی فرآورده های غیر بهداشتی را اعلام کرد.  روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای فرآورده های غذایی ﻣﻌﺴﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ با نام تجاری ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ، ﻣﺎﯾﻊ زﻋﻔﺮان نام تجاری آﺗﻮﻧﯿﺎ، ﮔﻼب و ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ  اﻓﺸﺎر ﮐﻮﯾﺮ ﮐﺎﺷﺎن،ﺧﺸﮑﺒﺎر  نام تجاری ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ، ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی  ﻣﯿﻼد ﻟﺒﻦ - ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ، رﯾﺲ وﻧﻮﻗﺎ نام تجاری ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم، ﻗﻨﺪوﺷﮑﺮ - ﻣﺎرال درﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺪا- ﻋﻠﯿﺴﺎآﯾﻼرﺻﺪرآذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻧﺎن ﺟﻮ رژﯾﻤﯽ  ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﻬﺎن آرﯾﺎ را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻏﺬا از ﺟﻨﺲ pvc با نام تجاری اﯾﺮی- ﮔﻠﺮﻧﮓ، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان (اﺳﺘﯿﮏ اﻟﮑﺎﻻﯾﻦ)، ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم  ﺟﻮاﻧﻪ ﺷﺒﺪر  ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﺎش  ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯿﮑﺲ  ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎرچ ﻣﻬﺮ ﺗﻮﺗﯿﺎ پس از ارائه مدارک و استعلام های لازم از لیست محصولات غیر مجاز حذف گردیده اند از ﻟﻮاﺷﮏ روﻟﯽ با نام تجاری  ﻧﺎرﯾﺶ، ﻟﻮاﺷﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮک اوﻏﻠﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن با نام تجاری  ﻧﺎزﮔﻞ، ﺳﺮﮐﻪ و ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ با نام تجاری  ﻟﻨﺪی -  اﻋﺘﻤﺎد، اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﭘﺨﺘﻪ- ﺳﺮخ ﺷﺪه- ﻣﻨﺠﻤﺪ  اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت وﺳﺒﺰﯾﺠﺎت)  واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻬﺎدر با نام تجاری  بهادر و زﯾﺘﻮن ﭘﺮورده با نام تجاری اوﭼﻤﺎ  و  ﻧﻤﮏ با نام تجاری  آذرﺧﺶ به دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بعنوان فراورده های غذایی غیر مجاز نام برده است. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با اعلام اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از تولید کنندگان خواست قبل از تکمیل مدارک و ثبت برند از ارائه محصول به بازار خود داری کنند. همچنین در اطلاعیه روابط عمومی سازمان غذا و دارو از افرادی که محصولات نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می کنند  خواسته شده است معاونت های غذا و داروی های علوم پزشکی سراسر کشور را مطلع سازند تا نسبت به جمع آوری آنها اقدام لازم به عمل آید. شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات مکان های عرضه فرآورده های غیرمجاز اعلام شده است روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده های غذایی -که مجوز بهداشتی ندارند یا اقدام به جعل مستندات کرده اند-، اعلام کرد. همشهری آنلاین: روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده های غذایی که مجوز بهداشتی ندارند یا اقدام به جعل مستندات کرده اند، اعلام کرد. رییس اداره آرایشی و بهداشتی اداره کل نظارت و ارزی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در مورد ید محصولات آرایشی و بهداشتی در روزهای پایانی سال، توضیحاتی ارائه داد. مدیر کل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو نسبت به وجود شیشه در داروهای گیاهی لاغری دست ساز در عطاری های غیرمجاز هشدار داد و گفت: تنها مکان مجاز برای عرضه داروهای گیاهی، داروخانه است. همشهری آنلاین: سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای، اسامی برخی شرکت های تولیدی و فرآورده های غذایی ترش مزه غیر مجاز را معرفی کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. ۸۵ درصد لوازم بهداشتی آرایشی خارجی تقلبی استمعاون غذا و داروی علوم پزشکی البرز گفت: اکثر لوازم آرایشی موجود در بازار که با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شوند، تقلبی هستند.
حسین عزیزی، در گفت و گو با ایسنا طی سخنانی اظهارکرد: ایران سومین مصرف کننده لوازم آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه است و از این رو انتخاب صحیح یک ماده آرایشی و بهدا. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه از نظارت مستمر بر واحد های عرضه فرآورده های خام دامی وبرخورد قانونی با متخلفین خبر داد. اجرای طرح فوری جمع آوری فرآورده های غیراستاندارد گوجه فرنگی از سطح بازار؛ عرضه پوره گوجه فرنگی برای مصارف خانگی غیرقانونی است اداره کل استاندارد استان بوشهر از غیرقانونی بودن عرضه فرآورده هایی تحت عنوان پوره گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی رقیق برای مصارف خانگی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر؛ محمدرحیم بهره مند با اعلام این خبر گفت: برخی از واحدهای تولیدی مبادرت به تولید رب گوجه فرنگی رقیق نموده و آن را تحت عنوان پوره گوجه فرنگی عرضه می نمایند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: طبق تعریف مندرج در استاندارد پوره، این فرآورده از د شدن و الک گوجه فرنگی و تغلیظ آن به دست می آید و دامنه کاربرد آن تنها برای مصارف صنعتی و به عنوان ماده اولیه مجاز است و در بسته بندی های زیر ۵۰ کیلوگرم و فله ای غیرقانونی و مصرف آن برای خانوار غیرمجاز است.

