موزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران ر

به نقل از خبرگزاریها در مورد موزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران ر : اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد شغل حسابداری (2) با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 ویژگیهای هرحرفه عبارت است از:الف ـ پذیرش وظیفه خدمت به جامعه ،ب ـ وجود حداقل شرایط ازپیش تعیین شده برای ورود به حرفه ،  ازجمله مهارتهای تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه بدست می آید، پ ـ پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول ،  ضوابط   و ارزشهای مربوط در آن حرفه .تعاریفاصطلاحات بکار رفته در این مجموعه ،  دارای مفاهیم زیر استالف ـ تشکل حرفه ای عبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر جامعه ،  انجمن و سازمان حرفه ای حسابداری و حسابرسی ثبت شده در ایران است ب ـ حسابدار حرفه ای شخص حقیقی یا مؤسسه ای است که عضو یک تشکل حرفه ای باشد.پ ـ حسابدار حرفه ای مستقل حسابدار حرفه ای است که خدمات حرفه ای خود را مستقلاً به عموم ارائه می کند.  این عنوان درباره حسابداران حرفه ای شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز بکار می رود.ت ـ حسابدارحرفه ای تحت استخدام حسابدار حرفه ای است که برای ارائه خدمات حرفه ای خود،  به عنوان یک شخص حقیقی در استخدام یک کارفرما (به استثنای مؤسسات حرفه ای )  است ث ـ گزارشگری حرفه ای کاری است که مست م اظهارنظر حرفه ای نسبت به اطلاعات مالی به وسیله حسابدار حرفه ای مستقل می باشد.اه حرفه حسابداریاز دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ،  اه حرفه حسابداری عبارت از دستی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای ،  اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن ،  براساس اصول و ضوابط مذکور و به طور کلی تأمین منافع عمومی است .  تحقق این اه مست م تأمین موارد زیر استالف ـ اعتبـارـ  جامعه به اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد.ب ـ حرفه ای بودن ـ افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ،  قابل تشخیص و شناسایی باشند.پ ـ کیفیت خدمات ـ اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.ت  ـ اطمینـان ـ استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید مطمئن شوند چارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات می باشد.اصول بنیادیلازمه دستی به اه حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای ،  پایبندی به اصول بنیادی زیر است :الف ـ درستکاریب ـ بیطرفیپ ـ صلاحیت و مراقبت حرفه ای ت ـ رازداری ث ـ رفتار حرفه ایج   ـ اصول و ضوابط حرفه ایاحکاماگرچه اه و اصول بنیادی ارائه شده جنبه کلی دارد و ناظر به موارد خاص نیست ، اما " احکام "،  رهنمودهایی درباره نحوه کاربرد اه و اصول بنیادی مزبور را برای موقعیتهایی ارائه می کند که حسابداران حرفه ای درحین کار با آن مواجه می شوند. احکام به سه بخش تقسیم می شود:الف ـ قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای ،  مگر در مواردی خاص که مستثنی شده است.ب ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل.پ ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام که در شرایط ویژه ای ممکن است به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز تعمیم یابد.   بخش الف) احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای )1.درستکاری و بیطرفی : درستکاری تنها به معنای صادق بودن نیست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را نیز شامل می شود. اصل بیطرفی،  حسابداران حرفه ای را به برخورد منصفانه، درستکارانه و به دور از تضـاد منافع م م می کند.2. تضاد منافع: حسابداران حرفه ای ممکن است در تشخیص یا نحوه برخورد با موارد خلاف شئون حرفه ای با مشکل روبرو شوند.  اگر چنین مواردی با اهمیت باشد، حسابدار حرفه ای باید از خط مشی ها و دستورالعملهای داخلی سازمان مربوط پیروی کند. درصورت حل نشدن مشکل ،  توجه به موارد زیر ضروری است :الف ـ موضوع با مافوق مستقیم مطرح شود.  چنانچه مشکل از این طریق برطرف نشد و حسابدار حرفه ای تصمیم به طرح آن با رده بالاتری از مدیریت گرفت ،  مافوق باید درجریان امر قرار گیرد.  درصورتی که به نظر برسد مافوق مذکور،  خود درگیر و ذینفع در این موضوع است ، مراتب باید به رده بالاتری از مدیریت ارجاع شود.ب ـ موضوع به طور محرمانه با یک مشاور مستقل یا تشکل حرفه ای مربوط مطرح و پس از ب نظر م ی ،  درجهت حل موضوع اقدام شود.پ ـ اگر علیرغم انجام موارد فوق راه کار مناسب برای حل موضوع حاصل نشد به عنوان آ ین راهِ حل ،  در موارد با اهمیت (برای مثال تقلب )  احتمالاً  راهی جز استعفا یا کناره گیری همراه با ارائه یادداشتی حاوی دلایل موضوع به بالاترین مقام مربوط وجود نخواهد داشت .علاوه بر این ،  در مواردی ممکن است قوانین ،  مقررات یا اصول و ضوابط حرفه ای ،  گزارش برخی از موارد حاد را به مراجع ذیصلاح خارج از شرکت یا سازمان نظارت کننده مربوط پیش بینی کرده باشد.  دراین شرایط ،  حسابدار حرفه ای باید حسب مورد اقدام کند.3. صلاحیت حرفه ایمفهوم صلاحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است :الف ـ ب صلاحیت حرفه ایب ـ حفظ صلاحیت حرفه ای4. رازداریاطلاعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار حرفه ای مجاز به افشای آن نیست ،  مگر آنکه:الف- زمانی که کارفرما یا صاحبکار مجوز افشای اطلاعات را صادر کند. دراین ح ،  حسابداران حرفه ای باید منافع کلیه اشخاص ثالثی را نیز که ممکن است از این امر متأثر شود،  درنظر گیرند.ب ـ مواردی که قانون افشای اطلاعات خاصی را ا امی   می کند.پ ـ هنگامی که حسابدار حرفه ای موظف یا محق به افشای اطلاعات باشد ازجمله :1 ـ در رعایت ا امات اصول و ضوابط حرفه ای2 ـ در جهت حفظ منافع حرفه ای خود  در دعاوی
