فایل فلش فارسی سامسونگ z400

به نقل از خبرگزاریها در مورد فایل فلش فارسی سامسونگ z400 : اختصاصی از نیک فایل فایل فلش فارسی سامسونگ e1310s با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e1310s
فایل فلش فارسی سامسونگ e1310s تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e1310s
اختصاصی از فایل هلپ فایل فلش فارسی سامسونگ c3222 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c3222
فایل فلش فارسی سامسونگ c3222 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c3222
اختصاصی از نیک فایل فایل فلش فارسی سامسونگ c3630 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c3630
فایل فلش فارسی سامسونگ c3630 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c3630
اختصاصی از نیک فایل فایل فلش فارسی سامسونگ e2130 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e2130
فایل فلش فارسی سامسونگ e2130 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e2130
اختصاصی از نیک فایل فایل فلش فارسی سامسونگ c300b با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c300b
فایل فلش فارسی سامسونگ c300b تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c300b
اختصاصی از فایل هلپ فایل فلش فارسی سامسونگ e2121 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e2121
فایل فلش فارسی سامسونگ e2121 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e2121
اختصاصی از سورنا فایل فایل فلش فارسی سامسونگ f110 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ f110
فایل فلش فارسی سامسونگ f110 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ f110
اختصاصی از یاری فایل فایل فلش فارسی سامسونگ m880j با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ m880j
فایل فلش فارسی سامسونگ m880j تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ m880j
اختصاصی از یاری فایل فایل فلش فارسی سامسونگ d720 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ d720
فایل فلش فارسی سامسونگ d720 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ d720
اختصاصی از یاری فایل فایل فلش فارسی سامسونگ c6112 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c6112
فایل فلش فارسی سامسونگ c6112 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c6112
اختصاصی از سورنا فایل فایل فلش فارسی سامسونگ d840 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ d840
فایل فلش فارسی سامسونگ d840 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ d840
اختصاصی از یاری فایل فایل فلش فارسی سامسونگ e1055g با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e1055g
فایل فلش فارسی سامسونگ e1055g تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e1055g
اختصاصی از یارا فایل فایل فلش فارسی سامسونگ e1050 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e1050
فایل فلش فارسی سامسونگ e1050 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e1050
اختصاصی از یاری فایل فایل فلش فارسی سامسونگ e1202 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e1202
فایل فلش فارسی سامسونگ e1202 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e1202
اختصاصی از سورنا فایل فایل فلش فارسی سامسونگ c210 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c210
فایل فلش فارسی سامسونگ c210 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c210
اختصاصی از سورنا فایل فایل فلش فارسی سامسونگ e810f با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e810f
فایل فلش فارسی سامسونگ e810f تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e810f
اختصاصی از ژیکو فایل فلش فارسی سامسونگ c200n با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c200n
فایل فلش فارسی سامسونگ c200n تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c200n
اختصاصی از ژیکو فایل فلش فارسی سامسونگ c130 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c130
فایل فلش فارسی سامسونگ c130 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c130
اختصاصی از ژیکو فایل فلش فارسی سامسونگ e1055t با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e1055t
فایل فلش فارسی سامسونگ e1055t تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e1055t
اختصاصی از هایدی فایل فلش فارسی سامسونگ d900e با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ d900e
فایل فلش فارسی سامسونگ d900e تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ d900e
اختصاصی از هایدی فایل فلش فارسی سامسونگ c160b با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c160b
فایل فلش فارسی سامسونگ c160b تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c160b
اختصاصی از ژیکو فایل فلش فارسی سامسونگ e2120 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e2120
فایل فلش فارسی سامسونگ e2120 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e2120
اختصاصی از ژیکو فایل فلش فارسی سامسونگ c260 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c260
فایل فلش فارسی سامسونگ c260 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c260
اختصاصی از هایدی فایل فلش فارسی سامسونگ e1500 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e1500
فایل فلش فارسی سامسونگ e1500 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e1500
اختصاصی از هایدی فایل فلش فارسی سامسونگ c3200 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c3200
فایل فلش فارسی سامسونگ c3200 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c3200
اختصاصی از ژیکو فایل فلش فارسی سامسونگ x620 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ x620
فایل فلش فارسی سامسونگ x620 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ x620
اختصاصی از هایدی فایل فلش فارسی سامسونگ n700 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ n700
