ی چسلی

به نقل از خبرگزاریها در مورد ی چسلی : مسعود ستاری فارغ حصیل ای عمومی دامپزشکی از تهران در سال 1369 فارغ حصیل ای تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان از تهران در سال 1378 سوابق عضویت در مجامع علمی و مجلات عضو انجمن آسیب شناسان ماهی اروپا (eafp) به مدت 5 سال عضو انجمن بین المللی ماهیان خاویاری به مدت 5 سال سردبیری مجله علوم محیط زیست دریای خزر (cjes) از سال 2008 تاکنون عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی شیلات (مجله منابع طبیعی) تهران از فروردین 1388 تاکنون عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی شیلات آزاد ی واحد آزادشهر از مهر ماه 1385 تاکنون عضو هیات تحریریه مجله آبزیان آزاد ی واحد لاهیجان از مرداد 1388 تاکنون عضویت در کمیته های علمی همایش ها عضو کمیته علمی و دبیر همایش شیلات و آبزیان (استان گیلان)، اسفند 1379، دانشکده علوم کشاورزی پردیس انزلی، بندر انزلی، ایران عضو کمیته علمی دومین همایش ملی منطقه ای ماهیان خاویاری، آبان 1381، رشت، ایران عضو کمیته علمی اولین همایش علمی پژوهشی علوم شیلاتی با دامنه منطقه ای، آذر 1383، آزاد ی واحد لاهیجان ، لاهیجان، ایران عضو کمیته علمی دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان، آبان 1389، تهران، ایران جدیدترین تالیفات تالیفات کتاب بهداشت ماهی جلد 1 و 2 (ترجمه) - انتشارات گیلان - 1378 کتاب پرورش متراکم ماهی جلد 1 و 2 (ترجمه)- انتشارات گیلان - 1376 و 1380 کتاب ماهی شناسی (1) ( تشر یح و فیزیولوزی ) (تالیف) انتشارات نقش مهر و گیلان - 1381 کتاب ماهی شناسی (2) ( سیستماتیک ) (تالیف) - انتشارات حق شناس – 1382 کتاب ماهی شناسی (3) ( اکولوؤی و جغرافیای جانوری ماهیان ) (تالیف) - انتشارات حق شناس - 1386 کتاب بهداشت و بیماریهای آبزیان (1) (تالیف) - انتشارات حق شناس - 1387 کتاب بهداشت و بیماری های آبزیان (2) (تالیف) – انتشارات حق شناس – 1393 کتاب روشهای تحقیق در بیماری های آبزیان (تالیف) – انتشارات حق شناس – 1392 سوابق عضویت در مجامع علمی و مجلات عضو انجمن آسیب شناسان ماهی اروپا (eafp) به مدت 5 سال عضو انجمن بین المللی ماهیان خاویاری به مدت 5 سال سردبیری مجله علوم محیط زیست دریای خزر (cjes) از سال 2008 تاکنون عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی شیلات (مجله منابع طبیعی) تهران از فروردین 1388 تاکنون عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی شیلات آزاد ی واحد آزادشهر از مهر ماه 1385 تاکنون عضو هیات تحریریه مجله آبزیان آزاد ی واحد لاهیجان از مرداد 1388 تاکنون عضویت در کمیته های علمی همایش ها عضو کمیته علمی و دبیر همایش شیلات و آبزیان (استان گیلان)، اسفند 1379، دانشکده علوم کشاورزی پردیس انزلی، بندر انزلی، ایران عضو کمیته علمی دومین همایش ملی منطقه ای ماهیان خاویاری، آبان 1381، رشت، ایران عضو کمیته علمی اولین همایش علمی پژوهشی علوم شیلاتی با دامنه منطقه ای، آذر 1383، آزاد ی واحد لاهیجان ، لاهیجان، ایران عضو کمیته علمی دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان، آبان 1389، تهران، ایران مقالات ابراهیمی، ا.؛ ستاری، م.؛ حیدرنژاد، م.س.؛ بانی، ع.؛ کاشفی، پ.؛ (1389). بررسی یادگیری زمان – مکان و تغییرات فعالیت حرکتی بر اساس دسترسی به غذا در فیل ماهی جوان (huso huso) در شب و روز، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، فردوسی، مشهد ، ایران، ص. 2046 اکبر زاده، آ.؛ خارا، ح.؛ نظامی، ش.؛ ستاری، م.؛ ، س.ع.، جوادی، س.ا.؛ آذرخش، م.؛ شامخی، ر.؛ طالشیان، ح.؛ 1390. مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات ریخت شناسی قزل آلای خال قرمز رودخانه های چسلی و ما در استان گیلان، مجله علوم و فنون دریایی مشهر، ش.4 ، ص. 46-34 بازاری مقدم، س.؛ ستاری، م.؛ معصومیان، م.؛ شناور ماسوله، ع.؛ معصوم زاده، م.؛ جلیل پور، ج.؛ 1381. بررسی انگلی دستگاه گوارش مولدین قره برون و ازون برون در مجتمع تکثیر و پرورش شهید بهشتی، دومین همایش ملی – منطقه ای ماهیان خاویاری، رشت، ایران، ص. 213-212 بازاری مقدم، س.؛ ستاری، م.؛ معصومیان، م.؛ شناور ماسوله، ع.؛ معصوم زاده، م.؛ جلیل پور، ج.؛ 1381. بررسی انگلی دستگاه گوارش مولدین تاس ماهی ایرانی (acipenser persicus) تکثیر شده در مجتمع تکثیر و پرورش شهید بهشتی، دومین همایش بهداشت و بیماری های آبزیان، تهران، ایران، ص. 39 باقرزاده لاکانی، ف.؛ ستاری، م.؛ یزدانی، م.؛ کاظمی، ر.؛ 1389. اثر سطوح مختلف ا یژن بر رشد فیل ماهی (huso huso)، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، فردوسی، مشهد، ایران، ص. 1998 و.... مسلمی اقدم، م.؛ ایمانپور نمین، ج.؛ ستاری، م.؛ عبدالملکی، ش.؛ بانی، ع.؛ (1392). رابطۀ طول-وزن و فاکتور وضعیت اردک ماهی (esox lucius linnaeus, 1758) تالاب انزلی (جنوب غربی دریای خزر)، انجمن علوم و فنون دریایی ایران، تهران، ص.131
مسلمی اقدم، م.؛ ایمانپور نمین، ج.؛ ستاری، م.؛ عبدالملکی، ش.؛ بانی، ع.؛ (1392). شاخص وزنی گناد و کبد در جنس نر و ماده اردک ماهی (esox lucius linnaeus, 1758) تالاب انزلی (جنوب غربی دریای خزر)، انجمن علوم و فنون دریایی ایران، تهران، ص.132 مسلمی اقدم، م.؛ ایمانپور نمین، ج.؛ ستاری، م.؛ عبدالملکی، ش.؛ بانی، ع.؛ (1392). برخی خصوصیات تغذیه¬ای اردک ماهی (esox lucius linnaeus, 1758) تالاب انزلی (جنوب غربی دریای خزر)، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ص.8-1 bagherzadeh lakani, f., tari, m., yazdani, m., kazami, r., (2010). cortisol and glucose changes in juvenile great sturgeon (huso huso) cultured in hyperoxia, hypoxia and normoxia conditions, 2nd international congress on aquatic animal health mana ent and diseases, tehran, iran, p. 123 bagherzadeh lakani, f., tari, m., falahatkar, b., (2013). effect of different oxygen levels on growth performance, stress response and oxygen consumption in two weight groups of great sturgeon, huso huso, iranian journal of fisheries sciences, 12(3), 533-549 bagherzadeh lakani, f., tari, m., sharifpour, e., kazami, r., (2013). effect of hypoxia, normoxia and hyperoxia conditions on gill histopathology in two weight groups of great sturgeon (huso huso), caspian journal of environmental sciences, vol.11, no.1, pp.77-84 ebrahimi, e., heydarnezhad, m.s., tari, m., bani, a., kashefi, p., (2012). a test of time plac learning in single and grouped great sturgeon, acta ethologica, doi=10.1007/s 10211-012-0139-8
daghigh roohi, j., tari, m., asgharnia, m., roofchaei, r., (2014) occurrence and intensity of parasites in european catfish, silurus glanis l., 1758 from anzali wetland, southwest of the caspian sea, iran, ribarstvo- croatian journal of fisheries, 72, online first و... http://staff.guilan.ac.ir/ ari/?lg=0