با
تحقیق درمورد شغل حسابداری (2)
هر رفتار بد و یا خوب در اثر تربیت حاصل می شود. تربیت خانوادگی چنان تاثیر عظیمی روی ک ن و نوجوانان دارد که می تواند تا پایان عمر رفتارهای آدمی را تحت تاثیر قرار دهد. تجاربی که یک فرد از دوران قبل از ازدواج در منزل پدری اش داشته، مشاهداتی که از نحوه برخورد والدین با یکدیگر داشته، نوع رابطه ای که والدین با فرزند داشته اند، کمبودها و تنگ. شرکت کوشا تجارت نوپدید با مدیریت آقای فرهاد رضائی اقدام به طراحی و راه اندازی سایتی فا و کارآمد با عنوان شبکه اجتماعی حسابداران به آدرس اینترنتی www.bedobes.com نموده است. کلیه حسابداران و حسابرسان و دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های حسابداری و مدیریت و اقتصاد و سایر رشته های مرتبط میتوانند ضمن عضویت در سایت مذکور از مزایای این سایت ب. اختصاصی از فایلکو شغل حسابداری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 ویژگیهای هرحرفه عبارت است از:الف ـ پذیرش وظیفه خدمت به جامعه ،ب ـ وجود حداقل شرایط ازپیش تعیین شده برای ورود به حرفه ،  ازجمله مهارتهای تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه بدست می آید، پ ـ پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول ،  ضوابط   و ارزشهای مربوط در آن حرفه .تعاریفاصطلاحات بکار رفته در این مجموعه ،  دارای مفاهیم زیر استالف ـ تشکل حرفه ای عبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر جامعه ،  انجمن و سازمان حرفه ای حسابداری و حسابرسی ثبت شده در ایران است ب ـ حسابدار حرفه ای شخص حقیقی یا مؤسسه ای است که عضو یک تشکل حرفه ای باشد.پ ـ حسابدار حرفه ای مستقل حسابدار حرفه ای است که خدمات حرفه ای خود را مستقلاً به عموم ارائه می کند.  این عنوان درباره حسابداران حرفه ای شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز بکار می رود.ت ـ حسابدارحرفه ای تحت استخدام حسابدار حرفه ای است که برای ارائه خدمات حرفه ای خود،  به عنوان یک شخص حقیقی در استخدام یک کارفرما (به استثنای مؤسسات حرفه ای )  است ث ـ گزارشگری حرفه ای کاری است که مست م اظهارنظر حرفه ای نسبت به اطلاعات مالی به وسیله حسابدار حرفه ای مستقل می باشد.اه حرفه حسابداریاز دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ،  اه حرفه حسابداری عبارت از دستی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای ،  اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن ،  براساس اصول و ضوابط مذکور و به طور کلی تأمین منافع عمومی است .  تحقق این اه مست م تأمین موارد زیر استالف ـ اعتبـارـ  جامعه به اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد.ب ـ حرفه ای بودن ـ افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ،  قابل تشخیص و شناسایی باشند.پ ـ کیفیت خدمات ـ اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.ت  ـ اطمینـان ـ استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید مطمئن شوند چارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات می باشد.اصول بنیادیلازمه دستی به اه حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای ،  پایبندی به اصول بنیادی زیر است :الف ـ درستکاریب ـ بیطرفیپ ـ صلاحیت و مراقبت حرفه ای ت ـ رازداری ث ـ رفتار حرفه ایج   ـ اصول و ضوابط حرفه ایاحکاماگرچه اه و اصول بنیادی ارائه شده جنبه کلی دارد و ناظر به موارد خاص نیست ، اما " احکام "،  رهنمودهایی درباره نحوه کاربرد اه و اصول بنیادی مزبور را برای موقعیتهایی ارائه می کند که حسابداران حرفه ای درحین کار با آن مواجه می شوند. احکام به سه بخش تقسیم می شود:الف ـ قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای ،  مگر در مواردی خاص که مستثنی شده است.ب ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل.پ ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام که در شرایط ویژه ای ممکن است به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز تعمیم یابد.   بخش الف) احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای )1.درستکاری و بیطرفی : درستکاری تنها به معنای صادق بودن نیست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را نیز شامل می شود. اصل بیطرفی،  حسابداران حرفه ای را به برخورد منصفانه، درستکارانه و به دور از تضـاد منافع م م می کند.2. تضاد منافع: حسابداران حرفه ای ممکن است در تشخیص یا نحوه برخورد با موارد خلاف شئون حرفه ای با مشکل روبرو شوند.  اگر چنین مواردی با اهمیت باشد، حسابدار حرفه ای باید از خط مشی ها و دستورالعملهای داخلی سازمان مربوط پیروی کند. درصورت حل نشدن مشکل ،  توجه به موارد زیر ضروری است :الف ـ موضوع با مافوق مستقیم مطرح شود.  چنانچه مشکل از این طریق برطرف نشد و حسابدار حرفه ای تصمیم به طرح آن با رده بالاتری از مدیریت گرفت ،  مافوق باید درجریان امر قرار گیرد.  درصورتی که به نظر برسد مافوق مذکور،  خود درگیر و ذینفع در این موضوع است ، مراتب باید به رده بالاتری از مدیریت ارجاع شود.ب ـ موضوع به طور محرمانه با یک مشاور مستقل یا تشکل حرفه ای مربوط مطرح و پس از ب نظر م ی ،  درجهت حل موضوع اقدام شود.پ ـ اگر علیرغم انجام موارد فوق راه کار مناسب برای حل موضوع حاصل نشد به عنوان آ ین راهِ حل ،  در موارد با اهمیت (برای مثال تقلب )  احتمالاً  راهی جز استعفا یا کناره گیری همراه با ارائه یادداشتی حاوی دلایل موضوع به بالاترین مقام مربوط وجود نخواهد داشت .