فایل فلش فارسی سامسونگ n700 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ n700
اختصاصی از فایلکو فایل فلش فارسی سامسونگ e390 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e390
فایل فلش فارسی سامسونگ e390 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e390
اختصاصی از هایدی فایل فلش فارسی سامسونگ c230 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c230
فایل فلش فارسی سامسونگ c230 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c230
اختصاصی از فایلکو فایل فلش فارسی سامسونگ e1070 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e1070
فایل فلش فارسی سامسونگ e1070 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e1070
اختصاصی از هایدی فایل فلش فارسی سامسونگ e1085t با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e1085t
فایل فلش فارسی سامسونگ e1085t تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e1085t
اختصاصی از ژیکو فایل فلش فارسی سامسونگ e2152 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e2152
فایل فلش فارسی سامسونگ e2152 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e2152
اختصاصی از فایلکو فایل فلش فارسی سامسونگ c5510 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c5510
فایل فلش فارسی سامسونگ c5510 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c5510
اختصاصی از فایلکو فایل فلش فارسی سامسونگ f250 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ f250
فایل فلش فارسی سامسونگ f250 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ f250
اختصاصی از ژیکو فایل فلش فارسی سامسونگ i450 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ i450
فایل فلش فارسی سامسونگ i450 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ i450
اختصاصی از اینو دیدی فایل فلش فارسی سامسونگ c160m با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c160m
فایل فلش فارسی سامسونگ c160m تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c160m
اختصاصی از اینو دیدی فایل فلش فارسی سامسونگ m620 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ m620
فایل فلش فارسی سامسونگ m620 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ m620
اختصاصی از اینو دیدی فایل فلش فارسی سامسونگ e1225f با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e1225f
فایل فلش فارسی سامسونگ e1225f تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e1225f
اختصاصی از اینو دیدی فایل فلش فارسی سامسونگ i5700 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ i5700
فایل فلش فارسی سامسونگ i5700 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ i5700
اختصاصی از اینو دیدی فایل فلش فارسی سامسونگ c110 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c110
فایل فلش فارسی سامسونگ c110 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c110
اختصاصی از رزفایل فایل فلش فارسی سامسونگ e1252 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e1252
فایل فلش فارسی سامسونگ e1252 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected].com تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e1252
اختصاصی از رزفایل فایل فلش فارسی سامسونگ e1170t با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ e1170t
فایل فلش فارسی سامسونگ e1170t تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ e1170t
اختصاصی از رزفایل فایل فلش فارسی سامسونگ d510 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ d510
فایل فلش فارسی سامسونگ d510 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ d510
فایل فلش فارسی sm-c5000 بدون هیچگونه مشکل تمام مشکلات اعم از wifi,ussd,sms برطرف شده است .با آندروید ورژن 6.0.1 . کاربران عزیز توجه کنید فایل های سایت های همسایه با مشکل حافظه مواجه می باشد به این صورت که بعد از فلش حافظه گوشی از 32 گیگ به 16 گیگ تغییر میکند ، با این فایل مشکل حل خواهد شد .
تست شده و بدون مشکل تضمینی
قابل رایت با ادین اندروید ورژن 6.0.1 منو کاملا فارسی بدون مشکل حافظه بعد از فلش فایل های ناقص حل مشکل wifi حل مشکل کد ussd صد درصد تضمینی حل مشکل sms به همراه آموزش مبلغ: 5000 تومان

این فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما تا آ ین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم: تلگرام مدیر و پشتیبانی فروشگاه: [email protected]
firmware orginal sm-c5000, firmware sm-c5000, free sm-c5000, firmware sm-c5000, fix wifi samsung sm-c5000, free sm-c5000, hard reset model sm-c5000, hard reset sm-c5000, how to flash file sm-c5000, how to free sm-c5000, how to sm-c5000, how to fix sms c5000, how to fix usdd samsung sm-c5000, how to fix wifi sm-c5000, how to hard reset model sm-c5000, how to hard reset sm-c5000, حل مشکل sms سامسونگ c5000, حل مشکل wifi سامسونگ c5000, حل مشکل وای فای c5000, حل مشکل پیام رسانی در sm-c5000, حل مشکل کد ussd سامسونگ c5000, حل مشکلات سامسونگ c5000, رام c5000, رام سامسونگ sm-c5000, رام فارسی c5000, رام فارسی سامسونگ sm-c5000, رایگان سامسونگ sm-c5000, سامسونگ sm-c5000, فایل سامسونگ sm-c5000, فایل فارسی اصلی c5000, فایل فارسی اصلی سامسونگ sm-c5000, فایل فارسی رسمی سامسونگ sm-c5000, فایل فارسی سامسونگ sm-c5000, فایل فارسی شده سامسونگ sm-c5000, فایل فلش سامسونگ sm-c5000, فایل فلش فارسی سامسونگ sm-c5000, رام c5000, رام سامسونگ sm-c5000, رام فارسی c5000, رام فارسی اصلی سامسونگ sm-c5000, رام فارسی رسمی سامسونگ sm-c5000, رام فارسی سامسونگ sm-c5000, رفع خطای ussd سامسونگ c5000, رفع مشکل sms سامسونگ c5000, رفع مشکل وای فای c5000, فایل c5000, فایل سامسونگ sm-c5000, فایل فارسی c5000, فایل فلش c5000, فایل فلش سامسونگ sm-c5000, فایل فلش فارسی اصلی سامسونگ sm-c5000, فایل فلش فارسی سامسونگ sm-c5000 اختصاصی از ژیکو فایل فلش فارسی و رسمی سامسونگ galaxy a3 (2017) a320f اندروید 6 با و پر سرعت .
