گردشگری

به نقل از خبرگزاریها در مورد گردشگری : بسمه تعالی درس مدیریت گردشگري : محمدعلی رحیم زاده گردشگري پدیده قرن بیستم است و نمی توان آن را نادیده گرفت؛ بلکه باید به عنوان پدیده ای که وجود دارد (خوب یابد) به آن نگریست. همه ساله میلیونها نفر به سفر می روند و ی نمی تواند آنها را از سفری باز دارد، آنها خواهند آمد، پس بگذارید از این حرکت به عنوان منبعی برای توسعه استفاده شود.
اهم. به منظور نظارت بر عملکرد و فعالیت واحدهای گردشگري، طرح بازدید مشترک از تاسیسات گردشگري استان قزوین در ایام ماه مبارک رمضان انجام می شود .
حمید رضا قاسمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان قزوین با اعلام این خبر گفت: با توجه به تعطیلات تابستانی و آغاز سفر در این فصل و همزمانی با ماه مبارک رمضان تاسیسات گردشگري باید خ. اصل انتشار مکانی در گردشگري همانطور که در مدل باتلر توصیف شد، توسعه گردشگري از مراحلی می گذرد. زمانی که الگوهای مکانی گردشگري مطالعه می شوند، این روند مشاهده می شود که تمرکز بالای گردشگري در درون مراکز بزرگ شهری و در نواحی است که مجاور جاذبه های گردشگري هستند. برای توضیح اینکه این الگوها چگونه بوجود آمده و در طول زمان تکامل پیدا می. استاندار مازندران گفت: اسکله های چندمنظوره برای توسعه گردشگري در سواحل استان ایجاد می شود. به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه چهارشنبه در جمع فعالان گردشگري در هتل اسرم ساری از احداث اسکله های چند منظوره در سواحل مازندران خبر داد و گفت: مردم سرمایه اصلی ما هستند و همه باید تلاش کنیم تا امید و نشاط را به جامعه برگردانیم. . برنامه ریزی گردشگري در شهر و منطقه امروزه هدف از برنامه ریزی گردشگري ، ضرورت ایجاد طرح ( خلق نقشه هایی از اعمال ذهن برای رسیدن به یک آینده قابل پیش بینی و به انجام رسیدن این اعمال ذهنی است ) و برنامه ریزی پایدار برای جلوگیری از اثرات م ب فعالیت های گردشگري بر روی محیط ها و مناطق گردشگري ( ا ، روستاها و ... ) به دلیل تجاری مناظر و چشم اندا. گردشگري در طبیعت یکی دیگر از الگوهای فضایی گردشگري شکل گرفته در عصر پسامدرن گردشگري در طبیعت [1] یا طبیعت گردی می باشد. این الگوی فضایی در برگیرنده رویکرد گردشگران به محیط طبیعی با انگیزه های متفاوتی می باشد که گردشگر از سفر به محیط طبیعی یا طبیعت مدنظر دارد. از این رو گستره فضایی این الگو ، محیط طبیعی را در بر می گیرد که می تواند به ع. استراتژی قطب رشد گردشگري در بیشتر موارد توسعه گردشگري غالباً به صورت «خود به خود» و بدون برنامه ریزی صورت می گیرد هر چند مواردی وجود دارد که گردشگري به صورت سنجیده با استفاده از استراتژی قطب رشد برنامه ریزی می شود این استراتژی شامل ایجاد امکانات گردشگري در مکان هایی است که از نظر استراتژیکی به عنوان مراکز ترویج توسعه گردشگري وتوس. گردشگري شهری همانگونه که بیان گردید گردشگري در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل می کند. یکی از این الگوهای فضایی گردشگري شهری است. نواحی شهری به علت آنکه جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی دارند غالباً مقاصد گردشگري مهمی محسوب می گردند. ای معمولاً جاذبه های متنوع و بزرگی شامل موزه ها، بناهای یادبود، تئاترها، یوم های ورزشی، پارک ه. گردشگري ورزشی گردشگري ورزشی فعالیت های مرتبط با ورزش است و از آنجا که این بخش تنها دربرگیرنده پیگیری حوادث و رویدادهای ورزشی نیست ، به گردشگري ورزشی نه فقط به عنوان تماشای یک حادثه ورزشی ، بلکه به عنوان عامل سفر نیز توجه می شود گردشگري ورزشی طیف گسترده ای از گردشگري ماجراجویانه[1] تا گردشگري تفریحی[2] را در بر می گیرد. از آنجا که گرد. گردشگري و اقلیم اقلیم