علاوه بر این ،  در مواردی ممکن است قوانین ،  مقررات یا اصول و ضوابط حرفه ای ،  گزارش برخی از موارد حاد را به مراجع ذیصلاح خارج از شرکت یا سازمان نظارت کننده مربوط پیش بینی کرده باشد.  دراین شرایط ،  حسابدار حرفه ای باید حسب مورد اقدام کند.3. صلاحیت حرفه ایمفهوم صلاحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است :الف ـ ب صلاحیت حرفه ایب ـ حفظ صلاحیت حرفه ای4. رازداریاطلاعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار حرفه ای مجاز به افشای آن نیست ،  مگر آنکه:الف- زمانی که کارفرما یا صاحبکار مجوز افشای اطلاعات را صادر کند. دراین ح ،  حسابداران حرفه ای باید منافع کلیه اشخاص ثالثی را نیز که ممکن است از این امر متأثر شود،  درنظر گیرند.ب ـ مواردی که قانون افشای اطلاعات خاصی را ا امی   می کند.پ ـ هنگامی که حسابدار حرفه ای موظف یا محق به افشای اطلاعات باشد ازجمله :1 ـ در رعایت ا امات اصول و ضوابط حرفه ای2 ـ در جهت حفظ منافع حرفه ای خود  در دعاوی حقوقی 3 ـ در انجام بررسیهای کیفی توسط تشکل حرفه ای مربوطاصل رازداری تنها به عدم افشای اطلاعات محدود نمی شود، بلکه حسابدار حرفه ای را م م می کند که از اطلاعات گردآوری
با
شغل حسابداری
اختصاصی از یاری فایل شغل حسابداری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8   ویژگیهای هرحرفه عبارت است از:الف ـ پذیرش وظیفه خدمت به جامعه ،ب ـ وجود حداقل شرایط ازپیش تعیین شده برای ورود به حرفه ،  ازجمله مهارتهای تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه بدست می آید، پ ـ پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول ،  ضوابط   و ارزشهای مربوط در آن حرفه . تعاریف اصطلاحات بکار رفته در این مجموعه ،  دارای مفاهیم زیر استالف ـ تشکل حرفه ای عبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر جامعه ،  انجمن و سازمان حرفه ای حسابداری و حسابرسی ثبت شده در ایران است ب ـ حسابدار حرفه ای شخص حقیقی یا مؤسسه ای است که عضو یک تشکل حرفه ای باشد.پ ـ حسابدار حرفه ای مستقل حسابدار حرفه ای است که خدمات حرفه ای خود را مستقلاً به عموم ارائه می کند.  این عنوان درباره حسابداران حرفه ای شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز بکار می رود.ت ـ حسابدارحرفه ای تحت استخدام حسابدار حرفه ای است که برای ارائه خدمات حرفه ای خود،  به عنوان یک شخص حقیقی در استخدام یک کارفرما (به استثنای مؤسسات حرفه ای )  است ث ـ گزارشگری حرفه ای کاری است که مست م اظهارنظر حرفه ای نسبت به اطلاعات مالی به وسیله حسابدار حرفه ای مستقل می باشد. اه حرفه حسابداری از دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ،  اه حرفه حسابداری عبارت از دستی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای ،  اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن ،  براساس اصول و ضوابط مذکور و به طور کلی تأمین منافع عمومی است .  تحقق این اه مست م تأمین موارد زیر استالف ـ اعتبـارـ  جامعه به اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد.ب ـ حرفه ای بودن ـ افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ،  قابل تشخیص و شناسایی باشند.پ ـ کیفیت خدمات ـ اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.ت  ـ اطمینـان ـ استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید مطمئن شوند چارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات می باشد. اصول بنیادی لازمه دستی به اه حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای ،  پایبندی به اصول بنیادی زیر است :الف ـ درستکاریب ـ بیطرفیپ ـ صلاحیت و مراقبت حرفه ای ت ـ رازداری ث ـ رفتار حرفه ایج   ـ اصول و ضوابط حرفه ای احکام اگرچه اه و اصول بنیادی ارائه شده جنبه کلی دارد و ناظر به موارد خاص نیست ، اما " احکام "،  رهنمودهایی درباره نحوه کاربرد اه و اصول بنیادی مزبور را برای موقعیتهایی ارائه می کند که حسابداران حرفه ای درحین کار با آن مواجه می شوند. احکام به سه بخش تقسیم می شود:الف ـ قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای ،  مگر در مواردی خاص که مستثنی شده است.ب ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل.پ ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام که در شرایط ویژه ای ممکن است به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز تعمیم یابد.    بخش الف) احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای ) 1.درستکاری و بیطرفی : درستکاری تنها به معنای صادق بودن نیست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را نیز شامل می شود. اصل بیطرفی،  حسابداران حرفه ای را به برخورد منصفانه، درستکارانه و به دور از تضـاد منافع م م می کند. 2. تضاد منافع: حسابداران حرفه ای ممکن است در تشخیص یا نحوه برخورد با موارد خلاف شئون حرفه ای با مشکل روبرو شوند.  اگر چنین مواردی با اهمیت باشد، حسابدار حرفه ای باید از خط مشی ها و دستورالعملهای داخلی سازمان مربوط پیروی کند. درصورت حل نشدن مشکل ،  توجه به موارد زیر ضروری است : الف ـ موضوع با مافوق مستقیم مطرح شود.  چنانچه مشکل از این طریق برطرف نشد و حسابدار حرفه ای تصمیم به طرح آن با رده بالاتری از مدیریت گرفت ،  مافوق باید درجریان امر قرار گیرد.  درصورتی که به نظر برسد مافوق مذکور،  خود درگیر و ذینفع در این موضوع است ، مراتب باید به رده بالاتری از مدیریت ارجاع شود.