16 مهر ماه مورموری 4بار لرزید

به نقل از خبرگزاریها در مورد 16 مهر ماه مورموری 4بار لرزید : به گزارش مورموری خبر ، بعد از رایزنی های متعددی که اعضای شورای ی شهر مورموری انجام داده اند ، کریم غلامی ( از اعضای شورای ی شهر مورموری) را بعنوان شهردار مورموری انتخاب و معرفی نموده اند. کریم غلامی از فرهنگیان شهر مورموری که در انتخابات شورای ی شهر مورموری اولین رای شهر مورموری را از آن خود کرد و سالهاست بعنوان مدیر مدرسه ابت شهید جوزی شهر مورموری انجام وظیفه نموده اند. مجموعا 8 هفته و در هفته 3 جلسه مقدار وزنه توسط مربی تعیین شود منظور از 12-3 یعنی 3 بار تکرار و هر مرتبه 12 بار. هفته اول: (ساق پا با دستگاه 15-3 بار)(شکم ست آپ 30-4 بار )(پرس 12-3 بار ) (زیر بغل 12-3)(اسکات 90 درجه 12-3 بار) (پشت پا با دستگاه 10-3 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3) هفته دوم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-4 بار )(پرس 12-3 بار )(پشت پا با دستگاه 10-3)(فیله کمر روی دستگاه 20-3بار)(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته سوم :(ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 30-6 بار )(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(پشت پا با دستگاه 10-3)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته چهارم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-3 بار )(شکم شیب 15-3 بار)(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(پشت پا با دستگاه 12-3)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(ذوزنقه و پشت 12-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته پنجم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-4 بار )(شکم شیب 20-3 بار)(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(اسکات جانبی 8-2 بار )(پشت پا با دستگاه 12-3)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-4بار)(حرکات دو ضرب وزنه برداری 8-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(ذوزنقه و پشت 12-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته ششم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-4 بار )(شکم شیب 15-3 بار)(زیر شکم خلبانی و زیر شکم آویزان 15-3 بار)(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(اسکات جانبی 8-2 بار )(پشت پا با دستگاه 12-3)(جلو پا با دستگاه 10-3 بار)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-4بار)(حرکات دو ضرب وزنه برداری 8-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(ذوزنقه و پشت 12-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته هفتم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-4 بار )(شکم شیب 15-3 بار)(زیر شکم خلبانی و زیر شکم آویزان 15-4 بار)(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(اسکات جانبی 8-2 بار )(پشت پا با دستگاه 12-3)(جلو پا با دستگاه 10-3 بار)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-4بار)(حرکات دو ضرب وزنه برداری 8-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(ذوزنقه و پشت 12-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته هشتم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-4 بار )(شکم شیب 15-3 بار)(زیر شکم خلبانی و زیر شکم آویزان 15-4 بار)(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(اسکات جانبی 8-2 بار )(پشت پا با دستگاه 12-3)(جلو پا با دستگاه 10-3 بار)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-4بار)(حرکات دو ضرب وزنه برداری 8-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(ذوزنقه و پشت 12-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) مکملهای پروتئینی : آمینو 5000-8 قرص در روز بین وعده های غذائی و بلافاصله پس از تمرین و قبل از خواب ساخت کارخانه آمری فیت امریکا آنا بولیک آمینو 10000 ساخت کارخانه هیلت این فیت امریکا 6 قرص در روز نیم ساعت قبل از صبحانه و بلافاصله بعد از تمرین و قبل از خواب قرصها با آب زیاد خورده شود . به گزارش مورموری خبر ، طی جلسه ای که امروز راس ساعت 2 عصر با حضور میرزاد مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری ایلام و عسکری فرماندار شهرستان آبدانان و هادی زاده بخشدار کلات مورموری و شورای اداری بخش کلات مورموری برگزار شد از زحمات شهردار سابق شهر مورموری تقدیر و تشکر بعمل آمد و شهردار جدید شهر مورموری معزفی شد. محمدرضا گلمرادی بعنوان شهردار شهر مورموری انتخاب و معرفی شد و قبل از ایشان رحیم غلامی سکاندار شهرداری شهر مورموری بود. به گزارش مورموری خبر ، در پی آمدن ز له ب که ساعت حدود 3:30 بامداد به بزرگی 4/5 ریشتر اتفاق افتاد باعث ترس و دلهره مردم مورموری شد بطوریکه امروز شاهد تعدادی از دانش آموزان ابت دبستان شهید جوزی شهر مورموری به همراه والدین خود جلوی بخشداری کلات مورموری بوده ایم و خواستار بررسی و حل مشکل تحصیل فرزندانشان بوده اند و مهمترین خواسته آنان تهی. به گزارش مورموری خبر ، بعد از دو ماه از ز له 6/2 ریشتری شهر مورموری ، بالا ه مسئولین ، به دغدغه مردم ز له زده شهر مورموری پایان داده اند . مردم صبور شهر مورموری به مدت دو ماه در سخت ترین شرایط در زیر چادر مسافرتی زندگی می د و خم به ابرو نمی آوردند تا اینکه امروز در یک حرکت جهادی ، هلال احمر چادر گروهی در اختیار شهروندان ز له زده مورموری قرار داده اند . ﺧﺎﺭج :
+ ﻣﺎﻣﺎﻥ؟
- ﺟﺎﻥ ﻣﺎﻣﺎﻥ؟
+ ﺗﻮ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪ ﺎ ﺍﻭﻥ؟
- ﻋﺰﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺷﺪﻡ. ﺍﻭﻥﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﻮﺩ...
ﻧﺘﺠﻪ :ﺑﻮﺱ .ﺑﻮﺱ . ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ

ایران:
+ ﻣﻤﻦ؟
- ﻫﺎﻥ؟
+ ﺗﻮ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪ ﺎ ﺍﻭﻥ؟
- ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺷﺪ
ﺑﺎﺑﺎ : ﺮﺍ ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ ﻣﺰ. به گزارش مورموری خبر ، در راستای افزایش ارتقای ایمنی موتورسواران و کاهش تصادفات در محورهای مواصلاتی بخش کلات مورموری ، همزمان با فرارسیدن تعطیلات تابستانی توزیع رایگان 40عدد کلاه ایمنی در بین موتور سواران شهر مورموری تقسیم شد. حجت هادی زاده بخشدار کلات مورموری گفت: این طرح با هماهنگی و اطلاع رسانی بخشداری کلات مورموری و با همکاری جهاد ی شهرستان آبدانان صورت گرفت که با استقبال موتور سوران شهر مورموری مواجه شد. وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح های آموزش ایمنی بتوانیم در آینده شاهد کاهش تصادفات و تلفات جاده ای باشیم و در صورت همکاری جهاد ی شهرستان آبدانان بتوانیم وسایل ایمنی مخصوصا کلاه ایمنی بیشتری در اختیار دیگر موتور سوران روستاهای تابعه قرار دهیم .
الان دقیقا توی وضعیتم که ۴بار یه متن طولانی نوشتم و پشیمون شدم پاک ! میدونید گفتن بعضی حرفا بیفایده است..پس همون نگی و انکار شه بهتره! کاش میشد مغزمونو برداریم یه شلنگ آب فشار بالا بگیریم روش تا بشوره خاطرات و ترس و حسرتای به دل مونده رو.. البته شانس که نداریم..همون یه ذره عقلمونو میشست میبرد وهمچنان پابرجا بودن این حسا.. واقعا ذهنم خسته است... اما خوبم.. خیلی مقاومت میکنم..تابد نشه اوضاع خوبم!
شکر:)
به گزارش مورموری خبر ، جلسه ای در خصوص رفع مشکل آنتن دهی تلفن همراه با حضور ریئس اداره مخابرات شهرستان آبدانان و اعضای شورای ی شهر مورموری به ریاست اقای هادی زاده بخشدار کلات در محل بخشداری برگزار شد.
بخشدار کلات مورموری جناب آقای هادی زاده ضمن خیرمقدم به حضار و تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات اداره مخابرات بخش کلات مورموری و شهرستان آبدانان گفت : آنتن دهی تلفن همراه بخش کلات مورموری در حدی خوبی قرار دارد ولی با این وجود همشهریان شهر مورموری بالخصوص روستاهای تابعه بعضی مواقع با مشکل آنتن دهی روبرو هستند که امید است مسئولین امر ، مشکلات آنتن دهی تلفن همراه را در این بخش بطورکلی مرتفع نمایند .

آقای نوری مسئول مخابرات شهرستان آبدانان اظهار داشت :با نصب آنتن بی تی اس در روستای لرغه و برقراری اتصال آن با آنتن سگر و جانستان عملا مشکل آنتن دهی بطورکلی مرتفع می گردد که نصب این آنتن در دستور کار مخابرات شهرستان آبدانان می باشد و بزودی اتفاق می افتد. پیکر پاک 2 شهید گمنام دفاع مقدس روز پنجشنبه با حضور اقشار مختلف در مرکز بخش کلات مورموری تشییع و به خاک س شد. لیگ برتر فصل 93-1392
دور رفت
ورزشگاه یادگار (تبریز):
گسترش فولاد تبریز1-استقلال تهران2
گلها:مهرداد بایرامی(گسترش فولاد)_آرش برهانی،فرهاد مجیدی(استقلال)
سرمربی گسترش فولاد تبریز:رسول خطیبی
سرمربی استقلال تهران: قلعه نوعی
..............................................................................
بازیکنان این فصل گسترش فولاد که سابقه گ نی برابر ا. ﺧﺎﺭج :

ﻣﺎﻣﺎﻥ؟

- ﺟﺎﻥ ﻣﺎﻣﺎﻥ؟

ﺗﻮ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪﯼ ﯾﺎ ﺍﻭﻥ؟

- ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺷﺪﻡ. ﺍﻭﻥﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﻮﺩ

ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺑﻮﺱ .ﺑﻮﺱ . ﺑﭙﺮ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ


ﺍﯾﺮﺍﻥ:

ﻣﻤﻦ؟

- ﻫﺎﻥ؟

ﺗﻮ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪﯼ ﯾﺎ ﺍﻭﻥ؟

- ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺷﺪ

ﺑﺎﺑﺎ : ﭼﺮﺍ ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺯﻥ؟

مامان : ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ ﻣﯿﺰﻧﻢ؟

بابا : تو و اون داداشای تنِ لشت!

مامان : دهنتو آب بکش بعد اسم داداشای منو بیار!

به جاش برو آبجیتو از اینور اونور جمع کن! 4بار شوعَــر کرده!

بابا : به تو ربطی نداره! بهتر از خواهرِ ترشیدۀ توئه که!

و ..............

