pdf

pdf از بین برترین، جدیدترین و آخرین خبر و مطالب فارسی جستجو و نتیجه آن به صورت خلاصه نمایش داده شده لذا مسئولیت آن بر عهده منبع مطلب pdf میباشد.
١. به همه چیز بله گفتن و ناتوانى در نه گفتن به بعضى درخواست ها و امور خلاف میل فرد.
٢. مکالمات درونى منفى و یا خود سرزنش گرى.
٣. عقب نشینى از اه زمانى که فرد مورد انتقاد دیگران قرار مى گیرد.
٤. ناتوانى در تصمیم گیرى.
٥. ترس از ش ت.
٦. انتقادات سازنده در مورد کارها و امور را یک مشکل و نقص شخصى فرض .
٧. عرق هاى زیاد در موقعیت هاى چا.
همه شوهرها فوق العاده نیستند ولی اگر همسر شما این ۱۷ ویژگی را دارد، باید بدانید که زن بسیار خوش شانسی هستید.
۱. از اینکه شوهر شماست خیلی خوشحال است.
۲. وفادار است.
۳. از اه و آرزوهایتان حمایت می کند.
۴. عاشق خنده هایتان است.
۵. ظرف ها را می شوید.
۶. به دنبال وگرافی نیست.‎
۷. مورد علاقه شما را نگاه می کند.
۸. به شما اولویت می.
ﺯﻥ ﻭﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ، ﻣﻤﻮﻥ ﻧﺮ ﺭﺍ مشاهد
ﺮﺩﻧﺪ ﻪ ﺑﺎ ﺟﻔﺘﺶ ﻋﺸﻘﺒﺎﺯ ﻣ ﺮﺩ
ﺯﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻔﺖ : ﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﻱ
ﺳﺲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺷﺮﻫﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺷﺮ ﻧﺮ ﺭﺍ ﺩﺪﻧﺪ ﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺯﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻔﺖ : ﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻧﺪﻭﻫﺒﺎ.