موزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران ر

به نقل از خبرگزاریها در مورد موزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران ر : اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد شغل حسابداری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 ویژگیهای هرحرفه عبارت است از:الف ـ پذیرش وظیفه خدمت به جامعه ،ب ـ وجود حداقل شرایط ازپیش تعیین شده برای ورود به حرفه ،  ازجمله مهارتهای تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه بدست می آید، پ ـ پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول ،  ضوابط   و ارزشهای مربوط در آن حرفه .تعاریفاصطلاحات بکار رفته در این مجموعه ،  دارای مفاهیم زیر استالف ـ تشکل حرفه ای عبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر جامعه ،  انجمن و سازمان حرفه ای حسابداری و حسابرسی ثبت شده در ایران است ب ـ حسابدار حرفه ای شخص حقیقی یا مؤسسه ای است که عضو یک تشکل حرفه ای باشد.پ ـ حسابدار حرفه ای مستقل حسابدار حرفه ای است که خدمات حرفه ای خود را مستقلاً به عموم ارائه می کند.  این عنوان درباره حسابداران حرفه ای شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز بکار می رود.ت ـ حسابدارحرفه ای تحت استخدام حسابدار حرفه ای است که برای ارائه خدمات حرفه ای خود،  به عنوان یک شخص حقیقی در استخدام یک کارفرما (به استثنای مؤسسات حرفه ای )  است ث ـ گزارشگری حرفه ای کاری است که مست م اظهارنظر حرفه ای نسبت به اطلاعات مالی به وسیله حسابدار حرفه ای مستقل می باشد.اه حرفه حسابداریاز دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ،  اه حرفه حسابداری عبارت از دستی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای ،  اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن ،  براساس اصول و ضوابط مذکور و به طور کلی تأمین منافع عمومی است .  تحقق این اه مست م تأمین موارد زیر استالف ـ اعتبـارـ  جامعه به اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد.ب ـ حرفه ای بودن ـ افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ،  قابل تشخیص و شناسایی باشند.پ ـ کیفیت خدمات ـ اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.ت  ـ اطمینـان ـ استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید مطمئن شوند چارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات می باشد.اصول بنیادیلازمه دستی به اه حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای ،  پایبندی به اصول بنیادی زیر است :الف ـ درستکاریب ـ بیطرفیپ ـ صلاحیت و مراقبت حرفه ای ت ـ رازداری ث ـ رفتار حرفه ایج   ـ اصول و ضوابط حرفه ایاحکاماگرچه اه و اصول بنیادی ارائه شده جنبه کلی دارد و ناظر به موارد خاص نیست ، اما " احکام "،  رهنمودهایی درباره نحوه کاربرد اه و اصول بنیادی مزبور را برای موقعیتهایی ارائه می کند که حسابداران حرفه ای درحین کار با آن مواجه می شوند. احکام به سه بخش تقسیم می شود:الف ـ قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای ،  مگر در مواردی خاص که مستثنی شده است.ب ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل.پ ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام که در شرایط ویژه ای ممکن است به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز تعمیم یابد.   بخش الف) احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای )1.درستکاری و بیطرفی : درستکاری تنها به معنای صادق بودن نیست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را نیز شامل می شود. اصل بیطرفی،  حسابداران حرفه ای را به برخورد منصفانه، درستکارانه و به دور از تضـاد منافع م م می کند.2. تضاد منافع: حسابداران حرفه ای ممکن است در تشخیص یا نحوه برخورد با موارد خلاف شئون حرفه ای با مشکل روبرو شوند.  اگر چنین مواردی با اهمیت باشد، حسابدار حرفه ای باید از خط مشی ها و دستورالعملهای داخلی سازمان مربوط پیروی کند. درصورت حل نشدن مشکل ،  توجه به موارد زیر ضروری است :الف ـ موضوع با مافوق مستقیم مطرح شود.  چنانچه مشکل از این طریق برطرف نشد و حسابدار حرفه ای تصمیم به طرح آن با رده بالاتری از مدیریت گرفت ،  مافوق باید درجریان امر قرار گیرد.  درصورتی که به نظر برسد مافوق مذکور،  خود درگیر و ذینفع در این موضوع است ، مراتب باید به رده بالاتری از مدیریت ارجاع شود.ب ـ موضوع به طور محرمانه با یک مشاور مستقل یا تشکل حرفه ای مربوط مطرح و پس از ب نظر م ی ،  درجهت حل موضوع اقدام شود.پ ـ اگر علیرغم انجام موارد فوق راه کار مناسب برای حل موضوع حاصل نشد به عنوان آ ین راهِ حل ،  در موارد با اهمیت (برای مثال تقلب )  احتمالاً  راهی جز استعفا یا کناره گیری همراه با ارائه یادداشتی حاوی دلایل موضوع به بالاترین مقام مربوط وجود نخواهد داشت .علاوه بر این ،  در مواردی ممکن است قوانین ،  مقررات یا اصول و ضوابط حرفه ای ،  گزارش برخی از موارد حاد را به مراجع ذیصلاح خارج از شرکت یا سازمان نظارت کننده مربوط پیش بینی کرده باشد.  دراین شرایط ،  حسابدار حرفه ای باید حسب مورد اقدام کند.3. صلاحیت حرفه ایمفهوم صلاحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است :الف ـ ب صلاحیت حرفه ایب ـ حفظ صلاحیت حرفه ای4. رازداریاطلاعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار حرفه ای مجاز به افشای آن نیست ،  مگر آنکه:الف- زمانی که کارفرما یا صاحبکار مجوز افشای اطلاعات را صادر کند. دراین ح ،  حسابداران حرفه ای باید منافع کلیه اشخاص ثالثی را نیز که ممکن است از این امر متأثر شود،  درنظر گیرند.ب ـ مواردی که قانون افشای اطلاعات خاصی را ا امی   می کند.پ ـ هنگامی که حسابدار حرفه ای موظف یا محق به افشای اطلاعات باشد ازجمله :1 ـ در رعایت ا امات اصول و ضوابط حرفه ای2 ـ در جهت حفظ منافع حرفه ای خود  در دعاوی
با
تحقیق درمورد شغل حسابداری
شرکت کوشا تجارت نوپدید با مدیریت آقای فرهاد رضائی اقدام به طراحی و راه اندازی سایتی فا و کارآمد با عنوان شبکه اجتماعی حسابداران به آدرس اینترنتی www.bedobes.com نموده است. کلیه حسابداران و حسابرسان و دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های حسابداری و مدیریت و اقتصاد و سایر رشته های مرتبط میتوانند ضمن عضویت در سایت مذکور از مزایای این سایت ب. آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمیآموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمیدسته: حسابداری 
