کتاب هزارگوهر حدیث

به نقل از خبرگزاریها در مورد کتاب هزارگوهر حدیث :
مولاعلی ع
301 «اِیّاکَ وَ النِّفاقَ فَإنَّ ذا الوجهَینِلا یَ ُ وَجیهاََ عِندَ اللّه»
 منافق مباش زیرا آدم دو رو نزد خدا آبروئى ندارد

    مگرد اى پسر هیچ گرد نفاق

    برو تا توانى براه وفاق

 نباشد بتر ز شخص دو رو

‏ ندارد بنزد خدا آبرو
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
.

مولاعلی ع
379«ثَمَرَةُ الکِذبِ المَهانَةُ فِى الدُّنیا
وَ العَذابُ فِى الاخِرَةِ»
نتیجه دروغ خوارى در دنیا و عذاب

در آ ت است.

دروغت بدنیا کند خوار و زار

ز کاذب تو امّید نیکى مدار

گرفتار گردد بروز حساب‏

سزاى دروغ است رنج و عذاب‏ =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف ز.
مولاعلی ع613 «فِى القُرانِ نَبأُ ما قَبلِکُم وَ خَبرُ مابَعدِکُم وَ حُکمُ ما بَینَکُم»خبر گذشتگان و آیندگان و حکم آنچه در میان شمااست، در قرآن استز آینده باشد به قرآن خبرتو بگذشته را نیز در آن نگربود حکم هر چیز در این کتاب‏حلال و حرام و ثواب و عقاب‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر
   مولاعلی ع
396 «جُودُ الرَّجُلِ یُحَبِّبُهُ اِلى اَضدادهِ
وَ بُخلُهُ یُبغِضُهُ اِلى اَولادِه»
بخشش انسان را محبوب دشمنانش مى‏سازد و
بخلش فرزندانش را دشمن او میکند
چو خواهى که محبوب اعدا شوى
ببخشش تو باید مهیّا شوى‏
، چو کوشى ببخل و بام بیش،
شود دشمنت جمله اولاد خویش‏ = کتاب هزارگوهرسیدعطا.
مولاعلی ع
485 «سَفهُکَ عَلى مَن دونَکَ جَهلُُ مُوذىُُّ» 

در افتادن تو با ى که از تو پائین‏تر است 

نادانى آزار دهنده ‏اى است 


به قدرت چو باشدت زیر دست

به استیزه با او مکن خویش پست 
 که از جهل موذى است پیکار تو 

‏ چرا نیست زین کارها عار تو =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آور.
مولا علی ع
964 «وَعدُ الکَریمِ نَقدُُ وَ تَعجیلُُ» 
وعده جوانمرد نقد و فورى است
جوانمرد را وعده نقد است و زودنبیند از او بجز لطف وجود  بعهد و به پیمان بود پاى بندخیانت بنزدش بود ناپسند= کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری :  م . الف زائر


مولاعلی ع
342 «بِالعَفو ِتَستَنزَلُ الرَّحمَةُ. بِالعَقلِ کَمالُ النَّفسِ»ِ 


رحمت خدا با عفو و گذشت بر بنده فرود آید، کمال 

نفس بعقل است

    چو گیرى ره عفو و اغماض پیش

    ترا رحمت حقّ رسد هر چه بیش
، ترا نفس کامل شود از د
‏ دمند کى در ره کج رود==
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الل.
مولاعلی ع
142 «اِذا طََلبتَ الِعزَّ فَاطلُبُهُ بِالطّاعَة. اِذا طَلَبتَ

 الغِنى فَاطلُبُه بِالقِناعَةِ» 

اگر طالب عزّتى آنرا در فرمانبردارى خدا بجوى. اگر 

مى ‏خواهى توانگر شوى آنرا در قناعت جستجو کن.

    چو خواهى که قدر تو گردد بلند
    بطاعت بیفزاى اى ارجمند
 ورت بى‏ نیا.
مولاعلی ع
409 «خَیرُ الإِخوانِ مَن لَم یَکُن عَلى

اِخوانِه مُستَقصِیاََ»
بهترین دوستان ى است که در باره
دوستانش کنجکاوى نکند
تو در کار یاران مشو د بین
ترا شیوه باشد اگر این چنین‏
برو از تجسّس تو دورى گزین‏
به بین دوست باشى ز روى یقین‏ = کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف زائر


مولاعلی ع

510 «شَیمَةُ الأَتقیاءِ اِغتِنامُ المُهلَةِ

 وَ ّزَودُ لِلرّحلَة»


 فرصت را غنیمت شمردن و براى آ ت توشه 

گرد آوردن روش پرهیزکاران است

    چو وقت و فرصت غنیمت شمرد
    سوى آ ت زاد و توشى ببرد
نمى ‏باشد او.
مولاعلی ع
134 «اِذا اَحَبَّ اللّهُ سُبحانَهُ عَبداََ حَبَّبَ اِلیَهِ الاَمانَةَ»

 وقتى خداوند بنده ‏اى را دوست داشته باشد 

حبّ امانت را در دل او مى‏افکند

    چو محبوب خالق شود بنده ‏اى

    گراید باخلاق ارزنده ‏اى

 امانت بنزدش شود ارجمند

 نه را رسد زو زیان و گزند=کت.
مولاعلی ع

368 «تَکَبُّرُکَ فى الوِلایَة ِذُلُُّ فِى العَزلِ»
تکبّر تو در دوران فرمانروائى، خوارى به
هنگام برکنارى است
چو اندر حکومت تکبّر کنى،
بزرگان تو کوچک تصوّر کنى،
گه بر کنارى شوى خوار و زار
شود بر تو مذموم پایان کار
= کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م .الف زائر


مولاعلی ع
408 «حَلاوَةُ الشَّهوَةِ یُنَقِّصُها عارُ الفَضیحَةِ»
ننگ رسوائى شیرینى را ناگوار مى‏ سازد.
شود شهد بسى ناگوار،
چو رسوائى آرد بپایان کار
و گر باشد اندر طریق حلال

 برو برگزین جانب اعتدال‏
== کتاب هزارگوهرسید عطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر


مولاعلی ع
 592 «عاصِِ یُقِرُّ بِذَنبِهِ خَیرُُ مِن مُطیعِِ یَفتَخِرُ بَعَملِه» 

گنا ارى که به گناهش معترف باشد بهتر از بنده 

فرمانبردارى است که بعملش بنازد

    چو عاصى به جرم خود اقرار کرد،
    چون فرمان برى، ف بسیار کرد
 بود بهتر عاصى از آن بی گناه‏
 که از خود پسندى در افتد .
مولاعلی ع
486 «سَل عَمّا لا بُدّ لَکَ وَ لا تُعَذّرُ فى جَهلِهِ» 

آنچه را از انجامش ناگریزى و عذرت از ندانستن 

آن پذیرفته نیست بپرس 


نباشد ز چیزى تو را چون گریز، 

ز جهلش نباشى تو معذور نیز، 

بپرس ار ندانى تو آن را درست‏ 

که انجام آن روز و شب کار تو است‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء .
مولاعلی ع
373 «ثَلاثُُ هُنَّ کَمالُ الدّین: اَلأِخلاصُ
وَ الیَقینُ وَ َّقَنُع»

سه چیز کامل کننده دین است: اخلاص، یقین
بخدا داشتن و قانع بودن
سه چیز است دین را کمال و جمال
کز آن گردد ایمان مصون از زوال‏

بود اوّل اخلاص و دوّم یقین‏

سوم تا توانى قناعت گزین
‏ = کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مج.
 مولا علی ع

336 «بِفَضلِ الرّسولِ یَستَدَلُّ عَلى عَقلِ المُرسِلِ»

 از فضل و دانش فرستاده بمیزان د

 فرستنده پى برده مى‏شود   

 پیام آوران را سزد عقل و هوش

    نه هر گفته ‏اى را توان کرد گوش
 چو باشد فرستاده نادان و پست

،‏ بعقل فرستنده آرد ش ت‏=کتاب هزارگوهرسید عطا.
 مولاعلی ع
516 «صَومُ النَّفسِ عَنِ لَذّاتِ الدُّنیا اَنفَعُ الصِّیام»


 پرهیز از لذّتهاى دنیا سودمندترین

 روزه‏ ها است

    چه گویم من از بهترین صیام،

    که زخم گنه را دهد یام‏ 
 بود روزه دارىّ نفس شریر
ز لذّا.
مولاعلی ع
398 «جَمالُ السّیاسَةِ العَدلُ فِى الأُمَرةِ
وَ العَفوُ مَعَ القُدَرةِ»
دادگسترى به هنگام حکمروائى و از گناه دیگران
در گذشتن در دوران قدرت، بهترین
سیاست است
جمال سیاست بود عدل و داد
دگر عفو در قدرت، اى مرد راد
ز بیداد ویران شود مملکت‏
جهان گردد آباد از معدلت‏ =کتاب هزارگوهر  سیدعطاء .
 مولاعلی ع
332 «بِالإیمانِ یُرتَقى اِلّى ذَروَةِ السَّعادَةِ وَ نَهایَةِ الحُبورِ»

 با ایمان انسان به بلندترین پایه نیک بختى 

و نهایت شادمانى مى‏رسد

    ز ایمان به اوج سعادت رسى 
    بعزّ و بقدر و سیادت رسى
ز شادىّ کامل شوى بهره ‏ور‏

 ز فرمان یزدان نپیچى تو سر
=کتا.
 مولاعلی ع
305 «اِیّاکَ وَ الشَّکَ فَاِنَّهُ یُفسِدُ الدّینَ وَ یُبطِلُ الیَقینَ» 

از شکّ بپرهیز، زیرا دین را تباه و یقین را نابود مى‏ سازد

    حذر باید از شکّ و تردید راى

    که فاسد کند دینت اى پارساى‏ 

 یقین ترا نیز زایل کند

صحیح ترا نیز باطل کند
=کتاب هزارگوهرسیدع.
مولا علی ع
        382 «ثَلاثِِ هُنَّ المِروَّةِ جُودُُ مَعَ قِلَّةِِ وَ احتِمالُُ
مِن غَیرِ مَذَلَّة ِِوَ تَعَفَّفُ عَنِ المَسأَلَةِِ»
سه چیز نشان مروّت است: بخشش در نادارى،
بردبارى بدون خوارى و چیزى
نخواستن از مردم
چو بخشش کند آنکه باشد ندار،
ز روى رضایت بود بردبار
ز خوارىّ خواهش .
مولاعلی ع
377 «ثَلاثةُُ مُهلِکاتُُ، طاعَةُ النِساء وَ طاعَةُ

الغَضَبِ و طاعَةُ الشَّهوَة»


سه چیز مایه هلاکت است: فرمان زن و خشم و بردن
سه چیز است اسباب رنج و هلاک

تو را باید از آن بسى ترس و باک‏


بود و طاعت خشم نیز


دگر طاعت امر زن اى عزیز
=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گ.
    مولاعلی ع
392 «ثَلاثُُ فیهِنَّ المُرُوَّةُ غَضُّ الطَّرَفِ وَ
غَضُّ الصَّوتِ و شَىُ القَصدِ»
جوانمردى در سه چیز است: از حرام چشم
پوشیدن، پائین آوردن صدا و میانه روى.

بپوشد جوانمرد چشم از حرام
کند کوته آهنگ خود در کلام‏
ز افراط و تفریط باشد بدور

براه تعادل رود در امور =کتاب هزارگوهرسی.
مولاعلی ع

945 «مَن کانَ لَهُ فِى اللِّئامِ حاجَةُُ فَقَد خَذَلَ»

 هر نیازمند نا ان گردد خوار شود

    چو را نیاز اوفتد بر لئیم
    بتر باشدش از عذاب الیم‏  شود خوار و درمانده از دست اوبپرهیز از خصلت پست او=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : .م .الف زائر مولاعلی ع
692 «لَم یُوفَّقُ مَنِ استَحسَنَ القَبیح وَ
 اَعرَضَ عَن قَولُ النَّصیحِ»

ى که بد را خوب شمرد و از گفته ناصح روى

گرداند پیروز نشد


ترا در نظر آید ار زشت، خوب

نکو بینى، ار جمله نقص و عیوب،

، گریزنده باشى ز اندرز و پند،

 نه پیروز باشى نه دور از گزند=کتاب هزارگوهرسید عطا.
مولاعلی ع

941 «مَن خَشُنَت عَریکَتُهُ اِفتَقَرت حاشَیتُهُ»

 هر درشتخوى باشد، کنار او خالى
 گردد (مردم از او بگریزند)

    ترا گر نکوهیده باشد روش
    کند دشمن و دوستت سرزنش‏
، شوند از تو اطرافیان تو دور کجا دوست بتوان گرفتن بزور=کتاب هزارگوهرسیدعطا ء الله مجدی=گرد آوری  :  م. الف.
مولا علی ع
144 «اِذا قَدّمتَ الفِکرَ فى اَفعالِک َحَسُنَت عَواقِبُکَ وَ فِعالُکَ» 

وقتى پیش از اعم بین ى، پایان کارت نیکو شود

    چو در کارى شه کردى ز پیش
    نگردى پشیمان ز کردار خویش
 شود بر تو فرخنده پایان کار‏ ز لغزش شوى زین سبب بر کنار==کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م الف زائ.
 مولا علی ع
385 «ثَلاثُُ مِن کُنوزِ الأیمانِ. کِتمانُ المُصیبَةِ
وَ الصَّدَقَةُ وَ المَرَضُ»
سه چیز از گنجهاى ایمان است: پنهان داشتن
گرفتارى، صدقه دادن و تحمّل بیمارى
سه چیز است کان گنج ایمان بود
نخستین مصیبت، چو پنهان بود
 دگر صدقه دادن براه خدا
برنج مریضى شدن مبتلا
= کتاب هزارگوهرسیدعطاء ال.
مولاعلی ع
347 «بِالبُکاء مِن خَشیَةِ اللّهِ تُمَحَصُ الذُّنوبُ» 

با گریستن از بیم خدا گناهان برطرف مى‏شود.

    چو از خوف ایزد تو گریان شوى

    بدرگاه او زار و نالان شوى،
، گناه تو بخشد خداى کریم
‏ مکن معصیت بیشتر، اى اثیم‏
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری: م.ال.
 مولاعلی ع
760 «لا تتکلّم بکلّ ما تعلم فکفى بذلک جهلا»
 آنچه را مى‏دانى مگو زیرا براى نادانى همین بس است.
مگوى آنچه خوانىّ و دانى تمام
بدانش پژوهى تو کن اهتمام
 که باشد بجهل تو این خود گواه‏
‏ مبادا شود کارت از آن تباه‏

=
کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی
=

گرد آوری : م . الف زائر

<.
مولاعلی ع

304 «اِیّاکَ وَ الجَورَ فَاِنَّ اللهَ لا یُریحُ الجائِرَ رائَحِةَ الجَنَّةِ» 

ستمکار مباش زیرا خداوند بوى بهشت را 

بمشام ستمکار نمى‏ رساند

    بیا تا توانى ستمگر مباش

    تو تخم بدى را بهر سو مپاش‏ 

 خدا کى گذارد نسیم بهشت،

رسد بر مشام ستمکار زشت‏
==.
 مولاعلی ع
366 «تُعرَفُ حِماقَةُ الرَّجُلِ فى ثَلاثِِ کَلامُهُ فى ما لا یَعنیهِ
وَ جَوابُهُ عَمّا لا یُسئَلُ عَنهُ وَ تَهَوّرُهُ فى الأُمور»
ناب دى انسان به سه چیز شناخته مى‏شود: گفتن حرف بى ‏سود
و جواب آنچه نپرسیده‏ اند و بى ‏باکى در کارها


نپرسیده گر شخص گوید جواب
چو بى سود راند سخن ناصواب،
.
مولاعلی ع
320 «اِیّاکَ وَ الهذَرَ فَمَن کَثُرَت کَلامُهُ کَثُرَت اثامُهُ»

 هرزه‏ گو مباش زیرا هر بیشتر بگوید 
گناهانش هم بیشتر مى‏ شود  


  ترا باید از هرزه گوئى حذر

    مکن خسته خود را در این رهگذر
 کلام تو چون گردد از حدّ برون


، گناه تو ز آن نیز گردد فزون‏=کتاب هزار.
مولا علی ع

306 «ِاّیّاکَ وَ المُجاهَرَةَ بِالفُجورِ فَاِنَّهُ مِن اَشَدِّ المَاثِمِ» 

آشکارا گناه مکن زیرا آن از سخت‏ترین گناهان است.

    مگرد آشکارا بگرد گنه

    کز آن روزگار تو گردد سیه

 بتر نیست ز ان هیچ جرم دگر

‏ ترا دورى از آن پسندیده‏ تر= کتاب  هزارگوهرسیدعطاء ا.
مولا علی  ع
319 «اِیّاکَ وَ مُعاشَرَةَ الأَشرارِ فَاِنَّهُم 
کَالنّارِ مُباشَرَتُها تُحرِقُ»


 با بدان ه نى مکن زیرا آنان مانند آتشند 

که نزدیکى بدان سوزنده است.

    ز اشرار پیوسته دورى گزین 

    مشو با بدان هیچگه ه ن‏ 

که چون سوى آتش روى پیشتر


،بسوزد تر.
مولاعلی ع
381 «ثَوابُ الصَّبرِ أَعلى الثَّوابِ- ثَوابُ
الجَهادِ أعظَمُ الثَّوابِ»
پاداش صبر و جهاد بزرگترین
پاداشها است.
به صبر اندر است اجر و مزد عظیم
ز خشنودى کردگار کریم‏
بود برترین اجر، اجر جهاد
تو را زین دو پرهیز و دورى مباد =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م.الف زائر


  مولاعلی-ع
504«شَرُّ الإیمانِ ما دَخَلَهُ الشَّکُّ. شَرُّ اَخلاقِ النَّفسِ الجَور» 
ایمانى که با شکّ همراه باشد بدترین ایمان است. جور

 و ستم از بدترین خوی  هاى نفس است

    به ایمان چو گردد قرین شکّ و ریب،
    از آن نیست بدتر بنقص و به عیب‏