عقیق

به نقل از خبرگزاریها در مورد عقیق :

خواص عقيق در روایات: نرسیدن غم و مصیبت به حامل آن، دوری از آتش عذاب،حرز و نگهبان در مسافرت ها، نگهداشتن از مرگ بد،روایت است دستی که در آن عقيق باشد اگر به دعا بردارند رد نشود.
تهیه کننده سریال «عقيق» ضمن اشاره به سنگین بودن حجم کار در تولید این مجموعه از زمان پخش آن خبر داد. عقيق خونی1عقيق روشن با لکه های سرخ خونی.2عقيق صورتی تا گوشتی از آریزونای . عقيق داوودیواژه pom pom درست نیست. بلکه واژه pom pon درست است _ گونه ای عقيق با سوزن های روتیل ( = ساگنیت) که درونگیرهای آن به رنگ زرد تا نارنجی و هم چون گل داودی دیده و در بروستر پیدا می شود. عقيق درختی عقيق شجری. عقيق دندریتی. به آلمانی baum achate. برابر با عقيق جلبکی و یا عقيق مکه ای است. عقيق با درونگیرهای درختی شکل عقيق دریاچه علیا لیک یورآگات. عقيق ابر دریاچه.1عقيق از دریاچه علیای .2نام درستی است برای تومسونیت از همین بخش که دارای لایه های هم چون عقيق است. عقيق دسته گلکلسدون خا تری تا سبز نیمه شاف که دارای درون گیرهای روشن و رنگین کمانی هم چون دسته گل است. در تکزاس پیدا می شود. عقيق دلوتنام شهری در . برابر با عقيقهای دریاچه علیا از خلیج یور. عقيق ذوقیعقيق فریبا. عقيق فانتزی. عقيق رنگین. عقيق خوش رنگ و زیبا که تودرتو دیده و یا لایه ای می شود. عقيق رنگارنگدر برخی از عقيق ها درونگیر های جلبکی باعث رنگین شدن کانی گشته ولی خود جلبک به خوبی دیده نمی شود. در کالیفرنیا به دست می آید. عقيق رنگین کمانی عقيق قوس و قزحی. کلسدونهایی که ورقه نازک آنها پدیده رنگین کمانی یا زنبقی در اثر تداخل نشان می دهند. عقيق رودخانه ایعقيق هایی که در بستر رودخانه ها پیدا می شوند. مانند عقيق جلبکی و مکه ای. عقيق زرد ۱عقيق مومی، کلسدون با رنگ زرد مومی. عقيق زرد ۲جزع حبشی. عقيق رطبی. عقيق سرخ. عقيق حبشی. عقيق بقراوی. جزع بقرانی. به آلمانی sarder. به فرانسه sardoine. به اسپانیایی sard ice. واژه فارسی _ عبری برای رنگ زرد. رودی هم به همین نام در آسیای کوچک است. هرگونه عقيق زرد مایی، قهوه ای تا زرد لایه ای را گویند. عقيق 124" src="http://www. /desktop/" alt="1242 احجار کریمه (سنگ عقيق)" width="299" height="299" /> عقيق زرد ماسه ایسارد (زرد) از واژه فارسی _ عبری برای زرد گرفته شده _ عقيق زرد با لکه های تیره. ماسه زرد. عقيق زرد. سارد ماسه ای. عقيق زگیل دارگونه ای عقيق سرخ یا گلگون که دارای بر آمدگیهای زگیل مانند است. عقيق زلالعقيق درخشان. عقيق شفاف. عقيق با صفا. عقيق لمعان دار. واژه ای است هم سنگ برای انهیدروس٫ عقيق زنبقی ۱ – عقيق هایی که دارای شکاف و مویرگ فراوان هستند و مانند گل زنبق در اثر تداخل امواج بازی با رنگ دارند. ۲ _ برخی عقيقهای لایه ای و یا راه راه که بازی با رنگ دارند. عقيق سادهعقيق اولیه. عقيق نخستین. عقيقهایی که در روزن ها و بلوردانها بدون هیچ گونه ویژگی (بدون لایه و رنگ و خطوط) پدید آمده اند. عقيق سب بعقيق سبز حقیقی. کریسو پراس اصل. نام درستی برای عقيقی که به رنگ سبز در آمده. عقيق ستاره ایعقيقهایی که پس از تراش دامله ای پدیده ستاره ای نشان میدهند. عقيق سرخ هندیسنگ هندی. برابر با عقيق سرخ یا گلگون. تاپ ناپ: در دنیای اطراف ما همیشه شگفتی هایی هستند که می توانند چشمان ما را خیره کنند. fordite (معروف به عقيق دیترویت ) یکی از این شگفتی هاست.به نظر میرسد این سنگ رنگارنگ و زیبابه طور طبیعی به این شکل به وجود آمده است ولی در واقع اینطور نیست. در گذشته اتومبیل ها با اسپری رنگ می شدند و سپس برای خشک رنگ اتومبیل به آن حرارتی بالا می دادند. در طول انجام این عملیات در طول روز مقداره زیادی از رنگ های مختلف روی زمین ریخته میشد و بعد از نفوذ به لایه های پایین تر سنگ های روی زمین با حرارتی که هنگام خشک ماشین ها میدیدند جزئی از سنگ ها می شدند و این عمل با ها و بار ها تکرار می شد. پس از گذشت زمان این سنگ های بسیار زیبا با لایه های رنگارنگ به وجود آمدند.

