یت چیست

به نقل از خبرگزاریها در مورد یت چیست : عشق چیست؟

ازدریا پرسیدن عشق چیست؟گفت خشکیدن...

از گل پرسیدن عشق چیست؟گفت پ ر شدن....

اززمین پرسیدن عشق چیست ؟گفت لرزیدن...

ازآسمون پرسیدن عشق چیست؟گفت با ....

ازانسان پرسیدن عشق چیست؟ناگهان از درونش گفت ج ...

ولی اگر از من بپرسند عشق چیست ؟می گویم تنهایی. عشق چیست؟

ازدریا پرسیدن عشق چیست؟گفت خشکیدن...

از گل پرسیدن عشق چیست؟گفت پ ر شدن....

اززمین پرسیدن عشق چیست ؟گفت لرزیدن...

ازآسمون پرسیدن عشق چیست؟گفت با ....

ازانسان پرسیدن عشق چیست؟ناگهان از درونش گفت ج ...

ولی اگر از من بپرسند عشق چیست ؟می گویم تنهایی. از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: حرام است

از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان میگردد

از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت: سقوط سلسله ی قلب جوان است

از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: همپای love

از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: محبت الهیات است معنی فاصله ها چیست برایم بنویس
درد این واژه سرا چیست برایم بنویس
تو تماشاگر من بلکه نه من فاصله ای
علت دوری ما چیست برایم بنویس
همه جا غرق دعا میشوم از آمدنت
معنی اشک و دعا چیست برایم بنویس
خون دل خوردنت از بار گناهان من است..
معنی شرم و حیا چیست برایم بنویس
مثنوی نه ، غزلی نه ، نه قصیده گلم
مصرع از درس وفا چیست برایم بنو. قدر اهل درد، صاحب درد می داند که چیست
مرد صاحب درد، درد مرد می داند که چیست
وحشی بافقی
حال اهلِ حال، صاحب مال می داند که چیست
مرد صاحب مال، عشق و حال می داند که چیست آنکه یک چندی در ایران کرده باشد زندگی
حیف و میلِ مال بیت المال می داند که چیست آنکه بر همسایگان بخشیده باشد نفتِ مفت
رمز دیپلوماسی فعال! می داند که چیست . مرد عربی از حضرت علی (ع) این 4 سوال را پرسید:
1:واجب چیست و واجبتر از آن چیست؟
2:نزدیک چیست و نزدیکتر از آن چیست؟
3:عجیب چیست و عجیبتر از آن چیست؟
4:سخت چیست و سختتر از آن چیست؟
حضرت در پاسخ فرمودند:
واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناه
نزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگ
عجیب دنیاست و عجیبتر از آن دلبستن به دنیا
سخت خانه قبر است و سختتر بی توشه وارد قبر شدن...
جواب معمای آن چیست که از مادرش دوسال بزرگتر
جواب آن چیست که ازمادرش دوسال بزرگتر
دب اصغر در قران
معمای دب اصغر
آن چیست که هرچه بیشتر از آن بردارید بزرگتر میشود
آن چیست که به شما تعلق دارد ولی دیگران
آن چیست که وقتی تمیز است سیاه است
آن چیست که شبها در قبرستان ادامه مطلب از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟
گفت : نقطه ای که حول محور نقطه
قلب می گردد

از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟
گفت : سقوط سلسله ی قلب

از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟
گفت : پاک ترین احساس

از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشــق تنها عنصری است که
بدون ا یژن می سوزد

از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ از دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است. از هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد. از تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت... گفت : سقوط سلسله ی قلب جوان. از زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای love است . از ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهیات است . از علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عنصری هست که بدون ا یژن می سوزد. از ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عددی هست که پایان ندارد از دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است. از هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد. از تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت... گفت : سقوط سلسله ی قلب جوان. از زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای love است . از ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهیات است . از علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عنصری هست که بدون ا یژن می سوزد. از ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عددی هست که پایان ندارد امتیاز اعتباری چیست و چگونه محاسبه می شود؟ به چه کار می آید؟ گزارش اعتباری چیست و کارکردش چیست؟ توضیح همه اینها در تنها یک دقیقه فرا می گیرید. از دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است . از هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد . از تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان . از زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای از ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهیات است . از علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عنصری هست که بدون ا یژن میسوزد از ریاضی پرسی. از حضرت علی (ع) پرسیدند:
1:واجب چیست و واجب تر از آن چیست؟