ب ـ موضوع به طور محرمانه با یک مشاور مستقل یا تشکل حرفه ای مربوط مطرح و پس از ب نظر م ی ،  درجهت حل موضوع اقدام شود.پ ـ اگر علیرغم انجام موارد فوق راه کار مناسب برای حل موضوع حاصل نشد به عنوان آ ین راهِ حل ،  در موارد با اهمیت (برای مثال تقلب )  احتمالاً  راهی جز استعفا یا کناره گیری همراه با ارائه یادداشتی حاوی دلایل موضوع به بالاترین مقام مربوط وجود نخواهد داشت .علاوه بر این ،  در مواردی ممکن است قوانین ،  مقررات یا اصول و ضوابط حرفه ای ،  گزارش برخی از موارد حاد را به مراجع ذیصلاح خارج از شرکت یا سازمان نظارت کننده مربوط پیش بینی کرده باشد.  دراین شرایط ،  حسابدار حرفه ای باید حسب مورد اقدام کند. 3. صلاحیت حرفه ای مفهوم صلاحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است :الف ـ ب صلاحیت حرفه ایب ـ حفظ صلاحیت حرفه ای 4. رازداری اطلاعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار حرفه ای مجاز به افشای آن نیست ،  مگر آنکه:الف- زمانی که کارفرما یا صاحبکار مجوز افشای اطلاعات را صادر کند. دراین ح ،  حسابداران حرفه ای باید منافع کلیه اشخاص ثالثی را نیز که ممکن است از این امر متأثر شود،  درنظر گیرند.ب ـ مواردی که قانون افشای اطلاعات خاصی را ا امی   می کند.پ ـ هنگامی که حسابدار حرفه ای موظف یا محق به افشای اطلاعات باشد ازجمله :1 ـ در رعایت ا امات اصول و ضوابط حرفه ای2 ـ در جهت حفظ منافع حرفه ای خود  در دعاوی حقوقی 3 ـ در انجام بررسیهای کیفی توسط تشکل حرفه ای مربوطاصل رازداری تنها به عدم افشای اطلاعات محدود نمی شود، بلکه حسابدار حرفه ای را م م می کند که از اطلاعات گردآوری
با
شغل حسابداری
عمده سطوح آموزشی حسابداری در ایران در مقطعهای تحصیلی ی است. در این مقطع حسابداران با مبانی، اصول، روشهای حسابداری، ثبت دفترها و در ابعاد بالاتر تحلیل و تفسیرهای مالی آشنا می شوند و مراکز آموزش حرفه ای همانند انجمن حسابداران رسمی امریکا3 (cpa) یا انجمن حسابداران رسمی و خبره4 (acca) وجود ندارد.
دانشجویان ورودی به این رشته به طور عمده به چند گروه تقسیم می شوند. عده کمی از روی ... +باقی در ادامه مطلب
در گردهمایی فعالان علمی و حرفه ای حسابداری صورت گرفت انجمن حسابداری ایران در هفته ای که هفته حسابداران نام گذاری شده است، این بار با ب ایی همایشی متفاوت با سال های گذشته با گرامیداشت هفته یادشده به طرح مسائل و چالش های موجود در این «رشته-حرفه» پرداخت.

گفتار ناصر پرتوی، دبیرکل انجمن حسابداری ایران در آغاز این همایش اگرچه تنها بخشی از دغدغه های فعالان حسابداری و حسابرسی بود، اما زمینه را برای طرح مسائل جدی این حرفه و رشته فراهم آورد. انجمن حسابداری ایران چندی پیش میزبان نمایندگان کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل بود که در بازدید خود از این انجمن به بررسی دیدگاه های مدیران آن پرداختند. برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید. غلامحسین دوانی
در دهمین همایش انجمن حسابداری ایران که روز ۱۲/۹/۱۳۹۲ در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد «سرود حسابداری» به عنوان افتتاحیه همایش پخش شد.
واقعیت آن است که هنگام پخش سرود، احساس کردیم «ما هم در این خانه جایی داریم». حضور بیش از یک هزار نفر از اعضای حرفه و علاقه مندان و مقامات ارشد مالی کشور حکایت از جایگاه. پس اخذ رتبه برتر حلقه علمی حسابداران واحد هادی شهر در استان مازندران-این حلقه علمی با حضور حیدری وآقای حسن زاده جهت شرکت در جشنواره کشوری از تاریخ93/5/17 لغایت 93/5/20 اعزام به استان زنجان می باشد. هدف از شرکت در این جشنواره گزارشی در خصوص عملکرد اجرایی این حلقه وارزی عملکرد حلقه های علمی در این جشنواره وانتخاب حلقه علمی بهتر می باشد در ا. پس اخذ رتبه برتر حلقه علمی حسابداران واحد هادی شهر در استان مازندران-این حلقه علمی با حضور حیدری وآقای حسن زاده جهت شرکت در جشنواره کشوری از تاریخ93/5/17 لغایت 93/5/20 عذام به استان زنجان می باشد. هدف از شرکت در این جشنواره گزلرشی در خصوص عملکرد اجرایی این حلقه وارزی عملکرد حلقه های علمی در این جشنواره وانتخاب حلقه علمی بهتر می باشد در ای. اطلاعیه هیـات تشخیـص صلاحیـت حسابـداران رسمـی در اجرای مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، مصوب سال 1372 و آیین نامه ‘‘ تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ’’ موضوع تصویب نامه شماره 9045ت 13875 / هـ مورخ 23/7/1374 و اصلاحیه های بعدی آن از داوطلبان واجد شرایط زیر برای شرک. همه فروشنده ها حرفه ای نیستند. حرفه ای بودن مست م سطحی از توانمندی به همراه یک رویکرد و رفتار خاص است که آن را در هر ی نمی توان پیدا کرد. از طرف دیگر، حرفه ای بودن به چیزی که می فروشید یا ی که به وی آن را می فروشید ربطی پیدا نمی کند.[ادامه مطلب] فدراسیون بین المللی حسابداران )آیفک) در سی امین سال تاسیس اش ۲ تا ۸ دسامبر ۲۰۰۷ برابر با ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۶را به عنوان هفته جهانی حسابداری اعلام کرد و از اعضای خود در همه کشورهای جهان خواست آن هفته را به همین نام اعلام کنند و گردهمایی ها یا آیین های ویژه ای را به همین مناسبت تدارک ببینند. در آن سال، انجمن حسابداران خبره ایران ضمن اعلا. به طور کلی مدارک حرفه ای متعددی در رشته حسابداری در اقصی نقاط جهان وجود دارد که توسط انجمن های حسابداری و سایر جوامع حرفه ای پس طی دوران آموزشی و ب تجربیات حرفه ای خاص به افراد حائز شرایط اعطا می شوند. از جمله این مدارک می توان به مدرک acca، sima و سایر مدارک مرتبط که تعدادشان کم نیست اشاره کرد. نکته شایان توجه در خصوص این گونه مدارک ان