موزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران ر

به نقل از خبرگزاریها در مورد موزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران ر : هر رفتار بد و یا خوب در اثر تربیت حاصل می شود. تربیت خانوادگی چنان تاثیر عظیمی روی ک ن و نوجوانان دارد که می تواند تا پایان عمر رفتارهای آدمی را تحت تاثیر قرار دهد. تجاربی که یک فرد از دوران قبل از ازدواج در منزل پدری اش داشته، مشاهداتی که از نحوه برخورد والدین با یکدیگر داشته، نوع رابطه ای که والدین با فرزند داشته اند، کمبودها و تنگ. اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد شغل حسابداری (2) با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 ویژگیهای هرحرفه عبارت است از:الف ـ پذیرش وظیفه خدمت به جامعه ،ب ـ وجود حداقل شرایط ازپیش تعیین شده برای ورود به حرفه ،  ازجمله مهارتهای تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه بدست می آید، پ ـ پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول ،  ضوابط   و ارزشهای مربوط در آن حرفه .تعاریفاصطلاحات بکار رفته در این مجموعه ،  دارای مفاهیم زیر استالف ـ تشکل حرفه ای عبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر جامعه ،  انجمن و سازمان حرفه ای حسابداری و حسابرسی ثبت شده در ایران است ب ـ حسابدار حرفه ای شخص حقیقی یا مؤسسه ای است که عضو یک تشکل حرفه ای باشد.پ ـ حسابدار حرفه ای مستقل حسابدار حرفه ای است که خدمات حرفه ای خود را مستقلاً به عموم ارائه می کند.  این عنوان درباره حسابداران حرفه ای شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز بکار می رود.ت ـ حسابدارحرفه ای تحت استخدام حسابدار حرفه ای است که برای ارائه خدمات حرفه ای خود،  به عنوان یک شخص حقیقی در استخدام یک کارفرما (به استثنای مؤسسات حرفه ای )  است ث ـ گزارشگری حرفه ای کاری است که مست م اظهارنظر حرفه ای نسبت به اطلاعات مالی به وسیله حسابدار حرفه ای مستقل می باشد.اه حرفه حسابداریاز دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ،  اه حرفه حسابداری عبارت از دستی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای ،  اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن ،  براساس اصول و ضوابط مذکور و به طور کلی تأمین منافع عمومی است .  تحقق این اه مست م تأمین موارد زیر استالف ـ اعتبـارـ  جامعه به اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد.ب ـ حرفه ای بودن ـ افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ،  قابل تشخیص و شناسایی باشند.پ ـ کیفیت خدمات ـ اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.ت  ـ اطمینـان ـ استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید مطمئن شوند چارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات می باشد.اصول بنیادیلازمه دستی به اه حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای ،  پایبندی به اصول بنیادی زیر است :الف ـ درستکاریب ـ بیطرفیپ ـ صلاحیت و مراقبت حرفه ای ت ـ رازداری ث ـ رفتار حرفه ایج   ـ اصول و ضوابط حرفه ایاحکاماگرچه اه و اصول بنیادی ارائه شده جنبه کلی دارد و ناظر به موارد خاص نیست ، اما " احکام "،  رهنمودهایی درباره نحوه کاربرد اه و اصول بنیادی مزبور را برای موقعیتهایی ارائه می کند که حسابداران حرفه ای درحین کار با آن مواجه می شوند. احکام به سه بخش تقسیم می شود:الف ـ قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای ،  مگر در مواردی خاص که مستثنی شده است.ب ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل.پ ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام که در شرایط ویژه ای ممکن است به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز تعمیم یابد.   بخش الف) احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای )1.درستکاری و بیطرفی : درستکاری تنها به معنای صادق بودن نیست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را نیز شامل می شود. اصل بیطرفی،  حسابداران حرفه ای را به برخورد منصفانه، درستکارانه و به دور از تضـاد منافع م م می کند.2. تضاد منافع: حسابداران حرفه ای ممکن است در تشخیص یا نحوه برخورد با موارد خلاف شئون حرفه ای با مشکل روبرو شوند.  اگر چنین مواردی با اهمیت باشد، حسابدار حرفه ای باید از خط مشی ها و دستورالعملهای داخلی سازمان مربوط پیروی کند. درصورت حل نشدن مشکل ،  توجه به موارد زیر ضروری است :الف ـ موضوع با مافوق مستقیم مطرح شود.  چنانچه مشکل از این طریق برطرف نشد و حسابدار حرفه ای تصمیم به طرح آن با رده بالاتری از مدیریت گرفت ،  مافوق باید درجریان امر قرار گیرد.  درصورتی که به نظر برسد مافوق مذکور،  خود درگیر و ذینفع در این موضوع است ، مراتب باید به رده بالاتری از مدیریت ارجاع شود.ب ـ موضوع به طور محرمانه با یک مشاور مستقل یا تشکل حرفه ای مربوط مطرح و پس از ب نظر م ی ،  درجهت حل موضوع اقدام شود.پ ـ اگر علیرغم انجام موارد فوق راه کار مناسب برای حل موضوع حاصل نشد به عنوان آ ین راهِ حل ،  در موارد با اهمیت (برای مثال تقلب )  احتمالاً  راهی جز استعفا یا کناره گیری همراه با ارائه یادداشتی حاوی دلایل موضوع به بالاترین مقام مربوط وجود نخواهد داشت .علاوه بر این ،  در مواردی ممکن است قوانین ،  مقررات یا اصول و ضوابط حرفه ای ،  گزارش برخی از موارد حاد را به مراجع ذیصلاح خارج از شرکت یا سازمان نظارت کننده مربوط پیش بینی کرده باشد.  دراین شرایط ،  حسابدار حرفه ای باید حسب مورد اقدام کند.3. صلاحیت حرفه ایمفهوم صلاحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است :الف ـ ب صلاحیت حرفه ایب ـ حفظ صلاحیت حرفه ای4. رازداریاطلاعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار حرفه ای مجاز به افشای آن نیست ،  مگر آنکه:الف- زمانی که کارفرما یا صاحبکار مجوز افشای اطلاعات را صادر کند. دراین ح ،  حسابداران حرفه ای باید منافع کلیه اشخاص ثالثی را نیز که ممکن است از این امر متأثر شود،  درنظر گیرند.ب ـ مواردی که قانون افشای اطلاعات خاصی را ا امی   می کند.پ ـ هنگامی که حسابدار حرفه ای موظف یا محق به افشای اطلاعات باشد ازجمله :1 ـ در رعایت ا امات اصول و ضوابط حرفه ای2 ـ در جهت حفظ منافع حرفه ای خود  در دعاوی