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 586 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 164 آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمیقیمت فایل فقط 35,000 تومان یدآموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمیچکیده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول :کلیات تحقیق1-1-مقدمه 42-1 بیان مساله 53-1 تاریخچه موضوع. 74-1دلایل انتخاب موضوع. 95-1اهمیت تحقیق. 96-1 اه تحقیق: 107-1 فرضیه های تحقیق. 118-1  جمع آوری اطلاعات: 129-1 قلمرو موضوعی: 1210-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 12فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق1-2- مقدمه 152-2 مفهوم آموزش.. 163-2 ماهیت و محتوای آموزش.. 174-2 تاریخچه آموزش ضمن خدمت.. 171-4-2 آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی. 172-4-2 آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران. 193-4-2آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی. 205-2مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان: 216-2 آموزش قبل از خدمت: 221-6-2 آموزش کوتاه مدت.. 222-6-2 آموزش های بلند مدت.. 227-2 آموزش ضمن خدمت: 238-2 اه آموزش ضمن خدمت کارکنان. 259-2 اصول آموزش ضمن خدمت.. 2910-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت.. 321-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان. 322-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف.. 343-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت.. 3611-2 الگو های آموزش ضمن خدمت.. 3612-2 سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان. 4113-2 الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت.. 4314-2 ارزشی برنامه های آموزش ضمن خدمت.. 4515-2 از شغل عادی تا شغل حرفه ای: 5016-2 آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها : 5617-2 آموزش حرفه ای مستمر و cpa : 5718-2 تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران: 5919-2 فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر: 5920-2 آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران: 6021-2 تئوری نمایندگی: 6622-2 نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر: 6923-2 روشهای اجرای دوره های آموزشی : 7124-2 مروری بر تحقیقات انجام شده: 731-24-2 در خارج از کشور: 732-24-2 در داخل کشور: 7725-2 خلاصه فصل دوم: 80فصل سوم :روش اجرای تحقیق1-3- مقدمه 822-3 تهیه وتنظیم فرضیه 823-3 مدل تحلیلی تحقیق. 834-3 جمع آوری اطلاعات.. 851-4-3 جامعه آماری. 852-4-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 855-3 روش نمونه گیری. 866-3 اندازه نمونه 877-3 طبقه بندی اطلاعات.. 888-3 اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری پژوهش.. 899-3 طرح آماری. 9110-3 آزمون تک متغیری مجذور کای. 9111-3 توزیع تی - استیودنت.. 9212-3  اعتبار پرسشنامه 9313-3 پایایی آزمون. 931-13-3  مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش اول سوالات پرسشنامه 942-13-3  مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش دوم سوالات پرسشنامه 963-13-3مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش سوم سوالات پرسشنامه 974-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش چهارم سوالات پرسشنامه 985-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش پنجم سوالات پرسشنامه 996-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش ششم سوالات پرسشنامه 10014-3  قلمرو پژوهش.. 10115-3خلاصه فصل. 101فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها1-4-‏ مقدمه 1032-4 آمار توصیفی: 1031-2-4 بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان. 1042-2-4آماره های توصیفی پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 1083-4  آزمون فرضیه های تحقیق. 1081-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 1082-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم: 1103-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم: 1114-3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم: 1125-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم: 1146-3-4تجزیه و تحلیل فرضیه ششم: 1154-4 آزمون کای-دو : 1165-4 آزمون مقایسه نظرات دو گروه از پاسخ دهندگان: 1196-4 آزمون مقایسه تاثیر آموزش حرفه ای و غیر حرفه ای در مهارتها و عملکرد حسابداران: 1227-4  نتایج آزمون فرضیه ها به طور خلاصه 1238-4 خلاصه فصل. 126فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات1-5-مقدمه 1282-5 مرور چارچوب تحقیق. 1283-5 نتیجه گیری. 1294-5 نتایج کلی آزمون فرضیه ها : 1305-5 محدودیتهای تحقیق. 1326-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 1327-5 پیشنهادهای عملی تحقیق. 133پیوستهاپیوست الف) : پرسشنامه 135منابع و ماخذمنابع فارسی: 141منابع لاتین: 142چکیده انگلیسی: 149ج 1-2 رویکردهای آموزش ضمن خدمت اشریج. 40ج 2-2 برداشت جدید از جایگاه ارزشی در برنامه ریزی آموزشی. 48ج 3-2 چهار سطح ارزشی در الگوی کرک پاتریک. 50ج 4-2 برنامه های آموزشی جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 88. 63ج 1-3 مشخصات جامعه آماری. 88ج 2-3 تعداد کل نمونه و توزیع پرسشنامه بر حسب.. 89ج 4-3 توزیع افراد را به تفکیک رشته تحصیلی در دو گروه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نشان می دهد. 90ج 5-3  توزیع افراد نمونه را به تفکیک مدرک تحصیلی در دو گروه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نشان می دهد. 90ج 1-4 اطلاعات سابقه کار آزمودنی ها 105ج 2-4 :رشته تحصیلی آزمودنی ها 106ج 3-4 : اطلاعات مدرک تحصیلی آزمودنی ها 107ج 4-4: پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108ج 5-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه اول. 109ج 6-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه دوم 110ج 7-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه سوم 112ج 8-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه چهارم 113ج 9-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه پنجم 114ج 10-4:آزمون تی- استیودنت برای فرضیه ششم 116ج 11-4  :آزمون کای - دو برای پاسخ دهندگان بخش تی. 117ج 12-4  :آزمون کای - دو برای پاسخ دهندگان بخش خصوصی. 118ج 13-4 :آزمون تی دو نمونه ای برای مقایسه نظرات بخش خصوصی و تی. 120ج 14-4: آزمون ویلکا ون - مقایسه تاثیر آموزش حرفه ای و غیر حرفه ای بر عملکرد 122ج 15-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- تی استیودنت.. 123ج 16-4  : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون کای دو. 124ج 17-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون ویلکا ون. 125ج 18-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون ف ن(a) 125ج 1-5 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها 131نمودار 1-2 :فرآیند سیستم آموزشی. 