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298034_618.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="536" height="394" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298035_197.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="529" height="550" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298036_448.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="536" height="358" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298037_257.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="539" height="550" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298038_697.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="537" height="412" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298039_804.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="534" height="550" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298040_198.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="523" height="412" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298041_311.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="540" height="411" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298042_167.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="538" height="412" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298043_985.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="534" height="548" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298044_534.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="537" height="435" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298045_158.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="535" height="317" />

عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/3/3/298046_611.jpg" alt="عقيق دیترویت رنگارنگ ترین سنگ دنیا +ع " width="542" height="373" />

طرح توجیهی عقيق تراشی
 -طرح-توجیهی-<font style=عقيق-تراشی" / onload="resetwh(this,470);">طرح توجیهی عقيق تراشی در قالب word به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمایه گذاری کل, دوره بازگشت سرمایه, فضای مورد نیاز, اشتغال زایی, سهم تسهیلات, استانداردهای مربوطه, بازارهای داخلی و خارجی, عرضه کنندگان ,محاسبات مربوطه, توجیه فنی و اقتصادی طرح مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است فایل


فواید و خواص انگشتر عقيق/ راههای تشخیص انگشتر عقيق اصل از بدل


خواص انگشتر عقيق انگشتر عقيق در مقابل نور اشکالی همچون حباب یا کندوی زنبور از خود نشان می دهد. انگشتر عقيق برای تعالی، شاد و آرامش روح و همچنین بر طرف شدن غم و غصه و ناراحتی های روحی بسیار موثر است. در گذشته بسیاری از ائمه معصومین (ع) از انگشتر عقيق استفاده نموده و بر خواص و اهمیت انگشتر عقيق در گشایش روزی و دفع بلایا تاکید می نمودند. سنگ عقيق عقيق سنگی بسیار پربرکت و سرشار از خواص می باشد که در روایات زیادی بر اهمیت آن تاکید شده است. عقيق در رنگ های قرمز، زرد، خا تری مایل به آبی و سفید یافت می شود. هم چنین سنگ هایی وجود دارد که به سبب شباهت ساختاری و فیزیکی در تجارت آن ها را جزء خانواده عقيق محسوب می کنند مانند عقيق سلیمانی یا چشمی(باباقوری)، عقيق شجری، عقيق خزه ای. سنگ عقيق در کشورهایی هم چون یمن، هندوستان، ایران، چین در رنگ های قرمز، زرد و سفید یافت می شود. روشهای تشخیص انگشتر عقيق اصل با نوع بدل • انگشتر عقيق را با آتش نمی توان سوزاند. • سنگ عقيق روی شیشه خط می اندازد. • انگشتر عقيق در مقابل نور اشکالی همچون حباب یا کندوی زنبور از خود نشان می دهد. • شی نوک تیز روی انگشتر عقيق اثری ندارد و ردی نمی اندازد. ادامه مطلب بسم الله الرحمن الرحیم صادق علیه السلام ضمن حدیثی طولانی در خواص سنگ عقيق فرمود: بسیار عجیب است که شخصی در دستش انگشتر عقيق داشته باشد و درهم و دینار نداشته باشد. العجب کل العجب من ید فیها فص عقيق کیف تخلوا من الدنانیر و الدراهم مکارم الاخلاق ص 58 وسایل الشیعه 91/5 خواص سنگها از زبان ائمه اطهار صادق(ع) مدام می فرمودند: هر انگشتری که نگینش عقيق است انتخاب کند فقیر نمی شود و کارهایش فقط به نیکوترین وجه پایان می یابد. رضا(ع) فرمودند: انگشتر عقيق فقر را از میان می برد، و دست ش نفاق و دو رویی را محو می کند..... رضا (ع) فرمودند: هر با عقيق قرعه بیاندازد نصیب فراوانی عائد او خواهد شد صادق (ع) فرمودند: عقيق مح. روزی جبرئیل بر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت : یا رسول الله ! پروردگارم بر تو درور و سلام می فرستد و می فرماید : انگشترت را در دست راست کن و نگین آن را هم عقيق قرار بده و به پسر عمویت علی نیز بگو انگشترتش را در دست راست کند و نگین آن را هم عقيق قرار دهد. پیام جبرئیل را به علی علیه السلام رسانیدند . حضرت علی علیه السلام عرضه داشت : یا رسول الله عقيق چیست ؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : عقيق کوهی در کشور یمن است .( مناقب : ۳ / ۳۰۲ ، بحارالانوار : ۴۲/ ۶۱ ، مستدرک : ۳ / ۲۹۳ ). سریال محرمی «عقيق» به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی این روزها در حال تصویربرداری است.
650 گرم سنگ عقيق و جاسپر زیبا شماره 912
مناسب برای سنگ تراشان ، کل یون و علاقمندان .استان قم
قیمت 7 تومان
650 گرم سنگ <font style=عقيق و جاسپر زیبا شماره 912"> 650 گرم سنگ <font style=عقيق و جاسپر زیبا شماره 912"> 720 گرم سنگ عقيق و جاسپر زیبا شماره 911
مناسب برای سنگ تراشان ، کل یون و علاقمندان .استان قم
قیمت 8 تومان
720 گرم سنگ <font style=عقيق و جاسپر زیبا شماره 911"> 720 گرم سنگ <font style=عقيق و جاسپر زیبا شماره 911">