با
تحقیق درمورد شغل حسابداری (2)
اختصاصی از فایلکو شغل حسابداری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 ویژگیهای هرحرفه عبارت است از:الف ـ پذیرش وظیفه خدمت به جامعه ،ب ـ وجود حداقل شرایط ازپیش تعیین شده برای ورود به حرفه ،  ازجمله مهارتهای تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه بدست می آید، پ ـ پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول ،  ضوابط   و ارزشهای مربوط در آن حرفه .تعاریفاصطلاحات بکار رفته در این مجموعه ،  دارای مفاهیم زیر استالف ـ تشکل حرفه ای عبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر جامعه ،  انجمن و سازمان حرفه ای حسابداری و حسابرسی ثبت شده در ایران است ب ـ حسابدار حرفه ای شخص حقیقی یا مؤسسه ای است که عضو یک تشکل حرفه ای باشد.پ ـ حسابدار حرفه ای مستقل حسابدار حرفه ای است که خدمات حرفه ای خود را مستقلاً به عموم ارائه می کند.  این عنوان درباره حسابداران حرفه ای شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز بکار می رود.ت ـ حسابدارحرفه ای تحت استخدام حسابدار حرفه ای است که برای ارائه خدمات حرفه ای خود،  به عنوان یک شخص حقیقی در استخدام یک کارفرما (به استثنای مؤسسات حرفه ای )  است ث ـ گزارشگری حرفه ای کاری است که مست م اظهارنظر حرفه ای نسبت به اطلاعات مالی به وسیله حسابدار حرفه ای مستقل می باشد.اه حرفه حسابداریاز دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ،  اه حرفه حسابداری عبارت از دستی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای ،  اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن ،  براساس اصول و ضوابط مذکور و به طور کلی تأمین منافع عمومی است .  تحقق این اه مست م تأمین موارد زیر استالف ـ اعتبـارـ  جامعه به اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد.ب ـ حرفه ای بودن ـ افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ،  قابل تشخیص و شناسایی باشند.پ ـ کیفیت خدمات ـ اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.ت  ـ اطمینـان ـ استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید مطمئن شوند چارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات می باشد.اصول بنیادیلازمه دستی به اه حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای ،  پایبندی به اصول بنیادی زیر است :الف ـ درستکاریب ـ بیطرفیپ ـ صلاحیت و مراقبت حرفه ای ت ـ رازداری ث ـ رفتار حرفه ایج   ـ اصول و ضوابط حرفه ایاحکاماگرچه اه و اصول بنیادی ارائه شده جنبه کلی دارد و ناظر به موارد خاص نیست ، اما " احکام "،  رهنمودهایی درباره نحوه کاربرد اه و اصول بنیادی مزبور را برای موقعیتهایی ارائه می کند که حسابداران حرفه ای درحین کار با آن مواجه می شوند. احکام به سه بخش تقسیم می شود:الف ـ قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای ،  مگر در مواردی خاص که مستثنی شده است.ب ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل.پ ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام که در شرایط ویژه ای ممکن است به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز تعمیم یابد.   بخش الف) احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای )1.درستکاری و بیطرفی : درستکاری تنها به معنای صادق بودن نیست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را نیز شامل می شود. اصل بیطرفی،  حسابداران حرفه ای را به برخورد منصفانه، درستکارانه و به دور از تضـاد منافع م م می کند.2. تضاد منافع: حسابداران حرفه ای ممکن است در تشخیص یا نحوه برخورد با موارد خلاف شئون حرفه ای با مشکل روبرو شوند.  اگر چنین مواردی با اهمیت باشد، حسابدار حرفه ای باید از خط مشی ها و دستورالعملهای داخلی سازمان مربوط پیروی کند. درصورت حل نشدن مشکل ،  توجه به موارد زیر ضروری است :الف ـ موضوع با مافوق مستقیم مطرح شود.  چنانچه مشکل از این طریق برطرف نشد و حسابدار حرفه ای تصمیم به طرح آن با رده بالاتری از مدیریت گرفت ،  مافوق باید درجریان امر قرار گیرد.  درصورتی که به نظر برسد مافوق مذکور،  خود درگیر و ذینفع در این موضوع است ، مراتب باید به رده بالاتری از مدیریت ارجاع شود.ب ـ موضوع به طور محرمانه با یک مشاور مستقل یا تشکل حرفه ای مربوط مطرح و پس از ب نظر م ی ،  درجهت حل موضوع اقدام شود.پ ـ اگر علیرغم انجام موارد فوق راه کار مناسب برای حل موضوع حاصل نشد به عنوان آ ین راهِ حل ،  در موارد با اهمیت (برای مثال تقلب )  احتمالاً  راهی جز استعفا یا کناره گیری همراه با ارائه یادداشتی حاوی دلایل موضوع به بالاترین مقام مربوط وجود نخواهد داشت .علاوه بر این ،  در مواردی ممکن است قوانین ،  مقررات یا اصول و ضوابط حرفه ای ،  گزارش برخی از موارد حاد را به مراجع ذیصلاح خارج از شرکت یا سازمان نظارت کننده مربوط پیش بینی کرده باشد.  دراین شرایط ،  حسابدار حرفه ای باید حسب مورد اقدام کند.3. صلاحیت حرفه ایمفهوم صلاحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است :الف ـ ب صلاحیت حرفه ایب ـ حفظ صلاحیت حرفه ای4. رازداریاطلاعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار حرفه ای مجاز به افشای آن نیست ،  مگر آنکه:الف- زمانی که کارفرما یا صاحبکار مجوز افشای اطلاعات را صادر کند. دراین ح ،  حسابداران حرفه ای باید منافع کلیه اشخاص ثالثی را نیز که ممکن است از این امر متأثر شود،  درنظر گیرند.ب ـ مواردی که قانون افشای اطلاعات خاصی را ا امی   می کند.پ ـ هنگامی که حسابدار حرفه ای موظف یا محق به افشای اطلاعات باشد ازجمله :1 ـ در رعایت ا امات اصول و ضوابط حرفه ای2 ـ در جهت حفظ منافع حرفه ای خود  در دعاوی حقوقی 3 ـ در انجام بررسیهای کیفی توسط تشکل حرفه ای مربوطاصل رازداری تنها به عدم افشای اطلاعات محدود نمی شود، بلکه حسابدار حرفه ای را م م می کند که از اطلاعات گردآوری
