کتب هزارگوهر حدیث

به نقل از خبرگزاریها در مورد کتب هزارگوهر حدیث :

مولاعلی ع
379«ثَمَرَةُ الکِذبِ المَهانَةُ فِى الدُّنیا
وَ العَذابُ فِى الاخِرَةِ»
نتیجه دروغ خوارى در دنیا و عذاب

در آ ت است.

دروغت بدنیا کند خوار و زار

ز کاذب تو امّید نیکى مدار

گرفتار گردد بروز حساب‏

سزاى دروغ است رنج و عذاب‏ =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف ز.
مولا علی ع
135 «اِذا استَخلَصَ اللهُ عَبدَاََ اَلهَمَهُ الدّیانَةَ»

 هرگاه خداوند بنده ‏اى را پاک و خالص گرداند

 دین را بوى الهام میکند
    چو خواهد خداوند ارض و سماء

    کند پاک و خالص یکى بنده را،

 بقلب اندرش افکند حبّ دین‏

 شود اهل ایمان و صدق و یقین‏
==گتاب هزار.
   مولاعلی ع
396 «جُودُ الرَّجُلِ یُحَبِّبُهُ اِلى اَضدادهِ
وَ بُخلُهُ یُبغِضُهُ اِلى اَولادِه»
بخشش انسان را محبوب دشمنانش مى‏سازد و
بخلش فرزندانش را دشمن او میکند
چو خواهى که محبوب اعدا شوى
ببخشش تو باید مهیّا شوى‏
، چو کوشى ببخل و بام بیش،
شود دشمنت جمله اولاد خویش‏ = کتاب هزارگوهرسیدعطا.
مولاعلی ع
485 «سَفهُکَ عَلى مَن دونَکَ جَهلُُ مُوذىُُّ» 

در افتادن تو با ى که از تو پائین‏تر است 

نادانى آزار دهنده ‏اى است 


به قدرت چو باشدت زیر دست

به استیزه با او مکن خویش پست 
 که از جهل موذى است پیکار تو 

‏ چرا نیست زین کارها عار تو =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آور.
 مولاعلی ع

491«شَیئانِ لا یُوازِنهُما عَمَلُُ حُسنُ الوَرَعِ
 وَ َالإِحسانِ اِلى المؤمِنینَ»

 دو چیز است که هیچ کارى با آنها برابرى نمى‏ کند، پارسائى 

به نحو شایسته و نیکى با مؤمنان

    نباشد پسندیده ‏تر از دو کار

    سزد گر تو را هر دو باشد شعار،
 یکى پارسائى به وجه .
مولا علی ع
326 «بِالإِحسانِ یَستَرَقُّ الرِِّقابُ. بِالِإفضالِ تَستُرُ العُیوبُ»

 گردنها با نیکى به بند کشیده می شوند. بخشش 

عیب‏ها را مى ‏پوشد.

    باحسان توانى کشیدن ببند

    ز مخلوق، گردن تو اى هوشمند
 شود عیبهایت ببخشش نهان‏

 بمدحت گشایند مردم زبان‏=کتاب هزارگو.
مولاعلی ع 150 «اَحمَقُ النّاسِ مَن ظَنَّ اِنَّهُ اَعقَلُ النّاسِ» کم دترین مردم ى است که پندارد دمندترین مردم است نباشد از آن، هیچ نادانترى، نه در خود سرى ز آن بتر خود سرى که پندارد او خود بعقل و د، ز هر تو گوئى فزونتر بود
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری : م.الف زائر


مولاعلی ع

510 «شَیمَةُ الأَتقیاءِ اِغتِنامُ المُهلَةِ

 وَ ّزَودُ لِلرّحلَة»


 فرصت را غنیمت شمردن و براى آ ت توشه 

گرد آوردن روش پرهیزکاران است

    چو وقت و فرصت غنیمت شمرد
    سوى آ ت زاد و توشى ببرد
نمى ‏باشد او.
مولاعلی ع 594 «عَجِبتُ لِمَن نَسىِ المَوتَ
 وَ هُوَ یَرى مَن یَموتُ»