بهره مند همچنین به دقت در مصرف رب گوجه فرنگی های رقیق اشاره کرد و اظهار داشت: در این فرآورده به علت بری پایین و فسادپذیری بالا پس از باز شدن، بسته بندی های مجاز باید تا وزن یک کیلوگرم از جنس شیشه و یا وزن ۵۰۰ گرم در قوطی ف ی باشد و عرضه این فرآورده در بسته بندی های غیر از موارد مطرح شده نیز غیرقانونی است.

این مقام مسؤول یادآور شد: اداره کل استاندارد استان بوشهر طی اجرای طرحی فوری از تاریخ ۴ بهمن ماه امسال، اقدام به جمع آوری فرآورده های غیراستاندارد گوجه فرنگی از سطح بازار این استان خواهد نمود. منبع: isirib.ir مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی کردستان گفت: به منظورخدمات رسانی مطلوب و عرضه مناسب فرآورده های نفتی بیش از ۶ هزار مورد بازرسی در منطقه کردستان انجام شد. مدیرنظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی همدان انواع مواد آرایشی غیر مجاز در بازار را معرفی کرد. رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر از بیش از ۸۶ هزار بازید بهداشتی دامپزشکی از مراکز عرضه فرآورده های خام استان در ۱۰ ماه اخیر خبر داد. فرمانده انتظامی شهرستان بافق از امحاء 8 تن فرآورده های دامی غیر مجاز خبر داد. سازمان غذا و دارو با معرفی تعدادی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، از مردم خواست این محصولات را ن ند. روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت: به دلیل عرضه اشتباهی نوع فرآورده نفتی در یکی از پمپ بنزین های شهرستان آمل، این جایگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. تالار فرآورده های نفتی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۱۷۱ هزار و ۴۷۹ تن انواع قیر، مواد شیمیایی، سلاپس وا ، لوب کات، وکیوم باتوم، روغن پایه و گوگرد است. نظارت های بهداشتی دامپزشکی بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در روزهای پایانی سال افزایش یافته است. ۲۸ واحد متخلف عرضه و فروش فرآورده های خام دامی در بازرسی های ماه مبارک رمضان در چهارمحال و بختیاری تعطیل شد. ایسنا نوشت: رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فرآورده های آرایشی، بهداشتی و شوینده اعلام کرد از بنگلادش، هندوستان، ترکیه و امارات بیشترین محصولات آرایشی به کشور قاچاق می شود. سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای برخی فرآورده های غذایی ترش مزه را به علت جعل یا نداشتن اسناد بهداشتی مورد نیاز غیر مجاز اعلام کرد. در داد ماه امسال 4 هزار و صد کیلو گرم انواع فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی از مراکز عرضه توسط شبکه دامپزشکی شهرستان بجنورد کشف شد . به گزارش سایت مشهد فوری، اداره کل دامپزشکی اسان رضوی با صدور اطلاعیه ای از کلیه شهروندان خواست تا با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و امکان افزایش شیوع انواع بیماری های مشترک بین انسان و دام از قبیل تب م (بروسلوز)، کیست هیداتید،و بخصوص تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو(cchf) و ... از مصرف فرآورده های خام دامی تهیه شده از مراکز بدون هویت و کشتار غیر مجاز دام اجتناب نموده و نیز با توجه به حضور زائرین حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در شهر مقدس مشهد، نکات بهداشتی را رعایت کنند. در این اطلاعیه آمده است؛ «کشتار غیر مجاز دام، به ویژه در معابر عمومی و حاشیه جاده ها ، عرضه گوشت فاقد مهر دامپزشکی و خارج از یخچال. عرضه گوشت از پیش چرخ شده و عرضه مرغ و قطعات و اندرونه خوراکی آن شامل؛ جگر و دل و سنگدان به صورت فله ای اکیداَ ممنوع بوده و لازم است مرغ و آلایش آن به صورت بسته بندی ودارای مشخصات کامل و با هویت عرضه شود.
ادامه مطلب تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۱۱۵ هزار تن انواع قیر، وکیوم باتوم، گوگرد، لوب کات و مواد شیمیایی است. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از ۲۲ آبان تا پایان دیروز (۲۹ آبان) حدود ۳۰ میلیون لیتر فرآورده بنزین، نفت سفید و نفت گاز در استان کرمانشاه و ای ز له زده توزیع کرده است. طبق آ ین ویرایش استاندارد ملی ایران استفاده از خمیر مرغ در فرآورده سوسیس و کالباس و سایر فرآورده های گوشتی ممنوع شده است و هیچ واحد تولیدی مجاز به استفاده از آن نیست و در صورت مشاهده استفاده از این ماده در فرمولاسیون فرآورده ، واحد تولیدی به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد. نزدیک به یک تن انواع فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف در تعطیلات نوروزی از اماکن عرضه یا تولید فرآورده های خام دامی کشف و ضبط شد. رئیس شبکه دامپزشکی پلدختر از آغاز طرح نوروزی نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی خام از امروز در این شهرستان خبرداد. بیش از 3 هزار بازدید از مراکز تولید، توزیع، عرضه، نگهداری و مصرف فرآورده های خام دامی در شهرستان باغملک صورت گرفت. تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه 97 هزار و 175 تن انواع خواهد بود. رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو به مردم به ویژه ن توصیه کرد که لوازم آرایشی را هرگز از دوره گردها و دستفروشان کنار خیابان ن ند؛ چراکه این فرآورده ها تهدید جدی سلامت پوست هستند.