نتیجه : ﺗﻖﺗﻮﻕ ﺑﻮﻣﻤﻤﻢﺩﯾﺶﺩﯾﺸﺸﺸﺶ ﺵ ﺵ ﺟﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻎ نشست هماهنگی مراسم اربعین حسینی (ع) با حضور اعضای شورای فرهنگی ،اجتماعی شهر مورموری ، مسئولین هیات های مذهبی ، مسئولین هیات امنای مساجد شهر مورموری و مسئولین ادارات و نهادهای سطح بخش کلات مورموری با مدیریت بخشدار کلات مورموری برگزار شد ۰ هادی زاده بخشدار کلات مورموری ضمن گرامیداشت ایام محرم و صفر بویژه اربعین سرور و سالار شهیدان گفت : خدا را شکر می کنیم که خداوند این توفیق را به ما ارزانی داشت تا خدمتگزار مکتب اهل بیت علیهم السلام باشیم و بار دیگر بتوانیم به اقامه عزای حسین علیه السلام بپردازیم. وی در ادامه اقدامات شورای فرهنگی اجتماعی شهر مورموری و هیات های مذهبی را در دهه اول محرم را بسیار خوب ارزی کرد و ابراز امیدواری نمود که مراسم اربعین حسینی(ع) و دهه آ صفر مانند دهه اول آن باشکوه برگزار گردد. بخشدار کلات مورموری از همه آحاد مردم شهر مورموری و روستا های تابعه بابت جمع آوری هدایای نقدی و غیرنقدی خود جهت کمک و پذیرایی به ایستگاه صلواتی شهرستان آبدانان مستقر در مهران تشکر و قدردانی نمود و از خداوند منان خواست که مورد عنایت باریتعالی و سرور و سالار شهیدان قرار گیرد ۰ اعضای شرکت کننده در این جلسه جهت ب ایی هرچه باشکوهتر شدن مراسم اربعین حسینی (ع) شهر مورموری به تبادل نظر پرداختند ۰ همایش بزرگ اربعین حسینی (ع) شهر مورموری در روز یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۳۰ راس ساعت ۹ صبح در دبیرستان فدک شهر مورموری برگزار می شود ۰ به گزارش مورموری خبر ، پیرو جلسه شورای شهر مورموری ، رییس و نایب رییس شورای شهر مورموری مشخص شدند.
در این جلسه آقای کریم غلامی بعنوان رئیس شورای شهر مورموری انتخاب شد.
همچنین برای مدت ی ال آقای علی محمد بعنوان نائب رییس انتخاب شدند.
سال گذشته غلام بازیار رییس و علی محمد نایب رییس شورای ی شهر مورموری را بر عهده داشته اند. به گزارش مورموری خبر ، مردم ولایت مدار و شهیدپرور شهر مورموری ، امسال مراسم 13 آبان و عاشورای حسینی (ع) را با شکوه وصف ناپذیری و با برنامه های متنوعی ( قرائت قرآن ، خیرمقدم توسط بخشدار محترم شهر مورموری جناب آقای هادی زاده ، نوحه خوانی توسط مداحان اهل البیت ، سخنرانی حجه ال رحمانی ، روضه خوانی توسط مداح اهل البیت روشندل ، قرائت قطعنامه 13 آبان توسط برادر علی محمد ، ب ایی ظهر عاشورا ، ایستگاه صلواتی و...) برگزار نموده اند.