 عجب دارم از ى که مردن را فراموش می کند 

در صورتى که ى را که مى‏ میرد مى‏بیند

    کند گر فراموش مرگ را،
    نبیند گر افتادن برگ را،
نبیند اگر مردن این و آن،
 عجیب است شخصى چنین سر گران‏
==کتاب هزارگوهرسیدعطا.
   مولا علی ع 
  402 «حَصِّنوا الأَعراضِ بِالأموالِ»
شرفتان را با م ان حفظ کنید.
نگه دار با مال خود عرض خویش
که باشد گرامى شرف همچو کیش
در این ره نه ام زیبا بود

‏ چو رفت آبرو، شخص رسوا بود
==  کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م.الف زائر

مولاعلی ع
506 «شَرُّ اِخوانِکَ مَن داهَنَکَ فى

 نَفسِکَ وَ ساتَرَکَ عَیبَکَ»


  ى که در امر خواهش نفس با تو چاپلوسى کند

 و عیبت را بپوشد از بدترین دوستان تو است


    گرت دوستى عیب پنهان کند
    ب ى نفس، ار تو شادان کند، 
مولاعلی ع
690 «لَم یَذهَب مِن مالِکَ ما وَقى عِرضَکَ»

 آنچه از م آبرویت را نگه داشت از دستت

بیرون نرفته است


به  مال ار نگه داشتى عرض خویش

تو را قیمت و قدر آن بود بیش،

 نه آن مال بیرون شد از دست تو

 نه خارج شد آن گوهر از شست تو=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف  زائرمولاعلی ع 378 «ثَلاثُُ مَن کُنَّ فیهِ فَقَد کَمِلَ ایمانُهُ العَقلُ وَ العِلمُ وَ الحِلمُ» سه چیز است که در هر باشد ایمانش کامل شود: دمندى، دانش و بردبارى شود کامل ایمان ز عقل و د ز علم و ز دانش چنان کاو سزد دگر حلم، کان برد بارى بود تورابهترازان چه کاری بود =
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری : م. الف زائر

مولاعلی ع
350 «بَقیَّةُ السَّیفِ اَنمى عَدَدَاَََ وَ اَکثَرُ وَلدَاََ»

 باقى ماندگان از جنگ و جهاد تعداد اولادشان 

رو بفزونى است (خدا بنسل آنان برکت مى‏دهد)

    چو از جنگ یابند خلقى نجات

    بر آنها شود بارورتر، حیات‏


، شود بیش هر روز تعدادشان

 بیفزاید ایزد به اولا.
مولا  علی ع
513 «شَیئانِ لا یُِبلَغُ غایَتُهُما اَلعِلمُ وَ العَقلُِ»

 به کنه دو چیز نمى‏توان رسید، دانش و د.

    به کنه د کى رسد آدمى

    نیاساید ار او ز دانش دمى‏ 
 چنو علم را نیز کى انتها است

‏علیم همه ملک هستى خدا است.
مولاعلی ع

401 «حَلاوَةُ الدُّنیا تُوجِبُ مَرارَةَ
الأخِرَةِ َوَ سوءُ العُقبى»

شیرینى دنیا تلخى آ ت و
بد فرجامى را بدنبال دارد
به شیرینى لذّت این جهان،
مشو هیچ مغرور اى کامران‏
که اندر پیش تلخى آ ت،
بود همره زشتى عاقبت‏ =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گر دآوری : م.الف ز ائر


مولاعلی ع
349 «بَلاءُ الرَّجُلِ فى طاعَةِ الطَّمَعِ وَ الاَمَلِ»

 گرفتارى انسان از پیروى آز و آرزو است

    تو را طاعت دیو منحوس آز،

    دگر آرزوهاى دور و دراز

 بدام بلا افکند عاقبت‏
، منغص کند مر تو را عافیت‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گر د آوری : م.الف زائرمولاعلی ع

254 «اِنّ اَعجَلَ العُقوبَةِ عُقوبَةُ البَغىِ»

 براستى که زود رس‏ترین کیفرها جزاى

 ستمکارى است

    بتعجیل، چون کیفر ظلم نیست 

    نکوهیده‏ تر از ستمکار کیست


‏در افتد بسر ظالم زشتکار 

بر او لعنت از جانب کردگار
==کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد.
مولاعلی ع
597 «عِظَمُ الجَسَدِ وَ طولُهُ لا یَنفَعُ اِذا کانَ القَلبُ خاوِیاََ»

 بزرگى تن و بلندى قامت با تهى بودن 

دل (مغز) سودى ندارد

    چو خالى بود دل ز نور د،
    تنومندى تن چه سودى دهد
 بزرگى بعقل است و تدبیر و راى‏
 بطاعت بدرگاه یکتا خداى‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=.
 مولاعلی ع
692 «لَم یُوفَّقُ مَنِ استَحسَنَ القَبیح وَ
 اَعرَضَ عَن قَولُ النَّصیحِ»

ى که بد را خوب شمرد و از گفته ناصح روى

گرداند پیروز نشد


ترا در نظر آید ار زشت، خوب

نکو بینى، ار جمله نقص و عیوب،

، گریزنده باشى ز اندرز و پند،

 نه پیروز باشى نه دور از گزند=کتاب هزارگوهرسید عطا.
مولاعلی ع
492 «شَیئانِ لا یَعرِفِ قَدرُهُما اِلّا مَن 

سَلبِهُما اَلغِنى وَ القُدرَةُ»

 هیچ قدر دو چیز را نمى‏ داند مگر ى 

که آنها را از دست بدهد، توانگرى و توانائى.

    نداند ى قدر و ارج دو چیز
    بود قدرت و بى‏ نیازى است نیز
 جز آن که روزى شود ناتوان‏
 کند او ز فقر و ن.
مولا علی ع
595 «عادَةُ النُّبلاء السَّخاءُ وَ الکَظمُ وَ العَفو وَ الحِلمُ»
 خوى نجیبان بخشش و فرو خوردن خشم 

و گذشت از خطاى دیگران و بردبارى است

    بود عادت نیک مردان سخا
    فرو خوردن خشم و عفو و رضا 
دگر بردبارىّ و حلم و وقار
بهنگام سختى و راحت، قرار
=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله .
مولاعلی ع
246 «اِنَّ عَدوَّ مُحمّدِِ (صَلّى اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّم) مَن عَصَى اللّهَ وَ اِن قَرُبتَ قَرابَتَهُ»
به راستى دشمن محمّد" که درود خدا بر او باد"، ى 

است که خدا را نافرمانى کند اگر چه از نظر 

خویشى باو نزدیکتر باشد
    به پیش محمّد عدو آن بود

    که عاصى ز فرمان یز.
 مولاعلی ع

331 «بِرُّ الرَّجُلِ ذَوى رَحِمِهِ صَدَقَةُُ» 

نیکى نسبت بخویشاوندان 

در شمار صدقه است

    چو پیوند خویشى رعایت کنى

    تو ارحام خود را کفایت کنى
، بهین صدقه را کرده باشى ادا

، چنین است راه رضاى خدا=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گر دآوری : م.الف زائر


مولاعلی ع
599 «عَبدُ الشَّهوةُ اَذلُّ مِن عَبدِ الرِّقِّ»

 بنده خوارتر از بنده زر ید است

    هر آن بود بنده ش
    نباشد چو بر نفس خود رحمتش،
 بتر باشد از بنده زر ید به خوارىّ و خفّت چنو ندید=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گرد آوری :  م . الف زائر

مولاعلی ع 
316 «اِیّاکَ وَ ُمُعاشَرَةَ مُبتَغى عُیوبِ النّاسِ فَاِنّهُم

 لَم یَسلَم مُصاحِبُهُم مِنهُم»
 با جویندگان عیوب مردم دوستى مکن زیرا

ه ن این اشخاص از شرّشان ایمن نیست

    چو در پى عیب مردم بود،

    از او دور شو، کاو چو کژدم بود

  سلامت نماند از او یار اوچه زشت .
 مولاعلی ع
346 «بّالعافیَةِ توجَدُ لَذَّةُ الحَیوةِ»

 لذّت زندگى در تندرستى است

    چو خواهى تو از زندگانىّ خویش، 

    برى بهره و کام خود هر چه بیش، 

برو در سلامت تو آنرا بجوى‏
ببر تا توانى از این صحنه گوى‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآور ی: م.الف زائر   مولاعلی ع
502 «شَرُّ الأُمورِ السَخَطُ لِلقَضاء. شَرُّ 
الأُمورِ الرِّضا عَنِ النَّفسِ» 

خشمگین بودن از تقدیر خدا و
خودپسندى بدترین کارهاست

    نباشد بتر از غضب هیچ کار
    ز تقدیر و فرمان پروردگار 
 نه از خود پسند.
مولاعلی ع
139 «اِذا اَحَبّ اللّهُ بِعَبدِِ شَرّاََ حَبَّبَ اِلَیهِالمالَ وَ بَسَطَ مِنهُ الامالَ»
وقتى خدا براى بنده ‏اى بد بخواهد مال دنیا را نزد