16نمودار 2-2 الگوی نظامدار آموزش ضمن خدمت.. 38نمودار 3-2 الگوی سنتی در اجرای دوره های آموزشی. 44نمودار 4-2 الگوی گاسکی در اجرای دوره های آموزشی. 45نمودار 5-2 الگوی ترکیبی در اجرای دوره های آموزشی. 45نمودار6-2 چرخه برنامه ریزی دوره آموزش ضمن خدمت و جایگاه ارزشی در این چرخه در "برداشت سنتی". 46نمودار7-2چرخه برنامه ریزی دوره های آموزش ضمن خدمت و جایگاه ارزشی در این چرخه در "برداشت جدید"  47نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق. 84نمودار 1-4 :اطلاعات سابقه کار آزمودنی ها 105نمودار 2-4 : رشته تحصیلی آزمودنی ها 106نمودار 3-4 : اطلاعات مدرک تحصیلی آزمودنی ها 107نمودار 4-4: نمودار مقایسه نظرات پاسخ دهندگان بخش خصوصی و تی. 121چکیده:کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس 5 امتیازی لیکرت استفاده می نمود و از طریق پرسشنامه ای که بین اعضای جامعه حسابداران رسمی توزیع گردید انجام شد. نظرسنجی بر روی ارزش مشهود و محسوس  آموزشهای حرفه ای مستمر و همچنین بر روی نگرش های موجود نسبت به این آموزش و نیز مطلوبیت روشهای ارائه آموزش متمرکز گردیده است.نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می داد که حسابداران رسمی معتقدند که آموزشهای حرفه ای دارای ارزش می باشد به عبارت دیگر آموزشهای حرفه ای موجب افزایش دانش حسابداری و حسابرسی حسابداران رسمی شده و در بهبود عملکرد حرفه ای آنها نیز موثر بوده است. این نتایج همچنین نشان می دهند که حسابداران رسمی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر، دیدگاه و نگرش مثبتی دارند. و از بین روشهای ارائه آموزش ، روش آموزش حضوری همراه با آزمون را اثربخش تر از سایر روشهای ارائه آموزش قلمداد نموده و در ضمن تاثیر آموزشهای غیر حرفه ای را در بهبود عملکرد ، مورد تایید قرار دادند.مقدمه:سازمانها و نهادهای مختلف هر جامعه ای عموما براساس نیازهای معینی نمودار می گیرند و توسعه می یابند. از این رو اه هرموسسه ای معمولا نشانه نیاز یا نیازهای ویژه ای است که برای ادامه حیات اجتماعی ضروری اند و تا زمانی که نیازهای مزبور باقی باشند، سازمانها به حیات خود ادامه می دهند و از طریق فعالیتهای خود، در راستای برطرف این نیازها گام بر می دارند.بررسی نمودار گیری و تحول سازمانهای بشری نشان می دهد که در گذشته به علت سادگی جوامع و فناوری محدود،ساختار سازمانها و کارکردهای آنها نیز عموما ساده و ابت بوده است. به همین دلیل هر فرد می توانست ظرف مدت کوتاهی از طریق کارآموزی یا آموزشهای - شاگردی برای مشاغل خاص آماده شود. با این همه تغییر و تحول در ابعاد مختلف زندگی بشری، بخصوص پس از انقلاب صنعتی که چهره ویژه ای به مشاغل و حرف بخشید، آموزش - شاگردی توانایی خود را برای آماده سازی افراد جهت تصدی مشاغل مختلف را از دست داد.تحولاتی که در سایه اختراعات،ابداعات و نوآوریها به منصه ظهور رسید،بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر شگرفی گذاشت و در این بین سازمانها به منزله نهادهای برخاسته از بطن اجتماع ناگزیر از همگامی و همسویی با این تحولات بودند و بدین ترتیب ساختارهای سازمانی از اشکال ساده و سنتی به سوی انواع پیچیده و تخصصی سوق یافتند و وظایف و عملکردهای آنها نیز متحول و پیچیده شدند.در چنین وضعیتی،آماده شدن برای حرفه ای معین مست م صرف وقت زیاد و آموزشهای تخصصی بود و بدین ترتیب آموزش کارکنان بتدریج جایگاه ویژه ای در اکثر مشاغل پیدا کرد.در حال حاضر نیز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است؛زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری،علوم و فناوری پیشرفت نموده است.این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطلاعات نامیده اند؛یعنی دورانی که در هر چند سال،نیمی از اطلاعات بشری سوخت شده،اطلاعات جدید جایگزین آن ها می شود.قیمت فایل فقط 35,000 تومان یدبرچسب ها : آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی , آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی , آموزشهای حرفه ای مستمر , رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی , آموزشهای حرفه ای , نحوه عمل حسابداران رسمی اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد شغل حسابداری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 ویژگیهای هرحرفه عبارت است از:الف ـ پذیرش وظیفه خدمت به جامعه ،ب ـ وجود حداقل شرایط ازپیش تعیین شده برای ورود به حرفه ،  ازجمله مهارتهای تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه بدست می آید، پ ـ پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول ،  ضوابط   و ارزشهای مربوط در آن حرفه .تعاریفاصطلاحات بکار رفته در این مجموعه ،  دارای مفاهیم زیر استالف ـ تشکل حرفه ای عبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر جامعه ،  انجمن و سازمان حرفه ای حسابداری و حسابرسی ثبت شده در ایران است ب ـ حسابدار حرفه ای شخص حقیقی یا مؤسسه ای است که عضو یک تشکل حرفه ای باشد.پ ـ حسابدار حرفه ای مستقل حسابدار حرفه ای است که خدمات حرفه ای خود را مستقلاً به عموم ارائه می کند.  این عنوان درباره حسابداران حرفه ای شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز بکار می رود.ت ـ حسابدارحرفه ای تحت استخدام حسابدار حرفه ای است که برای ارائه خدمات حرفه ای خود،  به عنوان یک شخص حقیقی در استخدام یک کارفرما (به استثنای مؤسسات حرفه ای )  است ث ـ گزارشگری حرفه ای کاری است که مست م اظهارنظر حرفه ای نسبت به اطلاعات مالی به وسیله حسابدار حرفه ای مستقل می باشد.اه حرفه حسابداریاز دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ،  اه حرفه حسابداری عبارت از دستی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای ،  اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن ،  براساس اصول و ضوابط مذکور و به طور کلی تأمین منافع عمومی است .  تحقق این اه مست م تأمین موارد زیر استالف ـ اعتبـارـ  جامعه به اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد.ب ـ حرفه ای بودن ـ افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ،  قابل تشخیص و شناسایی باشند.پ ـ کیفیت خدمات ـ اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.ت  ـ اطمینـان ـ استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید مطمئن شوند چارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات می باشد.اصول بنیادیلازمه دستی به اه حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای ،  پایبندی به اصول بنیادی زیر است :الف ـ درستکاریب ـ بیطرفیپ ـ صلاحیت و مراقبت حرفه ای ت ـ رازداری ث ـ رفتار حرفه ایج   ـ اصول و ضوابط حرفه ایاحکاماگرچه اه و اصول بنیادی ارائه شده جنبه کلی دارد و ناظر به موارد خاص نیست ، اما " احکام "،  رهنمودهایی درباره نحوه کاربرد اه و اصول بنیادی مزبور را برای موقعیتهایی ارائه می کند که حسابداران حرفه ای درحین کار با آن مواجه می شوند. احکام به سه بخش تقسیم می شود:الف ـ قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای ،  مگر در مواردی خاص که مستثنی شده است.