my endless love

به نقل از خبرگزاریها در مورد my endless love : love belongs to all humans, it belongs to the entire existence and all the creatures. god is love, life is love, being and not being is love, hell and heaven is love, man and woman is love, young and old is love, all the children of the world are love, all the homeless of the world are love, all the addicts of the world are love, all the hungry people of the world are love, all the sick people in the world are love, all the individuals who strive to ist the poor, hungry, homeless, addicts and the sick are love, all the solids, plants and animals are love, the earth, the sky, the existence and. تحقیقات جدید نشان می دهد که اینکه بسیاری از کارآفرینان، ب و کار خود را مثل فرزند خود می دانند، بی دلیل نیست. مطالعه ای که اخیرا منتشر شد نشان داد که با در نظر گرفتن فعالیت های مغزی، عشق کارآفرینان به کار خود دقیقا مانند عشق والدین به فرزندان شان است. تهیه کنندگان این[ادامه مطلب] "i do not love you as if you were salt-rose, or topaz,
or the arrow of carnations the fire shoots off.
i love you as certain dark things are to be loved,
in secret, between the shadow and the soul.

i love you as the plant that never blooms
but carries in itself the light of hidden flowers;
thanks to your love a certain solid fragrance,
risen from the earth, lives darkly in my body.

i love you without knowing how, or when, or from where.
i love you straightforwardly, without complexities or pride;
so i love you because i know no othe. ای خوشــــا آن عهـد و دوران صفــــــــــای کـودکی شادمـــــــــــان بـــودن میان کوچه های کودکـــی کوچــــه هــای خاکــــــی و خـاک در کـــــوی وفــا ای بـه قربـــــان همــان خاک وفــــــــــای کــودکی کـــودکـــــــی بازیچه ای بیش از خیــال من نبــــود چون پرستـــــو می پریــــدم در هــــوای کــــودکـی ریــــگ و شن ملموس پــای کوچک من گشته بود لمس می شد لحظــــه ها در زیـــر پــــای کـودکی کودکی دوران پـــــرواز کبوتــــــــــرهــای شــــــــوق می پریــــــدم شادمان تــــــــا انتـــهای کـــــودکی ای خوشـا فــواره ی رنگیـــــــــن کمان ذهـــن مــن چتــــــر آبــــی می شکوفــــــد در فضـــای کودکی ع عاشقانه متحرک,والپیپر های عاشقانه , هرطرف رو کن وتردیدنکن سوی منیhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/59.gif بازدرچشم رس دیده ی پرسوی منیhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/59.gif تاابدگرچه عزیزی ولی ازیادمبرhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/59.gif چشم من باشی درسایه ابروی منیhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/59.gif درغمم رفته ای ودر خوشی ام امده ایhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/59.gif چه کنم؟خوی تواین است پرستوی منیhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/59.gif چشم بادامی و شیرین وخوش وبانمکیhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/59.gif چینی وتاری وایرانی وهندوی منیhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/59.gif گوش تاگوشه صحراب ام ونهراسhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/59.gif شیرهاخاطرشان هست که اهوی منیhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/59.gif up for love 2016 با

زیرنوس up for love 2016, رایگان up for love 2016, زیرنویس up for love 2016 با , up for love 2016 از سایت آسیا ساب,آسیا ساب, رایگان زیرنویس های 2017, up for love 2016, رایگان up for love 2016, up for love 2016 با ,اسیاساب جدید ترین زیرنویس ها,آسیا ساب جدید ترین های خارجی

برای زیرنویس و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید ooh ooh oooh oh oh!
see i know a little bit something good
always comes out
over a little bit something bad,
and i wasn't looking for someone new
'till you e down
giving me the best that i've had!
and now, you're on my skin
body to body
working me out
you, you played the win
rocking me steady, round after round!
ooh, i wish you were my first love
'cause if you were my first, baby
there wouldn't have been no second, third or fourth love
ooh, i wish you were my first love
'cause if you were my first, . ایــن روزهـــآ блестяшкаبیشــتر از هــر زمــآنیблестяшка