590 گرم سنگ عقيق شجر و جاسپر زیبا شماره 915
مناسب برای سنگ تراشان ، کل یون و علاقمندان .استان قم
قیمت 7 تومان 590 گرم سنگ <font style=عقيق شجر و جاسپر زیبا شماره 915"> 590 گرم سنگ <font style=عقيق شجر و جاسپر زیبا شماره 915"> 760 گرم سنگ عقيق و جاسپر زیبا شماره 910
مناسب برای سنگ تراشان ، کل یون و علاقمندان .استان قم
قیمت 7 تومان
760 گرم سنگ <font style=عقيق و جاسپر زیبا شماره 910"> 760 گرم سنگ <font style=عقيق و جاسپر زیبا شماره 910"> انواع عقيق  متعارف در ایران


قبل از دیدن تصاویر زیر به سایت های زیبای زیر نیز سری بزنید     www.takcarpet.        www.takcarpet.ir  روی یکی از سایت های بالا دیدن نمایید تا زیباترین و نفیس ترین کالا را جهت دکوراسیون خانه ببینید    
عقيق متعارف در ایران" src="http://www.taknaz.net/user_files/2014/09/353269387.jpg" alt="انواع عقيق متعارف در ایران" /> عقيق سنگی سیلیسی و نوعی از در کوهی است که بیشتر از سنگ یمانی تشکیل شده‌است.     انواع عقيق متعارف در ایران     عقيق یمنی  عقيق متعارف در ایران" src="http://www.taknaz.net/user_files/2014/09/1106834935-taknaz-ir.jpg" alt="انواع عقيق متعارف در ایران" width="280" height="546" align="bottom" border="0" hspace="0" />   شرف شمس  عقيق متعارف در ایران" src="http://www.taknaz.net/user_files/2014/09/70714115-taknaz-ir.jpg" alt="انواع عقيق متعارف در ایران" width="218" height="245" align="bottom" border="0" hspace="0" />   عقيق سبز  عقيق متعارف در ایران" src="http://www.taknaz.net/user_files/2014/09/1444897388-taknaz-ir.jpg" alt="انواع عقيق متعارف در ایران" width="271" height="387" align="bottom" border="0" hspace="0" />   عقيق باباقوری عقيق متعارف در ایران" src="http://www.taknaz.net/user_files/2014/09/1508483337-taknaz-ir.jpg" alt="انواع عقيق متعارف در ایران" width="220" height="234" align="bottom" border="0" hspace="0" />    عقيق سیاه ( انی ) عقيق متعارف در ایران" src="http://www.taknaz.net/user_files/2014/09/970597113-taknaz-ir.jpg" alt="انواع عقيق متعارف در ایران" width="294" height="346" align="bottom" border="0" hspace="0" /> عقيق سلیمانی  عقيق متعارف در ایران" src="http://www.taknaz.net/user_files/2014/09/2045876630-taknaz-ir.jpg" alt="انواع عقيق متعارف در ایران" width="254" height="405" align="bottom" border="0" hspace="0" /> در حالی که از «عقيق» به عنوان سریال محرمی تلویزیون یاد شده بود که قرار است از نیمه دوم محرم به روی آنتن برود، اما این روزها شبکه سه اقدام به بازپخش سریال «چرخ و فلک» کرده و گویا خبری از پخش این سریال نیست. سنگ های ماه تولدaries : سنگ ماه تولد فروردین