اس. پانزدهم آذر ماه روزحسابدارراخدمت تمامی حسابداران سختکوش و با اخلاق، حسابرسان ، اساتید و دانشجویان عزیز حسابدار تبریک و تهنیت عرض می نمایم. ضمن قدردانی از زحمات بی دریغ جامعه حسابداران و انجمن حسابداران خبره ایران امیدواریم این خدمات باهمت این عزیزان موجبات رشد و اعتلای علمی کشور فراهم گردد . پانزدهم آذر ماه، روز حسابدار،حسابدارراخدمت تمامی حسابداران سختکوش و با اخلاق، حسابرسان ، اساتید و دانشجویان عزیز حسابدار تبریک و تهنیت عرض می نمایم. ضمن قدردانی از زحمات بی دریغ جامعه حسابداران و انجمن حسابداران خبره ایران امیدواریم این خدمات باهمت این عزیزان موجبات رشد و اعتلای علمی کشور فراهم گردد . در سال 37 هجری قمری علی (ع)نامه ای به محمدبن بکر، فرماندار مصر نوشت و در مورد رفتار با مردم به وی توصیه هایی داشت. پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان"حسابرسی مستمر" در حجم 29 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی رشته های حسابداری و مدیریت در سطح کارشناسی و درس حسابرسی پیشرفته رشته حسابداری در سطح کارشناسی ارشدعنوان: پاو وینت حسابرسی مستمردسته: حسابداری- مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی و حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشن. موضوعات حسابداری و حسابرسی را دررادیو بشنوید. جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام کرد از ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۳ در روز های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰:۳۵ صبح، برنامه ای مربوط به موضوعات حسابداری و حرفه حسابرسی با مشارکت جامعه حسابداران رسمی ایران از رادیو اقتصاد صدای ایران موج fm ردیف ۹۸ مگاهرتز پخش خواهد شد. منبع :حسابرس به . س رست اداره کل آموزش و پرورش لرستان گفت :عمل و رفتار مربیان تربیتی، بیش از سخنان آنان بر دانش آموزان تاثیر می گذارد رئیس قوه قضاییه با بیان اهمیت و ضرورت اخلاق در نحوه برخورد قضات و کارمندان دستگاه قضایی، گفت: رفتار صحیح در شئون مختلف با مراجعان به قوه قضاییه، یک ضرورت است زیرا بسیاری از ن یتی ها از دستگاه قضایی… اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد حسابرسی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 24 حسابداریمطالبی در مورد حسابداری و حسابرسیتوسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصی سازی شرکتهای تی و عملیات تصدی ت به افزایش شمار و گسترش دامنه فعالیتهای شرکتهای سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید؛ و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را در جهت حفظ منافع عمومی، حفظ حقوق و منافع صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع تشدید کرد. رفع این نیاز مست م فراهم سازی اطلا عات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه توسط شرکتها و موسسات مختلف و تهیه و ارائه آن مست م استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای در واحدها و همچنین استفاده از حسابداران حرفه ای مستقل در بررسی اطلا عات و حسابرسی صورتهای مالی است.با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران در سال 1372 و تصویب آئین نامه های مربوط و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سالهای 1374 تا 1379، جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 با عضویت شماری از حسابداران با سابقه تشکیل شد. به دنبال آن، موسسات حسابرسی جدیدی تشکیل شد و تعدادی حسابدار رسمی جدید در سالهای 1381 و 1382 انتخاب شدند. در سال 1382 حسابرسان و موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار نیز انتخاب شدند و به این ترتیب، حسابداری حرفه ای در ایران دوران تازه ای از فعالیت، رشد و توسعه را آغاز کرد.نقش، وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفه ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ایجاب می کند که آنان اصول عمومی اخلا ق حسنه را در همه جنبه ها رعایت و به آئین رفتار حرفه ای مدّون و منسجمی پای بند باشند تا پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی را که لا زمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، بدست آورند.در این مقاله، ابتدا چند نکته درباره اخلا ق و آئین رفتار بطور اعم گفته می شود؛ بعد، توضیح مختصری راجع به اخلا ق و آئین رفتار حرفه ای داده خواهد شد؛ پس از آن، اصول بنیادی آئین رفتار حرفه ای حسابداران بیان می شود؛ و در ادامه، چند مطلب که به نظر می رسد طرح آن در شرایط کنونی مناسبت بیشتری دارد عنوان خواهد شد.در تعریف اخلا ق علا مه علی اکبر دهخدا در لغتنامه، اخلا ق را جمع <خلق و خویها> و علم اخلا ق را <دانش بد و نیک خویی ها> تعریف کرده است و آن را یکی از <سه بخش فلسفه یا حکمت عملیه> می داند که عبارت است از <تدبیر انسان نفس خود را یا یک تن خاص را>. حسن انوری در فرهنگ بزرگ سخن، اخلا ق را <مجموعه عادت ها و رفتارهای فرهنگی پذیرفته میان مردم یک جامعه> تعریف کرده و در ادامه به <رفتار شایسته و پسندیده> عطف می دهد. دائره المعارف مصاحب علم اخلا ق را <بررسی و تعیین ارزش اعمال انسانی برحسب اصول اخلا قی >تعریف کرده است و اضافه می کند که درباره وجدان انسان و مسئولیت او از لحاظ اع ، نظریه های مختلفی در طی تاریخ ابراز شده و اصحاب فلسفه های مختلف، عوامل گوناگونی چون دین، فطرت و تجربه را اساس اخلا ق دانسته اند.