دوسـتــ دارمــ خــودمــ باشــمــ !!блестяшка


دیگــر نـه حــرص بدســت آوردنــ رادارمــблестяшка


و نه هـــراس از دســت دادنــ را ..блестяшка


هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــآطــرблестяшка


خــودمــ بخواهــدблестяшка


دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت блестяшкаهمین ... این حرفای جاس به بلیبرشههههههههههههه close your eyes and imagine this now imagine this is us,u and me you are my friend dont cry i wont let u cry i know u exsist ,i know how much u love me i know its bad what people say about u just because u love me im sorry about it im sorry i cant meet u now but u have to know i do everything for u i close my eyes and imagine u are next to me i want u to imagine it too dont cry pleas just smail i want u i like u i love u pomis me u love me too no matter what they say about u you know im not just your idol im yours and your m. feeling used
but i'm
still missing you
and i can't
see the end of this
just wanna feel your kiss
against my lips
and now all this time
is p ing by
but i still can't seem to tell you why
it hurts me every time i see you
realize how much i need you i hate you i love you
i hate that i love you
don't want to, but i can't put
nobody else above you
i hate you i love you
i hate that i want you
you want her, you need her
and i'll never be her i miss you when i can't sleep
or right after coffee
or right. initiation love 2015

زیرنوس initiation love 2015, رایگان initiation love 2015, زیرنویس initiation love 2015 با , initiation love 2015 از سایت آسیا ساب,آسیا ساب, رایگان زیرنویس های 2017, initiation love 2015, رایگان initiation love 2015, initiation love 2015 با ,اسیاساب جدید ترین زیرنویس ها,آسیا ساب جدید ترین های خارجی

برای زیرنویس و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید

infantile love follows the principle: "i love because i am loved."
mature love follows the principle: "i am loved because i love."
immature love says: "i love you because i need you."
mature love says: "i need you because i love you."

erich frommعشق ِ بچگانه از یک قاعدۀ کلی پیروی می کند:"به خاطر اینکه عاشق شده ام عاشق هستم."

عشق ِ کامل از یک قاعدۀ کلی پیروی می کند:"به خاطر اینکه عاشق هستم عاشق شده ام."
تــو مــاه را دوســت داری مــــــن! مـاه هــاست کـــه تـــورا هر وقت می خوای ببینی چقدر دوستت دارم انگشتت رو بذار رو نبضت می فهمی که دوست داشتنم تمومی نداره میگن مثل عروسک شدی تا بهت دست میزنن میگی i love u :(
ربات. این بسرایی که ته ریش دارن... اینایی که باشکاه نرفتن و هزارتا قرص وامبول نزدن... اینایی که زیرابرو برنداشتن... اینایی که قدشون نه خیلی بلنده نه خیلی کوتاه... اینایی که موهاشون نه بلنده نه ...
اینایی که واسه جلب توجه دخترا تو خیابون هزار جور دلقک بازی درنمیارن... اینایی که تو کوجه تاریک دختر از روبروشون بیاد سرشون رو میندارزن بایین دختراحساس ارامش کنه... اینایی که توتا ی جمع میشینن دختره راحت باشه... اینایی که دوس دخترش وقتی بغلشه ب جای لباش بیشونیش رو بوس میکنن... ایا اینا هنوزم هستن؟؟؟؟؟؟.... من خودم یکی دارم قدرشو خوب میدونم محمد من جز ایناس... این پسرایی که ته ریش دارن... اینایی که باشگاه نرفتن و هزارتا قرص وامپول نزدن... اینایی که زیرابرو برنداشتن... اینایی که قدشون نه خیلی بلنده نه خیلی کوتاه... اینایی که موهاشون نه بلنده نه ...
اینایی که واسه جلب توجه دخترا تو خیابون هزار جور دلقک بازی درنمیارن... اینایی که تو کوچه تاریک دختر از روبروشون بیاد سرشون رو میندارزن پایین دختراحساس ارامش کنه... اینایی که توتا ی جمع میشینن دختره راحت باشه... اینایی که دوس دخترش وقتی بغلشه ب جای لباش پیشونیش رو بوس میکنن... ایا اینا هنوزم هستن؟؟؟؟؟؟.... من خودم یکی دارم قدرشو خوب میدونم محمد من جز ایناس... the love witch 2016 با