2:نزدیک چیست و نزدیک تر از آن چیست؟

3:عجیب چیست و عجیب تر از آن چیست؟

4:سخت چیست و سخت تر از آن چیست؟

حضرت در پاسخ فرمودند:

واجب اطاعت خداست و واجب تر ترک گناه.

نزدیک قیامت است و نزدیک تر مرگ.

عجیب دنیاست و عجیب تر از آن دل بستن به دنیا.
از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان میگردد
از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان
استlove از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:همپای
از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:محبت الهیات است
از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت. نگاه کن که در اینجا چگونه جان آن ی که با کلام سخن گفت و با نگاه نواخت و با نوازش از رمیدن آرمید به تیره های توهم مصلوب گشته است. و جای پنج شاخه ی انگشت های تو که مثل پنج حرف حقیقت بودند، چگونه روی گونه او مانده ست. سکوت چیست چیست چیست ای یگانه ترین یار ؟ سکوت چیست به جز حرف های ناگفته
«فروغ فرخزاد»  جوغالدوز چیست؟ جوقالدوز چیست؟ اول یک سوزن به خودت بزن بعد یک جوقالدوز به دیگران چیست؟ اول یک سوزن به خودت بزن بعد یک جوقالدوز به دیگران چیست؟ حتما این ضرب المثل تاریخی را که  قدیمی ها  بیشتر  می  گویند  شنیده اید که اول یسوزن بخودت فرو کن اگر  دیدی  خوبه  مزه  داد کیف کردی  بدیگران هم جوقالدوزر  فرو کن ج.
من سکوت اختران آسمان دانم که چیست * من سکوت عمق بحر بی کران دانم که چیست

من سکوت دختر محجوب پر احساس را * در حضور مرد محبوب جوان دانم که چیست

من سکوتی را که تنها با نوا ی ساز و چنگ * در میان انجمن گردد بیان دانم که چیست

هم سکوت جنگل خاموش را پیش از بهار * هم سکوت مرگ بار مردگان دانم که چیست

داستان ماه را در ب. محبت چیست؟از آتش پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من سوزانتر است از گل پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من زیباتر است از شمع پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من عاشق تر است. از خودش پرسیدم تو کیستی؟ گفت نگاهی بیش نیستم
مدا ن 250 چیست
مدا ن ویکی پدیا
قرص مدا ن برای چی خوبه
قرص مدا ن برای چه بیماری است
مدا ن۵۰۰
آرتریت جوانان چیست
قرص ناپرو ن برای چیست
متوکاربامول 500 ادامه مطلب به کوه گفتم عشق چیست؟ لرزید. به ابر گفتم عشق چیست؟ بارید. به باد گفتم عشق چیست؟ وزید. به پروانه گفتم عشق چیست؟ نالید. به گل گفتم عشق چیست؟ پ ر شد. و به انسان گفتم عشق چیست؟ اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟ دیوانگیست!!! به کوه گفتم عشق چیست؟ لرزید. به ابر گفتم عشق چیست؟ بارید. به باد گفتم عشق چیست؟ وزید. به پروانه گفتم عشق چیست؟ نالید. به گل گفتم عشق چیست؟ پ ر شد. و به انسان گفتم عشق چیست؟ اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟ دیوانگیست!!! فقط آمده ام که لحظه ای درنگ کنم و بروم این همه نیرنگ برای چیست وقتی آمدم به اینجا روحم یک رنگ داشت امروز این روح صد رنگ برای چیست با ی سر جنگ نداشته ام این همه نزاع و جنگ بر سر چیست فقط آمده ام لحظه ای درنگ کنم نه اینکه جای ی را تنگ کنم گفتند به من بیا و عهد خود به جا بیار این همه قرار و آرزوی بی هدف برای چیست لحظه درنگ من تمام شد عهد من به. مفهوم عشق از دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است .

از هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد .

از تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان .

از زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای love است .

از ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهی است .

از علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عنصری هست که بدون ا یژن می سوزد .

از ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عددی هست که هرگز تنها نیست .

از فیزیک پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آدم ربائی هست که قلب را به سوی خود می کشد .

از انشا پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد .

از قرآن پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آیه ای است که در هیچ سوره ای وجود ندارد .

از ورزش پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها توپی هست که هرگز اوت نمی شود .

از زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها کلمه ای هست که ماضی و مضارع ندارد .

از زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها می هست که از راه چشم وارد می شود .

از شیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها اسیدی هست که درون قلب اثر می گذارد.
ا
ز خودم پرسیدم عشق چیست؟گفتم …………………….
دوستت دارم تا ا ین نفس عزیزم.
راستی تصویر بالا کاراکتر چینی سنتی به مفهوم عشق است شبکه ملی اطلاعات چیست؟
در سال‌های اخیر زیاد نام شبکه ملی اطلاعات به گوش ما خورده است. اما شاید با مفهوم آن آشنا نباشیم. به راستی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ علت این لکه های سفید چیست آیا می دانید لکه سفید روی ناخن چیست و چرا به وجود می آید؟ با گجت تی وی امروز همراه باشید تا شما را بیشتر با لکه سفید روی ناخن و دلایل به وجود آمدن آن آشنا کنیم. لئو یچیا (leu ychia) نام پدیده ای است که بر اثر آن لکه های سفیدی بر روی ناخن شما پدیدار می شود و ... نوشته لکه سفید روی ناخن چیست و چرا به وجود می آید؟ (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. از کودکی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:بازی... از نوجوانی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:رفیق بازی... از جوانی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:پول و ثروت... از پیری پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:عمر... از عاشقی پرسیدند عشق چیست؟؟ چیزی نگفت و آهی کشید و سخت گریست.... دیسمنوره ( dysmenorrhea ) ، به درد در حین دوره های ماهیانه خونریزی گفته می شود . دیسمنوره چیست؟ تخمین زده می شود در حدود ۷۵ درصد از انی که دیسمنوره (درد قاعدگی) دارند، علتی فیزیکی درد وجود ندارد و برای ۲۵ درصد بقیه باید علت را مشخص نمود .دیسمنوره یک درد انقباضی و اسپاسم […] نوشته دیسمنوره چیست؟ اولین بار در سلامتی پدیدار شد. قرمزی چشم زمانی رخ می دهد که عروق خونی در سطح چشم گسترش می یابند یا گشاد می شوند. علل قرمزی چشم چیست؟ این اتفاق زمانی خود را نشان می دهد که یک جسم خارجی وارد چشم شده باشد، چشم ها با دست لمس شده باشد و یک عفونت داخل این عضو بدن رفته باشد. […] نوشته علل قرمزی چشم چیست؟ اولین بار در سلامتی پدیدار شد. کناف چیست ؟ (تعریف کناف ) کناف سقف چیست / کناف دیوار چیست / کناف کاری چیست / کناف چیه
کناف در واقع نام خانواده و موسسه ای با فعالیت هایی در سطح بین المللی و ویژگی های ممتاز می باشد. این شرکت علاوه بر گستردگی و وسعت خود یک موسسه خانوادگی اصیل بوده که این موضوع عامل مهمی در رشد و پیشرفت چشمگیر آن است. از ویژگی های این شرکت سرعت در تصمیم . «زندگی چیست»، پرسش سخت و پیچیده ای است که روزها و بسیاری ذهن من و شما را درگیر خودش کرده است. این پرسش به قدری بزرگ است که ذهن های کوچک مان توان درک تمام و کمال آن را ندارد. به راستی زندگی چیست و اصلا چرا به این جهان هستی پا گذاشته ایم؟ اگر شما نیز گاهی سنگینیِ بارِ […] نوشته معنای واقعی زندگی چیست؟ اولین بار در چطور پدیدار شد. نان لواش چیست؟! به آلیاژی از پلاستیک و آرد می گویند که در دمای مخصوصی پخت می شوند !
لوازم شخصی چیست ؟ وسایلی که متعلق به یک شخص می باشد و تمام اعضای خانواده و فامیل وظیفه دارند از آن وسایل استفاده کنند ، در غیره این صورت شخصی محسوب نمیشود ! بیماری یخچال گرایی چیست ؟! نوعی بیماری روانیست که فرد را تحریک به باز درب یخچال می کند، در حال. شخصی خـــدمت مولانا المؤمنین علی(علیه السلام) عــــــرض کــــــرد :
چهار مسئله دارم . حضرت فرمودند : بپرس،آن شخص گفت:
واجب چیست و واجبتـر کــــدام است؟
نـزدیک چیست و نزدیکتر کدام است؟
عجیب چیست و عجیب تر کدام است؟
مشکل چیست و مشکل تر کدام است؟
حضـــــرت علی بـــــــن طالب(ع) فـــــــرمودند:
واجب اطاعت خداوند.