 او عزیز کند و آرزوهایش را دراز گرداند

    چو بد خواست بر خداى جهان،

    شود عاشق مال و امثال آن‏ 

 رود در پى آرزوى دراز
نباشد دم.
مولاعلی ع
139 «اِذا اَحَبّ اللّهُ بِعَبدِِ شَرّاََ حَبَّبَ اِلَیهِالمالَ وَ بَسَطَ مِنهُ الامالَ»
وقتى خدا براى بنده ‏اى بد بخواهد مال دنیا را نزد

 او عزیز کند و آرزوهایش را دراز گرداند

    چو بد خواست بر خداى جهان،

    شود عاشق مال و امثال آن‏ 

 رود در پى آرزوى دراز
نباشد دم.
  مولاعلی-ع
504«شَرُّ الإیمانِ ما دَخَلَهُ الشَّکُّ. شَرُّ اَخلاقِ النَّفسِ الجَور» 
ایمانى که با شکّ همراه باشد بدترین ایمان است. جور

 و ستم از بدترین خوی  هاى نفس است

    به ایمان چو گردد قرین شکّ و ریب،
    از آن نیست بدتر بنقص و به عیب‏ 
 مولاعلی ع
390 «ثِیابُکَ عَلى غَیرِکَ اَبقى مِنها عَلَیکَ»
جامه ‏ا ى را که بر پیکر دیگرى پوشى، برایت پاینده ‏تر است از آنکه خود آنرا بتن کنى

چو پوشى تو بر پیکر دیگران،
به میل و رضا جامه رایگان‏
تو را باشد آن هر چه پاینده ‏تر
شود بحر رزق تو زاینده ‏تر =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زا.
مولاعلی ع612 «فى کُلِّ شَی‏ء یُذَمُّ السَّرَفُ، إِلّا فى صَنایِعِالمَعروفِ وَ المُبالغَةَ فِى الطّاعَة»زیاده ‏روى در هر چیزى بد است مگر در نیکى و کوشیدن در طاعت خدا
بهر کار افراط زشت است و بدمگر در ره خیر و نیکى بودبطاعت گر اسراف ورزى چه باک‏دلت گردد از یاد حقّ تابناک‏..کتاب هزارگوهر سیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر
مولا علی ع

317 «اِیّاکَ وَ حُبَّ الدُّنیا فَاِنَّها رَأسُ کُلِ
 خَطیئَةِِ وَ مَعدِنُ کُلِّ بَلیَّةِِ» 

بدنیا دل مبند زیرا دنیا دوستى ریشه 

و منشاء هر خطا و سرچشمه هر گرفتارى و بلا است

    چو باشى بدنیا بسى پاى بند،

    رسد بر تو از آن فراوان گزند بود ریشه هر گناه و بلا
 ز .
مولا  علی ع
157 «اَخسَرُ النّاسِ مَن قَدَرَ اَن یَقولَ الحَقَّ فَلَم یَقُل»

 زیان کارترین مردم ى است که بتواند 

حقّ را بگوید ولى نگوید  

  ندیدم زیان کارتر من از او

    که از حقّ تواند کند گفتگو 

 ولى لب فرو بندد او از بیان

‏مبادا رسد بر وى اندک زیان‏=کتاب هزارگوهرس.

مولا علی ع
490 «شَیئانِ لا یوزَنُ ثَوابُهُما اَلعَفو وَ العَدلُ»
 دو چیز است که اجر آنها را نمى‏ توان سنجید، یکى 

گذشت از گناه و دیگرى دادگسترى

    دو چیز است افزونتر اندر ثواب،

    یکى عفو و بخشش بجاى عقاب
 دگر در گه قدرت است عدل و داد
‏ که مظلوم گردد ز دست تو شاد
=کتاب  هز.
 مولاعلی ع
343 «بّکِثرَةِ َّواضُعِ یُستَدَلُّ عَلى تَکامُلِ 

الشَّرَفِ. بِکَثرَةِ َکَبُّرِ یَ ُ َّلَفُ»

 با فروتنى زیاد انسان به کمال شرف ى 
مى‏ شود. غرور بسیار موجب نابودى است

    تواضع شود چون ترا بیشتر

    براه شرافت روى پیشتر 
 تو را چون تکبّر فزونتر شودبنابودیت ز.