با
شغل حسابداری
accountantsday فدراسیون بین المللی حسابداران(ifac ) در سال ۲۰۰۷ و در سی امین سالروز تاسیس خود ، دومین یکشنبه ماه دسامبر (اوا آذر) هرسال را به عنوان هفته جهانی حسابداری انتخاب و به تمام اعضای خود در سراسر جهان پیشنهاد کرده که در این هفته با برگزاری مراسم ویژه ای از حسابداران تجلیل به عمل آورند و از سوی دیگر حرفه حسابداری و نقش حسابداران را در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به عموم بشناسانند. از ۱۴ تا۲۱ آذرماه هرسال را به عنوان هفته حسابداری و روز ۱۵ آذرماه را به عنوان روز حسابدار نامگذاری نموده اند. روزتون مبارک حسابداران عزیز اختصاصی از یاری فایل شغل حسابداری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8   ویژگیهای هرحرفه عبارت است از:الف ـ پذیرش وظیفه خدمت به جامعه ،ب ـ وجود حداقل شرایط ازپیش تعیین شده برای ورود به حرفه ،  ازجمله مهارتهای تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه بدست می آید، پ ـ پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول ،  ضوابط   و ارزشهای مربوط در آن حرفه . تعاریف اصطلاحات بکار رفته در این مجموعه ،  دارای مفاهیم زیر استالف ـ تشکل حرفه ای عبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر جامعه ،  انجمن و سازمان حرفه ای حسابداری و حسابرسی ثبت شده در ایران است ب ـ حسابدار حرفه ای شخص حقیقی یا مؤسسه ای است که عضو یک تشکل حرفه ای باشد.پ ـ حسابدار حرفه ای مستقل حسابدار حرفه ای است که خدمات حرفه ای خود را مستقلاً به عموم ارائه می کند.  این عنوان درباره حسابداران حرفه ای شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز بکار می رود.ت ـ حسابدارحرفه ای تحت استخدام حسابدار حرفه ای است که برای ارائه خدمات حرفه ای خود،  به عنوان یک شخص حقیقی در استخدام یک کارفرما (به استثنای مؤسسات حرفه ای )  است ث ـ گزارشگری حرفه ای کاری است که مست م اظهارنظر حرفه ای نسبت به اطلاعات مالی به وسیله حسابدار حرفه ای مستقل می باشد. اه حرفه حسابداری از دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ،  اه حرفه حسابداری عبارت از دستی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای ،  اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن ،  براساس اصول و ضوابط مذکور و به طور کلی تأمین منافع عمومی است .  تحقق این اه مست م تأمین موارد زیر استالف ـ اعتبـارـ  جامعه به اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد.ب ـ حرفه ای بودن ـ افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ،  قابل تشخیص و شناسایی باشند.پ ـ کیفیت خدمات ـ اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.ت  ـ اطمینـان ـ استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید مطمئن شوند چارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات می باشد. اصول بنیادی لازمه دستی به اه حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای ،  پایبندی به اصول بنیادی زیر است :الف ـ درستکاریب ـ بیطرفیپ ـ صلاحیت و مراقبت حرفه ای ت ـ رازداری ث ـ رفتار حرفه ایج   ـ اصول و ضوابط حرفه ای احکام اگرچه اه و اصول بنیادی ارائه شده جنبه کلی دارد و ناظر به موارد خاص نیست ، اما " احکام "،  رهنمودهایی درباره نحوه کاربرد اه و اصول بنیادی مزبور را برای موقعیتهایی ارائه می کند که حسابداران حرفه ای درحین کار با آن مواجه می شوند. احکام به سه بخش تقسیم می شود:الف ـ قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای ،  مگر در مواردی خاص که مستثنی شده است.ب ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل.پ ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام که در شرایط ویژه ای ممکن است به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز تعمیم یابد.    بخش الف) احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای ) 1.درستکاری و بیطرفی : درستکاری تنها به معنای صادق بودن نیست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را نیز شامل می شود. اصل بیطرفی،  حسابداران حرفه ای را به برخورد منصفانه، درستکارانه و به دور از تضـاد منافع م م می کند. 2. تضاد منافع: حسابداران حرفه ای ممکن است در تشخیص یا نحوه برخورد با موارد خلاف شئون حرفه ای با مشکل روبرو شوند.  اگر چنین مواردی با اهمیت باشد، حسابدار حرفه ای باید از خط مشی ها و دستورالعملهای داخلی سازمان مربوط پیروی کند. درصورت حل نشدن مشکل ،  توجه به موارد زیر ضروری است : الف ـ موضوع با مافوق مستقیم مطرح شود.  چنانچه مشکل از این طریق برطرف نشد و حسابدار حرفه ای تصمیم به طرح آن با رده بالاتری از مدیریت گرفت ،  مافوق باید درجریان امر قرار گیرد.  درصورتی که به نظر برسد مافوق مذکور،  خود درگیر و ذینفع در این موضوع است ، مراتب باید به رده بالاتری از مدیریت ارجاع شود.ب ـ موضوع به طور محرمانه با یک مشاور مستقل یا تشکل حرفه ای مربوط مطرح و پس از ب نظر م ی ،  درجهت حل موضوع اقدام شود.پ ـ اگر علیرغم انجام موارد فوق راه کار مناسب برای حل موضوع حاصل نشد به عنوان آ ین راهِ حل ،  در موارد با اهمیت (برای مثال تقلب )  احتمالاً  راهی جز استعفا یا کناره گیری همراه با ارائه یادداشتی حاوی دلایل موضوع به بالاترین مقام مربوط وجود نخواهد داشت .علاوه بر این ،  در مواردی ممکن است قوانین ،  مقررات یا اصول و ضوابط حرفه ای ،  گزارش برخی از موارد حاد را به مراجع ذیصلاح خارج از شرکت یا سازمان نظارت کننده مربوط پیش بینی کرده باشد.  دراین شرایط ،  حسابدار حرفه ای باید حسب مورد اقدام کند. 3. صلاحیت حرفه ای مفهوم صلاحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است :الف ـ ب صلاحیت حرفه ایب ـ حفظ صلاحیت حرفه ای 4. رازداری اطلاعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار حرفه ای مجاز به افشای آن نیست ،  مگر آنکه:الف- زمانی که کارفرما یا صاحبکار مجوز افشای اطلاعات را صادر کند. دراین ح ،  حسابداران حرفه ای باید منافع کلیه اشخاص ثالثی را نیز که ممکن است از این امر متأثر شود،  درنظر گیرند.ب ـ مواردی که قانون افشای اطلاعات خاصی را ا امی   می کند.پ ـ هنگامی که حسابدار حرفه ای موظف یا محق به افشای اطلاعات باشد ازجمله :1 ـ در رعایت ا امات اصول و ضوابط حرفه ای2 ـ در جهت حفظ منافع حرفه ای خود  در دعاوی حقوقی 3 ـ در انجام بررسیهای کیفی توسط تشکل حرفه ای مربوطاصل رازداری تنها به عدم افشای اطلاعات محدود نمی شود، بلکه حسابدار حرفه ای را م م می کند که از اطلاعات گردآوری
با
شغل حسابداری
رفتار باشگاه ذوب آهن در برابر ج قلعه نویی بسیار حرفه ای و منطقی بود تا سرمربی سبزها بدون کمترین حاشیه راهی تیم همشهری شود. بهبود مستمر چیست؟ تقریبا از نامش پیداست و با اینکه بسیار ساده به نظر می رسد، اما این شعار حوزه ی صنعت، به بهبود مستمر ب وکار، فرایندها و روشِ کار شما اشاره دارد و نحوه ی بررسی، برنامه ریزی، اجرا و تکمیل این بهبود، کار را پیچیده می کند. شما باید فلسفه ی بهبودِ مستمرِ منطقی و پایدار را در […] نوشته بهبود مستمر و جایگاه آن در موفقیت ب . در گردهمایی فعالان علمی و حرفه ای حسابداری صورت گرفت انجمن حسابداری ایران در هفته ای که هفته حسابداران نام گذاری شده است، این بار با ب ایی همایشی متفاوت با سال های گذشته با گرامیداشت هفته یادشده به طرح مسائل و چالش های موجود در این «رشته-حرفه» پرداخت.

گفتار ناصر پرتوی، دبیرکل انجمن حسابداری ایران در آغاز این همایش اگرچه تنها بخشی از دغدغه های فعالان حسابداری و حسابرسی بود، اما زمینه را برای طرح مسائل جدی این حرفه و رشته فراهم آورد. انجمن حسابداری ایران چندی پیش میزبان نمایندگان کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل بود که در بازدید خود از این انجمن به بررسی دیدگاه های مدیران آن پرداختند. برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید. غلامحسین دوانی
در دهمین همایش انجمن حسابداری ایران که روز ۱۲/۹/۱۳۹۲ در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد «سرود حسابداری» به عنوان افتتاحیه همایش پخش شد.
واقعیت آن است که هنگام پخش سرود، احساس کردیم «ما هم در این خانه جایی داریم». حضور بیش از یک هزار نفر از اعضای حرفه و علاقه مندان و مقامات ارشد مالی کشور حکایت از جایگاه. پس اخذ رتبه برتر حلقه علمی حسابداران واحد هادی شهر در استان مازندران-این حلقه علمی با حضور حیدری وآقای حسن زاده جهت شرکت در جشنواره کشوری از تاریخ93/5/17 لغایت 93/5/20 عذام به استان زنجان می باشد. هدف از شرکت در این جشنواره گزلرشی در خصوص عملکرد اجرایی این حلقه وارزی عملکرد حلقه های علمی در این جشنواره وانتخاب حلقه علمی بهتر می باشد در ای. پس اخذ رتبه برتر حلقه علمی حسابداران واحد هادی شهر در استان مازندران-این حلقه علمی با حضور حیدری وآقای حسن زاده جهت شرکت در جشنواره کشوری از تاریخ93/5/17 لغایت 93/5/20 اعزام به استان زنجان می باشد. هدف از شرکت در این جشنواره گزارشی در خصوص عملکرد اجرایی این حلقه وارزی عملکرد حلقه های علمی در این جشنواره وانتخاب حلقه علمی بهتر می باشد در ا. اطلاعیه هیـات تشخیـص صلاحیـت حسابـداران رسمـی در اجرای مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، مصوب سال 1372 و آیین نامه ‘‘ تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ’’ موضوع تصویب نامه شماره 9045ت 13875 / هـ مورخ 23/7/1374 و اصلاحیه های بعدی آن از داوطلبان واجد شرایط زیر برای شرک. همه فروشنده ها حرفه ای نیستند. حرفه ای بودن مست م سطحی از توانمندی به همراه یک رویکرد و رفتار خاص است که آن را در هر ی نمی توان پیدا کرد. از طرف دیگر، حرفه ای بودن به چیزی که می فروشید یا ی که به وی آن را می فروشید ربطی پیدا نمی کند.[ادامه مطلب] متاسفانه تبعیض تی در حقوق پرداختی به کارکنان زن و مرد همیشه پررنگ بوده و هست. ولی مساله ای که اخیراْ من را خیلی درگیر کرده از جنس مبلغ پرداختی نیست، بلکه از نوع دیدگاه حرفه ای به ارزش کار انجام شده است. من و شرکتی که برایشان کار می کنم (تقریباْ یک سال و نیم گذشته، دورکاری-ساعتی) داریم به مراحل پیچیده ای با هم می رسیم، تقریباْ در همه بح. به طور کلی مدارک حرفه ای متعددی در رشته حسابداری در اقصی نقاط جهان وجود دارد که توسط انجمن های حسابداری و سایر جوامع حرفه ای پس طی دوران آموزشی و ب تجربیات حرفه ای خاص به افراد حائز شرایط اعطا می شوند. از جمله این مدارک می توان به مدرک acca، sima و سایر مدارک مرتبط که تعدادشان کم نیست اشاره کرد. نکته شایان توجه در خصوص این گونه مدارک ان اس. روز حسابدار در ایران ۱۵ آذر هر سال روز حسابدار در ایران است. این روز در گردهمایی ۱۳ آذر ۱۳۸۶ نهادهای حسابداری ایران شامل انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران - به عنوان دو انجمن ایرانی عضو آیفک - انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی، و سازمان حسابرسی به این عنوان نام‎گذاری شد. هفته جهانی حسابداری فدراسیون بین المللی حسابداران(ifac) در سال 2007 و در سی امین سالروز تاسیس خود دومین یکشنبه ماه دسامبر (اوا آذر) هرسال را به عنوان هفته جهانی حسابداری انتخاب و به تمام اعضای خود در سراسر جهان پیشنهاد کرده که در این هفته با برگزاری مراسم ویژه ای از حسابداران تجلیل به عمل آورند و از سوی دیگر حرفه حسابداری و نقش حسابداران را در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به عموم بشناسانند.این فدراسیون هرسال از دبیرکل جوامع حرفه ای عضو برای گردهمایی در یکی از کشورها و به میزبانی انجمن یا جامعه آن کشور دعوت به عمل می آورد. این فدراسیون دارای 163 انجمن حرفه ای عضو از 125 کشور جهان است و جمعا حدود 5/2 میلیون نفر از حسابداران را نمایندگی می کند. حساب دار کیست؟ حساب دار به فارسی دَری و تاجیکی «محاسب» شخصی است که عملیات حسابداری را در موسسات و سازمانها انجام می دهد. یک حسابدار می تواند دارای تحصیلات ی در رشته حسابداری باشد و یا این دانش را به صورت تجربی آموخته باشد. بسیاری از سازمانها دارای بخش یا واحد مالی هستند که امور حسابداری خود را در آن انجام می دهند. امروزه اکثر حسابدارها از نرم افزارهای حسابداری استفاده می کنند. تاریخچه