زیرنوس the love witch 2016, رایگان the love witch 2016, زیرنویس the love witch 2016 با , the love witch 2016 از سایت آسیا ساب,آسیا ساب, رایگان زیرنویس های 2017, the love witch 2016, رایگان the love witch 2016, the love witch 2016 با ,اسیاساب جدید ترین زیرنویس ها,آسیا ساب جدید ترین های خارجی
برای زیرنویس و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید دلمان خوش است که مینویسیم و دیگران میخوانند وعدهای میگوینه :اه چه زیبا وبعضی ها میخندند و بعضی اشک میریزند دلمان خوش است به دروغ هایی که از راست بودن قشنگترند... به شاخه گلی دل میبندیم و با جمله ای دل میکنیم.... دلمان خوش میشود به بر اوردن خواهشی و چشیدن لذتی.... وقتی چیزی مطابق میل ما نبود چقدر راحتپشت پا میزنیم به همه چیز... و چه ساده میشکنیم همه چیز را.... حتی دلی را..... دلمان خوش است ... اما کدام دل؟؟؟؟ والپیپر قلب و دل heart love wallpapers http://up.mihan-love.ir/up/mihan-love/love/majmoe2/59c1ffe5b61b.jpg چه حسه خوبیه…
شبا موقع خواب عشقت سرشو بذاره رو دستای مردونت…..با موهاش بازی کنی….
چشماشو ببوسی…..اروم اروم تو بغلت خوابش بگیره….ولی تو هنوز بیداری…
دوست داری فقط نگاش کنی….همینطوری که داری نگاهش میکنی….اشکات سرازیر بشه….تو دلت پیش خودت بگی….
نباشی ….میمیرم…..
معرفی انیمیشن کوتاه a love story - یک داستان عاشقانه
انیمیشن کوتاه زیبای a love story، در رابطه با زندگی و رقابت‌های بی‌دلیل و منطقی است که در آن به وجود می‌آوریم. so this is love
so this is love
so this is what makes life divine
i'm all aglow,
and now i know
the key to all heaven is mine

my heart has wings
and i can fly
i'll touch every star in the sky
so this is the miracle that i've been dreaming of
so this is love عشق اینگونه است،عشق اینگونه استاین آن چیزی است که زندگی را الهی می سازدگرگرفته ام، امو حال می دانمکلید رسیدن به تمامی بهشت خودم هستمقلبم بالهای دارد، امو می توانم پروا. games of love and chance 2003
زیرنوس games of love and chance 2003, رایگان games of love and chance 2003, زیرنویس games of love and chance 2003 با , games of love and chance 2003 از سایت آسیا ساب,آسیا ساب, رایگان زیرنویس های 2017, games of love and chance 2003, رایگان games of love and chance 2003, games of love and chance 2003 با ,اسیاساب جدید ترین زیرنویس ها,آسیا ساب جدید ترین های خارجی
برای زیرنویس و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطل. میگند وقتی یه هنرمند اثر خاصی رو خلق میکنه , درواقع به یه شکلی از ماورائ بهش الهام میشه این آهنگی که cher خونده , به نظرم از همون اثاره , بخصوص که متن این آهنگ , نجوای با خداوند به واسطه جبرئیل هست من وقتی میشنوم خیلی حال میکنم
dov'e l'amore
dov'e l'amore
i cannot tell you of my life
here is my story

i'll sing a love song
sing it for you alone
though you're a thousand miles awa.
11200000مــــرد بـاس وقـتـی مـیـره خونــــه، سـر ِ زنـش ی عـربــده بـکشــه بـگـه هـی دخـتـربـابـات؛ بـیـا تـو بـغـلـم کـه سـرم واســه بـوسیــدنـت درد مـیـکنـــه
11200000 مرد و زن باس همه جا با هم باشن
11200000زن باس فقط تو بغل آقاش خوابش ببره . . .
11200000مرد باس زنشو بزاره تاج سرش …
11200000مرد باس همه ی تلاششو ه که تو ماشین موقع دنده عوض ، دست زنشو ول نکنه
11200000یه مرررررد باس شغل دومش خوشحال همسرش باشه…
11200000زن باس تو خیابون سفت بازو آقاشو بچسبه …