 فایل فلش فارسی و رسمی سامسونگ galaxy a3 (2017) a320f اندروید 6
 فایل فلش فارسی و رسمی سامسونگ galaxy a3 (2017) a320f اندروید 6 رام فارسی و رسمی گوشی سامسونگ galaxy a3 (2017) a320f  نسخه اندروید این رام 6.0.1 میباشد که به صورت 4 فایل توسط فلشر odin قابل فلش است
با
فایل فلش فارسی و رسمی سامسونگ galaxy a3 (2017) a320f اندروید 6
بی شک گل ی نوت 7 به عنوان یک فاجعه در تاریخ کمپانی سامسونگ ثبت شد به طوری که بعید به نظر میرسید سامسونگ دیگر محصولی را از سری نوت وارد بازار کند. اما در هر صورت سامسونگ تصمیم گرفته مسیر خود را ادامه دهد… اختصاصی از نیک فایل فایل فلش فارسی سامسونگ c3053 با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی سامسونگ c3053
فایل فلش فارسی سامسونگ c3053 چند ورژن مختلف داخل فایل زیپ
تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آیدی [email protected] تلگرام ویا با جیمیل [email protected] تماس بگیرید در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان هستیم.
با
فایل فلش فارسی سامسونگ c3053
اختصاصی از فایل هلپ فایل فلش فارسی حل مشکل دوربینگوشی سامسونگ i9301i با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی حل مشکل دوربینگوشی سامسونگ i9301i
فایل فلش فارسی حل مشکل دوربینگوشی سامسونگ i9301i فایل فلش فارسی حل مشکل دوربین گوشی سامسونگ  i9301iاین فایل تست شده و تضمینی می باشد. 
با
فایل فلش فارسی حل مشکل دوربینگوشی سامسونگ i9301i
اختصاصی از یاری فایل رام رسمی اندروید 6.0.1 سامسونگ (galaxy a5 (sm-a500h - فارسی با و پر سرعت .
 رام رسمی اندروید 6.0.1 سامسونگ (galaxy a5 (sm-a500h - فارسی
 رام رسمی اندروید 6.0.1 سامسونگ (galaxy a5 (sm-a500h - فارسی کد مدل: sm-a500h نام مدل: galaxy a5 2015 کشور: ایران زبان فارسی: منو و کیبورد اندروید: 6.0.1 لیست تغییرات: 8991689 تاریخ ارائه: 11-11-2016 سطح وصله امنیتی: 2016-11-01 ورژن: a500hxxu1cpk3
با
رام رسمی اندروید 6.0.1 سامسونگ (galaxy a5 (sm-a500h - فارسی
اختصاصی از سورنا فایل فایل فلش فارسی و کمیاب سامسونگ مدل b350e با و پر سرعت .
فایل فلش فارسی و کمیاب سامسونگ مدل b350e
 فایل فلش فارسی و کمیاب سامسونگ مدل b350e فایل فلش فارسی و کمیاب سامسونگ مدل b350e آموزش حل مشگل sim lock سامسونگ samsung sm-b350e رایت با z3x samsung tool pro 24 فلشر مخصوص کرک شده در فایل موجود است و برای نصب وا ترکت باید آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید مشخصات رام : برند: samsung مدل : sm-b350e firmware ورژن: feature phone firmware نوع: factory firmware : any country نوع زبان: multi language کاربرد رام در موارد زیر : باز قفل صفحه ... باز قفل سیمکارت ... فارسی کامل قفل پین - frp lock مونکی ویروس - مشکل ری استارت - صفحه سفید - بلانک اسکرین - مشکلات نرم افزار روش فلش : درایورهای گوشی را نصب کنید فایلی که برای فلش استفاده میکنید را انتخاب کنید اگر فایل پیت را برای فلش استفاده میکنید در تنظیمات باید گزینه repartition انتخاب شود گوشی را خاموش کنید کلیدهای "0" و پاور را همزمان به مدت ده ثانیه فشار دهید تا به ح مد وارد شوید گوشی را با یو اس بی به کامپیوتر متصل کرده و کلید flash را فشار دهید دارای دو فایل اختصاصی که یکی توسط ادین فلش شده و فایل دوم بوسیله سامسونگ تول پرو فلشر : samsung tool pro و.... odin
با
فایل فلش فارسی و کمیاب سامسونگ مدل b350e