20تصویر برای مشاهده شما مخاطبان عزیز و گرامی وبلاک مورموری خبر درج شده است برای دیدن تصاویر لطفا روی ادامه مطلب کلیک نمایید. معاون بهره برداری شرکت آبفای استان ایلام از تعویض و راه اندازی الکتروپمپ شناور چاه شماره ۲ شهر مورموری خبر داد. ۴ مصدوم حاصل دو تصادف در مورموری/
بخشدار: نصب سرعت گیر مناسب در معابر مورموری ضروری است بخشدار مورموری گفت: وجود سرعت گیر مناسب از بروز حوادث و سوانح رانندگی جلوگیری می کند. حجت هادیزاده بخشدار مورموری در گفتگو با خبرنگارآبدانان نیوز گفت: امروز وقوع دو تصادف باعث مجروح شدن ۴ نفر از همشهریان ن مورموری شد.
وی بیان کرد:در یکی از این تصادفات ، برخورد یک دستگاه پراید با وانت بار باعث مصدوم شدن ۳ نفر شد.
هادیزاده گفت:در حادثه دیگر یک موتور سوار با یک دستگاه پژو برخورد کرد که راکب موتور به شدت مصدوم و راهی بیمارستان شد.
بخشدار کلات مورموری اظهار کرد: وجود سرعت گیر مناسب در معابر بخش مورموری باعث کاهش بروز چنین حوادثی می شود.
هادیزاده گفت: نصب سرعت گیر مناسب در معابر مورموری ضروری است و مسئولین نسبت به نصب این علائم اقدام نمایند. آپلود ع به گزارش مورموری خبر ، از ساعت 20 ب تا صبح امروز ، باران بخش کلات مورموری را فرا گرفت و و مردم ز له زده شهر مورموری ، پس از سالهای متوالی ، بصورت اجباری زندگی در زیر چادر را تجربه کرده اند و این در حالی است که بعضی از مردم هم در زیر خانه های ت یبی شب را به روز رساندند. به گزارش مورموری خبر ، شهر مورموری با توجه به شروع زودهنگام سرما و باران احتیاج مبرم به نفت دارند که گویا نفت در منطقه مورموری وجود ندارد و این در حالی است که به مدت یک هفته است پمب بنزین شهر مورموری بدلایل گوناگون از پخش بنزین خودداری می کند که این هم یکی از معضلات موجود در شهر مورموری می باشد که مسئولین امر باید هرچه سریعتر در حل و فصل آن تلاش نمایند . امنیت و آرامش در بخش کلات مورموری الحمدلله بعد از واگذاری چادر گروهی در حد استاندارد می باشد و مردم پرتلاش و زحمت کش در حال شروع کشاورزی خود هستند که امید است مسئولین امر هم در این زمینه با کشاورزان همکاری لازم را بعمل بیاورند . انتظار می رود از مسئولین و انی که در فضای مجازی قلم می زنند بی جهت و بدون کارشناسی مطلب و یا نوشته ای را درج نکنند چرا که مردم بیش از هر چیزی نیاز به آرامش دارند و بی جهت آرامش مردم ز له زده را به خطر نیاندازیم . مرتضی اکبر پور در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره ز له 5.6 ریشتری که در عمق 10 کیلومتری در فاصله 20 کیلومتری شهر مورموری از توابع استان ایلام رخ داد، اظهار داشت: هم اکنون تیمی متشکل از ریاست جمهوری، قائم مقام سازمان هلال احمر، بنیاد مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران کشور به منطقه مورموری برای بررسی میزان خسارات اعزام شدند. وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده تا کنون تلفات جانی نداشته ایم و تنها 14 نفر مجروح شده بودند که به صورت س ایی درمان شدند. اکب ور افزود: بیش از 2500 تخته چادر امدادی در روستاها و شهر مورموری در بین مردم [...] زمان وقوع به
وقت محلی بزرگی عرض جغرافیایی
(درجه - شمالی) طول جغرافیایی
(درجه - شرقی) عمق
(کیلومتر) منطقه ۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۵:۵۹:۴۲.۷ ۲.۳ ۳۲.۶۹۷ ۴۷.۶۹۴ ۱۳ مورموری، ایلام ۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۳:۳۰:۴۲.۰ ۴.۵ ۳۲.۷۶۴ ۴۷.۶۰۳ ۸ مورموری، ایلام * ۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۰:۳۹:۴۴.۶ ۳.۱ ۳۲.۶۸۶ ۴۷.۷۷۸ ۱۰ مورموری، ایلام تیـــــــــم ما قهرمانه تا دنیا دنیا باشه.... واسه بازیه فردا استرس دارم در حد تیم ملی والیبال فکر کنم بازیه فردا تا مراسم احیا طول بکشه مثل همیشه براشون دعا کنید. ایشالا با دعای مردم بازی رو ببرن. از کل دعای جوشن کبیر فراز ۸۶ بدجور به دلم میشینه نکته فهمای عزیز دارید دعا رو میخونید این فراز رو ۴بار با صدای بلند بخونید.... مورموری نیوز ، بارندگی شدید در سطح بخش کلات مورموری باعث طغیان رودخانه های فصلی شهر مورموری شد ، این بارندگی ها علاوه بر اینکه سبب خوشحالی کشاورزان شد،اما به زمین های زراعی کشت شده در روزهای اخیر نیز،خساراتی را وارد و باعث فرسایش شدید زمین های مستعد فرسایش گردیده است.به هر حال خدای بزرگ را به خاطر این باران و نعمتش سپاس می گوییم.ان شاالله که مردم شهر مورموری نیز با احسان و ایثار و کمک حال هم بودن و....قدر دان نعمت الهی باشند و با اعمال خیر خود زمینه نزول رحمت الهی را فراهم نمایند. پست بانک نیک پی در تیر ماه سال 1386 کارخود را آغاز کرد و مشغول به فعالیت شد. پست بانک نیک پی دراین هفت سال حدودا 4بار توانسته عنوان بهترین پست بانک و ictرا بین تمام پست بانک ها ب کند. پست بانک نیک پی پس از این همه تلاش در سال1392 جواز پیشخوان ت را به دست آورد. پست بانک نیک پی توسط فاطمه محمدی اداره می شود و به لطف خدا پست بانک نیک پی در تلاش است. شارژ 4000 تومانی+1000تومانی #همراه_اول
ثبت درجا/شارژدهی بلافاصله تا #200هزارتومان