به عنوان پدیده ای جغرافیایی ، رابطه ای تنگاتنگ و انکار ناپذیر با گردشگري و توسعه مقاصد گردشگري دارد. به طوری که بسیاری از مقاصد مطرح گردشگري جهان ، موفقیت خود را مرهون برخورداری از اقلیمی مطلوب هستند. سطح تغییرات اقلیمی و پیامدهای حاصله از آن به یکی از چالش ها و دغدغه های مهم جامعه جهانی در قرن بیست و یکم بدل ش. انواع گردشگري -گردشگري دریایی ۵- گردشگري مالی - پولی ۱- ۱ - گردشگري ساحلی (شنا-غواصی - آفتاب و ... ) ۶ - گردشگري فرهنگی ۱-۲- گشت دریایی (کروز) ۷- گردشگري تاریخی ۱-۳- گردشگري در پسکرانه ساحل ۸-گردشگري فضاهای صنعتی ۱-۴-گردشگري قطبی ۹- گردشگري مذهبی ۲- گردشگري تفریحی ۱۰-گردشگري سلامت (سالمندان) ۳-گردشگري برف ۴-گردشگري چشم انداز کشاورزی و عشایری . مسئول واحد گردشگري اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري شهرستان کاشان از راه اندازی تا ی گردشگري در قالب شرکت گردشگري حمل و نقل گردشگري خبر داد. بازار ی گردشگري استراتژی هایی که بوسیله تورگردان استفاده می شود برای ارتباط داشتن با عموم است و بر روی ماهیت خدمات تأکید می کند . بنابراین هر دو نوع هم فرآیند بازاری و هم مشتری به صورت متفاوتی در گردشگري عمل می کنند. در بازاری گردشگري ، بازاریاب باید دو بعد را در نظر داشته باشد در وهله اول رضایت نان محلی از ب سود از جریان گردشگري و در. گردشگري روستایی و توسعه ساختار شکنی های نگر ش پسا مدرن در فرآیندهای تکثر گرا و مرکز گریز به تمایز ز از تمامی عرصه های زندگی مدرن منتهی گردید. یکی از این تمایز ز ها ما بین کار و اوقات فراغت می باشد که گردشگري را به عنوان گونه ای از گذران اوقات فراغت در یک همتنیدگی کامل با کار قرارداده وبه جزئی از زندگی معاصر تبدیل کرده است . گردشگري ام. وجهه یک مقصد گردشگري درخصوص تأثیر استنباط گردشگران از وجهه یک مقصد گردشگري بر تصمیم آنها به سفر به آن مقصد توافق نظری گسترده وجود دارد. استنباط گردشگر از وجهه یک مقصد گردشگري به عنوان ادراک و یا برداشت او از آن محل تعریف می شود . بعضی از دیگر محققان وجهه استنباط شده را «تصویری ذهنی از آن مقصد گردشگري» می دانند. پس بسیار منطقی است که . گردشگري فرهنگی فرهنگ را می توان در دو گروه کلی بخش بندی کرد که از نظر فهم گردشگري ، امروزه اهمیت بسیاری دارد. از این نظر فرهنگ به دو بخش سنتی و مدرن قابل تقسیم است و در این دو بعد دارای چشم اندازهای متفاوتی می باشد. آنچه که در گردشگري بیشتر مدنظر است پردازش جلوه های مختلف فرهنگ های سنتی می باشد. در جهان سنتی ، فرهنگ در قالب های شگی و رف. سومین نشست منطقه ای - تخصصی شورای راهبری گردشگري سلامت استان های شرق وشمال شرق کشور در روز پنج شنبه مورخ 18 دیماه 93 در محل هتل پردیسان مشهد برگزار می شود. در این نشست که با رویکرد گردشگران کشورهای آسیای میانه،افغانستان و پا تان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برگزار می گردد، مدیران ملی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی و مدیران گردشگري استان های مازندران، گلستان، اسان شمالی و اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان و تهران و بخش خصوص فعال در حوزه گردشگري سلامت استان اسان رضوی حضور خواهند داشت شایان ذکر است اولین نشست در تبریز و دومین آن در تاریخ 13 آذرماه در اهواز برگزار گردید و پس از برگزاری سومین نشست در مشهد، چهارمین آن در تهران برگزار خواهد شد. تِ یاسی خذاًٍذ هتعال ساصهاى هیشاث فشٌّگی ,صٌایع دستی ٍگشدشگشی کشَس تِ هٌظَس تضسگذاشت
سٍصجْاًی گشدشگشی)5هْش1393(اٍلیی"جشنواره مشارکت ملی گردشگري بارویکرداقتصاد وفرهنگ" سا تا
هشاسکت ساصهاًْا،هَسسات دٍلتی ٍخصَصی ٍفعاالى هشدهی حَصُ گشدشگشی تشگضاس هی ًوایذ.