ب ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل.پ ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام که در شرایط ویژه ای ممکن است به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز تعمیم یابد.   بخش الف) احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای )1.درستکاری و بیطرفی : درستکاری تنها به معنای صادق بودن نیست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را نیز شامل می شود. اصل بیطرفی،  حسابداران حرفه ای را به برخورد منصفانه، درستکارانه و به دور از تضـاد منافع م م می کند.2. تضاد منافع: حسابداران حرفه ای ممکن است در تشخیص یا نحوه برخورد با موارد خلاف شئون حرفه ای با مشکل روبرو شوند.  اگر چنین مواردی با اهمیت باشد، حسابدار حرفه ای باید از خط مشی ها و دستورالعملهای داخلی سازمان مربوط پیروی کند. درصورت حل نشدن مشکل ،  توجه به موارد زیر ضروری است :الف ـ موضوع با مافوق مستقیم مطرح شود.  چنانچه مشکل از این طریق برطرف نشد و حسابدار حرفه ای تصمیم به طرح آن با رده بالاتری از مدیریت گرفت ،  مافوق باید درجریان امر قرار گیرد.  درصورتی که به نظر برسد مافوق مذکور،  خود درگیر و ذینفع در این موضوع است ، مراتب باید به رده بالاتری از مدیریت ارجاع شود.ب ـ موضوع به طور محرمانه با یک مشاور مستقل یا تشکل حرفه ای مربوط مطرح و پس از ب نظر م ی ،  درجهت حل موضوع اقدام شود.پ ـ اگر علیرغم انجام موارد فوق راه کار مناسب برای حل موضوع حاصل نشد به عنوان آ ین راهِ حل ،  در موارد با اهمیت (برای مثال تقلب )  احتمالاً  راهی جز استعفا یا کناره گیری همراه با ارائه یادداشتی حاوی دلایل موضوع به بالاترین مقام مربوط وجود نخواهد داشت .علاوه بر این ،  در مواردی ممکن است قوانین ،  مقررات یا اصول و ضوابط حرفه ای ،  گزارش برخی از موارد حاد را به مراجع ذیصلاح خارج از شرکت یا سازمان نظارت کننده مربوط پیش بینی کرده باشد.  دراین شرایط ،  حسابدار حرفه ای باید حسب مورد اقدام کند.3. صلاحیت حرفه ایمفهوم صلاحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است :الف ـ ب صلاحیت حرفه ایب ـ حفظ صلاحیت حرفه ای4. رازداریاطلاعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار حرفه ای مجاز به افشای آن نیست ،  مگر آنکه:الف- زمانی که کارفرما یا صاحبکار مجوز افشای اطلاعات را صادر کند. دراین ح ،  حسابداران حرفه ای باید منافع کلیه اشخاص ثالثی را نیز که ممکن است از این امر متأثر شود،  درنظر گیرند.ب ـ مواردی که قانون افشای اطلاعات خاصی را ا امی   می کند.پ ـ هنگامی که حسابدار حرفه ای موظف یا محق به افشای اطلاعات باشد ازجمله :1 ـ در رعایت ا امات اصول و ضوابط حرفه ای2 ـ در جهت حفظ منافع حرفه ای خود  در دعاوی حقوقی 3 ـ در انجام بررسیهای کیفی توسط تشکل حرفه ای
با
تحقیق و بررسی در مورد شغل حسابداری
فدراسیون بین المللی حسابداران (ifac) فدراسیون بین المللی حسابداران، سازمان جهانی برای حرفه حسابداری است.این سازمان در سال 1977 تشکیل شده و اکنون دارای 157 عضو از 123 کشورجهان است .اعضای آن ، بیش از 2،5ملیون حسابدار می باشند که در حرفه،صنعت،بازرگانی، ت و مراکز آموزشی فعالیت دارند.هدف فدراسیون ،ارتقای حرفه حسابداری و مشارکت در........ بهبود مستمر چیست؟ تقریبا از نامش پیداست و با اینکه بسیار ساده به نظر می رسد، اما این شعار حوزه ی صنعت، به بهبود مستمر ب وکار، فرایندها و روشِ کار شما اشاره دارد و نحوه ی بررسی، برنامه ریزی، اجرا و تکمیل این بهبود، کار را پیچیده می کند. شما باید فلسفه ی بهبودِ مستمرِ منطقی و پایدار را در […] نوشته بهبود مستمر و جایگاه آن در موفقیت ب . از اونجا که افراد شاغل بیشترِ وقت خودشون رو در خارج از منزل و در محیط کار سپری می کنند، دانستن نحوه رفتار با همکاران در محیط کار و نحوه برخورد با مشکلات و مسائلی که در محیط کار به وجود می آید میآید یکی از ا ماتِ دانستنی بر هر فرد شاغل به شمار میآد.نحوه رفتار با همکاران در محیط کار، نحوه برخورد با شوخی همکاران در محی. به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بعدازظهر امروز در محل پژوهشکده نیرو با حضور مدیران ارشد تی، بازار سرمایه و شرکت های بورسی فعال برگزار شد. در این نشست سعید جمشیدی فر، نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی با اشاره به اینکه به عنوان تشکل حرفه ای از آنچه موجب توسعه این حرفه باشد، استقبا. پس اخذ رتبه برتر حلقه علمی حسابداران واحد هادی شهر در استان مازندران-این حلقه علمی با حضور حیدری وآقای حسن زاده جهت شرکت در جشنواره کشوری از تاریخ93/5/17 لغایت 93/5/20 اعزام به استان زنجان می باشد. هدف از شرکت در این جشنواره گزارشی در خصوص عملکرد اجرایی این حلقه وارزی عملکرد حلقه های علمی در این جشنواره وانتخاب حلقه علمی بهتر می باشد در ا. اطلاعیه هیـات تشخیـص صلاحیـت حسابـداران رسمـی در اجرای مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، مصوب سال 1372 و آیین نامه ‘‘ تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ’’ موضوع تصویب نامه شماره 9045ت 13875 / هـ مورخ 23/7/1374 و اصلاحیه های بعدی آن از داوطلبان واجد شرایط زیر برای شرک. پاو وینت نحوه محاسبه ریسک کنترل پاو وینت نحوه محاسبه ریسک کنترل
توضیحات
پاو وینت نحوه محاسبه ریسک کنترل پاو وینت نحوه محاسبه ریسک کنترل در 23 اسلاید تهیه شده است و برای رشته حسابداری قابل استفاده است. بخشی از متن پاو وینت نحوه محاسبه ریسک کنترل: خطر حسابرسی: خطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نا مناسب درباره صورت های مالی است . موضوع ارزی خطر حسابرسی وتاثیر آن درافزایش قابلیت اعتماد اطلاعات منع شده در صورتهای مالی از چنان اهمیتی بر خوردار است که انجمنهای حرفه ای پیشگام چون انجمن حسابداران رسمی ،انجمن حسابداران خبره انگلستان و وی ، فدراسیون بین المللی حسابداران وموسسات حسابرسی بزرگ بطور جدی وپیگیر به موضوع خط حسابرسی پرداخته اند . احتمال خطر حسابرسی در سطح مانده هر حساب به سه احتمال خطر ذاتی ، احتمال خطر کنترل واحتمال خطر عدم کشف تجزیه می شود . احتمال خطر ذاتی : عبارتست از احتمال رخ دادن یک تحریف با اهمیت در یک حساب با فرض این که برای آن کنترل داخلی وجود نداشته باشد . احتمال خطر کنترل : عبارتست از احتمال این که سیستم کنترل داخلی صاحبکار نتواند به موقع از رخ دادن یک تحریف بااهمیت پیشگیری یاآن را کشف کند . احتمال خطر عدم کشف : احتمال اینکه روشهای رسیدگی حسابرسان سبب شود به این نتیجه برسند که تحریف با اهمیتی در حساب وجود ندارد در حالی که حساب مزبور واقعا حاوی تحریف با اهمیت است .