تحقیق کارآفرینی یا شغل چیست؟
تحقیق-کارآفرینی-یا-شغل-چیست؟ تحقیق با موضوع کارآفرینی یا شغل چیست؟ در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: کارآفرینی، فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید، با بسیج منابع به ایجاد ب فایل

تمام ضایعات آکنه به شکل یک ریز – کومدو آغاز می شوند. این ریز – کومدو از یک توپی فولیکولی میکروسکوپی تشکیل شده است. آکنه ی غیر ه چیست ؟ انواع مختلف ضایعات آکنه که از ریز – کومدو ها به وجود می آیند براساس شکلی که دارند و اینکه آیا p . acnes فعال […] نوشته آکنه ی غیر ه چیست ؟ اولین بار در سلامتی پدیدار شد. فرمت ۱۸:۹ یونیویزیوم چیست
فرمت ۱۸:۹ در گل ی اس ۸ و ال‌جی جی ۶ استفاده خواهد شد و راه خود را به دنیای سریال‌های تلویزیونی باز کرده است. اما این فرمت چیست و چرا شرکت‌ها به آن علاقه دارند؟ با زومیت همراه باشید.

تحقیق چوب چیست؟
تحقیق-چوب-چیست؟ تحقیق در مورد چوب چیست؟، در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: بررسی انواع چوب مورد استفاده در آثار هنری: اساسی ترین ماده تشکیل دهندة بسیاری از آثار ارزشمند، چوب است. از انواع چنین مادة سختی، نقوش متنوع فایل

عشق
از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: حرام است از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان می گردد از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت: سقوط سلسله ی قلب جوان است از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: همپای love از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: محبت الهیات است از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها عنصری است که بدون ا یژن می سوزد از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها عددی است که هرگز تنها نیست از معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها آدم ربایی است که قلب جوان را به سوی خود می کشد از معلم انشا پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد از معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها توپی است که هرگز اوت نمی شود از معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها کلمه ای است که ماضی و مضارع ندارد از معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها می است که از راه چشم وارد می شود از معلم شیمی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت عشق تنها اسیدی است که درون قلب اثر می گذارد واقعا عشق چیست….؟ عشق
از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: حرام است از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان می گردد از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت: سقوط سلسله ی قلب جوان است از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: همپای love از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: محبت الهیات است از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها عنصری است که بدون ا یژن می سوزد از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها عددی است که هرگز تنها نیست از معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها آدم ربایی است که قلب جوان را به سوی خود می کشد از معلم انشا پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد از معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها توپی است که هرگز اوت نمی شود از معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها کلمه ای است که ماضی و مضارع ندارد از معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها می است که از راه چشم وارد می شود از معلم شیمی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت عشق تنها اسیدی است که درون قلب اثر می گذارد واقعا عشق چیست….؟