ابتدا ارسال 399887966 به 307090 سپس ارسال کد فعال سازی ب307090
❌لغو با ارسال off به307090
⚠️توجه به ازای دعوت از هر سه نفر از دوستانتان شارژ 4000 تومانی برنده میشوید ⭕️دریافت شارژ با ارسال 4بار 1000 به307090 ✅دیدن تعداد نفرات عضو با ارسال 300 به 307090 ✅همچنین با عضوی. به گزارش مورموری خبر ، با حضور مسئول کتابخانه حس ، انجمن کتابخانه و اعضای شورای ی شهر مورموری به ریاست بخشدار کلات مورموری در آستانه هفته کتاب و کتاب خوانی جلسه ای بعمل آمد.بخشدار کلات مورموری پیشاپیش هفته کتاب و کتاب خوانی را به دوستداران کتاب تبریک گفت و اظهار داشت : ادارات و نهادها در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی تلاش نمایند و از مسئولین درخواست نمود که نهایت همکاری خود را با مسئولین کتابخانه و بویژه انجمن کتابخانه داشته باشند .آقای برفی مسئول کتابخانه حس شهر مورموری گفت : امسال هم مثل سالهای گذشته در هفته کتاب و کتاب خوانی برنامه های متنوعی ( زنگ کتاب و کتاب خوانی ، عضویت رایگان مراجعین در هفته کتاب و کتاب خوانی ، بازدید مدارس از کتابخانه ، برگزاری مسابقه ، تجلیل از اعضای فعال کتابخانه و ...) در دستور کار می باشد .لازم به ذکر است کتابخانه عمومی حس شهر مورموری در سال 1388 در خیابان بهار - کوچه شهید هادی زاده فعالیت خود را اغاز نموده است که هم اکنون با بیش از 6550 نسخه کتاب و بیش از 290 نفر عضو فعال و نیز 100 عنوان نشریات ادواری ، همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14:30 بجز روزهای تعطیل به علاقه مندان خدمات رسانی می نماید. به گزارش مورموری خبر به نقل از آبدانان خبر"حجت هادیزاده"بخشدار کلات مورموری در گفتگو با آبدانان خبر گفت: 250 نفر از نیروهای اداری و مردمی، کار اجرایی انتخابات مجلس شورای ی و خبرگان ی در این بخش را بر عهده دارند. حجت هادیزاده انتخابات را نماد مردم سالاری دینی دانست و افزود: این افراد در قالب هیات های اجرایی، نظارت، بازرسی، نمایندگان بخشدار و عوامل انتظامی کار برگزاری انتخابات هفتم اسفند در بخش کلات مورموری را عهده دار هستند. وی اظهار کرد: برای جمع آوری و اخذ آرای مردم این بخش 12 شعبه ثابت و سیار پیش بینی شده است که سه شعبه آن شهری و 9 شعبه دیگر نیز روستایی است. بخشدار کلات مورموری تعداد واجدین شرایط رای دادن در این منطقه را چهار هزار و 800 نفر اعلام کرد و گفت: همه عوامل اجرایی و نظارت انتخابات مجلس خبرگان ی و مجلس شورای ی توسط کارشناسان وزارت کشور با آ ین روش و اصول فنی و قانونی فرآیند این امر آشنا شده اند. هادیزاده یادآور شد: مقدمات برگزاری انتخابات آرام و با نشاط و با مشارکت بالای مردم در بخش کلات مورموری فراهم شده است. حجت هادیزاده" بخشدار مورموری در گفتگو با آبدانان خبر ضمن اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی خصوصاً شن و ماسه گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث توقف ساخت منازل ز له زده در بخش مورموری خواهد شد.
وی اظهار کرد: قیمت شن و ماسه از 9 هزار تومان به 12 الی 13 هزار تومان به صورت یک شبه افزایش یافته که باعث ن یتی عموم مردمی که در حال ساخت و ساز منازل ت یب شده از ز له خود هستند ، شده است.
بخشدار مورموری گفت: از تولیدکنندگان شن و ماسه می خواهم که با شیوه تعامل، نرخ مناسبی را برای مصالح ساختمانی خصوصاً شن و ماسه در نظر بگیرند.
وی ضمن قدردانی از مسئولین در افتتاح فیدر دو مداره برق آبدانان به "مورموری" و "مولاب" گفت: با افتتاح برق مورموری مشکلات بخش کلات مورموری رفع شده است.
هادیزاده اظهار کرد: بخش کلات به علت بعد مسافت و فرسودگی شبکه انتقال برق دچار افت ولتاژ شدید برق بود که این امر مشکلات زیادی برای نین منطقه ایجاد کرده بود که الحمدالله با افتتاح این پروژه مشکل ضعف ولتاژ برق مرتفع گردید . به گزارش مورموری خبر ، مراسم تودیع و معارفه بخشدار کلات مورموری ، ساعت 3 عصر امروز با حضور فرماندار محترم شهرستان آبدانان و جمعی از مسئولین شهرستان و بخش کلات مورموری برگزار شد . در این مراسم برادر حجت هادی زاده بعنوان بخشدار جدید کلات مورموری معرفی شد و از زحمات شبانه روزی ناصر نوری بخشدار سابق کلات مورموری تقدیر و تشکر بعمل آمد. حجت هادی زاده از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس می باشد که با شروع جنگ تحمیلی به مدت 21 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل از نظام مقدس دفاع نموده است و در سال 1370 بعنوان دانشجوی تربیت معلم در مرکز شهید مدرس ایلام پذیرفته شده اند و در همان دوران هم بعنوان دانشجویان به کارهای فرهنگی و اجتماعی انجام وظیفه نموده اند و در سال 1376 در رشته ادبیات فارسی ایلام موفق به اخذ مدرک کارشناسی شده اند و از دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی بوده اند که در میان ایلام زبانزد خاص و عام بود و بعد از دانش آموختگی در آموزش و پرورش شهرستان آبدانان بعنوان دبیر ، مشاور ، مربی پرورشی و معاونت دبیرستان و پیش ی در سنگر علم و دانش در شهر مورموری مشغول خدمت صادقانه بوده اند. علاوه بر تدریس در دبیرستان ابوذر مورموری ، یک دوره عضویت در شورای ی شهر مورموری ، یک دوره عضویت در شورای حل اختلاف ، دو دوره ریئس هیات نظارت شوراهای ی شهر و روستا در بخش کلات مورموری ، ک دای هشتمین دوره مجلس شورای ی ، یک دوره مسئول هیات مدیره شرکت تعاونی شهر مورموری و... از خدمات ارزنده ایشان می باشد. ایشان متولد 1349 متاهل و دارای دو فررند می باشند . مردی که 4بار زن شد