 ید برچسب ها : پاو وینت نحوه محاسبه ریسک کنترل , نحوه محاسبه ریسک کنترل , پاو وینت نحوه محاسبه ریسک کنترل , پاو وینت نحوه محاسبه ریسک کنترل , حسابداری , پاو وینت حسابداری , پاو وینت حسابداری , پاو وینت , , پاو وینت
پاو وینت درمورد نحوه محاسبه ریسک کنترل  نوع فایل:  ppt  _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش  )    قسمتی از اسلاید :    تعداد اسلاید : 23 صفحه 1 به نام خدا موضوع ارائه: نحوه محاسبه ریسک کنترل 2 خطر حسابرسی: خطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نا مناسب درباره صورت های مالی است .موضوع ارزی خطر حسابرسی وتاثیر آن درافزا. به طور کلی مدارک حرفه ای متعددی در رشته حسابداری در اقصی نقاط جهان وجود دارد که توسط انجمن های حسابداری و سایر جوامع حرفه ای پس طی دوران آموزشی و ب تجربیات حرفه ای خاص به افراد حائز شرایط اعطا می شوند. از جمله این مدارک می توان به مدرک acca، sima و سایر مدارک مرتبط که تعدادشان کم نیست اشاره کرد. نکته شایان توجه در خصوص این گونه مدارک ان اس. با سلام به همراهان همیشگی ،اعضای گرامی در فصل بهار ۹۴ بسر می بریم و وتا ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ پایان مهلت تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی سال مالی ۹۳ حدودا ۵۲ روز باقی مانده و معمولا در این ایام همه حسابداران سرگرم تولید اطلاعات مورد نیاز برای درج در اظهارنامه مالیاتی هستند.تولید اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد به تنهای. پانزدهم آذر ماه، روز حسابدار،حسابدارراخدمت تمامی حسابداران سختکوش و با اخلاق، حسابرسان ، اساتید و دانشجویان عزیز حسابدار تبریک و تهنیت عرض می نمایم. ضمن قدردانی از زحمات بی دریغ جامعه حسابداران و انجمن حسابداران خبره ایران امیدواریم این خدمات باهمت این عزیزان موجبات رشد و اعتلای علمی کشور فراهم گردد . رنجنامه حسابداران تو بخوان قصه مردان حساب و عدد و سود وزیان و قلم و ثبت و سیاق، کز همان روزهای نوروز در انبار بمانند و بگیرند و ببندند و شمارند و نویسند، دو صد مشق در آن دفتر پیچیده به قیطان، که گر خط بخورد یا که شود دیر، هراسند از آن هیبت آن هیات سه مرد قلندر، همان هیات تشخیص علی الراس، وگر مانده حس نشود جمع، بر سر و صورت خود جمله بکو. پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان"حسابرسی مستمر" در حجم 29 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی رشته های حسابداری و مدیریت در سطح کارشناسی و درس حسابرسی پیشرفته رشته حسابداری در سطح کارشناسی ارشدعنوان: پاو وینت حسابرسی مستمردسته: حسابداری- مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی و حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشن. موضوعات حسابداری و حسابرسی را دررادیو بشنوید. جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام کرد از ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۳ در روز های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰:۳۵ صبح، برنامه ای مربوط به موضوعات حسابداری و حرفه حسابرسی با مشارکت جامعه حسابداران رسمی ایران از رادیو اقتصاد صدای ایران موج fm ردیف ۹۸ مگاهرتز پخش خواهد شد. منبع :حسابرس به . به نام خدای حسابگر ، حسابدار آسمان و زمین ، خ که ذخیره ای برای مطالباتش ندارد، نه سهامی است و نه تضامنی
هیچ شراکتی با ی ندارد ، تداومش فرضی نیست، حسابداری تورمی ندارد چون در نظرش ارزشها ی ان است. فدراسیون بین المللی حسابداران(ifac ) در سال ۲۰۰۷ و در سی امین سالروز تاسیس خود ، دومین یکشنبه ماه دسامبر (اوا آذر) هرسال را به عنوان هفته جه. کارلوس کی روش با وجود اینکه یک مربی حرفه ای است اما رفتارهایی از خود نشان می دهد که جای تأمل دارد از جمله رعایت ن مفاد قراردادش. اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد حسابرسی (2) با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 24 حسابداریمطالبی در مورد حسابداری و حسابرسیتوسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصی سازی شرکتهای تی و عملیات تصدی ت به افزایش شمار و گسترش دامنه فعالیتهای شرکتهای سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید؛ و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را در جهت حفظ منافع عمومی، حفظ حقوق و منافع صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع تشدید کرد. رفع این نیاز مست م فراهم سازی اطلا عات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه توسط شرکتها و موسسات مختلف و تهیه و ارائه آن مست م استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای در واحدها و همچنین استفاده از حسابداران حرفه ای مستقل در بررسی اطلا عات و حسابرسی صورتهای مالی است.با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران در سال 1372 و تصویب آئین نامه های مربوط و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سالهای 1374 تا 1379، جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 با عضویت شماری از حسابداران با سابقه تشکیل شد. به دنبال آن، موسسات حسابرسی جدیدی تشکیل شد و تعدادی حسابدار رسمی جدید در سالهای 1381 و 1382 انتخاب شدند. در سال 1382 حسابرسان و موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار نیز انتخاب شدند و به این ترتیب، حسابداری حرفه ای در ایران دوران تازه ای از فعالیت، رشد و توسعه را آغاز کرد.نقش، وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفه ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ایجاب می کند که آنان اصول عمومی اخلا ق حسنه را در همه جنبه ها رعایت و به آئین رفتار حرفه ای مدّون و منسجمی پای بند باشند تا پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی را که لا زمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، بدست آورند.در این مقاله، ابتدا چند نکته درباره اخلا ق و آئین رفتار بطور اعم گفته می شود؛ بعد، توضیح مختصری راجع به اخلا ق و آئین رفتار حرفه ای داده خواهد شد؛ پس از آن، اصول بنیادی آئین رفتار حرفه ای حسابداران بیان می شود؛ و در ادامه، چند مطلب که به نظر می رسد طرح آن در شرایط کنونی مناسبت بیشتری دارد عنوان خواهد شد.