آکوامارین
گارنت
کوارتز دودی
هولیت
لابرادوریت
آونتورین
رز کوارتز
عقيق سیاه
جاسپر قرمز
یشم
حدید
کریستال کوارتز
کیانیت
رودونیت
الماس
سنگ خون
اپال

taurus : سنگ ماه تولد اردیبهشت

لاجورد
تورمالین
آمازونیت
پرنیت
م. همزمان با بزرگداشت روز ملی عمان و در آستانه ولادت بزرگ از نامه ایشان به اهل عمان که توسط هنرمندان خوشنویس ایرانی بر روی یک سنگ عقيق یمانی نگاشته شده، رونمایی خواهد شد.  سریال <font style=عقيق" title=" سریال عقيق" border="0"> قسمت 3 سریال عقيق


بازیگران سریال عقيق: هدایت هاشمی ،شبنم مقدمی، علیرضا آرا، نسیم ادبی، بهزاد فراهانی، داریوش سلیمی، ندا عقيقی، کریم امینی، جمال فوادیان، فردین شاه حسینی، مجید رحمتی ، نادر فلاح

خلاصه داستان سریال عقيق: در خلاصه داستان سریال عقيق امده به عَجز مهمونم می کنی؟ به تسلیم ؟ این چه رضاییه که باید از ظهر عاشورا و وَقف عقيق و خون پسرم بگذرم؟ رضای کدوم دیاریه ، این رضاییه که تو می خوای…

برای به ادامه مطلب مراجعه کنید. ادامه مطلب  سریال <font style=عقيق" title=" سریال عقيق" border="0"> قسمت 2 سریال عقيق


بازیگران سریال عقيق: هدایت هاشمی ،شبنم مقدمی، علیرضا آرا، نسیم ادبی، بهزاد فراهانی، داریوش سلیمی، ندا عقيقی، کریم امینی، جمال فوادیان، فردین شاه حسینی، مجید رحمتی ، نادر فلاح

خلاصه داستان سریال عقيق: در خلاصه داستان سریال عقيق امده به عَجز مهمونم می کنی؟ به تسلیم ؟ این چه رضاییه که باید از ظهر عاشورا و وَقف عقيق و خون پسرم بگذرم؟ رضای کدوم دیاریه ، این رضاییه که تو می خوای…

