عرضه فرآورده های آرایشی بهداشتی غیر مجاز در گیلان

به نقل از خبرگزاریها در مورد عرضه فرآورده های آرایشی بهداشتی غیر مجاز در گیلان : مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی همدان، اسامی محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجاز در سطح عرضه را اعلام کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو، با نام بردن از تعدادی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز، از مردم خواست این قبیل محصولات را ن ند. پس از مشخص نشدن تکلیف پیشنهاد عرضه محصولات آرایشی همانند دارو، مجددا انجمن تولیدکنندگان فرآورده های شوینده، آرایشی و بهداشتی پیشنهاد خود را به سازمان غذا و دارو ارائه کرد تا در این رابطه تصمیم گیری شود. سازمان غذا و دارو، اسامی 9 محصول غیر مجاز که به دلیل جعل اسناد بهداشتی سازندگان از سوی اداره کل نظارت و ارزی فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیر مجاز شناخته شده اند را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، سازمان غذا و دارو اعلام کرد واحدهای تولیدی گلاب با نام تجاری علی اصغر، آب انار شرکت سرخ نازگل . روابط عمومی سازمان غذا و دارو برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی را به دلیل دارا نبودن مشخصات لازم، غیرمجاز اعلام کرد. مدیرکل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، گفت: زنجیره پخش با دستورالعمل های جدید باید تکمیل شود یعنی از ابتدا تا انتهای ورود یا تولید تا مصرف یک فراورده تعریف شود. سازمان غذا و دارو با نام بردن از تعدادی فراورده های آرایشی و بهداشتی ضمن غیر مجاز شمردن آنها، از مردم خواست این محصولات را یداری نکنند. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای، اسامی برخی فرآورده های غذایی ترش مزه را به علت جعل یا نداشتن اسناد بهداشتی مورد نیاز، غیر مجاز اعلام کرد. مقدار زیادی فرآورده های دارویی غیر مجاز و شبه مخدر از یک عطاری در محمدیه جمع اوری شد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو، با صدور اطلاعیه ای اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. در ماه رمضان بیش از 6 هزارو 700 کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی از مراکز عرضه استان کشف و ضبط شد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در رابطه با مقدار سرب موجود در لوازم آرایشی غیر مجاز هشدار داد. در ایام نوروز،بیش از 187 مورد بازدید بهداشتی از واحدهای عرضه فرآورده خام دامی در شهرستان خوسف انجام شده است. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای برخی فرآورده های غذایی را که به علت نداشتن مجوزهای قانونی لازم و یا جعل اسناد، غیر مجاز شناخته شده اند، اعلام کرد. مدیرکل دامپزشکی استان از استمرار طرح تشدید نظارت بهداشتی ایام نوروزی بر مراکز تولید و عرضه فرآورده های خام دامی خبر داد و گفت: در این طرح از یک هزار و ۱۵۷ مرکز بازدید شد. رئیس اداره دامپزشکی میامی گفت : مقدار 40 کیلوگرم گوشت و فرآورده های خام دامی منجمد غیر مجاز در این شهرستان معدوم گردید. از سوی روابط عمومی سازمان غذا و دارو؛ اسامی فرآورده های خوراکی غیر مجاز اعلام شد مواد غذایی روابط عمومی سازمان غذا و دارو به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه اسامی بر خی فرآورده های غیر بهداشتی را اعلام کرد.  روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای فرآورده های غذایی ﻣﻌﺴﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ با نام تجاری ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ، ﻣﺎﯾﻊ زﻋﻔﺮان نام تجاری آﺗﻮﻧﯿﺎ، ﮔﻼب و ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ  اﻓﺸﺎر ﮐﻮﯾﺮ ﮐﺎﺷﺎن،ﺧﺸﮑﺒﺎر  نام تجاری ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ، ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی  ﻣﯿﻼد ﻟﺒﻦ - ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ، رﯾﺲ وﻧﻮﻗﺎ نام تجاری ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم، ﻗﻨﺪوﺷﮑﺮ - ﻣﺎرال درﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺪا- ﻋﻠﯿﺴﺎآﯾﻼرﺻﺪرآذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻧﺎن ﺟﻮ رژﯾﻤﯽ  ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﻬﺎن آرﯾﺎ را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻏﺬا از ﺟﻨﺲ pvc با نام تجاری