در ایران، این افراد سابقا عنوانشان میرزا بوده است. بعدها دفتردار نام گرفتند و امروزه به عنوان حسابدار فعالیت می کنند. البته نسل جدید به جای چرتکه از ماشین حساب یا ماشینهای الکترونیکی استفاده می کنند و سر و کارشان با رایانه است اما این پیشرفت بیشتر شامل ابزار کار می شود. دانش حسابداری در سالهای اخیر تغییرات چندانی نیافته است. در سال 37 هجری قمری علی (ع)نامه ای به محمدبن بکر، فرماندار مصر نوشت و در مورد رفتار با مردم به وی توصیه هایی داشت. پانزدهم آذر ماه، روز حسابدار،حسابدارراخدمت تمامی حسابداران سختکوش و با اخلاق، حسابرسان ، اساتید و دانشجویان عزیز حسابدار تبریک و تهنیت عرض می نمایم. ضمن قدردانی از زحمات بی دریغ جامعه حسابداران و انجمن حسابداران خبره ایران امیدواریم این خدمات باهمت این عزیزان موجبات رشد و اعتلای علمی کشور فراهم گردد . پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان"حسابرسی مستمر" در حجم 29 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی رشته های حسابداری و مدیریت در سطح کارشناسی و درس حسابرسی پیشرفته رشته حسابداری در سطح کارشناسی ارشدعنوان: پاو وینت حسابرسی مستمردسته: حسابداری- مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی و حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشن. رفتار غیر حرفه ای دو بازیکن پرسپولیس در تمرین روز گذشته این تیم یک بار دیگر ثابت کرد که برخی از بازیکنان معنای تعصب را تنها در فضای مجازی بلد هستند. موضوعات حسابداری و حسابرسی را دررادیو بشنوید. جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام کرد از ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۳ در روز های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰:۳۵ صبح، برنامه ای مربوط به موضوعات حسابداری و حرفه حسابرسی با مشارکت جامعه حسابداران رسمی ایران از رادیو اقتصاد صدای ایران موج fm ردیف ۹۸ مگاهرتز پخش خواهد شد. منبع :حسابرس به . کارلوس کی روش با وجود اینکه یک مربی حرفه ای است اما رفتارهایی از خود نشان می دهد که جای تأمل دارد از جمله رعایت ن مفاد قراردادش. اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد حسابرسی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 24 حسابداریمطالبی در مورد حسابداری و حسابرسیتوسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصی سازی شرکتهای تی و عملیات تصدی ت به افزایش شمار و گسترش دامنه فعالیتهای شرکتهای سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید؛ و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را در جهت حفظ منافع عمومی، حفظ حقوق و منافع صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع تشدید کرد. رفع این نیاز مست م فراهم سازی اطلا عات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه توسط شرکتها و موسسات مختلف و تهیه و ارائه آن مست م استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای در واحدها و همچنین استفاده از حسابداران حرفه ای مستقل در بررسی اطلا عات و حسابرسی صورتهای مالی است.با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران در سال 1372 و تصویب آئین نامه های مربوط و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سالهای 1374 تا 1379، جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 با عضویت شماری از حسابداران با سابقه تشکیل شد. به دنبال آن، موسسات حسابرسی جدیدی تشکیل شد و تعدادی حسابدار رسمی جدید در سالهای 1381 و 1382 انتخاب شدند. در سال 1382 حسابرسان و موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار نیز انتخاب شدند و به این ترتیب، حسابداری حرفه ای در ایران دوران تازه ای از فعالیت، رشد و توسعه را آغاز کرد.نقش، وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفه ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ایجاب می کند که آنان اصول عمومی اخلا ق حسنه را در همه جنبه ها رعایت و به آئین رفتار حرفه ای مدّون و منسجمی پای بند باشند تا پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی را که لا زمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، بدست آورند.در این مقاله، ابتدا چند نکته درباره اخلا ق و آئین رفتار بطور اعم گفته می شود؛ بعد، توضیح مختصری راجع به اخلا ق و آئین رفتار حرفه ای داده خواهد شد؛ پس از آن، اصول بنیادی آئین رفتار حرفه ای حسابداران بیان می شود؛ و در ادامه، چند مطلب که به نظر می رسد طرح آن در شرایط کنونی مناسبت بیشتری دارد عنوان خواهد شد.در تعریف اخلا ق علا مه علی اکبر دهخدا در لغتنامه، اخلا ق را جمع <خلق و خویها> و علم اخلا ق را <دانش بد و نیک خویی ها> تعریف کرده است و آن را یکی از <سه بخش فلسفه یا حکمت عملیه> می داند که عبارت است از <تدبیر انسان نفس خود را یا یک تن خاص را>. حسن انوری در فرهنگ بزرگ سخن، اخلا ق را <مجموعه عادت ها و رفتارهای فرهنگی پذیرفته میان مردم یک جامعه> تعریف کرده و در ادامه به <رفتار شایسته و پسندیده> عطف می دهد. دائره المعارف مصاحب علم اخلا ق را <بررسی و تعیین ارزش اعمال انسانی برحسب اصول اخلا قی >تعریف کرده است و اضافه می کند که درباره وجدان انسان و مسئولیت او از لحاظ اع ، نظریه های مختلفی در طی تاریخ ابراز شده و اصحاب فلسفه های مختلف، عوامل گوناگونی چون دین، فطرت و تجربه را اساس اخلا ق دانسته اند.