هیدرولوژی چیست؟
هیدرولوژی-چیست؟ تحقیق با موضوع هیدرولوژی چیست؟، در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش. بر اساس آ ین مطالعات تا کنون 5 میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان میدهد که آب از همان ابتدای تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل س ت آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست داشته است .  فایل

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟

مثل آرامش بعد از یک غم ، مثل پیدا شدن یک لبخند

مثل بوی نم بعد از باران

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟

من به آن محتاجم ! باز روز های کینه توزی مهر ، می آید
می آید موسم زخم های کهنه آذر
پاییز همیشه با فریاد می گوید
که تو
صاحب درد های پاییزی
و آن شاه زاده ی تردید های در آینه پیدا
تویی
---
تعبیر آینه چیست
تقصیر آینه چیست
و
تشبیه آینه چیست
---
پاییز نمی فهمد
پاییز نمی خواهد
پاییز نمی شنود عشق از دیدگاه معلماناز معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: حرام است
از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان میگردد
از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت: سقوط سلسله ی قلب جوان استاز معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: همپای love
از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: محبت الهیات است
از معلم علوم پر. حقیقت است که تحرک داشتن برای بدن و ذهن مفید می باشد و پویا بودن در احساسات و ذهن فواید بسیار دارد . حرکت تراپی چیست؟ با توجه به تحرکی که بدن دارد , آندروفین در بدن ترشح می شود و این ماده باعث می شود که افراد نسبت به خودشان احساس بهتری داشته باشند و همین […] نوشته حرکت تراپی چیست؟ اولین بار در سلامتی پدیدار شد. علت سرعت بالای فایرفا کوانتوم چیست؟
جدیدترین نسخه‌ی مرورگر فایرفا به طرز حیرت‌انگیزی سریع است؛ اما، دلیل این سرعت چیست؟ 1-آن چیست که پراشک بود دامن او.ازدورچه استخوان نماید تن او.می سوزدومی گویدواین شدفن او.خواهی که شو ه بزن گردن او؟
2-آن چیست می خوردخون سیاه می رود راه سفید؟
3-آن چیست اولم هست خانه ومسکن .دومم کشوری ورای ختن.همه ام هست جزوادویه.طبع شدگرم ازان وتنددهن؟
4-آن چیست من می روم واومی ماند؟
5-سه دکان تودرتواولی چرم فروش دومی فروش سومی یاقوت فروش؟
6-آن جیست درختی راکه ایزدآفریده.دوده شاخه بهرش برگزیده.که به هرشاخه ای سی برگ دارد.به هربرگش دودانه میوه دارد؟
7-آن چیست که همه خورده اندجزحضرت آدم؟
8-آن چیست که همه می بینن ی خدانمی بیند؟
9-آن چیست که همه دارن ی اکرم (ص) ندااشت؟
10-آن چیست که خداوند آن رابه ن واگذارنکرد؟ جواب در ادامه مطلب ... از دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است.
از هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد.
از تاریخ پرسیدن عشق چیست؟
گفت : سقوط سلسله ی قلب جوان.

از زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای love است .
از ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهیات است .
از علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عنصری هست که بدون ا یژن می سوزد.
از ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عددی هست که پایان ندارد
 
قبل از شروع لازم است بدانیم که nmap چیست و توسط چه ی ایجاد و به چه طریقی پشتیبانی می شود ؟ در این بخش ابت به معرفی ابزار nmap می پردازیم . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

usb (یو اس بی) چیست؟
usb-(یو-اس-بی)-چیست؟مقاله ترجمه شده با عنوان: what is usb ، کلمه usb خلاصه گذرگاه سرى جهانى (universal serial bus) می باشد، یک گذرگاه وجی که انتقال اطلاعات را با سرعت 12مگابایت بر ثانیه پشتیبانی می کند. امروز تقریباً هر کامپیوتر شخصى با گذرگاه سرى جهانى یا پورت‌هاى یو اس بى ارائه می شود. در واقع، حتى در خیلى از ... فایل

یکی میپرسد اندوه تو از چیست ؟ سبب ساز سکوت مبهمت چیست ؟ برایش صادقانه مینویسم...

برای آن که باید باشد و نیست.