محًرَای جشىًارٌ :
گردشگري وجوامع محلی گردشگري واقتصاد
گردشگ. آموزش مدیر فنی و راهنمای تورگردشگري در استان قزوین انجام میشود. به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات گردشگري در استان قزوین کلاسهای آموزش مرتبط با گردشگري مدیریت فنی و راهنمای تور گردشگري توسط موسسه آموزشی میزبان قزوین برگزار میشود.
حمید رضا قاسمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان قزوین با اعلام این خبر گفت: آموز. به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات گردشگري در استان قزوین کلاس های آموزش مرتبط با گردشگري مدیریت فنی و راهنمای تور گردشگري توسط موسسه آموزشی میزبان قزوین برگزار می شود. حمید رضا قاسمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان قزوین با اعلام این خبر گفت: آموزش مهمترین را ار توسعه صنعت گردشگري بوده و از مهم ترین برنامه های . نطنز با ۱۸۰۰ اثر تاریخی دیدنی و گیاهان دارویی می تواند در حوزه طبیعت گردی و گیاهان دارویی به عنوان یک برند گردشگري ملی و بین المللی مطرح شود. حسن انصاری، دبیر کمیته طبیعت گردی روز گذشته در نشست خبری جشنواره ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی که از ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت در شهرستان تاریخی نطنز برگزار می شود ضمن بیان این مطلب گفت: برگ. ژئوتوریسم ژئوتوریسم یکی از زیرمجموعه های اکوتوریسم محسوب می شود که دربرگیرنده سفر گردشگران برای بازدید از جاذبه های گردشگري مرتبط با ژئومورفولوژی و زمین شناسی در یک مکان که هویت فضایی ـ مکانی آن حفظ شده است. به عبارت دیگر پدیده های خاص ژئومورفولوژیکی که دارای جذ ت گردشگري بوده به عنوان یک جاذبه گردشگري به بازار گردشگري (تقاضای گر. آسیب شناسی صنعت گردشگري(tourism) مدیریت ناتوان، آسیب شناسی صنعت گردشگري... tourism industry استفاده از مدیران غیر متخصص مشکل صنعت گردشگري بهروز اشرف سمنانی هنوز و پس از گذشت سالیان دراز،صنعت گردشگري در ایران، نه تنها به سهم قابل قبولی درمحاسبه درآمد ملی دست نیافته است بلکه،همین سهم ناچیز هم هر سال با افول بیشتری مواجه می شود و این در حالی است. معرفی کتابخانه گردشگري اهمیت وجود کتابخانه ای تخصصی در رابطه با علوم گردشگري بر ی پوشیده نیست .در سال 1370 کتابخانه تخصصی گردشگري به منظور اطلاع رسانی و فراهم نمودن منابع و زمینه های رشد و توسعه همه جانبه علوم جهانگردی و همچنین کمک به اعتلای صنعت گردشگري و نیز مؤسسات نیازمند به این رشته به همت معاون سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد ی در ساختمان خیابان دمشق افتتاح گردید . کتابخانه پس از جابجای های مکرر به ترتیب تحت پوشش بخش های مختلفی شامل : برای مشاهده متن کامل مطلب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید. سوئیس در بین 140 کشور جهان در رتبه نخست شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگري قرار گرفت. آلمان، اتریش، اسپانیا در رتبه های بعدی قرار گرفتند و ایران در رتبه 98 جای گرفت. در این سایت اوکراین کشوری توصیف شده که در تنها با 50 دلار هزینه روزانه می توان در هتل های خوب اقامت کرد. از آثار تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو دیدن کرد و با پردا. در دیدار مشترک میان گردشگري تایلند و معاون گردشگري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري ایران دو طرف بر افزایش همکاری های دو کشور در حوزه گردشگري تاکید د. ایرنا نوشت؛ معاون گردشگري اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري قم گفت: ۱۲منطقه گردشگري این استان دارای سرمایه گذار است که بهره برداری از طرح های مختلف در رونق صنعت گردشگري قم کمک شایانی می کند. معاون گردشگري سازمان میراث فرهنگی و گردشگري بر ضرورت افزایش سهم ایران در تجارت بین المللی گردشگري تاکید کرد. معاون گردشگري میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی سیستان و بلوچستان گفت: تور گردشگري و همایش راهنمایان گردشگري ایران در استان برگزار می شود. http://upcity.ir/images2/32240409806171165895.pngچهارمین جلسه کارگروه شهرداران منطقه سه استان کرمان (شهرداری های شهرستان های انار و رفسنجان) باحضور فرمانداران انار ورفسنجان برگزار گردید. در این جلسه خادمی، فرماندار انار ضمن عرض خیر مقدم خواهان تعامل هرچه بیشتر شهرداری های شهرستان های انار و رفسنجان شد. وی با اشاره به تشکیل شرکت گردشگري افزود تلاش برای جذب گردشگر باعث رونق اقتصادی هر شهرستان می شود. وی تاکید کرد شناساندن ظرفیتهای گردشگري شهرستانهای انار و رفسنجان،نیازمند تلاش جمعی مسئولان است که امیدواریم با سرمایه گذاریهای لازم در این زمینه،ضمن حفظ این آثار بتوانیم شهرستانهای انار ورفسنجان را به جایگاه واقعی خود در زمینه گردشگري برسانیم.در ادامه جلسه اعضاء جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود درخصوص طرح گردشگري و تاسیس شرکت گردشگري با سهامداری شهرداری های منطقه سه پرداخته و تبادل نظر نمودند. «توسعه گردشگري پایدار یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی و توانمند جوامع محلی نیز یکی از آثار مثبت اقتصاد مبتنی بر گردشگري است.» این دیدگاه برخی کارشناسان گردشگري است که میزان درگیری جوامع محلی با گردشگري و اثرات اقتصادی آن را تا حدی بررسی کرده اند. نقش تبلیغات در گردشگري تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت در زندگی افراد ، ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه های علمی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد و با نگاهی علمی ، هنری و کارشناسانه تر و تخصصی مورد استفاده قرار گیرد تا موفقیت و اه را به دنبال داشته باشد. امروزه در صنعت گردشگري باید از تبلیغات ب. «خبرجنوب» نوشت: معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري فارس از تهیه تقویم رویدادهای گردشگري این استان خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت ها و توانمندی های فارس در حوزه های فرهنگی، گردشگري، مذهبی، تاریخی و کشاورزی شناسایی شده و در قالب 36 رویداد گردشگري در این تقویم ثبت شده است. نقش تبلیغات در گردشگري تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت در زندگی افراد ، ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه های علمی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد و با نگاهی علمی ، هنری و کارشناسانه تر و تخصصی مورد استفاده قرار گیرد تا موفقیت و اه را به دنبال داشته باشد. امروزه در صنعت گردشگري باید از تبلیغات ب. روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگري هرمزگان: راهنمای گردشگري شغل شد
معاون گردشگري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري اعلام کرد: با موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهنمای گردشگري شغل محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، مرتضی رحمانی موحد روز چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت) در نشست فعالان صنعت گردشگري استان همدان، از اع. در چهارمین روز از هفته گردشگري با حضور مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد، جمعی از مسئولین و دست اندرکاران صنعت گردشگري استان یزد بهره برداری از تا ی ون گردشگري استان یزد آغاز شد. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري گفت: گردشگري دفاع مقدس در برنامه های ایران گردی جزو محورهای توسعه راهبردی گردشگري است. فرماندار گنابادگفت: با توجه به گستردگی مقوله گردشگري غذا استفاده از برند در غذا های محلی می تواند به رونق گردشگري شهرستان کمک کند. علیزاده اظهارداشت: گردشگري امروزه به مثابه گسترده ترین صنعت خدماتی دنیا در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است. وی اذعان داشت: این صنعت همواره یکی از بهترین فرصت های شغلی و درآمدزایی است که تنها با تبلیغات، خدمات مناسب و با کیفیت، آثار باستانی و مناطق گردشگري، موزه ها و مناظر خارق العاده طبیعی می تواند چرخ های اقتصادی کشور را به گردش درآورد. جهت ثبت شرکت گردشگري شما می توانید امور مربوط به اداره ثبت شرکتها به موسسه ما بسپارید. این نوع شرکتها نیازمند مجوز می باشند. شرکت گردشگري و آژانس گردشگري می توانند به صورت حقوقی ثبت گردد. اداره ثبت شرکتها به دو صورت ثبت شرکت گردشگري و آژانس گردشگري را انجام می دهد. به این صورت که یا باید اول مجوز گرفت یا بعد از ثبت انجام گیرد. ایسنا نوشت: رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگري درحالی اعلام کرد گردشگري حدود ۷.۶ درصد از gdp کشور را تامین کرده که پیش تر اعلام شده بود سهم گردشگري از تولید ناخالص ملی ۲.۳ دهم درصد است. آغاز ثبت نام دوره های گردشگري و هواپیمایی: 1-مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري (بند (ب) ) 2- راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 3- صدور بلیط ( مقدماتی و پیشرفته)( مدیرفنی بند الف) 4- آموزش خط میخی (ظرفیت محدود با تخفیف ویژه) شروع دوره مردادماه ۳۲۴۰۳۳۵۴-۰۹۱۹۲۲۹۹۳۳۴ ظرفیت های گردشگري روستای ت آباد عبارت است از: کوه نخود ، مزار درویش علی شاه با قدمت بیش از 400 ساله ،رودخانه ای به طول بیش از 30کیلومتر ، بهترین مسیر برای صعود کوهنوردان به قله ی شیرباد، داشتن پیست اسکی شیرباد برای ورزش دوستان وعلاقمندان به ورزش اسکی ، طبیعت سرسبز وبکر روستا باغات ومزارع بسیار زیاد در منطقه ،وجود سد ت آباد ، محصولات باغی مانند گیلاس ، آلبالو ، سیب ، گل ، هلو و... وهمچنین می توان وجود پرورش ماهی ، عسل ، ماست محلی و تخم مرغ محلی ، داشتن گونه های فراوان گیاهان داوریی و خوردنی مانند آویشن ، پیاز کوهی ، مله،، زیره کوهی ، ریواس و... می توان نام برد و مسافت کم با کلان شهر مشهد از دیگر امتیازات این منطقه ی گردشگري می باشد. در داد ماه سال جاری ودر دومین برنامه پا ازی منطقه جهان نما از زباله در سال 93 بخشهایی از این منطقه با کمک اعضا سازمان مردم نهاد خانه جوان فرید ،اهالی و گردشگران پا ازی شد. همچنین در تیرماه 93 ، پلاستیک زباله بین خانوارهای منطقه جهان نما توسط خانه جوان فرید توزیع گردید . لازم بذکر است منطقه حفاظت شده جهان نما با بیش از 30 هزار تار مساحت ، از مناطق بکر و گردشگري استان گلستان است که در جنوب شرقی شهرستان کردکوی قرار دارد . روستای هدف گردشگري جهان نما از مستثنیات این منطقه گردشگري است . در سال ۱۹۸۰، سازمان جهانی گردشگري سازمان ملل متحد)unwto( ، روز ۲۷ سپتامبر مصادف با 5 مهرماه، را به عنوان روز جهانی گردشگري نامگذاری نمود. انتخاب و تصویب این روز با هدف بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگري در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگري بر ارزش های اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی در سراسر جهان به عنوان نقطه عطفی در گردشگ. معاون گردشگري سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: راهنمایان گردشگري زنجیره موثر و امانت دار خانواده گردشگري هستند. بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگري، ۱۰ شهر جهان با سریع ترین رشد گردشگري همگی در قاره آسیا واقع شده اند. سازمان میراث فرهنگی، در نشست کارشناسان ارشد و مقامات عالی رتبه گردشگري حاضر در دومین اجلاس ان گردشگري کشورهای عضو مجمع گفت وگوهای آسیایی (acd)، پیشنهاد کرد که شهر همدان به عنوان پایتخت گردشگري… ۳۵۰ راهنمای گردشگري از ۵۰ کشور در هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگري به مدت ۹ روز در ایران حضور دارند و اپراتور اول با توجه به همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، با سیم کارت گردشگري به ارائه خدمات مبتنی بر موبایل به گردشگران می پردازد. ایلنا نوشت: معاون گردشگري کشور گفت: گردشگري امری نیست.