در تعریف اخلا ق علا مه علی اکبر دهخدا در لغتنامه، اخلا ق را جمع <خلق و خویها> و علم اخلا ق را <دانش بد و نیک خویی ها> تعریف کرده است و آن را یکی از <سه بخش فلسفه یا حکمت عملیه> می داند که عبارت است از <تدبیر انسان نفس خود را یا یک تن خاص را>. حسن انوری در فرهنگ بزرگ سخن، اخلا ق را <مجموعه عادت ها و رفتارهای فرهنگی پذیرفته میان مردم یک جامعه> تعریف کرده و در ادامه به <رفتار شایسته و پسندیده> عطف می دهد. دائره المعارف مصاحب علم اخلا ق را <بررسی و تعیین ارزش اعمال انسانی برحسب اصول اخلا قی >تعریف کرده است و اضافه می کند که درباره وجدان انسان و مسئولیت او از لحاظ اع ، نظریه های مختلفی در طی تاریخ ابراز شده و اصحاب فلسفه های مختلف، عوامل گوناگونی چون دین، فطرت و تجربه را اساس اخلا ق دانسته اند.در دائره المعارف بریتانیکا گفته شده است اصطلا ح اخلا ق(ethics) در مورد تئوریها و سیستمهای ارزشهای اخلا قی نیز کاربرد دارد. در این دائره المعارف، اخلا ق به سه شاخه یا رشته تقسیم شده: اخلا ق نظری، اخلا ق هنجاری و اخلا ق کاربردی. اخلا ق نظری یا فرااخلا ق(metaethics) به موضوعات مرتبط با ماهیت مفاهیم و قضاوتهای اخلا قی می پردازد. اخلا ق هنجاری یا دستوری(normative ethics) ضوابط و معیارهایی برای چگونه زندگی فراهم می آورد و در آن، خوب و بد، درست و نادرست و نظایر آن تعریف و چگونگی انتخاب بین آنها و راه درست عمل را براساس قواعد معین بیان می کند. اخلا ق کاربردی(applied ethics) در واقع ادامه اخلا ق هنجاری است که در آن کاربرد تئوریهای اخلا ق هنجاری در اخلا قیاتی نظیر ، برابری نژادی و تی، عد و مسائل مشابه مورد بحث واقع می شود.اخلا ق و آئین رفتار حرفه ای اخلا ق و رفتار حرفه ای قاعدتاً در شاخه اخلا ق کاربردی قرار می گیرد و حاوی یک نظام ارزشی است که براساس آن، بد و خوب، و درست و نادرستِ رفتارِ صاحبان یک حرفه تعریف و بیان می شود. برای روشن شدن این تعریف باید به دو سوال پاسخ داده شود. سوال اول این که مراد از حرفه چیست و سوال دوم این که به چه انی حسابدار حرفه ای گفته می شود؟ در مورد سوال اول باید گفت که تعریف یگانه ای از حرفه که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. اما کمیته اخلا ق حرفه ای فدراسیون بین المللی حسابداران در آئین رفتار حسابداران حرفه ای، این خصایص را برای حرفه برمی شمارد:خبرگی در مهارتی خاص و مبتنی بر شه که از طریق آموزش، کارآموزی و تجربه بدست آمده باشد؛پای بندیِ اعضا به آئین رفتار و باور آنان به نظام ارزشی مشترکی که توسط مرجع اداره کننده حرفه وضع می شود؛ وپذیرش وظیفه و مسئولیت در قبال جامعه در کلیّت آن(code..(6 par..در پاسخ سوال دوم، باید گفت که حسابدار حرفه ای، فردی است که به کار حسابداری می پردازد و با احراز شرایط ورود، به عضویت یک انجمن حرفه ای حسابداری پذیرفته شده است. حسابداران حرفه ای را معمولا ً در دو دسته طبقه بندی کرده اند:حسابدارانی که خدمات حرفه ای خود اعم از حسابرسی، مالیات و مشاوره را به عموم عرضه می کنند(public accountants) شامل شرکای موسسات حرفه ای حسابداری و حسابداران شاغل در موسسات مزبور.(proposed code.. definitions) به این دسته از حسابداران، <حسابداران حرفه ای مستقل> و در ایران، <حسابدار رسمی شاغل> نیز گفته می شود.حسابداران حرفه ای که به عنوان شخص حقیقی در استخدام موسسات بخشهای مختلف اقتصادی و موسسات آموزشی هستند و خدمات حرفه ای خود را به این موسسات عرضه می کنند. به این دسته از حسابداران <حسابداران حرفه ای تحت استخدام>(professional accountants in business) و در ایران، <حسابدار رسمی غیر شاغل> نیز گفته می شود.منافع عمومی علا وه بر پای بندی به آئین رفتار حرفه ای، ویژگی شاخص یک حرفه، پذیرش وظیفه و مسئولیت در قبال جامعه است و لا زمه آن رعایت منافع عمومی در انجام کار است که موجب جلب اعتماد عمومی به حرفه می شود (10.(code.. 6991, par. از دیدگاه حرفه حسابداری، منافع عمومی عبارت است از سعادت و رفاه جمعی اشخاص و موسساتی که حسابداران حرفه ای به آنها خدمت می کنند و بطور مشخص، صاحبکاران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، ت، کارکنان، کارفرمایان، جوامع و نهادهای تجاری و مالی و
با
تحقیق درمورد حسابرسی (2)
رئیس قوه قضاییه با بیان اهمیت و ضرورت اخلاق در نحوه برخورد قضات و کارمندان دستگاه قضایی، گفت: رفتار صحیح در شئون مختلف با مراجعان به قوه قضاییه، یک ضرورت است زیرا بسیاری از ن یتی ها از دستگاه قضایی… غلامحسین دوانی.عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای بریتیش کلمبیا، عضو انجمن حسابداران خبره در رو مه شرق نوشت: آ فام چه می گوید: آ فام (oxfam) چیست؟ آ فام یک مؤسسه غیرانتفاعی تحقیقاتی است که مرکز آن در لندن بوده و به نام مؤسسه خیریه و توسعه بین المللی «آ فام» در سال ١٩٤٢ تأسیس شد و هدف آن ریشه کن فقر و تحقیقات – اقتصادی است. برای موتورسواران حرفه ای تک چرخ زدن یکی از مهارت های پایه و مهم به شمار می رود که جذ ت و لذت خاص خود را دارد. البته نباید این عمل را با رفتار پرخطر در داخل شهر اشتباه گرفت که توسط افراد غیر حرفه ای و بدون تجهیزات ایمنی لازم انجام می شود. ورود دیرهنگام اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد در میدان اگرچه نتیجه چشم گیری نداشت اما رفتار حرفه ای آنها بسیار جالب توجه می نمود. پایان نامه حسابداری و بررسی اصول اخلاق حرفه ای در حسابداری در انجام پایان نامه حسابداری یکی از موضوعات مورد مطالعه توسط بسیاری از پژوهشگران بررسی روش ها و اصول اخلاق حرفه ای در حسابداری است. در انجام پایان نامه حسابداری محقق با بررسی ارتباط موجود در جامعه و حرفه حسابداری بررسی مبانی رفتار حرفه ای در حسابداری می پر. رئیس قوه قضاییه با بیان اهمیت و ضرورت اخلاق در نحوه برخورد قضات و کارمندان دستگاه قضایی، گفت: رفتار صحیح در شئون مختلف با مراجعان به قوه قضاییه، یک ضرورت است زیرا بسیاری از ن یتی ها از دستگاه قضایی به همین موضوع بازمی گردد. هر بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند،

و هر نخواهد کاری را انجام دهد ، بهانه اش را //////////////////////////////// مطالب جالب وآموزنده روانشناسی موفقیت علمی شعر داستان های جالب اس ام اس های جالب طالع بینی چگونه یک حرفه ای باشیم نحوه صحبت ، لباس پوشیدن، نوشتن، رفتار و کار شما تعیین میکند که آیا یک حرفه ای میباشید و یا یک آماتور. با .