در دائره المعارف بریتانیکا گفته شده است اصطلا ح اخلا ق(ethics) در مورد تئوریها و سیستمهای ارزشهای اخلا قی نیز کاربرد دارد. در این دائره المعارف، اخلا ق به سه شاخه یا رشته تقسیم شده: اخلا ق نظری، اخلا ق هنجاری و اخلا ق کاربردی. اخلا ق نظری یا فرااخلا ق(metaethics) به موضوعات مرتبط با ماهیت مفاهیم و قضاوتهای اخلا قی می پردازد. اخلا ق هنجاری یا دستوری(normative ethics) ضوابط و معیارهایی برای چگونه زندگی فراهم می آورد و در آن، خوب و بد، درست و نادرست و نظایر آن تعریف و چگونگی انتخاب بین آنها و راه درست عمل را براساس قواعد معین بیان می کند. اخلا ق کاربردی(applied ethics) در واقع ادامه اخلا ق هنجاری است که در آن کاربرد تئوریهای اخلا ق هنجاری در اخلا قیاتی نظیر ، برابری نژادی و تی، عد و مسائل مشابه مورد بحث واقع می شود.اخلا ق و آئین رفتار حرفه ای اخلا ق و رفتار حرفه ای قاعدتاً در شاخه اخلا ق کاربردی قرار می گیرد و حاوی یک نظام ارزشی است که براساس آن، بد و خوب، و درست و نادرستِ رفتارِ صاحبان یک حرفه تعریف و بیان می شود. برای روشن شدن این تعریف باید به دو سوال پاسخ داده شود. سوال اول این که مراد از حرفه چیست و سوال دوم این که به چه انی حسابدار حرفه ای گفته می شود؟ در مورد سوال اول باید گفت که تعریف یگانه ای از حرفه که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. اما کمیته اخلا ق حرفه ای فدراسیون بین المللی حسابداران در آئین رفتار حسابداران حرفه ای، این خصایص را برای حرفه برمی شمارد:خبرگی در مهارتی خاص و مبتنی بر شه که از طریق آموزش، کارآموزی و تجربه بدست آمده باشد؛پای بندیِ اعضا به آئین رفتار و باور آنان به نظام ارزشی مشترکی که توسط مرجع اداره کننده حرفه وضع می شود؛ وپذیرش وظیفه و مسئولیت در قبال جامعه در کلیّت آن(code..(6 par..در پاسخ سوال دوم، باید گفت که حسابدار حرفه ای، فردی است که به کار حسابداری می پردازد و با احراز شرایط ورود، به عضویت یک انجمن حرفه ای حسابداری پذیرفته شده است. حسابداران حرفه ای را معمولا ً در دو دسته طبقه بندی کرده اند:حسابدارانی که خدمات حرفه ای خود اعم از حسابرسی، مالیات و مشاوره را به عموم عرضه می کنند(public accountants) شامل شرکای موسسات حرفه ای حسابداری و حسابداران شاغل در موسسات مزبور.(proposed code.. definitions) به این دسته از حسابداران، <حسابداران حرفه ای مستقل> و در ایران، <حسابدار رسمی شاغل> نیز گفته می شود.حسابداران حرفه ای که به عنوان شخص حقیقی در استخدام موسسات بخشهای مختلف اقتصادی و موسسات آموزشی هستند و خدمات حرفه ای خود را به این موسسات عرضه می کنند. به این دسته از حسابداران <حسابداران حرفه ای تحت استخدام>(professional accountants in business) و در ایران، <حسابدار رسمی غیر شاغل> نیز گفته می شود.منافع عمومی علا وه بر پای بندی به آئین رفتار حرفه ای، ویژگی شاخص یک حرفه، پذیرش وظیفه و مسئولیت در قبال جامعه است و لا زمه آن رعایت منافع عمومی در انجام کار است که موجب جلب اعتماد عمومی به حرفه می شود (10.(code.. 6991, par. از دیدگاه حرفه حسابداری، منافع عمومی عبارت است از سعادت و رفاه جمعی اشخاص و موسساتی که حسابداران حرفه ای به آنها خدمت می کنند و بطور مشخص، صاحبکاران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، ت، کارکنان، کارفرمایان، جوامع و نهادهای تجاری و مالی و
با
تحقیق درمورد حسابرسی
به نام خدای حسابگر ، حسابدار آسمان و زمین ، خ که ذخیره ای برای مطالباتش ندارد، نه سهامی است و نه تضامنی
هیچ شراکتی با ی ندارد ، تداومش فرضی نیست، حسابداری تورمی ندارد چون در نظرش ارزشها ی ان است. فدراسیون بین المللی حسابداران(ifac ) در سال ۲۰۰۷ و در سی امین سالروز تاسیس خود ، دومین یکشنبه ماه دسامبر (اوا آذر) هرسال را به عنوان هفته جه. غلامحسین دوانی.عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای بریتیش کلمبیا، عضو انجمن حسابداران خبره در رو مه شرق نوشت: آ فام چه می گوید: آ فام (oxfam) چیست؟ آ فام یک مؤسسه غیرانتفاعی تحقیقاتی است که مرکز آن در لندن بوده و به نام مؤسسه خیریه و توسعه بین المللی «آ فام» در سال ١٩٤٢ تأسیس شد و هدف آن ریشه کن فقر و تحقیقات – اقتصادی است. برای موتورسواران حرفه ای تک چرخ زدن یکی از مهارت های پایه و مهم به شمار می رود که جذ ت و لذت خاص خود را دارد. البته نباید این عمل را با رفتار پرخطر در داخل شهر اشتباه گرفت که توسط افراد غیر حرفه ای و بدون تجهیزات ایمنی لازم انجام می شود. ورود دیرهنگام اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد در میدان اگرچه نتیجه چشم گیری نداشت اما رفتار حرفه ای آنها بسیار جالب توجه می نمود. مدیرعامل گروه آرک، از برگزاری دوره ی توانمندسازی حسابداران و مدیران مالی در تاریخ دوازدهم دی ماه سال جاری در تبریز خبر داد. نحوه رفتار با افراد مغرور
به احتمال زیاد در بینِ اطرافیان شما هم افرادی هستند که خیلی مغرور و خودپسند هستند. شاید بعضی وقت ها از خودمون بپرسیم که؟
واقعاً نحوه رفتار با افراد مغرور باید چطور باشه؟
با آدمِ مغرور و یک دنده هم مگه میشه صحبت کرد؟
در ادامه مطالبی رو خدمتتون عرض می کنم که می تونید برای رفتار با افراد مغرو. هر بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند،

و هر نخواهد کاری را انجام دهد ، بهانه اش را //////////////////////////////// مطالب جالب وآموزنده روانشناسی موفقیت علمی شعر داستان های جالب اس ام اس های جالب طالع بینی چگونه یک حرفه ای باشیم نحوه صحبت ، لباس پوشیدن، نوشتن، رفتار و کار شما تعیین میکند که آیا یک حرفه ای میباشید و یا یک آماتور. با .
رفتار ایمن چیست؟ به چه رفتار ایمن و به چه رفتار پرخطر گفته می شود؟ آیا رفتار… اگر والدین در نحوه رفتار با کودک دچار اشتباه شدند، باید عذر خواهی کنند تا رفتار درست در کودک نهادینه شود شرایط #قبولی در پایه #دهم

تغییر در نحوه ارزشی نمرات دانش آموزان پایه دهم از زبان عابدینی معاون شورای عالی آموزش و پرورش

در خصوص نحوه محاسبه نمرات امتحانی دانش آموزان در نظام جدید و بر اساس آیین نامه آموزشی که امسال برای دوره دوم متوسطه در نظر گرفته شده تغییراتی در ضرایب دروس ارزشی شده اعمال می شود.

️با توجه به ماده ۴۵ آیین نامه، تاثیر ارزشی های مستمر ادامه مطلب زندگینامه
در سال ۱۳۲۹ در زنجان متولد شد. پس از دریافت مدرک سیکل اول در تحصیلات متوسطه کار حرفه‎ای حسابداری را به عنوان کمک حسابدار در ''شرکت پارس لو '' تولید کننده اتوبوس و مینی بوس، جاده آبعلی آغاز کرد. حین انجام کار، دیپلم دبیرستان را در رشته ریاضی دریافت کرد. سپس، حسابداری را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در محضر مشاهیر حسابداری ایران، از جمله حسن سجادی نژاد، عزیز نبوی، اسماعیل عرفانی، مصطفی علیمدد، علی ثقفی به پایان رساند. از آن جا که آن هنگام، هنوز در ‎های ایران مقطع ی حسابداری راه‎اندازی نشده بود؛ اوایل دهه ۱۳۷۰، در آزمون ی طرح توکتن سازمان ملل متحدکه علامه طباطبایی مجری آن بود شرکت کرد. در این طرح برای ان ایرانی خارج از کشور تسهیلاتی فراهم می‎شد تا برای تدریس دوره‎های ی به ایران بیایند. در این آزمون از بین ۱۲۰ تن از دانش‎آموختگان کارشناسی ارشد حسابداری ۸ تن برای ادامه تحصیل در مقطع ی پذیرفته شدند؛ که وی جزو آنان بود. سرانجام، در دادماه سال ۱۳۷۸ موفق به اخذ مدرک ی حسابداری شد. حساس یگانه در زندگی حرفه‎ای خود مشاغل گوناگونی در خدمات حسابداری، حسابرسی، مالیاتی، و طراحی سیستم داشته است. ولی فعالیت حرفه‎ای اصلی وی به عنوان ''حسابدار رسمی'' و از اعضای بنیان‎گذار جامعه حسابداران رسمی ایران بیش‎تر در زمینه حسابرسی مستقل است. او از اردیبهشت۱۳۸۵ تا بهمن۱۳۸۷ عضو هیئت هفت نفره ''تشخیص صلاحیت علمی و حرفه‎ای''جامعه حسابداران رسمی ایران بود. وی هم‎چنین، یکی از اعضای باسابقه انجمن حسابداران خبره ایران و دارای عنوان ''حسابدار مستقل'' آن انجمن است. از ۱۳۸۴ تا ١٣٩١نیز نایب رئیسی ''شورای عالی'' آن انجمن را بر عهده داشت. او هم اکنون ''حسابرس رتبه یک'' مورد تایید دیوان محاسبات کشور است. تفکر غیر حرفه ای ورزشگاه های غیر حرفه ای ورزشکاران غیر حرفه ای و هواداران غیر حرفه ای. پول های حرفه ای ادا و اطوارهای حرفه ای کلاس گذاشتن های حرفه ای و فریادهای دشنام آلود حرفه ای. هیچ بافرهنگی فرزندش را برای تماشا نمی آورد. زیرا فوتبال ما با زیرساخت های سست و بی حساب و کتابش در اطراف خود تماشاگرانی را گرد آورده است که وقتی تیمشان می . بعد از یک ساعت، دیدم پابند آوردند و من واقعا حیران شده بودم! این شرایط اصلا منطقی و قابل درک نبود... همکار حسود پرشین طب – روانشناسی  به گزارش پرشین طب؛ داشتن همکار حسود در محل کار باعث می شود تا ساعت کاری سخت و دشوار شود. ما قصد داریم در این مقاله در مورد نحوه رفتار با همکار حسود صحبت کنیم ، به راستی اگر همکار حسود در محل کار وجود داشته باشد باید چگونه با وی رفتار کرد؟ نحوه ی صحیح رفتار در مقابل این گونه افراد چگونه خواهد بود؟ در صورت تمایل با پرشین طب همراه باشید. نحوه رفتار با همکار حسود چگونه باشد؟ وجود همکاران مشکل ساز می تواند محیط کار را برای ما به جهنمی واقعی و ساعات کاری را به اوقات عذاب مبدل کند! حتما شما در محیط کار خود با یکی از این همکاران چالش آفرین روبه رو شده اید بخوانید در سازمان ملل گفت: بعد از آزمایش های موشکی کره شمالی در حال ارزی مجدد نحوه رفتار با این کشور است. تاریخچه حسابرسی :اولین باری که در قوانین رسمی ایران به حسابرسی اشاره شده است، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که بر مبنای آن شرکت های سهامی موظف می شدند افرادی را به عنوان مفتش (بازرس) برای رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک انتخاب کنند و گزارشی را دربارهٔ اوضاع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه دهند، با این وجود این بازرسی با . اختصاصی از اینو دیدی فرسودگی شغلی متغیری هشدار دهنده در حرفه حسابرسی با و پر سرعت .