11200000زن باس دماغش اورجینال باشه!
11200000زن باس متانت و خانومی و سنگینی از وجودش بباره:))))

11200000مرد باس بعده اینکه غذاشو خورد پاشه عیالشو ماچ کنه…..
11200000زن باس تو جمع بگه هر چی آقامون بگن …
11200000زن باس وقتی آقاشون خوابه هی باری وربره وموهاشوبکشه… که دیونه شه آقاشون هم پاشه دادبزنه بگه دیونم کردی نیم وجبی چی میخوای…؟ دختر زل بزنه توچ بگه: بوس میخواااام!!
11200000زن باس واسه اومدن آقاش به خونه لحظا شماری کنه …
11200000زن باس نفس آقاش باشه
11200000زن باس واسه حرف شوهرش ارزش قائل باشه

من آبنبات چوبی موووخوووام .... عاغا داشتم موزیک ویدیو lolly عخشمو با این یارو کی بود ؟؟؟ m_ae_jor_a_li_ گوش میدادمممم ینی نگاه می ... وووووویی من میخوام ..... چقد از آهنگش خوشم میاد فقط ی تیکه شو حفظمممممم she say she love my lolly
she wanna make it pop
she say she love my lolly
she wanna kiss the top
she say she love my lolly
she love my lollipop
she say she love my lolly
she say she love my lolly خب ادامه شو هم . یه چیزایی تو دنیا هست که آدم هر چی بیشتر میخواد بهش برسه بیشتر از آدم دور میشه و دیگه هیچوقت دستت بهش نمیرسه ... واسه این چیزا فقط باید دل رو قفل کرد ت بود و نگاه کرد و تو رویا حس کرد ازت دور نیس تا خودش بیاد ... there’s no love , like your love اختصاصی از فایل هلپ طرح آماده ساعت چوبی love با و پر سرعت .
طرح آماده ساعت چوبی love
طرح آماده ساعت چوبی love طرح های آماده ساعت چوبی love با فرمت cdr و dxf برای استفاده در دستگاه برش لیزر 
با
طرح آماده ساعت چوبی love
i remember the time i wished to fall in love and i diddid ino it happenedi remember exactly how and when it happenedit happenedandit was exactly what i wantedbut i was not sure enoughabout whatabout my jobit was easy to say i love youbut you know...so it went in a way she got that i love heri could dare to sayi love youand i didbutsomething was wrongi didn't have enough money to marryand she was in hurryokit went on like this for a whilei lovedshe lovedbut there was no marriageso we took apartyeahso easywe broke our relationand it finishedafter a whilei got a message i love youme toobut you k.
forbidden games
miriam makeba - 1963
though it's forbidden for my arms to hold you
and though it's forbidden, my tears must have told you
that i hold you secretly each time we meet
in these forbidden games that i play though it's forbidden in dim, quiet places
to capture the rainbows my aching heart chases
my bittersweet esctasies come to me here
in these forbidden games that i play everyone knows you belong to another
spinning your magic for her and no other
still, i've been content to be part of this fantasy
part of this game that. mother..... your majestic name always is in my heart. you can not find out how much i can love you you can not undrestand how bad feeling i endure when you have a terrible feeling. mother my love my live is depended you you are the owner of all of me............ mother my love please forgive me if some day iforget to say i love you mom mother please do not be anger of me if some day iforget what a big devotion you did just for me...... i know i can not make up them..... but mother please go on ti love me even some day i forget to say] i love you mom true love ways 2014
زیرنویس true love ways 2014, زیرنویس true love ways 2014, true love ways 2014, زیرنویس true love ways 2014, true love ways 2014, رایگان true love ways 2014, true love ways 2014 با , زیرنویس true love ways 2014 با ,

برای و مشاهده اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید (رو ع کلیک کنید) خیلی ویدیوی احساسی و تاثیر گذاری بود و جدا توصیه میکنم ببینینش . فقد ی نکته ای رو درمورد اسمش و این دیالوگی ک تو سیزن 9 دوبار تکرار شد و تو این ویدیو هم اولش بش اشاره شد بگم . . i don't do the whole love and… love . a marvelous story full of love, heartbreak and ... love این دوتا لاو بودن یجور سابت ته ک ب دو فرد مهم تو زندگی دین اشاره داره ، دو مدل عشق تو زندگیش داره عشق برادرانه نسبت ب سم و عشق رمانتیک نسبت ب ! ali-mahsa تجسم یـاد تـو در مـ ـن... ali-mahsa ali-mahsa آغـ ـاز دلتنگی است!ali-mahsa ali-mahsa در سکوتـ ـی شیرینali-mahsa ali-mahsa دیده بـه آسمان دوختـه ام...ali-mahsa ali-mahsa این یـادهای گـاه وبیگـاه تـ ـ ـوali-mahsa ali-mahsa از جانـ ـم چـ ـه میخواهنـد!!ali-mahsa ali-mahsa ایـن دردهـ ـایی کـه تیـ ـر میکشـد...ali-mahsa ali-mahsa از یـادآوری حـرفهای پـر کنایـ ـه ی توali-mahsa ali-mahsa در قلـب خستـه از تپیـدنـ ـمali-mahsa ali-mahsa از جانـم چـ ـه میخـواهند؟!ali-mahsa ali-mahsa اما تو ای خاطـره تلخ...ali-mahsa ali-mahsa در یـاد من بمـانali-mahsa ali-mahsa بـا همه درد آلـودگیتali-mahsa ali-mahsa دوستــت دارم ali-mahsa a heart that loves is always young.
قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است
greek proverb
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
the hardest thing to do is watch the one you love, love someone else.
سخت ترین چیز این است که ببینی ی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است
anonymous
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ali-mahsa تجسم یـاد تـو در مـ ـن... ali-mahsa ali-mahsa آغـ ـاز دلتنگی است!ali-mahsa ali-mahsa در سکوتـ ـی شیرینali-mahsa ali-mahsa دیده بـه آسمان دوختـه ام...ali-mahsa ali-mahsa این یـادهای گـاه وبیگـاه تـ ـ ـوali-mahsa ali-mahsa از جانـ ـم چـ ـه میخواهنـد!!ali-mahsa ali-mahsa ایـن دردهـ ـایی کـه تیـ ـر میکشـد...ali-mahsa ali-mahsa از یـادآوری حـرفهای پـر کنایـ ـه ی توali-mahsa ali-mahsa در قلـب خستـه از تپیـدنـ ـمali-mahsa ali-mahsa از جانـم چـ ـه میخـواهند؟!ali-mahsa ali-mahsa اما تو ای خاطـره تلخ...ali-mahsa ali-mahsa در یـاد من بمـانali-mahsa ali-mahsa بـا همه درد آلـودگیتali-mahsa ali-mahsa دوستــت دارم ali-mahsa به نظره من واقعا سریال قشنگیه it's ok that's love اگه ندیدینش پیشنهاد میکنم حتما ببینینش اینم چندتا موزیک های روی سریال هست :) لینک : kae sun - ship and the globe (it's okay that's love ost).mp3 quentin mosimann (쿠엔틴 모시만) - psyko underground (radio edit) it's okay that's love ost.mp3
twin forks - cross my mind (it's okay that's love ost).mp3 ಌ 괜찮아 사랑이야 ಌ it's okay that's love ಌ hero ಌ let me go ಌ.mp3 울랄라세션 (ulala session) - love fiction [it's ok, that's love ost].mp3 نظر یادت نره :) عزیز ترینم هر لحظه بزرگیت را درک می کنم و شاکر خداوندم که این لحظه های قشنگ را به من نشان می دهد به مناسبت ایام دهه فجر درختی با عنوان درخت آرزو در مهد علیرضا درست شده همه ارزو ها شون نقاشی و خانم معلم هم نوشته ارزو بچه ها رو اما در بین همه ارزو های بچه ها ارزو پسر من عجیب غریب بود همه تا مدتها در بارش حرف می زدن و می خندیدند ارزو پسرم این بود خونه جهاد فروش بره منم اول که شنیدم شوک شدم که چقدر پسرم بزرگه و می فهمه مسائل خونه رو ما چند وقتیه که داریم کارایی اقتصادی می کنیم سهام می فروشیم ملک می یم و خلاصه برای ید خونه پول کم داشتیم همش می گفتیم اگه خونه جهاد فروش بره کافیه درست می شه بی توجه به اینکه عشقم همه اینارو می فهمه و مسائل خونه از اسباب بازی و خوراکی و همه چیزایی که بچه های دیگه غرق اون هستن ali-mahsa تجسم یـاد تـو در مـ ـن... ali-mahsa ali-mahsa آغـ ـاز دلتنگی است!ali-mahsa ali-mahsa در سکوتـ ـی شیرینali-mahsa ali-mahsa دیده بـه آسمان دوختـه ام...ali-mahsa ali-mahsa این یـادهای گـاه وبیگـاه تـ ـ ـوali-mahsa ali-mahsa از جانـ ـم چـ ـه میخواهنـد!!ali-mahsa ali-mahsa ایـن دردهـ ـایی کـه تیـ ـر میکشـد...ali-mahsa ali-mahsa از یـادآوری حـرفهای پـر کنایـ ـه ی توali-mahsa ali-mahsa در قلـب خستـه از تپیـدنـ ـمali-mahsa ali-mahsa از جانـم چـ ـه میخـواهند؟!ali-mahsa ali-mahsa اما تو ای خاطـره تلخ...ali-mahsa ali-mahsa در یـاد من بمـانali-mahsa ali-mahsa بـا همه درد آلـودگیتali-mahsa ali-mahsa دوستــت دارم ali-mahsa اگه عشقت ...12000000
یهویی ...12000000
بی دلیل ... ...12000000

