ﺑ ﺮ ﯾﮑﻪ ﻣﺸﻬﺪﯼ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻣ ﮕﻔﺘﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺨﻤﻪ ﻣﺸﻬﺪﯼ ﺑ ﺮ ﯾﮑﻪ ﺑ ﺮ ﯾﮑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ﺷﺎﻧﺴﻬﺎﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺸﻬﺪﯼ ﺑ ﺮ ﯾ

به نقل از خبرگزاریها در مورد ﺑ ﺮ ﯾﮑﻪ ﻣﺸﻬﺪﯼ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻣ ﮕﻔﺘﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺨﻤﻪ ﻣﺸﻬﺪﯼ ﺑ ﺮ ﯾﮑﻪ ﺑ ﺮ ﯾﮑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ﺷﺎﻧﺴﻬﺎﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺸﻬﺪﯼ ﺑ ﺮ ﯾ : ..ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ... ﺩﯾﺮﻭﺯ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﻮﺩﻡ ﭘﺴﺮﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﯾﻪ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭘﺎﮐﺶ ﮐﻨﻢ ... ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﻤﻪ ﮐﯿﻪ؟؟؟ ﮔﻔﺖ ﺍﺳﻢ ﻋﺸﻘﻤﻪ،ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭘﺎﮐﺶ ﮐﻨﻢ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ... ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻮﺩ ﭘﺲ،ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﯼ؟؟؟ ﮔﻔﺖ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺟ. دختر تنها ! از تنهایی خسته شده بود از طرفی دوست داشت هر چه زودتر ازدوج کنه برای همین از دوستش خواست راهنمایی اش کنه
دوستش میگه : من هم تنهام ، بیا با هم بریم کوه ، چون شنیدم خیلی از مردهای آماده ازدواج و تنها برای پیدا زن میرن کوه ...
اون دو تا میرن کوه
در بالای یه ص ه کوه
جایی که اون دو تا هیچ ی رو نمی بینن
تصمیم می گیرن دا. این متن طولانیه . اما به نظرم واقعا ارزش خوندن داره . به من که کیف داد بگذﺍﺭ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺁﺧﺮﺵ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ...


ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ

ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻢ

ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣ. خواستگارهای کوهی دختر تنها ! از تنهایی خسته شده بود از طرفی دوست داشت هر چه زودتر ازدوج کنه برای همین از دوستش خواست راهنمایی اش کنه
دوستش میگه : من هم تنهام ، بیا با هم بریم کوه ، چون شنیدم خیلی از مردهای آماده ازدواج و تنها برای پیدا زن میرن کوه ...
اون دو تا میرن کوه
در بالای یه ص ه کوه
جایی که اون دو تا هیچ ی رو نمی بینن

ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻗﺎﯾﻖ ... ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ : ﺗﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴﺖ ﺯ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﭘﺴﺮ: ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻮﻗﻌﺶ ﺷﺪ . ﺧﻴﻠﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺸﻴﺪﻡ. ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﻲﺧﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺮﻡ؟ ﭘﺴﺮ: ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮﺷﻢ ﻧﮑﻦ! ... ﺩﺧﺘﺮ: ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﭘﺴﺮ: ﺍﻟﺒﺘﻪ ! ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﻭﺯ ! ﺩﺧﺘﺮ: ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻬﻢ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ؟ ﭘﺴﺮ: ﻧﻪ ! ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯽ؟ ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﻨﻮ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﯽ؟ ﭘﺴﺮ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ! .
ﺍﮔﻪ ﺍﺯمرد ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺿﻲ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻛﻼﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭ ﻭﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻴﺪ !!!!.... ﺍﺻﻼ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ !!!!!!! . . . . . . . . . . مال ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻼ ﺍﻳﻨﺎ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭﻳﻦ. ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ : ﭘﺬﯾﺮﻩ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺑﺮﮒ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ : ﺗﺮﺍﺯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ
ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ : ﺗﺮﺍﺯ ﺍﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ
ﮊﺗﻮﻥ ﻏﺬﺍ : ﺳﻬﺎﻡ ﺑﯽ ﻧﺎﻡ
ﮊﺗﻮﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ : ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﮐﺎﻻﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ
ﻏﺬﺍﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ : ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﭘﻮﻝ ﭼﺎﯼ : ﺣﺴﺎﺏ t ‏( ﯾﺎ ﻫﻤﻮﻥ tea ‏)
ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺱ ﻧﺸﺪﻩ : ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﭘﺎﯾ. http://www.talab.org/wp-content/uploads/2015/07/1295862352-talab-ir.jpg
ﺷﺮﺍﻂ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ یا (زن) معتاد !! ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
. . .
. . . . . . . . .
ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺩﻪ ﻓﺮ ﻧﻤﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻦ ﺣﺪ
دنبال شوهر باشی!
ﺎﺷﻮ ﻋﺰﺰﻡ ﺎﺷﻮ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﻪ
روز عزیزیه امروز
ﺩﻋﺎ ﻦ ﺷﺎﺪ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺷﺪ...
خاطرات تلخ یک سرباز:
یه بنده خ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﺳﺮﺑﺎﺯ که ﺑﻮﺩﻡ یه ﺭﻭﺯ ﺳﺮ ﭘﺴﺖ، ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎیی ﺭﻭ که ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ به ﺭﺩﯾﻒ ﻣﯿﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮﻡ ﺭﻭ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩﻥ. ﺭﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﺮﮐﺪﻣﺸﻮﻥ یه ﺗﺨﻤﻪ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺩﻫﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﻣﯿﺒﺮﻥ. ﻣﻨﻢ که ﺣﻮﺻﻠﻢ ﺳﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ٬ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺍ. ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...


ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...


ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ


ﺩﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩﻥ ...


ﻣﺪﺭﻥ باﺷﯽ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ


ﺑﻮﺩﻥ ...


ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...


ﻭﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﺗ. ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺷﺮﻁ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ؛
ﺍﯾﻦ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺭﻭ از ﺑﺎﻻﯼ ﮐﻮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯﺵ ﮐﻢ ﺑﺸﻪ بیاری من بخورم
ﭘﺴﺮ ﺭفت و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩ ﺩﯾﺪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭘﺮﻩ!
!و اونو خورد
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﺮﺩ.
ﺍﺯ ﭘﺴﺮ . kurte çîrok digo : xalo bigirnije, bigirnije got: kî ye !? tu dibêy he ew e yê ku li zozanan kom kom xezal?! dikuştin dikeniya:ne apo, bigirnije! he çawa dema te digo azadî tu digirnijî, te digo serbixweyî tu digirnijî,tê bîra te!?te ci digo tu digirnijî. de bigirnije got: ah, belê , min got qey tu qala gra ê nêçîrvanê çîroka kafka dikî, ew ê li çîrokê de xezal dikuştin! tîq tîq dikeniya: na apo na, edî tu zef kal bûyî !!got: yeko yeko mirin, xezal ، digiriya داستان کوتاه ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺩﺍﯾﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑ. ﺍﮔﻪ ﺍﺯ شوهر ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺿﻲ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ
ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻛﻼﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭ ﻭﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻴﺪ !!!!....
ﺍﺻﻼ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ !!!!!!!
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.
.
ﭘﺴﺮ : ﺑﻠﻪ
ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ؟
ﭘﺴﺮ: ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﮑﻦ
ﺩﺧﺘﺮ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﭘﺴﺮ: ﺍﻟﺒﺘﻪ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ
ﺩﺧﺘﺮ: ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ ؟
ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ! ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ؟
ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﻮﺳﯽ ؟
ﭘﺴﺮ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ! ﻫﺮ. ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...


ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...


ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ


ﺩﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩﻥ ...


ﻣﺪﺭﻥ باﺷﯽ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ


ﺑﻮﺩﻥ ...


ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...


ﻭﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﺗ. گفتم خدایا از همه دلگیرم ..گفت حتی من؟گفتم نگران روزیم..گفت آن با من .گفتم خیلی تنهایم،گفت تنها تر از من؟گفتم درون قلبم خالیست ،گفت پرش کن از من!گفتم دست نیاز دارم ،گفت بگیر دست من !گفتم از تو خیلی دورم ،گفت من از تو نه؟گفتم آ چگونه آرام گیرم ؟گفت با یاد من!گفتم با این همه مشکل چه کنم؟گفت توکل به من.گفتم هیچ ی کنارم نمانده،گفت بجز من!گف. بچهﻫﺎ ﯾﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻡ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ . ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻩ.. ﯾﻪﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﻭﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺷﺶ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻣﯿﺰﺩﻩ .... ! ﺍﯾﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﻣﯿﮕﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮﻩ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻪ. ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺍﺭﻡ . ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﻭﻣﯿﮕﻪ ﺁﺩﺭﺳﺸﻮ ﺑﺪﻩ ﺍﮔﻪ ﺭﺍﺱ ﻣﯿﮕﯽ .ﺍﯾﻨﻢ ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﻣﯿﺪﻩ .ﭘﺴﺮﻩ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﻧﺎﻣﺰﺩﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻤﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺴﺎ ﻧﻤﯿﺎﻥ ﺳﺮﺍﻏﺵ ﻤﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻩ ﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺴﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﮎ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺰﺩﺗﻮ ﮐﺸﺘﻢ ..ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﺭﻩ ﺣﺎﻻ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻭﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻭﺗﻮ ﺑﺰﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻬﺶ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﮑﺸﺘﺶ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ....... ﮐﻪ ﯾﻬﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﻪ . . . . ﻋﻤﻪ ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻥخخخخخخخ خبرگزاری فارس: پیکر مرتضی پاشایی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) آرام گرفت ﯾﺎﺩﺗﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ " ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺩ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮﺩ "

ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﺷﺪ ﻣﺎ هستیم ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ....

ﮔﻔﺘﯽ " ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯽ "

ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﻮﻧﺪﯼ ﻣﺮﺗﻀﯽ ....

ﺧﻮﻧﺪﯼ " ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩ "


ﺣﺎﻻ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺎﯼ ....


ﺍﺯ " ﻧﺒﺾ احساس " ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ تا " ﺩﻗﯿﻘﻪ های آ ت " ﺗﻮ بیمارستان


همه" آرزو " ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ کاش بودی تا باز می خوندی " ﯾﮑﯽ هست ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ " ....


ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺗﻮ " جاده ی یک ﻃﺮﻓﻪ "


ﺗﻮ ﺍﯾﻦ " ﻋﺼﺮ پاییزی " همه رو گذاشتی ﻮ ﺭﻓﺘﯽ ....


" ﻧﻔﺲ " های ما حالا داره بند میاد....


ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺣﺎﻻ " ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ " همه مون ش تیم .....


ﭼﻮﻥﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ " روزای ﺑﺮﻓﯽ " ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ دل نوشته هات بشه همدم مون .....


ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ " نگران ﻣﻨﯽ " ﺗﻮ اون ماه عسل ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ یه روزی " ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺑﺸﯿﻢ "


ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ " ﻗﻠﺒﻢرو تکراره " رو برا خودت ﮔﻔﺖ ﺗﺎ دوباره ﻗﻠﺒﺖ بزنه .....


ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﯽ " ﻣﻦ ﺍﻭﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ "


ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﺍﻭﻧﯽ هستی که همه ی ما دلمونو دادیم بهتآهنگ هات شد مرحم دل های ش تمونخدا بیامرزتت مرتضی...

روحت شاد و سرشار از آرامش...

تو رفتی...راحت شدی...

برامون دعا کن... فرستنده گل ناز گفتم خدایا چگونه آغاز کنم؟؟؟ گفت به نام من گفتم خدایا چگونه آرام گیرم ؟؟؟ گفت به یاد من گفتم خدایا خیلی تنهایم ؟؟؟ گفت تنها تر از من؟ گفتم خدایا هیچ کنارم نمانده ؟؟؟ گفت به جز منگفتم خدایا از بعضی ها دلگیرم گفت حتی از من ؟؟؟ گفتم خدایا قلبم خالیست گفت پر کن از عشق من گفتم دست نیاز دارم . گفت بگیر دست من گفتم با این همه مشکل چه کنم ؟؟؟ گ. ۳ ﺳﺎﺭﻕ ﺯﻭﺭﮔﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﺡ ﺳﺮﺩ ﺑﻪ ﺭاﻧﻨﺪﻩ ﺁﮊاﻧﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮﺩﻩ و ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭی ﺭا ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻋلی ﺁﺑﺎﺩﻛﺘﻮﻝ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ. گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟
گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟
گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . . ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻮﺩﯾﻢ . ﺍﺳﺘﺎﺩﻩ ) ﺯﻥ ( ﺻﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺴﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﺩ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻨﻪ , ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﺑﻬﺶ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﻣﺜﻼ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻡ!!! ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ , . ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﻕ ﺍﺯ ۴ ﺳﺮﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺮﯼ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﯼ ﺩﻝ ، ﺳﺮﯼ ﮔﺸﻨﻴﺰ ، ﺳﺮﯼ ﺧﺸﺖ ﻭ ﺳﺮﯼ ﭘﻴﮏ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻝ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺳﺮﯼ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﺮﯼ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯼ . ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺑﺰﻥ ﺑﻐﻞ. ﺧﻮﺍﻫﺮﺗﻮﻧﻦ؟ - ﻧﻪ . ﺧﺎﻧﻮﻣﺘﻮﻧﻦ؟ - ﻧﻪ . ﺍﺻﻼ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ؟ ! - ﻧﻪ ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﯾﻦ! ﮐﺎﺵ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯿﻦ ! ﺑﭽﻪ ﺗﻮﻥ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﯿﺸﻪ !! " ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩ 93، ﻃﺮﺡ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ" بسم الله
سلام

گفتم:خدایا از همه دلگیرم. گفت:حتی من؟

گفتم:خدایا دلم را ربودند! گفت:پیش از من؟

گفتم:خدایا چقدر دوری؟ گفت:تو یا من؟

گفتم:خدایا تنهاترینم! گفت:پس من؟

گفتم:خدایا کمک خواستم. گفت:از غیر من؟

گفتم:خدایا دوستت دارم. گفت:بیش از من؟

گفتم:خدایا انقدر نگو من! گفت:من توام، تو من ....نوشته ی . در ﻛﺗﺎب ﻣﻘﺗل آل اﻟرّﺳول ﺣﻛﺎﯾت ﺷدﻩ اﺳت:
روزى ﯾک ﻧﻔر ﻋرب ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻧﺷﯾن ﺑﻪ ﻣﺣﺿر ﻣﺑﺎرک ﺣﺿرت اﺑﺎﻋﺑداﻟﻠّﻪ اﻟﺣﺳﯾن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳّﻼم ﺷرﻓﯾﺎب ﺷد
و اظﻬﺎر داﺷت: اى ﭘﺳر رﺳول ﺧدا! ﻣن دﯾﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ اى را ﺗﺿﻣﯾن ﻛردﻩ ام ؛ وﻟﯾﻛن از ﭘرداﺧت آن ﻧﺎﺗواﻧم ، ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم
: ﺑﻬﺗر اﺳت ﻧزد ﺑﺧﺷﻧدﻩ ﺗرﯾن و گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟
گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟
گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . . گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن// گفتا تو هم از معصیت صرف نظر کن// گفتم به نام نامیت هر دم بنازم// گفتا که از اعمال نیکت سرفرازم// گفتم که دیدار تو باشد آرزویم// گفتا که در کوی عمل کن جستجویم// گفتم بیا جانم پر از شهد صفا کن// گفتا به عهد بندگی با حق وفا کن// گفتم به مهدی بر من دلخسته رو کن// گفتا ز تقوا ب عز و آبرو کن// گفتم دلم با نور ایمان منجلی . ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ !!
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﯾﻪ ﺳﯽ ﺩﯼ ﮔﻠﭽﯿﻦ
ﺍﺯ ﺣﺒﯿﺐ ﻭ ﻫﺎﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺗﺎ ﺁﺭﺵ ﻭ ﻟﯿﻨﮑﯿﻦ ﭘﺎﺭﮎ ﻭ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ... !!
ﺣﺒﯿﺐ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ .. ﺳﺮﻋﺖ 70 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ !!!
ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﺁﺭﺵ ... ﺳﺮﻋﺖ 125 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ!!!
ﻫﺎﯾﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺎﻣﺮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ... ﺳﺮﻋﺖ 45 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ!!!
ﻟﯿﻨﮑﯿﻦ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺑُﮑﺲ ﻭ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﻡ ﺗﻮ ﺷﯿﺸﻪ !!! ﺳﺮﻋﺖ
140 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ... ﺩﯾﺪﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻧﮔﻪ ﺩﺍﺷﺖ !! ﯾﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ .! ﺑﻬﺶ
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻗﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ؟ ﮔﻔﺖ : ﺻﺪﺍ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﻮﻥ ﺩﺍﺩﺍﺵ !! ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪﺍ ..!
ﻣﻨﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ !!
ﺍﻫﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ !!
ﺍﻻﻥ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻪ !! ﺳﺮﻋﺖ 240 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ
ﺩﻧﺒﺎﻟﻤﻮﻧﻪ !!! ﻫﻠﮑﻮﭘﺘﺮ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﺩﻭ ﺧﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﻪ !!
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺷﺒﮑﻪ 3 ﺩﺍﺭﻥ ﭘﺨﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﺸﻮﻧﻤﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !! ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩﺵ
ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﮕﺬﺭﻭﻧﻪ !!
ﻓﻘﻂ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪﯼ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺷﺐ ﭘﺮﻩ ﻧﺒﺎﺷﻪ =================================================== ضد پسر (نمیخواستم بذارم ولی برا دخیا گذاشتم دیگه) ﻭﯾﮋﮔﯽ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ..... ۱ ‏) ﭼﺸﻤﺎﺷﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﺍﺯﻋﻘﻠﺸﻮﻥ ﮐﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻪ
۲ ‏) ﺗﺎ ﯼ ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﻔﺘﻦ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ
۳ ‏) ﭼﺸﻤﮏ ﺟﺰ ﺗﯿﮏ ﻋﺼﺒﯿﺸﻮﻧﻪ
۴ ‏) ﺍﺻﻮﻻﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ
۵ ‏) ﺍﮔﻪ ﯼ ﺭﻭﺯ ﻣﺘﻠﮏ ﻧﮕﻦ ﺯﺑﻮﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺦ ﺩﺭﻣﯿﺎﺭﻩ
۶ ‏) ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ،ﺗﯿﮑﻪ ﮐﻼﻣﺸﻮﻧﻪ
۷ ‏) ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺯﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﭘﺎﭼﻪ ﺧﻮﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﻦ
۸ ‏) ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﻫﻤﻪ
۹ ‏) ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮎ ﺑﺎ۱۰۰ﻧﻔﺮﻥ ﺏ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻟﻘﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺎﺗﮏ ﭘﺮﯾﻢ
۱۰ ‏) ﻭﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻥ ﮎ ﻣﺆﻗﻊ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺏ ﺟﺎﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺩﺷﻮﻥ
ﻣﯿﺮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻣﺮﺩﻣﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ !!!!
(((کلیپس باشی پسر نباشی))) ================================================= ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺗﻨﺒﻠﻲ ﻧﮑﻨﻴﺪ .
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺧﻮﺍﺑﻴﺪ .
ﺧﻄﺒﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ !!!... ؟؟؟
ﻳﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ================================================== ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ . ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽﻫﺎ ﺩﻣﺎﻏﺸﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﭼﯽ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟؟؟؟ =================================================== یارو اینقدر گفت: ما اینیم ، ما اینیم . . . . حالا هر وقت به اینمون نگاه میکنیم فک میکنم اونه! =================================================== مخصوص دخترا 7 ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﻭﺱ ﺳﺎﻝ ﺷﻮﯾﺪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺖ ﻣﻨﻮ ﮐﺸﺘﻪ .
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﮔﯿﺮﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟ =================================================== ☺ نظر یادتون نره ☺ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟!
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺩﺍﺭﻩ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ .. ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ .. ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﯾﻬﻮ ﻭﺳﻂ ﺣﺮﻓﺶ ﺑﺮﯼ ﺑﮕﯽ
تﻮ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ
ﻣﻦ عاشق و دیونه ایشونم
ﺧﺐ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ . . . ﺷﻮﻫﺮ : ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ﺯﻥ : ﻧﻪ میرم ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢﺯﻥ : ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﻦ ﺗﻮ چی؟ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ میکنی؟ﺷﻮﻫﺮ : ﻧﻪ! منم ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ..!
ینی یه همچین موجوداتِ وفاداری هستن مردا!!!.....تو اس ام اس: پسر: عزیزم ای کاش الان پیشم بودی بغلت می دختر: وایییییبییییی آره عزی. یک داستان کاملا واقعی
ﺩﺧﺘــﺮ ﺧﺎﻟـﻢ ﭘﺮﺳﺘـﺎﺭﻩ
ﯾﻪﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﻭﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ
ﭘﯿﺷﺶ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻣﯿﺰﺩﻩ .... !
ﺍﯾﻨﻢ ﭼﻮﻥ
ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﻣﯿﮕﺭﻓﺘﻪ ﻭ ...
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻣﺎ
ﭘﺴﺮﻩ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ
ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻪ .
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﺑﻬﺶﻣﯿﮕﻪﻣﻦ ﻧﺎﻣﺰﺩﺩﺍﺭﻡ .
ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﻭﻣﯿﮕﻪ
ﺁﺩﺭﺳﺸﻮ ﺑﺪﻩ ﺍﮔﻪ ﺭﺍﺱ ﻣﯿﮕﯽ .
ﺍﯾﻨﻢ ﺁﺩﺭﺱ ﻭﻣﯿﺪﻩ .
ﭘﺴﺮﻩ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶ
ﻧﺎﻣﺰﺩﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ
ﻧﺎﻣﺰﺩ
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻤﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺴﺎ ﻧﻤﯿﺎﻥ
ﺳﺮﺍﻏﺵ ﻤﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﻬﺶ
ﻣﯿﮕﻩ
ﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ
ﭘﻠﯿﺴﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﮎ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺰﺩﺗﻮ ﮐﺸﺘﻢ ..
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﺭﻩﺣﺎﻻ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻭﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻭﺗﻮ ﺑﺰﻧﻢ ﺍﻣﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭ
ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﺑﻬﺶ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﺮﺩﻩ
ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﮑﺸﺘﺶ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﻓﺮﺍﺭ
ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺍﻭﻧﻢ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﮐﻪ ﯾــــــﻬﻮﻭ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﻪ:d:d:d:)):))=))
ﻋﻤـــــــــــــــﻪ ﺑﯿـــﺎ ﺍﯾﻨـــﺎ ﮐـﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻥ:-s منبع:جوک بازار گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن
گفتا تو هم از معصیت صرف نظر کن
گفتم به نام نامیت هر دم بنازم
گفتا که از اعمال نیکت سرفرازم
گفتم که دیدار تو باشد آرزویم
گفتا که در کوی عمل کن جستجویم

گفتم بیا جانم پر از شهد صفا کن
گفتا به عهد بندگی با حق وفا کن

گفتم به مهدی بر من دلخسته رو کن
گفتا ز تقوا ب عز و آبرو کن

گفتم دلم با نور ایمان منجلی کن
گفتا تمسک بر کتاب و هم عمل کن

گفتم ز حق دارم تمنای سکینه
گفتا بشوی از دل غبار حقد و کینه

گفتم رخت را از من واله مگردان
گفتا دلی را با ستم از خود مرنجان

گفتم به جان مادرت من را دعا کن
گفتا که جانت پاک از بهر خدا کن

گفتم ز هجران تو قلبی تنگ دارم
گفتا ز قول بی عمل من ننگ دارم

گفتم دمی با من ز رافت گفتگو کن
گفتا به آب دیده دل را شستشو کن

گفتم دلم از بند غم آزاد گردان
گفتا که دل با یاد حق آباد گردان

گفتم که شام تا دلها را سحر کن
گفتا دعا همواره با اشک بصر کن

گفتم که از هجران رویت بی قرارم
گفتا که روز وصل را در انتظارم ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎﺩﺭ
ﮔﻔﺖ: ﺟﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ: ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ
ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ: ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻡ
ﮔﻔﺖ: ﺑﺨﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ: ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ
ﮔﻔﺖ: ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ: ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ .
ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺫﻟﯿﻠﺖ ﮐﻨﻪ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﻻﻍ، ﺑﻤﯿﺮﯼ
ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻢ ! : ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟
ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺍﻫﻮﺍﺯﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ؟
ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟
ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺯﺍﻫﺪﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺁﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮﻩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻫﻞ مشهد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺣﻘﺎﺭ. ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎﺩﺭ
ﮔﻔﺖ: ﺟﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ: ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ
ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ: ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻡ
ﮔﻔﺖ: ﺑﺨﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ: ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ
ﮔﻔﺖ: ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ: ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ .
ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺫﻟﯿﻠﺖ ﮐﻨﻪ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﻻﻍ، ﺑﻤﯿﺮﯼ
ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻢ ! : پیام مهربانی امر به معروف و نهی از منکر ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ : ﺑﺎﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ !

ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ :
ﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺍﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺩﻝ ﭘﺎﮎ برایش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺁﻣﻨﻮﺍ ‏]
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ :
‏[ ﺁﻣَُﻨﻮﺍ ﻭَ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤﺎﺕ ‏]
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺩﻟﺖ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻫﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺍﮔﺮ ﺗﺨﻤﻪ ﮐﺪﻭ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﻐﺰﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .
ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﮑﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ . ﻣﻐﺰ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻢ ﺩﻝ ؛ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ !! -گفتم غم تو دارم گفتا گمشو کصافط
گفتم که مال من شو گفتا بااین قیافت؟
گفتم زمهر ورزان رسم وفا بیاموز گفتاوفارا ول کن چنده حقوق پایه ت؟
گفتم که پول ندارم اما پراز شعورم گفتا شعور نداری بی پول بی نزاکت
گفتم مگر چه گفتا که خواستگاری
گفتم مگر که جرم است گفتا بی مایه آری به کوه گفتم عشق چیست؟ لرزید. به ابر گفتم عشق چیست؟ بارید. به باد گفتم عشق چیست؟ وزید. به پروانه گفتم عشق چیست؟ نالید. به گل گفتم عشق چیست؟ پ ر شد. و به انسان گفتم عشق چیست؟ اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟ دیوانگیست!!!
☁️☁️☁️ ☀️ ☁️☁️


گفت: راستی جبهه چطور بود؟
گفتم : تا منظورت چه باشد .
گفت: مثل حالا رقابت بود؟
گفتم : آری.
گفت : در چی؟
گفتم :در خواندن شب.
گفت: حسادت بود؟
گفتم: آری.
گفت: در چی؟
گفتم: در توفیق شهادت. گفت: جرزنی بود؟ گفتم: آری.
گفت: برا چی؟
گفتم: برای شرکت در عملیات .
گفت: بخور بخور بود؟
گفتم: آری .☺️
گفت: . :
‍ گفتی سپیده دم چه دل انگیز و دلرباست

گفتم تبسم تو بسی دلربا تر است

گفتی نسیم روح نواز است و جانفزا

گفتم که بوی موی توام جانفزا تر است

گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح

گفتم که چهره تو از ان دلگشاتر است

گفتی که با صفا تر از این نوبهار چیست؟

گفتم جمال دوست بسی با صفاتر است

گفتی که لا. گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن
گفتا تو هم از معصیت صرف نظر کن


گفتم به نام نامیت هر دم بنازم
گفتا که از اعمال نیکت سرفرازم


گفتم که دیدار تو باشد آرزویم
گفتا که در کوی عمل کن جستجویم

گفتم بیا جانم پر از شهد صفا کن
گفتا به عهد بندگی با حق وفا کن

گفتم به مهدی بر من دلخسته رو کن
گفتا ز تقوا ب عز و آبرو کن

گفتم دلم با نور ایمان منجلی کن
گفتا تمسک بر کتاب و هم عمل کن

گفتم ز حق دارم تمنای سکینه
گفتا بشوی از دل غبار حقد و کینه

گفتم رخت را از من واله مگردان
گفتا دلی را با ستم از خود مرنجان

گفتم به جان مادرت من را دعا کن
گفتا که جانت پاک از بهر خدا کن

گفتم ز هجران تو قلبی تنگ دارم
گفتا ز قول بی عمل من ننگ دارم

گفتم دمی با من ز رافت گفتگو کن
گفتا به آب دیده دل را شستشو کن

گفتم دلم از بند غم آزاد گردان
گفتا که دل با یاد حق آباد گردان

گفتم که شام تا دلها را سحر کن
گفتا دعا همواره با اشک بصر کن

گفتم که از هجران رویت بی قرارم
گفتا که روز وصل را در انتظارم

گفتم فراغ تاکی؟ گفتم که روی خوبت،از من چرا نهان است؟ گفتا تو خود حج ، ورنه رخم عیان است گفتم که از که پرسم ، جانا نشان کویت ؟ گفتا نشان چه پرسی،آن کوی بی نشان است گفتم مرا غم تو ، خوشتر ز شادمانی گفتا که در ره ما ، غم نیز شادمان است گفتم که سوخت جانم، از آتش نهانم گفتا آن که سوخت او را، کی ناله یا فغان است گفتم فراغ تا کی؟گفتا که تا تو هس. گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمنا می کنم
گفتا اگر بیند ی ، گفتم که حاشا می کنم
گفتا ز بخت بد اگر ، ناگه رقیب آید ز در
گفتم که با افسونگری ، او را ز سر وا می کنم
گفتا که تلخی های می گر نا گوار افتد مرا
گفتم که با نوش لبم ، آنرا گوارا می کنم
گفتا چه می بینی بگو ، در چشم چون آیینه ام
گفتم که من خود را در آن تماشا می کنم
گ. گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمنا می کنم
گفتا اگر بیند ی ، گفتم که حاشا می کنم
گفتا ز بخت بد اگر ، ناگه رقیب آید ز در
گفتم که با افسونگری ، او را ز سر وا می کنم
گفتا که تلخی های می گر نا گوار افتد مرا
گفتم که با نوش لبم ، آنرا گوارا می کنم
گفتا چه می بینی بگو ، در چشم چون آیینه ام
گفتم که من خود را در آن تماشا می کنم
گ. منتظر ماشین بودم یه سمند سبز وایستاد، نشستم، گفتم مترو. گفت دربست می برم. گفتم نگه دارید پیاده میشمگفت چقد میدی. گفتم نگه دارید. گفت شما ۲ تومن بده. حس بدی بهم دست داد.
بلند گفتم نگه دارید
گفت ۲ تومن هم زورت میاد بدی
گفتم پولم برام ارزش داره
تو دلم گفتم همونطور که تو پول بیشتر دوست داری منم نمی خوام پولمو ج بیخودی کنم. ﭘﺴﺮ : ﺑﺎ ﺷﯿﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺐ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﯿﺶ ﺗﺎ !
ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﺩﯾﮕﻪ ! ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ !
ﭼﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺳﯿﺐ ﺩﻭﻡ ، ﺷﯿﮑﻤﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﻪ ! ﭼﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻝ !
ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎ ﺷﯿﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺐ ﻣﯿﺘﻮ. یه ﺑﺎﺭ ﺗﻮ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﻪ ﻳﻪ پسره ﮔﻔﺘﻢ
میای ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻳم؟
ﮔﻔﺖ: جوابم نه،
ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﭼﺮﺍ؟

ﮔﻔﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﺘﺎﻫﻠﻢ!!!
ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻛﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻱ؟!
ﮔﻔﺖ ﺩﻩ ﺳﺎﻝﭘﻴﺶ!
ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﺑﭽﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﮔﻔﺖ: ﺁﺭﻩ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺍﺭﻡ!
ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻦﻧﮕﻔﺘﻲ؟
ﮔﻔﺖ : ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻤﺸﻮ ﻣﻴﺪﻭﻧﺴﺘﻲ !!
ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻳﻨﻲ ﭼﻲ؟!
ﮔﻔﺖ: ﺍﺑﻠﻪ ﻣﻦ تم ! ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻴﺎﻡ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺗﻮ
ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﻲ ﻣﻴﻜﻨﻲ !!!!!!!!!!!!! گفت: حالا قبل از ازدواج با یکی دوست باشم به جایی برنمی خوره

گفتم: فرض کن ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺳﺎﻋﺖ 12 ﻣﯿﺮﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻻیلی ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﯼ... ﺍﮔﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﯿﺮﻧﯽ ﯾﺎ هرچیز دیگه ای ﺑﺨﻮﺭﯼ، ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪﻩ؟

خندید و گفت: ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﺮﻣﻮ ﻣﯿﮕﻪ ﯾﮏ ﮐﻢ ﺟﻠﻮ ﺍﻭﻥ ﺷﮑﻤﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﮐﻪ... ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺎﺭﻡ

گفتم: یعنی ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﻮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﻪ؟

گفت:ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺷﺘﻬﺎﻡ ﮐﻢ ﻧﺸﻪ ﻭ ﻏﺬﺍﻡ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻟﺬﺕ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮﺭﻡ

گفتم: دوستی با جنس مخالف ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ... ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﺍﺯﺵ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻟﺬﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ باشه...