برای به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب خواص درمانی عقيق  از نظر ائمه
معدن اصلی آن در صنعای یمن است و البته در بصره و مغرب و هندوستان نیز موجود است اما نوع یمنی آن از همه بهتر و مورد تاکید است. این عقيق در رنگهای مختلف یافت می گردد. در روایات متعدد خواصی برای عقيق ذکر شده منجمله نرسیدن غم و مصیبت به حامل آن، دوری از آتش عذاب،حرز و نگهبان در مسافرت ها، نگهداشتن از مردن ب. شرف شمس درسال ۱۳۹۰ در روز ۱۹ فروردین ساعت ۲:۱۳ صبح با آداب خاص که ازجمله آن ۱۷ حرکت و۱۷ برداشت قلم یا مته حکاکی از روی سنگ عقيق زرد رنگ است حک میشود . نگین یا انگشتر وآویز شرف شمس برای ایمنى در سفرها و دفع از بدى ها حفظ وحفاظت جان و خیر و نیکى وافزایش رزق وروزی وآرامش رفع چشم زخم براورده شدن حاجات وآرزوها و درمان عمومی جسا وروح مخصوصاً افزایش قدرت بدنی و هاله نورانی اطراف بدن وبخاطر مصرف عقيق زرد آن باعث پاک و تصفیه دستگاه گوارش شده و بر روی هضم و جذب غذا و گردش خون در بدن وچاکرای ۳ وغددپانراس ولوزالمعده وجواره مرتبط با این دو غدد تأثیر فوق العاده ای دارد . برخی میگویند: نوشته شرف شمس شامل ۵ اسم اعظم خداوند است برخی دیگربه این باورند که شرف شمس امضاء رمزی مولا علی (ع) است ، برخی به ثبت نام موکل شمس را قبول دارند برخی می گویند دعای شرف شمس روی انگشتر حضرت سلیمان (ع)همراه با عبارت لااله الالله الملک الحق المبین ویا الملک لله حک شده بوده ولیکن عظمت شرف شمس و آداب نوشتاری باطنی آن بالا تر از همه اینها است وحک یا نوشتن آن کار هر ی که واقف به علوم غریبه نیست نمی باشد ، در سال یکبار شرایط مهیا میشود تا موکلین خورشید به زمین بیایند و خورشید در بهترین موقعیت خود در کل ک شانها قرار گیرد تا خورشید در آن زمان نسبت به سایر کواکب روی زمین قدرت بیشتری داشته باشد . مدال <font style=عقيق شرف شمس با قاب نقره" /> احادیث معتبر در فضیلت و خواص انواع انگشتر و عطرشاید برای شما هم این سوالات آشنا باشد و جو برای آن پیدا نکرده اید ، لطفا مطالب زیر را بخوانید تا به فواید و خواص انواع انگشتر و عطر پی ببرید و حکمت استفاده از انگشتر را توسط معصومین ع بدانید . انگشتر در روایات،خواص نگین انگشترها،انگشتر ها چه خواصی دارند ؟ فایده انگشتر چیست ؟ چرا انگشتر . در کتب تاریخ نقل شده که وقتی مرد فقیری وارد مسجد شد و از اصحاب درخواست کمک کرد و ی جز مومنان (ع) که در حال بود، به او کمک نکرد و آیه ولایت ((انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون ا کاه و هم راکعون)) نازل شد، آن انگشتری که مومنان (ع) به مرد فقیر داد، عقيق قرمز یمانی بوده است.ابن شهر آشوب نقل می کند که: روزی جبرئیل بر اکرم (ص) نازل شد و گفت ((یا رسول الله! پروردگارم بر تو سلام و درود می فرستد و می فرماید انگشترت را در دست راست کن و نگین آن را هم عقيق قرار بده و به پسر عمویت علی نیز بگو انگشترش را در دست راست کند و نگین آن را عقيق قرار دهد.)) (ص) پیام جبرئیل را به مومنان علی (ع) رسانیدند. حضرت علی (ع) عرضه داشت: ((یا رسول الله عقيق چیست؟)) رسول خدا (ص) فرمود ((عقيق کوهی در کشور یمن است)). در این حدیث تصریح می کنند که آن عقيقی دارای فضایل و فواید است که از کشور یمن باشد. روزی مومنان علی (ع) از کنار جسد کشته ای می گذشتند که انگشتری با نگین عقيق در دست داشت. در این حال حضرت فرمود : ((انگشترش را برای من بیاورید!))، همراهان حضرت، انگشتر آن مرد مقتول را از دستش در آوردند و به حضرت دادند. مومنان نگاهی به آن انگشتر د و فرمود : ((برای چه از صاحبت که تو را در دست داشت محافظت نکردی؟)) پس انگشتر به صدا در آمد و گفت: ((یا علی من عقيق یمانی نیشتم )) با توجه به دو حدیثی که ذکر گردید و دیگر قراین باید گفت که خواص یاد شده برای عقيق، ویژه عقيق یمانی به خصوص عقيق یمانی سرخ است. البته نمی توان گفت که عقيق دیگر مناطق چون عقيق ایرانی و هندی و چینی و … هیچ خاصیتی ندارد، بلکه همه این خواص به طور کامل در آن ها نیست؛ چرا که بنابر روایات، بعضی از ان (ع) عقيق روم در دست داشته اند و اگر عقيق رومی هیچ فضیلتی نداشته، آن بزرگواران در دست نمی کرده اند (۳). از حضرت المومنین (ع) منقول است که ی که انگشتر عقيق در دست داشته باشد بر جماعتی که غیر عقيق در دست داشته باشند به چهل درجه زیادتی دارد و سلیمان اعمش روایت کند که در خدمت حضرت جعفر صادق (ع) بودم در خانه منصور عباسی پس شخصی را بیرون آوردند که تازیانه خورده بود حضرت فرمودند که ای سلیمان ببین که انگشترش چه نگین دارد گفتم یابن رسول الله عقيق نیست فرمود که ای سلیمان اگر عقيق بود تازیانه اش نمی زدند. او را گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما. فرمود که ای سلیمان انگشتر عقيق امان می بخشد از دست ب . گفتم دیگر بفرما. فرمود که ای سلیمان انگشتر عقيق امان می بخشد از خون. گفتم دیگر بفرما. فرمود ای سلیمان خدای عزوجل دوست می دارد که بلند کند دعا بسوی او دستی که در او نگین عقيق باشد. گفتم دیگر بفرما. فرمود که عجب دارم از دستی که در آن نگین عقيق باشد چگونه خالی می ماند از دینار و درهم. گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما. فرمود که نگاه دارنده آدمی است از هر بلا. گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما. فرمود که ایمن می گرداند از فقر. گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما. فرمود که ایمن می گرداند از فقر. گفتم یابن رسول الله روایت کنم این حدیث را از جدت حسین بن علی (ع) از پدرش المومنین (ع) فرمود بلی و در روایت دیگر منقول است که دو رکعت با انگشتر عقيق بهتر است از هزار رکعت که با آن نباشد (۴). عقيق خط کد 8116" src="http://parsjawaher.com/wp-content/uploads/img_11361.jpg" alt="img 11361 احجار کریمه (سنگ عقيق)" width="297" height="297" /> کتاب "مسجدجامع عتیق موزه ای از دُر و عقيق" نوشته عبدالرضا کارگر، در شبستان اولجایتو مسجد جامع عتیق رونمایی می شود. اگر برای بچه دار شدن به دنبال سنگ هستید ، فیروزه با حکاکی آیه "رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین" و برای خانم باردار سنگ زمرد توصیه شده است . برای تقویت هورمون ، سنگ ماه یا مون استون مفید است. بله . فیروزه برای بچه دار شدن توصیه شده . بر مبنای احادیث : علی بن محمد حمیری گفت: دختر جعفر بن محمود را خواستم و بسیار او را دوست می داشتم و فرزن. حلقه عقيق سیاه حکاکی الله لا اله الا هو الحی القیوم _ کد : ۴۰۰۲۰۰ --- قیمت: 35 هزار تومان --- عقيق سیاه با حکاکی مذهبی اللَّهُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ --- معنی : الله خدای یکتایی است که جز او خ نیست و او زنده و پاینده است ---- رسول اکرم (ص)خطاب به حضرت علی(ع)فرمود:یا علی این آیه را به فرزندان ،همسایگان وهمگان بیاموز ،چرا که این آیه از تمام آیات نازل شده ،با عظمت تر است. --- کاظم(علیه‎السلام) فرمود: هر آیة الکرسى را بعد از هر واجب بخواند، به او هیچ گزند و ضرری نرسد. --  حلقه عقيق سیاه معدنی اصلی  سنگ عقيق سیاه مناسب برای سنگ درمانی به همراه جعبه جواهر ، بسته بندی ضد ضربه ، بیمه کامل ضمانت مادم العمر اص کالا --- سنگ متولدین فروردین، داد، مرداد، شهریور و آذر --- برای مشاوره و سفارش تلفنی :  09334416110 ---- برای مشاهده تصاویر بیشتر و ید اینترنتی روی لینک کلیک کنید https://goo.gl/r9kezc ---- لینک کانال تلگرام:  https://telegram.me/joinchat/bjtfbtzmqmuhiexkkgivhw ------ #کلامکم_نور #آداب_زندگی_شیعی
جهت عاقبت بخیری و ایمان کامل از دنیا رفتن
انگشت انگشتر عقيق، خصوص اگر عقيق سرخ باشد و خصوص اگر بر آن نقش باشد «محمدٌ نبیّ اللَّه و علیٌّ ولیّ اللَّه». _________ و خواندن هفت مرتبه بعد از صبح و مغرب «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ، لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظیمِ» منا. 1410 گرم سنگ عقيق و جاسپر زیبا شماره 904
مناسب برای سنگ تراشان ، کل یون و علاقمندان .استان قم
قیمت 18 تومان
1410 گرم سنگ <font style=عقيق و جاسپر زیبا شماره 904">