اکبر عبدی این روزها باز هم با بازی در نقش زن آن هم دو شخصیت متفاوت در «خواب زده ها» به سینما ها آمده است. اکبر عبدی را شاید بتوان تنها بازیگر مرد سینمای دنیا دانست که تاکنون چهار نقش زن بازی کرده و اتفاقا برای آن جایزه هم گرفته است. آن طور که اکبر عبدی گفته، برای بازی در نقش زن از بازی درخشان ر ن ویلیامز در ماندگار «خانم داوت فایر» الهام گرفته و بعد از دیدن این بوده که تصمیم گرفته است که نقش زن بازی کند. او ایفای این گونه نقش ها را با جنجالی «آدم برفی» آغاز کرد؛ ی که سه سال به دلیل شمایل متفاوت عبدی توقیف بود و نهایتا توانست در سال 76 اکران شود اما اکران آن هم بی حاشیه نبود. تنها در یک مورد از حاشیه هایش، با هجوم عده ای خودسر به چند سینما همراه بود اما نهایتا «آدم برفی» به عنوان یکی از های پرفروش سینمای ایران شناخته شد و در سال های بعد، از تلویزیون پخش شد! دومین تجربه اکبر عبدی در ایفای نقش زن، بازی در «خوابم میآد» رضا عطاران بود که برای او بازخوردهای متفاوتی را رقم زد. این بار بازی درخشان او در نقش یک پیرزن، با اعتراض چندانی مواجه نشد؛ بلکه تنها چند نفر محدودی نسبت به این نقش اعتراض د. تغییر زمانه و نگرش ها، این بار باعث شد که «خوابم میآد» نه تنها توقیف نشود بلکه اکبر عبدی برای بازی درخشانش در این نقش توانست سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از جشنواره سی ام فجر بگیرد و در اکران هم با اقبال منتقدان و مخاطبان روبرو شود. سومین ایفای نقش زن توسط اکبر عبدی به «خواب زده ها»ی فریدون جیرانی باز می گردد که اکنون در حال اکران است. او در این در دو نقش زن (یکی فرنگ رفته و دیگری دهاتی) به طور همزمان بازی می کند تا تبحر بازیگری خود را یک بار دیگر به رخ همه بکشد. به گزارش ایسنا، اکبر عبدی از جمله بازیگران شاخص طنز ایران است که بازی های درخشان او در بسیاری از های سینمایی، موجب پرفروش شدن آن ها شده است. توانایی او در ایفای نقش های متفاوت باعث شده است که در های مختلف و متفاومتی مانند «مادر»، «ای ایران»، «دلشدگان»، « عروسک ها»، «سفر جادویی»، «مدرسه پیرمردها»، «روز فرشته»«مرد آفت »و... حضور درخشان داشته باشد. اکبر عبدی تاکنون برای بازی در های «مادر» زنده یاد علی حاتمی و «خوابم میآد» رضا عطاران دوبار سیمرغ بهترین بازیگر جشنواره فجر را گرفته است. به گزارش مورموری خبر ، بمناسبت دهه فجر ، پیاده روی خانوادگی در روستای هلیوه از توابع بخش مورموری با حضور تعدادی از ستاد دهه فجر بخش کلات مورموری برگزار شد و به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهداء شد . حجت هادی زاده بخشدار کلات مورموری مردم را ولی نعمتان نظام و انقلاب دانست و گفت : خدمت به مردم روستاها یک افتخار است که نظام نصیب مسئولین نموده است و امید است که بتوانیم بعنوان خدمتگزار شما عزیزان گوشه ای از مشکلات شما را مرتفع نماییم و ما هم بعنوان فرزند شما انتظار داریم با حضور خود در مراسمات بویژه در انتخابات 7 اسفند بار دیگر باعث خشنودی دلسوزان انقلاب و نظام و باعث یاس و ناامیدی دشمنان انقلاب و نظام شوید . به گزارش مورموری خبر ، در اولین روز دهه فجر ، مراسم رژه خودرویی ، زنگ انقلاب ، ایستگاه نقاشی ، نمایشگاه غذاهای بومی و محلی ، اجرای سرود و برنامه های متنوع دیگری در سطح شهر مورموری و با همکاری ادارات و نهادهای شهر مورموری برگزا شد . به گزارش مورموری خبر ، امسال اربعین حسینی (ع) شهر مورموری در حالی برگزار شد که فعالین فرهنگی شهر مورموری در قالب شورای فرهنگی و اجتماعی با مدیریت بخشدار کلات مورموری ، اتحاد و همدلی را به معرض نمایش گذاشتند و مراسمی باشکوه هرچه تمامتر در دبیرستان فدک شهر مورموری برگزار نموده اند. لطفا برای مشاهده بقیه ع ها روی ادامه مطلب کلیک نمایید. "ناصرنوری" با بیان اینکه تحصن امروز مردم مورموری به نحوی بزرگنمایی بوده، اظهار کرد: تد ری شیده شده که چادر در بین مردم توزیع شود. این مسئول ادامه داد: در ابتدای وقوع ز له به قید فوریت چادرهایی که از کیفیت پایینی برخوردار بوده، در بین مردم توزیع شد. بخشدار مورموری تأکید کرد: با این وجود تمام مردم چادر دریافت کرده اند. نوری بیان کرد: با . حال این لحظه هایم قابل بیان نیست. امروز بعد از ظهر مامان خانم حرف های همیشگی اش را زد و رفت. من هم می خواستم بخوابم ولی ای کاش سرم را روی آن بالشت کوفتی نمی گذاشتم. از خواب که بیدار شدم تنم می لرزید. باورم نمی شد. میچکا از ترس می لرزید. میچکایی که دلش همیشه خدا قرص بود می لرزید. تمام آن یک ساعت توی خواب به بدبخت شدنم فکر می . به این که چه کن. پروژه برق رسانی به مورموری و مولاب افتتاح شد.
با حضور استاندار ایلام و مردم در مجلس شورای ی/

پروژه برق رسانی به «مورموری» و «مولاب» افتتاح شد
به گزارش مورموری خبر به نقل از روابط عمومی فرمانداری آبدانان _با حضور استاندار ایلام و مردم در مجلس شورای ی ؛ فرماندار ومعاونین محترم استاندار پروژه برق رسانی به «مورموری» و «مولاب» افتتاح شد
مدیرعامل شرکت برق استان گفت: با بهره برداری از فیدر دو مداره برق آبدانان به «مورموری» و «مولاب» این دو منطقه را تحت پوشش برق با ولتاژ مناسب قرار می دهد.
«هادی شیرخانی» اظهار کرد: طول این شبکه 20 کیلوولتی، 45 کیلومتر از آبدانان تا بخش کلات مورموری است که بخش کلات مورموری و روستاهای تابعه را تحت پوشش برق با ولتاژ مناسب قرار می دهد.
شیرخانی افزود: این پروژه از سال 91 بااعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال شروع شده و با برقراری 2 هزار و 200 انشعاب برق، زمینه بهره مندی بیش از 10 هزار نفر جمعیت شهری و روستایی بخش کلات مورموری و روستاهای تابعه از نعمت برق فراهم شده است.
وی اظهار کرد: تقویت ولتاژ برق منطقه مورموری و روستاهای تابعه و پایداری شبکه از نظر کاهش قطعی برق از مزایای این طرح است.
برای ز له مورموری :
بمیرم سی روزتنگ سی رنج بیور
مرخاکش ه کنم بییرم واسر
شواوماافتاو نشس دادرسم نی
ایسه که جامال سی ام هیچ م نی
نیاسربکشه وی هون ومونم
اشگسه وه برده غم هرچارسخونم شعر از جعفر فیلی شاعر لرزبان دره شهری به گزارش مورموری خبر ، بمناسبت هفته بسیج با حضور تعدادی از مسئولین ادارات و نهادهای بخش کلات مورموری با مدیریت بخشدار کلات مورموری جلسه ای بعمل آمد . حجت هادی زاده بخشدار کلات مورموری ضمن تبریک هفته بسیج گفت : تشکیل بسیج یکی از ماندگارترین و کارآمدترین نهاد مردمی است که راحل (ره) با دور شی عمیق آنرا بنا نهاد و هر جا نظام و انقلاب خطری را احساس کند این نیروی بسیج است که بدون چشمداشتی به میدان می آید و حماسه ای ماندگار خلق خواهد کرد و کارآمدی این نهاد بر دوست و دشمن آشکار است که می توان حضور نیروی بسیج در دوران دفاع مقدس و بعد از آن و همچنین در حوادث و بلاهای طبیعی چون ز له و سیل و... را می توان برای نمونه نام برد. بخشدار کلات مورموری در ادامه گفت : همگی ما وظیفه داریم برنامه های هفته بسیج را منسجم تر از گذشته برگزار کنیم و اصول و ارزشهای انقلاب و نظام را با جان و دل محافظت کنیم و با وحدت و همدلی در راه پیشرفت انقلاب و نظام تلاشی مضاعف نشان دهیم.سرگرد پاسدار اسد مرادی فرمانده حوزه شهید صیاد مورموری ضمن تبریک هفته بسیج به تشریح برنامه های هفته بسیج پرداخت و گفت :همگام با سراسر کشور در هفته بسیج ده ها برنامه متنوع در سطح شهر مورموری و روستاهای تابعه برگزار خواهد شد که می توان ( پیاده روی خانوادگی ، برگزاری مسابقات ورزشی و بومی و محلی ، برگزاری نشست ، برگزاری کوهپیمایی ، یادواره ء شهر مورموری ، سرکشی از خانواده های ء ، برگزاری اردوی فرهنگی و زیارتی ، برگزاری مناجات و دعا ، عطر افشانی گ ار ء و بزرگ ان بخش کلات مورموری در 5 آذر و ..)می توان نام برد . لازم به ذکر است که پیاده روی خانوادگی روز راس ساعت 8 صبح مورخه 29/08/1394 برگزار می شود و به شرکت کنندگان ده ها جایزه نفیس به قید قرعه اهداء خواهد شد. محل : میدان دفاع مقدس شهر مورموری ( میدان ورودی شهر ) به گزارش مورموری خبر ، فرماندار آبدانان به همراه تعدادی از مسئولین بخش کلات مورموری از کتابخانه حس شهر مورموری بازدید بعمل آوردند و در جریان خدمات رسانی این کتابخانه قرار گرفتند. عبدالنبی برفی مسئول کتابخانه حس شهر مورموری مشکلات و نواقص این کتابخانه را به سمع مسئولین حاضر رساند و مسئولین هم قول مساعد داده اند در صورت امکان بخشی از مسایل و مشکلات آنرا مرتفع نمایند . فرماندار آبدانان و هیات همراه ، همچنین از نمایشگاه کتاب که به همت کتابخانه حس و دبیرستان حضرت رقیه و دبستان عرفان در دبیرستان فدک دایر بود دیدن نموده اند. بمناسبت هفته دفاع مقدس ، گ ار ء شهر مورموری ، توسط پرسنل حوزه شهید مورموری و شورای پایگاه حسن مجتبی (ع) غبارروبی و عطرافشانی شد . از مدیریت محترم بنیاد شهید و ایثارگران استان ایلام و همچنین شهرستان آبدانان بابت مرمت و نوسازی قبر مطهر ی شهر مورموری نهایت تقدیر و تشکر را بعمل می آوریم(لازم به ذکر که قبر ی شهر مورموری در ابتدای سال جدید توسط بنیاد شهید و ایثارگران استان ایلام و شهرستان آبدانان مرمت و بازسازی شده اند.)