بگه نگو ...12000000 بگه نمیخوام ...12000000

بگه باهات قهرم ...12000000
بگه دوستت ندارم ...12000000

بگه بسه دیگه ...12000000

بگه برو ... ... ...12000000

img۲۰۱۴۰۳۳۰۱۷۳۶۴۲.jpg12000000همه اینا حرفه زبونشه، حرف دلش نیس ... !12000000

اون دلش فقط یه بغل میخواد ... ! 12000000 یه بغل محکم عاشقانه ... !12000000


یه بغل محکم ... !

12000000 یه بغـــــــــــــل ...12000000 قسم به عشقمون قسم
i swear by our love that- همش برات دلواپسم
-i’m worried about you all the time قرار نبود اینجوری شه
this was not supposed to happen that- یهو بشی همه م
-you suddenly become the whole world to me راستی چی شد ، چه جوری شد
but really what happened? how it happened that- اینجوری عاشقت شدم
-i fell in love with you like this شاید میگم تقصیر توست
maybe i’m saying it was your fault only- تا کم شه از جرم خودم
-to excuse mys.
@studio_take beat diss love number 8 by studio take@studio_take beat diss love number 8 by studio take برای بیت به ادامه بروید ادامه مطلب http://whoishussain.org/
say no to racism, say no to zionism, spread lovespread love دوستای گلم من قراره تا دوهفته برم کرمانشاه وهمدان وتو این دو هفته نمیتونم پستی بزارم امروز یک روز قبل از هید فطر هست ومن ده روز بعد عید بر میگردم .....به یادتون هستم هر جایی اینترنت گیرم اومد حتما به نظراتتون جواب میدم ولی نمیتونم پست بزارم پون باید با گوشی بیام ... بــــــــــــــــــــــــــــــــای 12800000128000001280000012800000128000001280000012800000128000001280000012800000 دوست دار شـــــــــــــــــــما زهره جوجو we love fighting against the zionists