فرسودگی شغلی متغیری هشدار دهنده در حرفه حسابرسی
فرسودگی شغلی متغیری هشدار دهنده در حرفه حسابرسی مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10 چکیده
مطالعات اخیر نشان داده است که فرسودگی شغلی بیشترین شیوع را در بین افراد حرفه ای که به طور وسیع با دیگر
افراد در ارتباط می باشند، دارد. این عارضه بیشتر در بین مدیران، کارکنان، وکلا، حسابداران و کارکنان اجتماعی) مانند
پلیس(، مشهود است. برآور شده است که 20 درصد از این افراد حرفه ای از فرسودگی شغلی رنج می برند. در این
پژوهش ضمن معرفی فرسودگی شغلی، در ارتباط با فرسودگی شغلی در بین حسابرسان مطالبی ارایه شده است.
کلمات کلیدی: فرسودگی شغلی، حسابرسی، خستگی عاطفی
با
فرسودگی شغلی متغیری هشدار دهنده در حرفه حسابرسی
برای یک صاحب کار، صحبت و آشنا شدن با مشتری های جدید کار سختی نیست، اما مهم نحوه ی رفتار آنهاست وقتی مشتری ها برای بار دوم باز می گردند. karen mishra (مشاور بازاری ) تحقیقی راجع به وفادار و اعتماد سازی مشتری ها انجام داده است. او متوجه شده که نشان دادن علاقه ی فروشنده به خدمت به مشتری باعث ید مجدد او می شود. frederich f reichheld نویسنده ی کتاب «اثر وفا. علاوه بر آن، پارک کی وون در پایان این مسابقه نیز در حالی که بازیکنان ایران در حال سرد بودند به سمت قائمی رفت و به وی اعتراض کرد که خوش خبر س رست تیم ملی والیبال ایران، با جدیت تمام پارک را از بازیکنان دور کرد و سریعا از رو در رویی وی با بازیکنان جلوگیری کرد.رفتار غیر حرفه ای پارک کی وون خوش خبر مانع درگیری لفظی پارک و قائمی پس از مسابقه شد 1 در بیستمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان بر اصلاح رفتار دوگانه بانک ها با ت و بخش خصوصی و اعلام رسمی نحوه محاسبه سود بانکی تأکید شد. 15 آذر ماه روز جهانی حسابدار در ایران بر تمامی حسابداران وطن عزیزمان مبارک و امیدواریم تمامی حسابداران با توکل به خداوند یکتا و تکیه بر دانش و معرفت و اخلاق حرفه ای خویش روز به روز در عرصه های مختلف زندگی موفق باشند. 15آذر هر سال روز حسابدار در ایران است. این روز در گردهمایی ۱۳ آذر ۱۳۸۶ نهادهای حسابداری ایران شامل انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران - به عنوان دو انجمن ایرانی عضو آیفک - انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی، و سازمان حسابرسی به این عنوان نام‎گذاری شد. چطور برای بازی خود، یک پرس کیت حرفه ای درست کنیم؟
زومجی با همکاری همایش بین‌المللی tehran game cone، کتابچه‌ای الکترونیکی درباره نحوه ساخت پرس‌کیت حرفه‌ای برای بازی‌ها کرده که در ادامه می‌توانید به صورت رایگان کنید.

تحقیق مشاوره و تاثیر آن بر رفتار مدیریتی درون سازمانی
تحقیق-مشاوره-و-تاثیر-آن-بر-رفتار-مدیریتی-درون-سازمانی تحقیق با موضوع مشاوره و تاثیر آن بر رفتار مدیریتی درون سازمانی، در قالب word و در 138 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: نظام یا سیستم پیشنهادات، تکنیکی است که می‌توان از فکر و شه های کارکنان برای مسئله ی ، چاره‌جویی و حل مسائل فایل

تیم ملی والیبال ایران در پنجمین مسابقه خود در هفدهمین دوره بازی های آسیایی موفق به ش ت کره جنوبی شد و این نتیجه باعث رفتارهای غیر حرفه ای از سوی پارک کی وون شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، پارک کی وون که از مدت ها قبل در مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا و قهرمانی آسیا از وم و اهمیت بازیهای آسیایی برای کشورش تاکید کرده بود، در طول مسابقه ایران و کره جنوبی به دلیل عصبانیت رفتارهایی از خود نشان داد که از اخلاق و رفتار حرفه ای به دور بود و بارها اقدام به صحبت مستقیم با بازیکنان ایران کرد و در چند مورد به ملی پوشان والیبال ایران از جمله فرهاد قائمی اعتراض کرد.

علاوه بر آن، پارک کی وون در پایان این مسابقه نیز در حالی که بازیکنان ایران در حال سرد بودند به سمت قائمی رفت و به وی اعتراض کرد که خوش خبر س رست تیم ملی والیبال ایران، با جدیت تمام پارک را از بازیکنان دور کرد و سریعا از رو در رویی وی با بازیکنان جلوگیری کرد.
سرمربی تیم والیبال کره جنوبی که به مرد عصبانی مشهور است، بار دیگر نشان داد از رفتار حرفه ای ورزش به دور است، زیرا کنترل رفتار در زمان ش ت یکی از ویژگی های مربیان برتر جهان در ورزش حرفه ای است.

همچنین پارک کی ون در پایان این دیدار با خبرنگاران ایرانی مصاحبه نکرد و فقط با کره ای ها به صحبت پرداخت آن هم در محیطی خارج از می زون اقدام به این کار کرد.

رفتار غیر حرفه ای پارک کی وون خوش خبر مانع درگیری لفظی پارک و قائمی پس از مسابقه شد 1 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد جزئیات، زمان و نحوه برگزاری هفتمین دوره آزمون جذب سرباز مربی در این اداره کل را اعلام کرد. حسابداری مالی و صنعتی 1- استانداردهای حسابداری ایران، نشریه 160 سازمان حسابرسی. 2- پرسشهای چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری وحسابداری صنعتی، جمشید اسکندری، انتشارات کیومرث 3- مروری جامع بر حسابداری مالی، جلد اول و دوم، ایرج نوروش و همکاران، انتشارات نگاه دانش و کتاب نو.( با توجه به سوال های حسابدار رسمی از سال 1380) 4- پرسش و پاسخهای . امروز برای نخستین بار جایی دعوت شده اید؛ فرض کنید مراسم نذری پزان یکی از اقوام، سفره ختم انعام و... اما هیچ یک از افراد جمع را نمی شناسید. طبیعی است که کمی اضطراب داشته باشید. زمینه این اضطراب، عدم آشنایی شما با بقیه افراد و سردرگمی برای نحوه رفتار با جمع است.