خوزستان امروز 18 بار به خود لرزید، ای شوش، میانرود،سالند و دزفول در کانون این زمین لرزه ها بودند. پایتخت ایتالیا امروز-چهارشنبه- چهار بار لرزید و باعث ترس و وحشت نان «رُم» شد. طبق برآورد محققان پژوهشگاه ی ز له و ز له شناسی، ایران در سال ۹۶، بیش از ۱۷ هزار بار لرزید که مهم ترین ز له ها در آذر و دی ماه رخ داده است. ساعت 20 و 26 دقیقه و 36 ثانیه سالند از توابع شهرستان دزفول لرزید. مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک تهران اعلام کرد این ز له که در ساعت 7و 2 دقیقه و 5 ثانیه رخ داده، با بزرگی 6.1 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) بوده و کانون آن، سه کیلومتری مورموری، 36 کیلومتری موسیان و 41 کیلومتری دهلران در استان ایلام واقع شده است. بامداد امروز، یکشنبه شهرستان هفتکل در خوزستان لرزید. به گزارش مورموری خبر ، تیم فوتسال پایه اول متوسطه دبیرستان مصطفی (ره) شهر مورموری در مسابقات درون آموزشگاهی در سطح شهرستان آبدانان مقام سوم را از آن خود کرد. پرویز تیرجو مربی تیم فوتسال در گفتگو با خبرنگار سایت مورموری خبر گفت : این تیم توانست در میان 16 تیم فوتسال در سطح شهرستان آبدانان مقام سوم را ب نمایید . اعضای تیم فوتسال دبیرستان مصطفی (ره) ، (عرفان زینلی ، بشیرعموزاده ، محمدسوخته زاری ، فرزادکاظمی ، عارف صادقی فر ، محمدعموزاده ، محمدامین علیجانی ، فردین سلیمانی ، مقدادزینلی ، علیرضاعموزاده) ب مقام سوم فوتسال درون آموزشگاهی در سطح شهرستان آبدانان را به مربی دلسوز این تیم برادر عزیز پرویز تیرجو و این عزیزان تبریک می گوییم. از بامداد امروز تاکنون 10 بار شهر تخت استان هرمزگان لرزید. شهر سومار واقع در استان کرمانشاه امروز بر اثر وقوع ز له سه بار لرزید. به گزارش مورموری خبر ، امروز با حضور مسئول تربیت بدنی ، مربیان ورزشی برادران و خواهران شهر مورموری به ریاست بخشدار کلات مورموری در خصوص مسایل و مشکلات پیرامون ورزش جوانان و بانوان سطح بخش کلات مورموری جلسه ای در بخشداری کلات بعمل آمد. بخشدار کلات مورموری ضمن خیرمقدم به حضار ، به اهمیت ورزش جوانان و بانوان در سطح بخش کلات مورموری پرداخت و در ادامه مربیان ورزشی هرکدام در رابطه با کمبودها و نیازها ی ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی پرداختند و مقرر گردید بخشداری کلات مورموری مسایل و مشکلات ورزشکاران را به سمع مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان آبدانان برساند و در صورت امکان لوازم ورزشی مورد نیاز ورزشکاران را در اسرع وقت از طریق این اداره تامین نماید . بخشی از مشکلات سالن تربیت بدنی شهر مورموری،تعمیر و مرمت سرویس بهداشتی سالن ورزشی،تعمیر و مرمت سقف سالن ( ریختن پشم شیشه فراوان بر روی کف سالن)مرمت شیشه های سالن با توجه به فصل سرما ،فقدان وسایل گرمایشی و وسایل سرمایشی ،تعویض و مرمت لامپ ها سالن تربیت بدنی ،نداشتن وسایل ورزشی ( توپ فوتسال ، توپ والیبال ، هوگو ، میت ، تاتامی ، روپا ، کرنومتر ، رخت آویز ، جعبه کمک های اولیه و... ) در پیگیری بخشدار کلات مورموری با مسئولین ورزشی شهرستان آبدانان ، فرماندار محترم شهرستان آبدانان و مسئول محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان آبدانان از سالن ورزشی تربیت بدنی شهر مورموری دیدن نموده اند و خوشبختانه دستور موکد داده اند بخشی از مشکلات این سالن را در اسرع وقت برطرف نمایند. آقای وه مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان آبدانان گفت : در حال پیگیری مستقر شدن اداره ورزش و جوانان شهر مورموری هستیم که امیدواریم بتوانیم با پیگیری های مستمر این اداره را در این شهر دایر و افتتاح نماییم. ایشان گفت : جوانان و نوجوانان این خطه در زمینه کشتی استعداد خیلی خوبی دارد که مطلبد هئیت کشتی در این شهر تشکیل شود. در پایان مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان آبدانان هدایایی به رسم یادبود به ورزشکاران شهر مورموری اهداء نمود و بخشی از وسایل ورزشی مورد نیاز را در اختیار ورزشکاران شهر مورموری گذاشت. جا دارد از فرماندار پرتلاش شهرستانمان و همچنین مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستانمان تشکر و قدردانی بعمل بیاوریم . به گزارش مورموری خبر ، بمناسبت دهه فجر ، جشن انقلاب در دبیرستان دخترانه حضرت رقیه (س) و حجاب شهر مورموری برگزار شد و برنامه های متنوع ( شعر ، سرود ، دکلمه ، نمایشگاه صنایع دستی ، نمایشگاه ع و پوستر ء و...) و پرسش و پاسخ دانش آموزان در مورد مسائل روز مطرح شد که بخشدار کلات مورموری و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان آبدانان ( آقای رحمانی) به سوالات دانش آموزان پاسخ دادند .