ما عاشق مبارزه با صهیونیست ها هستیم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22 بهمن
10800000دختر: جدیدت خوشگله؟(در ذهنش میگوید:آیا واقعا از من خوشگلتره؟)
10800000پسر:آره خوشگله...!(در ذهنش:اما تو هنوز زیباترین دختری هستی ک میشناسم)
10800000دختر:شنیدم دختر شوخ طبع و جالبیه(درست اون چیزی ک من نبودم)
10800000پسر:آره همینطوره(اما در مقایسه با تو اون دختر هیچی نیس)
10800000دختر:خب پس امیدوارم شما دو تا با هم بمونید(اتفاقی ک برای ما رخ نداد)
10800000پسر:منم برات آرزوی خوشبختی میکنم(چرا این پایان رابطه ی ما شد؟؟؟؟!)
10800000دختر:خب...من دیگه برم...(قبل از اینکه گریه ام بگیره)
10800000پسر:اره منم همینطور...(امیدوارم گریه نکنی)
10800000دختر:خ ظ(هنوزم دوستت دارم و دلم برات تنگ میشه)
10800000پسر:باشه خ ظ...(هیچوقت عشقت از قلبم بیرون نمیره...هرگز)

12800000
لعنت به غ...ر...و...ر p o-love (55) ﻭَﻗﺘﺎﻳـے ﻫَﺴﺖ …✖
√ ﻧﻪ " ﮔﺮِﻳـــــﻪ ﻛَﺮﺩﻥ " ﺁﺭﻭﻣﺖ ﻣﻴــــ ﻜﻨﻪ …ツ
√ ﻧﻪ " ﻧـــــــــفـﺲ ﻋﻤﻴﻖ " 〇
√ ﻧﻪ " ﻳﻪ ﻟﻴـــــﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺳَــــــــﺮﺩ …" ∝
√ ﻧﻪ " ﺩٰاﺩ ﺯﺩَﻥ " …⌛
√ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻳــــــــے ﻫﺴـــــﺖ ﻛﻪ
√ﻓﻘﻂ…↯↯↯~
√نــــیاز داری↯↯↯
√یکى بهت بگه من هنوز هستم چه مرگته✔. ع های عاشقانه بیت دیس لاو رایگان با تنظیم حسن لاو لارن حسن لاو لارن برای به ادامه مطلب بروید ادامه مطلب guys i spent 5 years of my life with you, i grew old with you, following every tragedy that happened to you, laughing with everything that made you laugh, crying with everything that made you guys blue, i was there for every big moment and i remembered what you guys taught me about real life that can be combined with fantasy.today i with my friends and watched our last himym memory together and truth to be told i didn't expect the way you ended our story. i am not saying i didn't like it, i am not saying i fall in love with it. but maybe you guys didn't have a choice or maybe you really wanted. 05200000پـــــــــــــــرواز رادوســــت دارم05200000 05200000وقتـــــے از ارتفاعــــات لبانــــــت05200000 05200000به عمــــق آغوشـــتسقـــوط میکنــــم05200000 05200000چـــه سقــــوط دلنشینــــے 05200000 05200000راستــــے 05200000 05200000میدانستــــے پــــــــــــــرواز 05200000 05200000را تـــو یـــادم دادے 05200000 محصلسلاممحصل محصل اول این که به وبلاگ من خوش اومدینمحصلمحصل محصل دوم هم به عنوان اولین حرفم یه نقل قول از دوستم که خودش محجبه نیست محصل محصلدوست من میگه : این دخترایی که از 13 یا 14 سالگی آرایش میکنن یا ابروهاشون رو تمیزمیکنن اینا وقتی عقدمیکنن چه تغییری پیدا میکنن؟محصل محصلمخصوصا اونایی که د و س ت پ س ر دارن؟؟؟؟؟؟؟محصلمحصل محصلواقعا جای سوال دارهمحصلمحصل