در دائره المعارف بریتانیکا گفته شده است اصطلا ح اخلا ق(ethics) در مورد تئوریها و سیستمهای ارزشهای اخلا قی نیز کاربرد دارد. در این دائره المعارف، اخلا ق به سه شاخه یا رشته تقسیم شده: اخلا ق نظری، اخلا ق هنجاری و اخلا ق کاربردی. اخلا ق نظری یا فرااخلا ق(metaethics) به موضوعات مرتبط با ماهیت مفاهیم و قضاوتهای اخلا قی می پردازد. اخلا ق هنجاری یا دستوری(normative ethics) ضوابط و معیارهایی برای چگونه زندگی فراهم می آورد و در آن، خوب و بد، درست و نادرست و نظایر آن تعریف و چگونگی انتخاب بین آنها و راه درست عمل را براساس قواعد معین بیان می کند. اخلا ق کاربردی(applied ethics) در واقع ادامه اخلا ق هنجاری است که در آن کاربرد تئوریهای اخلا ق هنجاری در اخلا قیاتی نظیر ، برابری نژادی و تی، عد و مسائل مشابه مورد بحث واقع می شود.اخلا ق و آئین رفتار حرفه ای اخلا ق و رفتار حرفه ای قاعدتاً در شاخه اخلا ق کاربردی قرار می گیرد و حاوی یک نظام ارزشی است که براساس آن، بد و خوب، و درست و نادرستِ رفتارِ صاحبان یک حرفه تعریف و بیان می شود. برای روشن شدن این تعریف باید به دو سوال پاسخ داده شود. سوال اول این که مراد از حرفه چیست و سوال دوم این که به چه انی حسابدار حرفه ای گفته می شود؟ در مورد سوال اول باید گفت که تعریف یگانه ای از حرفه که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. اما کمیته اخلا ق حرفه ای فدراسیون بین المللی حسابداران در آئین رفتار حسابداران حرفه ای، این خصایص را برای حرفه برمی شمارد:خبرگی در مهارتی خاص و مبتنی بر شه که از طریق آموزش، کارآموزی و تجربه بدست آمده باشد؛پای بندیِ اعضا به آئین رفتار و باور آنان به نظام ارزشی مشترکی که توسط مرجع اداره کننده حرفه وضع می شود؛ وپذیرش وظیفه و مسئولیت در قبال جامعه در کلیّت آن(code..(6 par..در پاسخ سوال دوم، باید گفت که حسابدار حرفه ای، فردی است که به کار حسابداری می پردازد و با احراز شرایط ورود، به عضویت یک انجمن حرفه ای حسابداری پذیرفته شده است. حسابداران حرفه ای را معمولا ً در دو دسته طبقه بندی کرده اند:حسابدارانی که خدمات حرفه ای خود اعم از حسابرسی، مالیات و مشاوره را به عموم عرضه می کنند(public accountants) شامل شرکای موسسات حرفه ای حسابداری و حسابداران شاغل در موسسات مزبور.(proposed code.. definitions) به این دسته از حسابداران، <حسابداران حرفه ای مستقل> و در ایران، <حسابدار رسمی شاغل> نیز گفته می شود.حسابداران حرفه ای که به عنوان شخص حقیقی در استخدام موسسات بخشهای مختلف اقتصادی و موسسات آموزشی هستند و خدمات حرفه ای خود را به این موسسات عرضه می کنند. به این دسته از حسابداران <حسابداران حرفه ای تحت استخدام>(professional accountants in business) و در ایران، <حسابدار رسمی غیر شاغل> نیز گفته می شود.منافع عمومی علا وه بر پای بندی به آئین رفتار حرفه ای، ویژگی شاخص یک حرفه، پذیرش وظیفه و مسئولیت در قبال جامعه است و لا زمه آن رعایت منافع عمومی در انجام کار است که موجب جلب اعتماد عمومی به حرفه می شود (10.(code.. 6991, par. از دیدگاه حرفه حسابداری، منافع عمومی عبارت است از سعادت و رفاه جمعی اشخاص و موسساتی که حسابداران حرفه ای به آنها خدمت می کنند و بطور مشخص، صاحبکاران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، ت، کارکنان، کارفرمایان، جوامع و نهادهای تجاری و مالی و
با
تحقیق درمورد حسابرسی
به نام خدای حسابگر ، حسابدار آسمان و زمین ، خ که ذخیره ای برای مطالباتش ندارد، نه سهامی است و نه تضامنی
هیچ شراکتی با ی ندارد ، تداومش فرضی نیست، حسابداری تورمی ندارد چون در نظرش ارزشها ی ان است. فدراسیون بین المللی حسابداران(ifac ) در سال ۲۰۰۷ و در سی امین سالروز تاسیس خود ، دومین یکشنبه ماه دسامبر (اوا آذر) هرسال را به عنوان هفته جه. غلامحسین دوانی.عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای بریتیش کلمبیا، عضو انجمن حسابداران خبره در رو مه شرق نوشت: آ فام چه می گوید: آ فام (oxfam) چیست؟ آ فام یک مؤسسه غیرانتفاعی تحقیقاتی است که مرکز آن در لندن بوده و به نام مؤسسه خیریه و توسعه بین المللی «آ فام» در سال ١٩٤٢ تأسیس شد و هدف آن ریشه کن فقر و تحقیقات – اقتصادی است. برای موتورسواران حرفه ای تک چرخ زدن یکی از مهارت های پایه و مهم به شمار می رود که جذ ت و لذت خاص خود را دارد. البته نباید این عمل را با رفتار پرخطر در داخل شهر اشتباه گرفت که توسط افراد غیر حرفه ای و بدون تجهیزات ایمنی لازم انجام می شود. ورود دیرهنگام اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد در میدان اگرچه نتیجه چشم گیری نداشت اما رفتار حرفه ای آنها بسیار جالب توجه می نمود. پایان نامه حسابداری و بررسی اصول اخلاق حرفه ای در حسابداری در انجام پایان نامه حسابداری یکی از موضوعات مورد مطالعه توسط بسیاری از پژوهشگران بررسی روش ها و اصول اخلاق حرفه ای در حسابداری است. در انجام پایان نامه حسابداری محقق با بررسی ارتباط موجود در جامعه و حرفه حسابداری بررسی مبانی رفتار حرفه ای در حسابداری می پر. پایان نامه حسابداری و بررسی اصول اخلاق حرفه ای در حسابداری
در انجام پایان نامه حسابداری یکی از موضوعات مورد مطالعه توسط بسیاری از پژوهشگران بررسی روش ها و اصول اخلاق حرفه ای در حسابداری است. در انجام پایان نامه حسابداری محقق با بررسی ارتباط موجود در جامعه و حرفه حسابداری بررسی مبانی رفتار حرفه ای در حسابداری می . هر بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند،

و هر نخواهد کاری را انجام دهد ، بهانه اش را //////////////////////////////// مطالب جالب وآموزنده روانشناسی موفقیت علمی شعر داستان های جالب اس ام اس های جالب طالع بینی چگونه یک حرفه ای باشیم نحوه صحبت ، لباس پوشیدن، نوشتن، رفتار و کار شما تعیین میکند که آیا یک حرفه ای میباشید و یا یک آماتور. با .
رفتار ایمن چیست؟ به چه رفتار ایمن و به چه رفتار پرخطر گفته می شود؟ آیا رفتار… رفتار غیر حرفه ای پارک کی وون/ خوش خبر مانع درگیری لفظی پارک و قائمی پس از مسابقه شد

تیم ملی والیبال ایران در پنجمین مسابقه خود در هفدهمین دوره بازی های آسیایی موفق به ش ت کره جنوبی شد و این نتیجه باعث رفتارهای غیر حرفه ای از سوی پارک کی وون شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، پارک کی وون که از مدت ها قبل در مسابقات جا. زندگینامه
در سال ۱۳۲۹ در زنجان متولد شد. پس از دریافت مدرک سیکل اول در تحصیلات متوسطه کار حرفه‎ای حسابداری را به عنوان کمک حسابدار در ''شرکت پارس لو '' تولید کننده اتوبوس و مینی بوس، جاده آبعلی آغاز کرد. حین انجام کار، دیپلم دبیرستان را در رشته ریاضی دریافت کرد. سپس، حسابداری را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در محضر مشاهیر حسابداری ایران، از جمله حسن سجادی نژاد، عزیز نبوی، اسماعیل عرفانی، مصطفی علیمدد، علی ثقفی به پایان رساند. از آن جا که آن هنگام، هنوز در ‎های ایران مقطع ی حسابداری راه‎اندازی نشده بود؛ اوایل دهه ۱۳۷۰، در آزمون ی طرح توکتن سازمان ملل متحدکه علامه طباطبایی مجری آن بود شرکت کرد. در این طرح برای ان ایرانی خارج از کشور تسهیلاتی فراهم می‎شد تا برای تدریس دوره‎های ی به ایران بیایند. در این آزمون از بین ۱۲۰ تن از دانش‎آموختگان کارشناسی ارشد حسابداری ۸ تن برای ادامه تحصیل در مقطع ی پذیرفته شدند؛ که وی جزو آنان بود. سرانجام، در دادماه سال ۱۳۷۸ موفق به اخذ مدرک ی حسابداری شد. حساس یگانه در زندگی حرفه‎ای خود مشاغل گوناگونی در خدمات حسابداری، حسابرسی، مالیاتی، و طراحی سیستم داشته است. ولی فعالیت حرفه‎ای اصلی وی به عنوان ''حسابدار رسمی'' و از اعضای بنیان‎گذار جامعه حسابداران رسمی ایران بیش‎تر در زمینه حسابرسی مستقل است. او از اردیبهشت۱۳۸۵ تا بهمن۱۳۸۷ عضو هیئت هفت نفره ''تشخیص صلاحیت علمی و حرفه‎ای''جامعه حسابداران رسمی ایران بود. وی هم‎چنین، یکی از اعضای باسابقه انجمن حسابداران خبره ایران و دارای عنوان ''حسابدار مستقل'' آن انجمن است. از ۱۳۸۴ تا ١٣٩١نیز نایب رئیسی ''شورای عالی'' آن انجمن را بر عهده داشت. او هم اکنون ''حسابرس رتبه یک'' مورد تایید دیوان محاسبات کشور است. شرایط #قبولی در پایه #دهم

تغییر در نحوه ارزشی نمرات دانش آموزان پایه دهم از زبان عابدینی معاون شورای عالی آموزش و پرورش

در خصوص نحوه محاسبه نمرات امتحانی دانش آموزان در نظام جدید و بر اساس آیین نامه آموزشی که امسال برای دوره دوم متوسطه در نظر گرفته شده تغییراتی در ضرایب دروس ارزشی شده اعمال می شود.

️با توجه به ماده ۴۵ آیین نامه، تاثیر ارزشی های مستمر ادامه مطلب همشهری آنلاین: بازیکن تیم فوتبال ن خیبر م آباد کتف اش در رفت، با ماشین شخصی به بیمارستان رفت، چهار ساعت درد کشید، پزشک رفتار حرفه ای نداشت. او می گوید: لطفا این رفتارها را پی گیری کنید همکار حسود پرشین طب – روانشناسی  به گزارش پرشین طب؛ داشتن همکار حسود در محل کار باعث می شود تا ساعت کاری سخت و دشوار شود. ما قصد داریم در این مقاله در مورد نحوه رفتار با همکار حسود صحبت کنیم ، به راستی اگر همکار حسود در محل کار وجود داشته باشد باید چگونه با وی رفتار کرد؟ نحوه ی صحیح رفتار در مقابل این گونه افراد چگونه خواهد بود؟ در صورت تمایل با پرشین طب همراه باشید. نحوه رفتار با همکار حسود چگونه باشد؟ وجود همکاران مشکل ساز می تواند محیط کار را برای ما به جهنمی واقعی و ساعات کاری را به اوقات عذاب مبدل کند! حتما شما در محیط کار خود با یکی از این همکاران چالش آفرین روبه رو شده اید بخوانید تاریخچه حسابرسی :اولین باری که در قوانین رسمی ایران به حسابرسی اشاره شده است، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که بر مبنای آن شرکت های سهامی موظف می شدند افرادی را به عنوان مفتش (بازرس) برای رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک انتخاب کنند و گزارشی را دربارهٔ اوضاع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه دهند، با این وجود این بازرسی با . در سازمان ملل گفت: بعد از آزمایش های موشکی کره شمالی در حال ارزی مجدد نحوه رفتار با این کشور است. یکی از مهم ترین مسائلی که در طراحی سایت حرفه ای قابل توجه است اهمیت به نحوه تاثیر رنگ ها بر رفتار و احساس مخاطب است, با توجه به این که طراحی سایت حرفه ای ممکن است اه مختلفی داشته باشد باید به تجربه مخاطب در زمان مشاهده سایت اهمیت دهید. مسائل دیگری که باید به آن ها توجه کنید این است که:رنگ ها باعث ایجاد فضای خالی در سایت خواهند شد.بهتری. برای یک صاحب کار، صحبت و آشنا شدن با مشتری های جدید کار سختی نیست، اما مهم نحوه ی رفتار آنهاست وقتی مشتری ها برای بار دوم باز می گردند. karen mishra (مشاور بازاری ) تحقیقی راجع به وفادار و اعتماد سازی مشتری ها انجام داده است. او متوجه شده که نشان دادن علاقه ی فروشنده به خدمت به مشتری باعث ید مجدد او می شود. frederich f reichheld نویسنده ی کتاب «اثر وفا. رو مه اعتماد نوشت:هنگامی که به عنوان یک ناظر بی طرف به امور و فعالیت های گروه ها و احزاب موجود نگاه می کنیم از نحوه رفتار اصولگرایان تعجب می کنیم که پس از گذشت ٣٨ سال از انقلاب مرتکب رفتارهایی می شوند که گویی افراد تازه واردی در سیاست هستند.
پاو وینت کایزن (بهبود مستمر)پاو وینت-کایزن-(بهبود-مستمر)کایزن یک شیوة مدیریتی ژاپنی است که براساس دیدگاههای دمینگ و جوران (اساتید رشته مدیریت در ) شکل گرفته است و بعدها کشور ژاپن با استفاده از آن، کلید قدرتمند رقابت را به دست آورد. کایزن ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. فایل در بیستمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان بر اصلاح رفتار دوگانه بانک ها با ت و بخش خصوصی و اعلام رسمی نحوه محاسبه سود بانکی تأکید شد. از فرمول g+p+v استفاده نمایید حرفه ی ایده آل شما به طور حتم بر فرمول g+p+v (که مخفف استعداد (gift)، اشتیاق (p ion) و ارزش (value) می باشد) منطبق است. همان طور که گفتیم، نقاط قدرت، اشتیاق و ارزش های تان را مد نظر داشته باشید، در مورد نحوه ی کارتان در چه زمینه هایی منعطف هستید؟ مگاپی ل در عکاسی غیر حرفه ای تاثیر چندانی ندارد اما برای حرفه ای ها، حداقل میزان پی ل چقدر باید باشد؟ اختصاصی از نیک فایل حسابرسی چیست با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 30   بسم الله الرحمن الرحیم موضوع تحقیق :حسابرسی داخلی گرد آورنده : مریم مربوطه: دری فهرست: 1.تاریخچه ی حسابرسی 2.فلسفه حسابرسی 3.فلسفه و جایگاه حسابرسی 4.حسابرسی داخلی 5. استانداردهای اجرای عملیات حرفه ای حسابرسی داخلی 6. هدفها، اختیارات و مسئولیتهای حسابرسی داخلی "چکیده" حسابرسی چیست؟ تعریف و هدف حسابرسی حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی . حسابرسان از راه ب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده دارایی ها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند. یااینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع. مقدمه:  تاریخچه حسابرسی در ایران: نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب 1311 است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، در باره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می شود، گزارشی به مجمع عمومی صاحبان در سال بعد ارائه دهد. اگر چه مجمع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل شدند، بنا بر ا ام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می د و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می د، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبوده و هنوز هم نیست. استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عینا تکرار شد، و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرارتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1345 عملا تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترا مه مؤدیان را از بعد از مالیات، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکتهای سهامی) مصوب 1347، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترا مه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جا باز کرد. اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی، مجزا و
با
حسابرسی چیست
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد جزئیات، زمان و نحوه برگزاری هفتمین دوره آزمون جذب سرباز مربی در این اداره کل را اعلام کرد.

تحقیق مشاوره و تاثیر آن بر رفتار مدیریتی درون سازمانی
تحقیق-مشاوره-و-تاثیر-آن-بر-رفتار-مدیریتی-درون-سازمانی تحقیق با موضوع مشاوره و تاثیر آن بر رفتار مدیریتی درون سازمانی، در قالب word و در 138 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: نظام یا سیستم پیشنهادات، تکنیکی است که می‌توان از فکر و شه های کارکنان برای مسئله ی ، چاره‌جویی و حل مسائل فایل

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد حسابرسی چیست با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 بسم الله الرحمن الرحیمموضوع تحقیق :حسابرسی داخلیگرد آورنده : مریم مربوطه: دریفهرست:1.تاریخچه ی حسابرسی2.فلسفه حسابرسی3.فلسفه و جایگاه حسابرسی4.حسابرسی داخلی5. استانداردهای اجرای عملیات حرفه ای حسابرسی داخلی6. هدفها، اختیارات و مسئولیتهای حسابرسی داخلی "چکیده"حسابرسی چیست؟تعریف و هدف حسابرسیحسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه ب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده دارایی ها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.یااینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.مقدمه: تاریخچه حسابرسی در ایران:نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب 1311 است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، در باره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می شود، گزارشی به مجمع عمومی صاحبان در سال بعد ارائه دهد. اگر چه مجمع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل شدند، بنا بر ا ام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می د و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می د، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبوده و هنوز هم نیست.استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عینا تکرار شد، و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرارتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1345 عملا تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترا مه مؤدیان را از بعد از مالیات، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکتهای سهامی) مصوب 1347، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترا مه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جا باز کرد. اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی، مجزا و
با
تحقیق درمورد حسابرسی چیست
آموزش های فنی و حرفه ایی در شکوفایی خلاقیت ها، ایجاد اشتغال و تولید مصنوعات تاثیر بسزایی دارد. حتما شما هم افرادی را دیده اید که در برنامه نویسی مهارت خاصی دارند و زبان زد شده اند و هرگاه اسم برنامه نویس می­آید همه یاد آن می افتند و در مقابل افرادی که هرچه تلاش کرده اند نتوانسته اند برنامه نویس خوبی شوند و کار را نیمه کاره رها کرده اند. اما چگونه می توان یک برنامه نویس حرفه ای شد؟ در این مقاله قصد داریم نحوه تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه ای را مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.