اﯾﺮی- ﮔﻠﺮﻧﮓ، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان (اﺳﺘﯿﮏ اﻟﮑﺎﻻﯾﻦ)، ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم  ﺟﻮاﻧﻪ ﺷﺒﺪر  ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﺎش  ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯿﮑﺲ  ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎرچ ﻣﻬﺮ ﺗﻮﺗﯿﺎ پس از ارائه مدارک و استعلام های لازم از لیست محصولات غیر مجاز حذف گردیده اند از ﻟﻮاﺷﮏ روﻟﯽ با نام تجاری  ﻧﺎرﯾﺶ، ﻟﻮاﺷﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮک اوﻏﻠﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن با نام تجاری  ﻧﺎزﮔﻞ، ﺳﺮﮐﻪ و ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ با نام تجاری  ﻟﻨﺪی -  اﻋﺘﻤﺎد، اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﭘﺨﺘﻪ- ﺳﺮخ ﺷﺪه- ﻣﻨﺠﻤﺪ  اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت وﺳﺒﺰﯾﺠﺎت)  واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻬﺎدر با نام تجاری  بهادر و زﯾﺘﻮن ﭘﺮورده با نام تجاری اوﭼﻤﺎ  و  ﻧﻤﮏ با نام تجاری  آذرﺧﺶ به دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بعنوان فراورده های غذایی غیر مجاز نام برده است. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با اعلام اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از تولید کنندگان خواست قبل از تکمیل مدارک و ثبت برند از ارائه محصول به بازار خود داری کنند. همچنین در اطلاعیه روابط عمومی سازمان غذا و دارو از افرادی که محصولات نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می کنند  خواسته شده است معاونت های غذا و داروی های علوم پزشکی سراسر کشور را مطلع سازند تا نسبت به جمع آوری آنها اقدام لازم به عمل آید. شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات مکان های عرضه فرآورده های غیرمجاز اعلام شده است روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده های غذایی را که فاقد مجوز بهداشتی بوده یا اقدام به جعل مستندات نموده اند، اعلام کرد. همشهری آنلاین: روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. رییس اداره آرایشی و بهداشتی اداره کل نظارت و ارزی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در مورد ید محصولات آرایشی و بهداشتی در روزهای پایانی سال، توضیحاتی ارائه داد. مدیر کل دامپزشکی استان از تشدید نظارتهای بهداشتی برعرضه فرآورده های خام دامی در ایام پایانی سال خبر داد . همشهری آنلاین: سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای، اسامی برخی شرکت های تولیدی و فرآورده های غذایی ترش مزه غیر مجاز را معرفی کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. با اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در ایام نوروز 8 هزار و 778 نوبت بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی آذربایجان غربی انجام شد. تالار فرآورده های نفتی بورس کالای امروز میزبان عرضه ۲۱۳ هزار و ۸۴۹ تن انواع قیر، وکیوم باتوم، گوگرد و مواد پلیمری است. استفاده نادرست از محصولات آرایشیاستفاده نادرست از محصولات آرایشی , مصطفی اسماعیلی رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه هر محصولی که برای پاک ، جذب یا تغییر دادن ظاهر به وسیله ، ریختن، پاشیدن و یا اسپری روی بدن انسان به کار می رود بعنوان فرآورده های آرایشی و بهداشتی شناخته می شود، گفت:باتوجه به فراوانی و افزا. اجرای طرح فوری جمع آوری فرآورده های غیراستاندارد گوجه فرنگی از سطح بازار؛ عرضه پوره گوجه فرنگی برای مصارف خانگی غیرقانونی است اداره کل استاندارد استان بوشهر از غیرقانونی بودن عرضه فرآورده هایی تحت عنوان پوره گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی رقیق برای مصارف خانگی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر؛ محمدرحیم بهره مند با اعلام این خبر گفت: برخی از واحدهای تولیدی مبادرت به تولید رب گوجه فرنگی رقیق نموده و آن را تحت عنوان پوره گوجه فرنگی عرضه می نمایند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: طبق تعریف مندرج در استاندارد پوره، این فرآورده از د شدن و الک گوجه فرنگی و تغلیظ آن به دست می آید و دامنه کاربرد آن تنها برای مصارف صنعتی و به عنوان ماده اولیه مجاز است و در بسته بندی های زیر ۵۰ کیلوگرم و فله ای غیرقانونی و مصرف آن برای خانوار غیرمجاز است.