1410 گرم سنگ <font style=عقيق و جاسپر زیبا شماره 904"> برای دیدن جزئیات سنگها روی ع ها کلیک کنید .
مناسب برای سنگ تراشان و علاقه مندان
لطفا قبل از تماس و یا پیام دادن شماره سنگ مورد نظر که شماره سه رقمی
یا چهار رقمی که آ جمله است رو یاداشت کرده تا مشخص شود دقیقا کدام
سنگ را میخواهید ،با تشکر و سپاس فراوان
در ید خود به اندازه کالا و وزن کالا و شکل کالا دقت کنید
به ع سنگهایی که اول خشک هستند و بعدا خیس شده تا جلای
آن مشخص شود توجه کنید،
کالای فروخته شده پس گرفته میشود.
هر هفته منتظر محصولات بعدی ما باشید
سلام این روزها درک زیباشناسی مردم نسبتا بالا رفته وهر فرد تشخیص میده که چه رنگ و چه لباس و چه تزئیناتی به هم میاد و کدوم ها رو میشه کنار هم گذاشت و با هم پوشید. امروز میخوام گردنبند عقيقی بهتون معرفی کنم که نوع عقيق آن خزه ای یعنی با طیف رنگی هست و با پروانه های کوچک برنزی تزیین شده.جنس زنجیر آن استیل با رنگ ثابت هست و زیباییش از بین نمیره. https://goo.gl/e4gvzx گردنبند <font style=عقيق" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0" /> باز این چه شورش است که در خلق عالم است ماه عزای فاطمه روح مُحرم است خون گریه کن ز غم،که عقيق یمن شوی رخصت دهد خدا که تو هم زن شوی در فاطمیه از دل و جان گریه می کنیم همراه با زمان گریه می کنیم در فاطمیه رنگ جگر سرخ تر شود آتش فشان غیرت ما شعله ور شود شمشیر خشم شیعه پدیدار می شود وقتی که حرف کوچه و دیوار می شود لعنت به آنکه پایگذار سقیفه شد. اختصاصی از یاری فایل طرح توجیهی عقيق تراشی با و پر سرعت .
 طرح توجیهی <font style="color:red;background-color:#FFFF9F;">عقيق</font> تراشی
 طرح توجیهی <font style=عقيق تراشی " src="../prod-images/952757.jpg" border="0"> تعداد صفحات:14نوع فایل: word (قابل ویرایش)لینک پایین صفحه   این طرح در زمینه عقيق تراشی می باشد که بر اساس آ ین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.این فایل برای کارآفرینان در زمینه عقيق تراشی مناسب می باشد. این طرح توجیهی شامل :مقدمه و خلاصه ای از طرحفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری کلسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطهبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... مناسب برای :- اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری- گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر رضا- ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده- گرفتن مجوز های لازم از سازمان های تی و وزارت تعاون- ایجاد ب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی- مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی  
با
طرح توجیهی عقيق تراشی
گردنبند سنگ عقيق کبود حکاکی ان الله بالغ امره _ کد : 400242


سنگ عقيق اصل
 قیمت 65.000 تومان
 با زنجیر رایگان

شماره تماس:
09334416110
  ید از طریق تلگرام:
https://t.me/a_javaherlux
ید از سایت:
https://goo.gl/v8tunl
 
  انرژی های نهفته در سنگ عقيقعقيق های رنگی از دیر باز جایگاه خاصی در میان مردم مخصوصاً مردم ملل شرقی داشته اند و امروزه نیز جایگاه ویژه ای در بازار سنگ و نگین به خود اختصاص داده اند. در ساختن تسبیح، مهره و از همه بیشتر در ساختن نگین انگشتری، مدال و دستبند از عقيق به عنوان سنگی خاص و دارای انرژی فراوان استفاده می شود. عقيق انواع بسیاری دارد که گران ترین و زیبا ترین نوع آن عقيق یمانی ( یمنی ) است که از کشور یمن بدست می آید. این گوهر گران بهاء بسیارمورد تاکید بزرگ حضرت محمد (درود خداوند بر او باد) مورد استفاده مسلمانان به ویژه ایرانیان می باشد. اما چرا این نگین جایگاهی ویژه برای ما یافته ؟ به راستی چه ویژگی در این سنگ موجب گشته تا مسلمانان به سوی این نوع نگین روی بیاورند و یکی از نگین های محبوب آنان بویژه به عنوان نگین انگشتری گردد. بد نیست به این موضوع با توجه به برخی احادیث و روایات ذکر شده در کتب معتبره نگاهی بیاندازیم و از این حیث این موضوع را بنگریم برای همین در ادامه مطلب به آن اشاره میکنیم: موسی کاظم (ع) فرمودند : انگشتری از عقيق زرد در دست کنید که در آن هیچ دشواری نیست و موجب آسانی رزق است. کلمات کلیدی : سرکتاب جفر رمل دعانویسی جن تسخیرات رهنما کواکب علوی و سفلی چارت نجومی کتب خطی علوم غریبه دعای محبت و جذب قلوب باطلس سحر دفع جن
حلقه عقيق سیاه حکاکی بسم الله الرحمن الرحیم _ کد : 400201

?سنگ عقيق سیاه اصلی مناسب برای سنگ درمانی

? قیمت 35.000 تومان

? با تخفیف: 29.800 تومان

?? برای سفارش و مشاوره تلفنی:
09334416110
  ید از طریق تلگرام:
https://t.me/a_javaherlux

ید از طریق سایت:
https://goo.gl/uzflnv


  یک جفت انگشتر عقيق یمنی بسیار زیبا به شما تقدیم می کنم. هر دو از رکاب فیلی سنتی دست ساز برخوردار هستند: نگینها تراش یمن بوده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند. بهترین و مرغوبترین رنگ عقيق یمن حتما می دانید که رنگ قرمز است. این دو نگین کاملا قرمز پر رنگ هستند و هیچگونه رگه و ناخالصی در آنها مشاهده نمی شود: هر یک از این دو انگشتر به قیمت 160 هزار تومان تقدیم می شود. این نوع انگشتر طبق نظر شما با انواع رنگهای عقيق یمن قابل ساخت است. دعای عظیم الشانی است که از 13 حرف تشکیل شده است ، 4حرف آن از تورات ،4 حرف از انجیل و 5 حرف آن از قرآن کریم می باشد . روایت است این دعا شامل 5 اسم اعظم خداوند است که توسط اولیاء الهی به صورت رمز در آمده و خواندن آنها برای غیر ایشان امکان پذیر نیست . نقش شرف شمس جزء علوم غریبه می باشد و همراه داشتن آن نقش و آثار و برکات زیادی برای دارنده آن به . گردنبند سنگ عقيق کبود حکاکی ان الله بالغ امره _ کد : ۴۰۰۲۴۲

