کاتارسیس

به نقل از خبرگزاریها در مورد کاتارسیس : اختصاصی از ژیکو مقاله بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان ک ن بیش فعال 7-5 سال با و پر سرعت .
مقاله بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان ک ن بیش فعال 7-5 سال
مقاله بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان ک ن بیش فعال 7-5 سال این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 167 صفحه می باشد.چکیده پژوهش به بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان ک ن بیش فعال 7-5 سال استان تهران پرداخته است. برای تشخیص ک ن بیش فعال از پرسشنامه کانرز استفاده شده و همینطور از سینی شن بعنوان ابزار استفاده شد. ازآنجائیکه آزمودنیها دردو گروه آزمایش و کنترل قرار داشتند گروه آزمایشی مورد درمان قرارگرفتند اما گروه کنترل که  از شیوه ی آموزش مهد کودک استفاده کرده بودند با افزایش بیش فعالی روبرو شدیم که در این پژوهش شیوه ی آموزشی مهد کودک ها مورد انتقاد قرار گرفت.  مقدمه  ما اکنون در زمانی زندگی می کنیم که تمام چیزها بسرعت درتغییرند و باورها، نظرات و عقاید مربوط به ماهیت ک ن از آن مستثنی نیستند، ولی امروزه، مثل همیشه والدین تأثیر قابل توجهی در دنیای کودک اعمال می نمایند.
(آزاد 1380 ص 354).  سالهاست که پزشکان و متخصصان بهداشت بوجود پدیده ای به نام شیطنت افراطی پی برده اند. رفتارهای عجیب و افراطی در بچه ها که همیشه در بررسی و برخورد با آن گرفتار مشکلات فراوان بوده اند، طی سالهای متمادی فرضیه ی صدمات مغزی هنگام تولد که فرضیه ی کاملاً قابل قبولی می نمود و بیش تر پزشکان وقتی از یافتن توضیحی برای رفتارهای غیرعادی بچه ها عاجز می ماندند با توسل به اصطلاح صدمات مغزی خفیف از زیر بار برخورد مسئولانه شانه خالی می د
 (پل کارسن 1371 ص 9). یکی از رایج ترین اختلالات دوران کودکی، اختلال کمبود توجه –بیش فعالی[1] است که در اغلب موارد تا دوران بزرگسالی نیز ادامه پیدا می کند.  ک ن مبتلا به این اختلال بدون اینکه فکر کنند، مدام به اطراف حرکت می کنند. آن هاممکن است خواست ها و انتظارات اطرافیانشان را درک کنند ولی به دلیل اینکه قادر به توجه کافی نیستند و نمی توانند مدتی آرام بیشینند و تمرکز کنند، توانایی پیروی از دستورهای آنان را ندارند (سلحشور 1384 ص 41). تاکنون برای اختلال کمبود توجه- بیش فعالی درمان قطعی و خاص پیدا نشده است ولی بنحوی میتوان با استفاده از روش های گوناگون، علائم آن را تحت کنترل درآورد (همان منبع).  درمانهایی که برای کاهش علایم اختلاف کمبود توجه- بیش فعالی توصیه می شود عبارتند از : رژیم های خوراکی، تمرینات بدنی (مثل یوگا، آرام سازی عضلانی) تمرین تمرکز، آموزش های دیداری، گفت و گو دو به دو، بازی درمانی و روان درمانی های فردی (تای نن[2]2005).  پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی را در درمان  ک ن بیش فعال 7-5 ساله استان تهران مورد بررسی قرار می دهد.  بازی راهی است که بزرگسالان رایاری می دهد تا انتظارات و تصویرهای اجتماعی ک ن را درک و اصلاح کنند. در بازی درمانی  ک ن تشویق می شوند که بعضی از امور را  اجرا کنند و درمانگر به آن واکنش نشان دهد یا درآن شرکت می کنند (پاول هنری ماسن و دیگران 1368 ص 391).  بازی به کودک کمک می کند که خود را بشناسد و با کشف قابلیتهای ذهنی و فیزیکی و با به کارگیری قوه ی تخیل خود دنیای پیرامونش را شناسایی کند، افق دیدش را وسعت دهد و درذهن جهان پیرامونش را به مجموعه ای قابل اراده تبدیل نماید و درجریان قوی عواطف و احساساتی که از دنیای خارج به طرف او درحرکت است، اختیار هدایت ذهنش را به دست بگیرد. بازی وسیله ای است که کودک از طریق آن می تواند عواطف مثبت خود را بیان کرده و ازمیان احساسات منفی راهی بگشاید (قائمی 1375 ص 46).  دراین میان بازی درمانی، روشی است که به یاری ک ن پرمشکل می شتابد تا هنگامی که بتواند مسایل خود را به دست خویش از طریق بازیهایشان حل کنند. درعین حال نشان دهنده ی این واقعیت است که بازی برای ک ن همانند یک وسیله طبیعی است، با این هدف که بتواند خویشتن و هم چنین ویژگی های درونی خود را بشناسد و به آن عمل کند دراین نوع درمان به کودک فرصت داده می شود تا احساسات آزار دهنده و مشکلات درون خود را ازطریق بازی بروز دهد و آنها را به نمایش بگذارد، همانند آن گونه از درمانهایی که افراد بزرگسال ازطریق آن با سخن گفتن، مشکلات خودرا بیان می کنند (ا لاین 1369 ص 20). 
 فهرست عناوینفصل اول .................................... 1مقدمه....................................... 2بیان مسئله ................................. 5ضرورت و هدف پژوهش .......................... 7فرضیه ی پژوهش ............................... 9سوال پژوهش ................................. 9تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها............... 9فصل دوم .................................... 11اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی)....... 12نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درک ن .. 12عوامل مؤثر در بروز بیماری .................. 21شیوع ....................................... 25بیش فعالی و رابطه آن با ت .............. 26سبب شناسی .................................. 27خصوصیات بالینی (adhd)....................... 28درمان ...................................... 30دارو درمانی ................................ 31رفتار درمانی ............................... 34روشهای عامل سنتی ........................... 34بازی چیست؟.................................. 36عوامل مؤثر در بازی ......................... 37تأثیر جنس .................................. 37تأثیر هوش .................................. 38تأثیر سن ................................... 39تأثیر محیط ................................. 39بازی واهمیت آن ............................. 40ارزشهای بازی ............................... 41انواع بازی از دیدگاه پیاژه ................. 43بازی تمرینی ................................ 43انواع بازیهای تمرینی ....................... 45بازی نمادین ................................ 46مراحل بازیهای نمادین ....................... 47انواع بازیهای نمادین ....................... 48بازی با قاعده .............................. 51نظریه های مربوط به بازی .................... 52نظریه ی انرژی اضافی یا مازاد................. 52نظریه ی پیش تمرین ........................... 53نظریه ی استراحت و رفع خستگی ................. 53نظریه ی تکرار فعالیتهای اجدادی .............. 54نظریه ی تکرار فعالیتهای غریزی ............... 55نظریه ی جبران ............................... 55نظریه ی اصل لذت ............................. 56کاتارسيس ................................... 56دیدگاه دکرولی درمورد بازی .................. 57دیدگاه فروبل ............................... 58دیدگاه ژان شاتو ............................ 58دیدگاه پرز ................................. 59دیدگاه اشترن ............................... 60دیدگاه شارلوت بوهلر ........................ 60دیدگاه هارلوک .............................. 61دیدگاه اسپادگ .............................. 62طبقه بندی پارتن براساس میزان درگیری اجتماعی 64طبقه بندی لوون فلد ......................... 66بازیها از نظر اجرا ......................... 66اسباب بازی ................................. 68ویژگی های اسباب بازی ....................... 69انواع اسباب بازی ........................... 70ارزش درمانی بازی ........................... 76بازی درمانی چیست؟........................... 77بازی درمانی از نظر روش شناختی موضوع ........ 78انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانکاوی ... 79بازی درمانی فعال ........................... 79بازی درمانی غیرفعال ........................ 80بازی درمانی گروهی .......................... 81مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم ....... 82اتاق بازی درمانی ........................... 90شن بازی درمانی و تاریخچه آن ................ 91اهمیت شن در تکنیک دنیا ..................... 99گستره ی نظریه کاف درشن بازی ................. 104فرآیند بهبودبخشی و درمان شن بازی ........... 106قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ ......... 108تعبیر وتفسیر با تأخیر ...................... 110از رمز درآوردن سینی های شن ................. 113کودک از بازی با شن چه چیزهایی یاد می گیرد؟.. 115مراحل رشدی پیاژه در شن بازی ک ن ......... 119مروری بر تحقیقات انجام شده ................. 125فصل سوم .................................... 136مقدمه ...................................... 137جامعه آماری ................................ 137نمونه وروش نمونه گیری ...................... 137ابزار پژوهش................................. 138مقیاس درجه بندی معلم کانرز ................. 139روش آماری .................................. 140روش اجرا.................................... 140مشاهدات بالینی ............................. 141فصل چهارم .................................. 143فرضیه ی پژوهش .............................. 144جداول ...................................... 144نمودار ..................................... 147فصل پنجم ................................... 148بحث و نتیجه گیری ........................... 149 وم آموزش والدین و آموزگاران .............. 151درمان اختلال بیش فعالی-کم توجهی (adhd) با رویکرد شناختی – رفتاری ............................................ 152انتقادات ................................... 161پیشنهادات .................................. 162پیوست....................................... 164منابع    167
با
مقاله بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان ک ن بیش فعال 7-5 سال