رفتار ایمن چیست؟ به چه رفتار ایمن و به چه رفتار پرخطر گفته می شود؟ آیا رفتار… اگر والدین در نحوه رفتار با کودک دچار اشتباه شدند، باید عذر خواهی کنند تا رفتار درست در کودک نهادینه شود زندگینامه
در سال ۱۳۲۹ در زنجان متولد شد. پس از دریافت مدرک سیکل اول در تحصیلات متوسطه کار حرفه‎ای حسابداری را به عنوان کمک حسابدار در ''شرکت پارس لو '' تولید کننده اتوبوس و مینی بوس، جاده آبعلی آغاز کرد. حین انجام کار، دیپلم دبیرستان را در رشته ریاضی دریافت کرد. سپس، حسابداری را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در محضر مشاهیر حسابداری ایران، از جمله حسن سجادی نژاد، عزیز نبوی، اسماعیل عرفانی، مصطفی علیمدد، علی ثقفی به پایان رساند. از آن جا که آن هنگام، هنوز در ‎های ایران مقطع ی حسابداری راه‎اندازی نشده بود؛ اوایل دهه ۱۳۷۰، در آزمون ی طرح توکتن سازمان ملل متحدکه علامه طباطبایی مجری آن بود شرکت کرد. در این طرح برای ان ایرانی خارج از کشور تسهیلاتی فراهم می‎شد تا برای تدریس دوره‎های ی به ایران بیایند. در این آزمون از بین ۱۲۰ تن از دانش‎آموختگان کارشناسی ارشد حسابداری ۸ تن برای ادامه تحصیل در مقطع ی پذیرفته شدند؛ که وی جزو آنان بود. سرانجام، در دادماه سال ۱۳۷۸ موفق به اخذ مدرک ی حسابداری شد. حساس یگانه در زندگی حرفه‎ای خود مشاغل گوناگونی در خدمات حسابداری، حسابرسی، مالیاتی، و طراحی سیستم داشته است. ولی فعالیت حرفه‎ای اصلی وی به عنوان ''حسابدار رسمی'' و از اعضای بنیان‎گذار جامعه حسابداران رسمی ایران بیش‎تر در زمینه حسابرسی مستقل است. او از اردیبهشت۱۳۸۵ تا بهمن۱۳۸۷ عضو هیئت هفت نفره ''تشخیص صلاحیت علمی و حرفه‎ای''جامعه حسابداران رسمی ایران بود. وی هم‎چنین، یکی از اعضای باسابقه انجمن حسابداران خبره ایران و دارای عنوان ''حسابدار مستقل'' آن انجمن است. از ۱۳۸۴ تا ١٣٩١نیز نایب رئیسی ''شورای عالی'' آن انجمن را بر عهده داشت. او هم اکنون ''حسابرس رتبه یک'' مورد تایید دیوان محاسبات کشور است. شرایط #قبولی در پایه #دهم

تغییر در نحوه ارزشی نمرات دانش آموزان پایه دهم از زبان عابدینی معاون شورای عالی آموزش و پرورش

در خصوص نحوه محاسبه نمرات امتحانی دانش آموزان در نظام جدید و بر اساس آیین نامه آموزشی که امسال برای دوره دوم متوسطه در نظر گرفته شده تغییراتی در ضرایب دروس ارزشی شده اعمال می شود.

️با توجه به ماده ۴۵ آیین نامه، تاثیر ارزشی های مستمر ادامه مطلب همشهری آنلاین: بازیکن تیم فوتبال ن خیبر م آباد کتف اش در رفت، با ماشین شخصی به بیمارستان رفت، چهار ساعت درد کشید، پزشک رفتار حرفه ای نداشت. او می گوید: لطفا این رفتارها را پی گیری کنید همکار حسود پرشین طب – روانشناسی  به گزارش پرشین طب؛ داشتن همکار حسود در محل کار باعث می شود تا ساعت کاری سخت و دشوار شود. ما قصد داریم در این مقاله در مورد نحوه رفتار با همکار حسود صحبت کنیم ، به راستی اگر همکار حسود در محل کار وجود داشته باشد باید چگونه با وی رفتار کرد؟ نحوه ی صحیح رفتار در مقابل این گونه افراد چگونه خواهد بود؟ در صورت تمایل با پرشین طب همراه باشید. نحوه رفتار با همکار حسود چگونه باشد؟ وجود همکاران مشکل ساز می تواند محیط کار را برای ما به جهنمی واقعی و ساعات کاری را به اوقات عذاب مبدل کند! حتما شما در محیط کار خود با یکی از این همکاران چالش آفرین روبه رو شده اید بخوانید به نوشته یک سایت یونانی، باشگاه پاناتینای که یکی از مشتریان شجاعی محسوب می شد از رفتار غیرحرفه ای این بازیکن ایرانی در قبال پیشنهاد این باشگاه ابراز ناراحتی کرده است. اختصاصی از اینو دیدی فرسودگی شغلی متغیری هشدار دهنده در حرفه حسابرسی با و پر سرعت .
فرسودگی شغلی متغیری هشدار دهنده در حرفه حسابرسی
فرسودگی شغلی متغیری هشدار دهنده در حرفه حسابرسی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10 چکیده
مطالعات اخیر نشان داده است که فرسودگی شغلی بیشترین شیوع را در بین افراد حرفه ای که به طور وسیع با دیگر
افراد در ارتباط می باشند، دارد. این عارضه بیشتر در بین مدیران، کارکنان، وکلا، حسابداران و کارکنان اجتماعی) مانند
پلیس(، مشهود است. برآور شده است که 20 درصد از این افراد حرفه ای از فرسودگی شغلی رنج می برند. در این
پژوهش ضمن معرفی فرسودگی شغلی، در ارتباط با فرسودگی شغلی در بین حسابرسان مطالبی ارایه شده است.