سنگ عقيق اصل
قیمت 65.000 تومان
با زنجیر رایگان

شماره تماس:
09334416110
ید از طریق تلگرام:
https://t.me/a_javaherlux
ید از سایت:
https://goo.gl/v8tunl
این مُهر استوانه ای که به حدود 400 تا 500 سال پیش از میلاد بازمی گردد، در آرامگاهی در مصر پیدا شده است. روی این مُهر صحنه ای از شکار شیر به دست داریوش بزرگ را مشاهده می کنید. در میانه ی صحنه نیز نشانه ی اهورامزدا، پشتیبان شاهان ایران، دیده می شود. همچنین در زیر پای اسب نیز شیری به وسیله ی تیر و کمان داریوش کشته شده است. به علاوه، در کناره ی این مهر، نوشته ای به خط میخی و به سه زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی وجود دارد که به مفهوم " داریوش، شاه بزرگ" است. داریوش بزرگ(داریوش اول) امپراتوری هخا را به اوج شکوفایی رساند. این مُهر عقيق نیز مشهورترین یادگار پارسی ها در مصر است که از آرامگاه تبس(thebes) پیدا شده است. همانطور که در تصویر مشخص است دو نخل در مُهر داریوش وجود دارد. به گفته ی «ماری کُخ» در کتاب « از زبان داریوش »؛ نخل، سمبل حاصلخیزی بوده است. نخل تقریبا تمامی نیازهای زندگی را بر می آورد: از هسته ی نخل نان می پختند و از میوه ی آن و سرکه و عسل و غذاهای دیگر می ساختند. از برگ های نخل انواع وسایل خانگی می بافتند و ذوب کنندگان مس از هسته ی ما به جای سوخت استفاده می د و از « هسته های خیس شده » به عنوان غذای نر و پرواری استفاده می شد(صفحات 315 - 316). نگین عقيق قرمز حکاکی یا رقیه _ کد : 400290

قیمت 125.000 تومان 

آیدی تلگرام جهت ید:
https://t.me/a_javaherlux

شماره تماس جهت ید:
09334416110

ید از سایت:
https://goo.gl/3n983x

----

حلقه عقيق سیاه حکاکی بسم الله الرحمن الرحیم _ کد : ۴۰۰۲۰۱

✅سنگ عقيق سیاه اصلی مناسب برای سنگ درمانی

✅ قیمت 35.000 تومان

✅ با تخفیف: 29.800 تومان

برای سفارش و مشاوره تلفنی:
09334416110
ید از طریق تلگرام:
https://t.me/a_javaherlux

ید از طریق سایت:
https://goo.gl/uzflnv

نگین عقيق قرمز حکاکی ید الله فوق ایدیهم _ کد : 400291

قیمت 150.000 تومان 

آیدی تلگرام جهت ید:
https://t.me/a_javaherlux

شماره تماس جهت ید:
09334416110

ید از سایت:
https://goo.gl/hcppsz

---
ب خواب دیدم که در سالن منزلمان بهمراه مرحوم مادرم - فرزندم و همسرم نشسته بودیم-یک میز و صندلی هم در سالن بود-به فرزندم گفتم میز و جابجا کنه که یکدفعه دیدم جابجا شد به او گفتم بشینه و تماشا کنه اون جن هست-خلاصه میزو صندلی رو برامون حرکت میداد که ناگهان مادرم بلند شد و زیر لبش ذکر میگفت-دیگه صندلی جابجا نشد به مادرم گفتم بسم الله نگید ت. به هنگام دفن، انگشتر عقيق زرد رنگی که قاسم سلیمانی از کربلا آورده بود بر پیشانی آن مرحوم قرار داده شد.
گردنبند سنگ عقيق قرمز حکاکی دعای هو الرزاق _ کد : 400324

قیمت : 70.000 تومان

با تخفیف: 50.000 تومان

به همراه یک عدد زنجیر رایگان 

آیدی تلگرام جهت ید:


https://t.me/a_javaherlux


ید از سایت:
https://goo.gl/0asur2

---

گردنبند عقيق حکاکی دعای ازدواج _ کد : 400321 قیمت : 60.000 تومان

با تخفیف: 50.000 تومان

 به همراه یک عدد زنجیر رایگان


آیدی تلگرام جهت ید:

https://t.me/a_javaherluxید از سایت:
https://goo.gl/0vxk3a

-----
دعای شرف الشمس درسال ۱۳۹۰ در روز ۱۹ فروردین با آداب خاص حک میشود .
اگرچه بسیاری از ما « شرف الشمس » را به نام انگشتر یا گردنبند می شناسیم اما شرف الشمس نه سنگ است و نه حتی دعایی که بر روی عقيق زرد می نویسند. شرف یک اصطلاح نجومی است که برای قرار گرفتن ستاره ها در بعضی از بروج فلکی و میزان سعادت و نحوست روزها از آن استفاده می گردد. . عقيق خطی سرخ با ذکر «علی ولی الله» بسیار زیبا و گود به قیمت 35 هزار تومان تقدیم می شود: جهت سفارش حکاکی و مشاهده سایر نگینهای خطی لطفا مراجعه فرمایید: https://t.me/rezvanzivar عقيق خطی سبز مزین به ذکر «علی مع الحق و . . .» به قیمت 35 هزار تومان تقدیم می شود:   نگینهای خطی و انواع تسبیح در کانال [email protected] به نمایش در می آیند.