بهره مند همچنین به دقت در مصرف رب گوجه فرنگی های رقیق اشاره کرد و اظهار داشت: در این فرآورده به علت بری پایین و فسادپذیری بالا پس از باز شدن، بسته بندی های مجاز باید تا وزن یک کیلوگرم از جنس شیشه و یا وزن ۵۰۰ گرم در قوطی ف ی باشد و عرضه این فرآورده در بسته بندی های غیر از موارد مطرح شده نیز غیرقانونی است.

این مقام مسؤول یادآور شد: اداره کل استاندارد استان بوشهر طی اجرای طرحی فوری از تاریخ ۴ بهمن ماه امسال، اقدام به جمع آوری فرآورده های غیراستاندارد گوجه فرنگی از سطح بازار این استان خواهد نمود. منبع: isirib.ir روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده های غذایی را که فاقد مجوز بهداشتی بوده یا اقدام به جعل مستندات نموده اند، اعلام کرد. اسامی فرآورده های غذایی غیر مجاز اعلام شدروابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای فرآورده های غذایی روﻏﻦ زﯾﺘﻮن با نام تجاری kirsal محصول کشور ترکیه و ﻋﺴﻞ   اﻋﻼ  (alaa) ﺧﻮاﻧﺴﺎر ، ﭘﺸﻤﮏ وﺣﺒﻮﺑﺎت  اﻫﻮرا، ﻧﺎن ﺧﺮﻣﺎﯾﯽبا نام تجاری ﺛﺎﻣﻦ و  رﻧﮓ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻤﺘﺎز با نام تجاری  ﺻﻤﯿﻢ را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] رییس اداره آرایشی و بهداشتی اداره کل نظارت و ارزی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در مورد ید محصولات آرایشی و بهداشتی در روزهای پایانی سال، توضیحاتی ارائه داد.


لینک خبر


فرمانده انتظامی شهرستان بافق از امحاء 8 تن فرآورده های دامی غیر مجاز خبر داد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان،از آغاز طرح درجه بندی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی استان در سال ۱۳۹۶ خبر داد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. تالار فرآورده های نفتی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۱۱۱ هزار و۷۹۲ تن وکیوم باتوم،لوب کات، قیر، سلاپس وا ، مواد شیمیایی و مواد پلیمری است. رئیس اداره دامپزشکی آبیک گفت: با توجه به در پیش بودن فصل گرما نظارت بر عرضه فرآورده های خام دامی در این شهرستان افزایش می یابد. نظارت های بهداشتی دامپزشکی بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در روزهای پایانی سال افزایش یافته است. س رست شبکه دامپزشکی شهرستان هرسین از کشف، ضبط و امحاء بیش از ۱۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز کشتار غیرمجاز از یک قص متخلف در این شهرستان خبر داد. ایسنا نوشت: رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فرآورده های آرایشی، بهداشتی و شوینده اعلام کرد از بنگلادش، هندوستان، ترکیه و امارات بیشترین محصولات آرایشی به کشور قاچاق می شود. همزمان با ایام نوروز و با توجه به افزایش تقاضا برای تأمین فرآورده های خام دامی و نیز ورود میهمانان و مسافران نوروزی ، طرح تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تولید ، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی با ساماندهی 27 اکیپ ثابت و سیار در قالب 39 پرسنل فنی و متخصص در امر بازرسی بهداشتی از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین اجراء می شود. سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای برخی فرآورده های غذایی ترش مزه را به علت جعل یا نداشتن اسناد بهداشتی مورد نیاز غیر مجاز اعلام کرد. مدیر شبکه دامپزشکی چرداول گفت: از ابتدای امسال تاکنون 65 واحد متخلف عرضه کننده فرآورده های خام دامی در این شهرستان به مراجع قضایی معرفی شدند تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۱۱۵ هزار تن انواع قیر، وکیوم باتوم، گوگرد، لوب کات و مواد شیمیایی است. 6 هزار نوبت بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی به وسیله شبکه دامپزشکی شهرستان مانه و سملقان بازدید شد. طبق آ ین ویرایش استاندارد ملی ایران استفاده از خمیر مرغ در فرآورده سوسیس و کالباس و سایر فرآورده های گوشتی ممنوع شده است و هیچ واحد تولیدی مجاز به استفاده از آن نیست و در صورت مشاهده استفاده از این ماده در فرمولاسیون فرآورده ، واحد تولیدی به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد. نزدیک به یک تن انواع فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف در تعطیلات نوروزی از اماکن عرضه یا تولید فرآورده های خام دامی کشف و ضبط شد. ۱۵۶ جایگاه عرضه فرآورده های نفتی منطقه ساری در ایام نوروز آماده ارائه خدمات به مردم هستند. رییس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از پلمپ 125 واحد غیرمجاز تهیه، فرآوری و عرضه فرآورده های خام دامی خبر داد. رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فرآورده های آرایشی، بهداشتی و شوینده اعلام کرد از بنگلادش، هندوستان، ترکیه و امارات بیشترین محصولات آرایشی به کشور قاچاق می شود. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای برخی فرآورده های غذایی را به علت نداشتن مجوزهای قانونی لازم یا جعل اسناد مورد نیاز غیر مجاز دانسته و اسامی آنها را اعلام کرد. تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۹۷ هزار و ۴۵۸ تن وکیوم باتوم، لوب کات، انواع قیر،گوگرد، مواد پلیمری، مواد شیمیایی و سلاپس وا است.