کلمات کلیدی: فرسودگی شغلی، حسابرسی، خستگی عاطفی
با
فرسودگی شغلی متغیری هشدار دهنده در حرفه حسابرسی
یکی از مهم ترین مسائلی که در طراحی سایت حرفه ای قابل توجه است اهمیت به نحوه تاثیر رنگ ها بر رفتار و احساس مخاطب است, با توجه به این که طراحی سایت حرفه ای ممکن است اه مختلفی داشته باشد باید به تجربه مخاطب در زمان مشاهده سایت اهمیت دهید. مسائل دیگری که باید به آن ها توجه کنید این است که:رنگ ها باعث ایجاد فضای خالی در سایت خواهند شد.بهتری. برای یک صاحب کار، صحبت و آشنا شدن با مشتری های جدید کار سختی نیست، اما مهم نحوه ی رفتار آنهاست وقتی مشتری ها برای بار دوم باز می گردند. karen mishra (مشاور بازاری ) تحقیقی راجع به وفادار و اعتماد سازی مشتری ها انجام داده است. او متوجه شده که نشان دادن علاقه ی فروشنده به خدمت به مشتری باعث ید مجدد او می شود. frederich f reichheld نویسنده ی کتاب «اثر وفا. علاوه بر آن، پارک کی وون در پایان این مسابقه نیز در حالی که بازیکنان ایران در حال سرد بودند به سمت قائمی رفت و به وی اعتراض کرد که خوش خبر س رست تیم ملی والیبال ایران، با جدیت تمام پارک را از بازیکنان دور کرد و سریعا از رو در رویی وی با بازیکنان جلوگیری کرد.رفتار غیر حرفه ای پارک کی وون خوش خبر مانع درگیری لفظی پارک و قائمی پس از مسابقه شد 1
پاو وینت کایزن (بهبود مستمر)پاو وینت-کایزن-(بهبود-مستمر)کایزن یک شیوة مدیریتی ژاپنی است که براساس دیدگاههای دمینگ و جوران (اساتید رشته مدیریت در ) شکل گرفته است و بعدها کشور ژاپن با استفاده از آن، کلید قدرتمند رقابت را به دست آورد. کایزن ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. فایل در بیستمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان بر اصلاح رفتار دوگانه بانک ها با ت و بخش خصوصی و اعلام رسمی نحوه محاسبه سود بانکی تأکید شد. مگاپی ل در عکاسی غیر حرفه ای تاثیر چندانی ندارد اما برای حرفه ای ها، حداقل میزان پی ل چقدر باید باشد؟ حسابداری مالی و صنعتی 1- استانداردهای حسابداری ایران، نشریه 160 سازمان حسابرسی. 2- پرسشهای چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری وحسابداری صنعتی، جمشید اسکندری، انتشارات کیومرث 3- مروری جامع بر حسابداری مالی، جلد اول و دوم، ایرج نوروش و همکاران، انتشارات نگاه دانش و کتاب نو.( با توجه به سوال های حسابدار رسمی از سال 1380) 4- پرسش و پاسخهای .

تحقیق مشاوره و تاثیر آن بر رفتار مدیریتی درون سازمانی
تحقیق-مشاوره-و-تاثیر-آن-بر-رفتار-مدیریتی-درون-سازمانی تحقیق با موضوع مشاوره و تاثیر آن بر رفتار مدیریتی درون سازمانی، در قالب word و در 138 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: نظام یا سیستم پیشنهادات، تکنیکی است که می‌توان از فکر و شه های کارکنان برای مسئله ی ، چاره‌جویی و حل مسائل فایل

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد حسابرسی چیست با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 بسم الله الرحمن الرحیمموضوع تحقیق :حسابرسی داخلیگرد آورنده : مریم مربوطه: دریفهرست:1.تاریخچه ی حسابرسی2.فلسفه حسابرسی3.فلسفه و جایگاه حسابرسی4.حسابرسی داخلی5. استانداردهای اجرای عملیات حرفه ای حسابرسی داخلی6. هدفها، اختیارات و مسئولیتهای حسابرسی داخلی "چکیده"حسابرسی چیست؟تعریف و هدف حسابرسیحسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه ب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده دارایی ها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.یااینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.مقدمه: تاریخچه حسابرسی در ایران:نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب 1311 است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، در باره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می شود، گزارشی به مجمع عمومی صاحبان در سال بعد ارائه دهد. اگر چه مجمع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل شدند، بنا بر ا ام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می د و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می د، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبوده و هنوز هم نیست.استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عینا تکرار شد، و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرارتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1345 عملا تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترا مه مؤدیان را از بعد از مالیات، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکتهای سهامی) مصوب 1347، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترا مه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جا باز کرد. اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی، مجزا و
با
تحقیق درمورد حسابرسی چیست
امروز برای نخستین بار جایی دعوت شده اید؛ فرض کنید مراسم نذری پزان یکی از اقوام، سفره ختم انعام و... اما هیچ یک از افراد جمع را نمی شناسید. طبیعی است که کمی اضطراب داشته باشید. زمینه این اضطراب، عدم آشنایی شما با بقیه افراد و سردرگمی برای نحوه رفتار با جمع است. آموزش های فنی و حرفه ایی در شکوفایی خلاقیت ها، ایجاد اشتغال و تولید مصنوعات تاثیر بسزایی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم این شکل، نمودار مربوط به پژوهش بال و براون (1968) را نشان می دهد که شاید به جرأت بتوان گفت یکی از معروف ترین و البته محبوب ترین نمودار های موجود بین حسابداران و متخصصان مالی است. بنده چندین سال است که اعتقاد دارم که هر حسابدار باید این نمودار را ملکه­ ی ذهنش کرده و هر روز آن را مرور کند تا به اهمیت آن پی ببرد! دوستانی که در مقطع کارشناسی ارشد و ی حسابداری و مالی تحصیل می کنند، باید شناخت جامعی از این نمودار، نحوه­ ی شکل گیری آن و پیام هایی که از آن استنباط می شود داشته باشند. در این مطلب، توضیحاتی به صورت خلاصه و به زبان بسیار ساده راجع به این نمودار بیان شده است. لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید. اختصاصی از فایلکو حـسـابـداری مـدیـریـت به عنوان یک فرآیند رفتاری با و پر سرعت .
حـسـابـداری مـدیـریـتبه عنوان یک فرآیند رفتاری13صفحهدر پنج سال گذشته (2011 به قبل) مقالات متعددی در مورد موضوعات مختلفی نسبت به نحوه برخورد با جنبه های مختلف از پیامدهای رفتاری حسابداری مطرح شده است اما ظاهراً تحقیق و نوشتن در این زمینه تا به حال اثر. بهترین کلیدهای میانبر کیبورد که معمولا از آنها استفاده نمی کنیم، اما حرفه ای ها سریع کارهایشان را با آنها راه می اندازند، باید برای همه جذاب باشد. با ما همراه باشید تا با میانبرهای مفید و کاربردی ویندوز آشنا شویم تا کارمان را سرعت ببخشیم و مثل یک حرفه ای رفتار کنیم: