star

به نقل از خبرگزاریها در مورد star :
هجدهمین جشنواره بالون های هوای گرم در شهر igualada اسپانیا برگزار شد. این جشنواره یکی از بزرگترین رویدادهای بالون هوای گرم در اروپاست. این جشنواره هیجان انگیز که از 10 جولای شروع شده و تا 14 جولای ادامه دارد، بدلیل شرایط نامساعد آب و هوایی بنظر می رسد تعداد شرکت کنندگان آن نسبت به سال های قبل کمتر از حد انتظار بوده است.

گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/01.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/02.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/03.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/04.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/05.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/06.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/07.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/08.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/09.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/10.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/11.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/12.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/13.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/14.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/15.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/16.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/17.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/18.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/19.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/20.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/21.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/22.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/23.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/24.jpg" border=0>


گروه اینترنتـی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/25.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/26.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/27.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/28.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/29.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/30.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/31.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/32.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/33.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/34.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/35.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/36.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/37.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/38.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/39.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/23/balloons/40.jpg" border=0>
تصاویری تاریخی از روزهای پیروزی انقلاب 57
بعد از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب ی، هر ساله مستنداتی از فرآیند این رخداد عظیم منتشر شده است. ع های بجای مانده از دوران انقلاب یکی از گنجینه هایی است که در طی این سالها در کنار سایر اسناد به مرور زمان منتشر شده و نسلهای مختلف را با روحیه ظلم ستیزی مردم ایران در آن دوران آشنا کرده است.
star.net/1392/11/21/enghelab57/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/09.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/11.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/12.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/14.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/18.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/19.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/20.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/21.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/22.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/23.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/24.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/25.jpg" alt="گروه اینترنتـی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/26.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/27.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/28.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/29.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/30.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/31.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/32.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/33.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/34.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.net" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/35.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/36.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/37.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/38.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/39.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/40.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/41.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/42.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/43.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/44.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/45.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />


star.net/1392/11/21/enghelab57/46.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> زن نیستـــــــم اگــــر نـــــه پای عشقـــــم نیستـــــم ...


مــــن از قبیلــــه زلیخــــا آمده ام ... آنقــــدر عشقـــت را جـــــــار میزنـــــم تـــا خــــدا برایم کــف بزنـــــد ... فرقــــی نمیکنـــــد فرشتــــه باشـــی یـــا آدم ... یـــوسف باشــــی یا سلیمـــــان ...


قالیچــــــه دلِ مــــــن بــدون اســـــمِ رمـــــزِ نـــامِ " تـــــو " پـــرواز نمیکنــــــد ...


زنـــــانه پـــای این عشـــق می ایستـــــــــم ... star.net/1391/11/25/love/lovepic_persian-star.org_008.jpg" alt="http://persian-star.net/1391/11/25/love/lovepic_persian-star.org_008.jpg" width="503" height="377" /> star-bluetooth/ 4x111/gsmarena_001.jpg" width="184" height="111" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> the bluetooth sig has certified the upcoming samsung galaxy a star. this comes with bluetooth 5.0 on board, and it has the model number sm-g885. previously, rumors said the handset would be called galaxy a8 star when it launches, but as per the bluetooth sig's documents it will be known simply as the a star. this certification doesn't reveal anything else about the device. according to past leaks and outings it should boast a 6.28-inch fhd+ infinity display, dual rear eras (with 16 mp + 24 mp resolution), the exynos 7885 or snapdragon 660 soc at the helm, 4 or 6gb of ram, 64gb of... سخنان زیبا از دلنوشته های بزرگان جهان (بخوانید و لذت ببرید)

گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/01.jpg" cl ="aligncenter" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/02.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/03.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/04.jpg" /> گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/05.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/06.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/07.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/08.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/09.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/10.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/11.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/12.jpg" /> گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/13.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/14.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/15.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/16.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/17.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/18.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/19.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/20.jpg" cl ="aligncenter" /> تصاویری از سفر یک زوج خلاق با خانه سیارشان
این زوج ی تصمیم میگیرند بعد از اتمام پروژه های کاری خود یک خانه سیار چوبی بسازند و با آن به سفر بروند. آنها هزاران مایل را در ایالات متحده با این خانه سیار کوچک طی کرده اند. star.org/1393/12/18/idea/001.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="540" height="360" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/002.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="545" height="363" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/003.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="543" height="362" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/004.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" width="545" height="363" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/005.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" width="541" height="409" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/006.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="539" height="360" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/007.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="542" height="360" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/008.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="508" height="633" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/009.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="543" height="363" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/010.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="442" height="276" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/011.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="548" height="365" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/012.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" width="546" height="365" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/013.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" width="546" height="365" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/014.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="542" height="361" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/015.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="543" height="362" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/016.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="543" height="362" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/017.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="542" height="361" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/018.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="542" height="362" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/019.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="542" height="362" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/020.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="533" height="355" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/021.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" width="543" height="363" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/022.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="543" height="362" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/023.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="540" height="360" border="0" />


star.org/1393/12/18/idea/024.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="504" height="629" border="0" />
برگرفته از: پرشین استار ترفندهای عجیب و غریب چینی ها در آموزش
همانطور که در تصاویر این ایمیل مشاهده می کنید در این دبستان چینی برای دور نگاه داشتن سر ک ن از روی کتاب و حفظ فاصله استاندارد، از میله های مخصوصی استفاده شده است. این عمل باعث جلوگیری از صدمه وارد شدن به چشم ک ن می گردد. از طرف دیگر برای درست ایستادن هم ترفند هایی بکار گرفته می شود که در ع های این آلبوم خواهید دید.
گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/3/24/china/01.jpg" border="0">


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/3/24/china/02.jpg" border="0">


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/3/24/china/03.jpg" border="0">


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/3/24/china/04.jpg" border="0">


گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/3/24/china/05.jpg" border="0">


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/3/24/china/06.jpg" border="0">


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/3/24/china/07.jpg" border="0">


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/3/24/china/08.jpg" border="0">


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/3/24/china/09.jpg" border="0">


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/3/24/china/10.jpg" border="0">


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/3/24/china/11.jpg" border="0">


.:: رایگان زیرنویس سریال star crossed  ::..::فصل 01 کامل اضافه شد ::.

رایگان سریال star crossed, زیرنویس star crossed, star crossed, سریال star crossed با , زیرنویس سریال star crossed با , سریال  star crossed با حجم کم, سریال star crossed با کفیت بالا
برای و مشاهده اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید تصاویری که نفس را در حبس می کنند
نیک وودمن (nick woodman)، متولد ۱۹۷۷، مؤسس شرکت گوپرو، از علاقه مندان جدی ورزش های هیجانی، شامل موج سواری، اتومبیل رانی، دوچرخه سواری، اسکی، کایت سواری و سقوط آزاد بوده و هست. او پس از فارغ حصیلی از کالیفرنیا واحد سن دیگو، در رشته ی هنرهای تجسمی، نتوانست شغل مناسبی برای خود دست وپا کند؛ اما اکنون جزء میلیاردرهای مشهور است.

زمانی که وودمن ۲۶ ساله، مشغول موج سواری در آب های اندونزی بود، مانند بسیاری از ورزشکاران ورزش های هیجانی، مسحور حرکت های خود در میان موج ها شده بود. او گفته است، که با خود فکر می کرده که چگونه می توان به شکلی منحصربه فرد، و با کنترل خود ورزشکار، از این حرکات، ع گرفت. اینگونه بود که رویایش به واقعیت پیوست و دوربین فوق حرفه ای و کوچک اما همه کاره ی وودمن ساخته شد. دوربینی که قادر است بر روی مچ دست، مچ پا یا روی هر وسیله ای نصب شود و مواقعی که هیجان حرف اول را می زند، دوربین کار خودش را انجام داده و تصاویری اینگونه حیرت انگیز را ثبت کند.
star.net/template/loading.gif" width=18>
لطفا تا باز شدن کامل ع ها شکیبا باشید
اگر تصاویر برای شما قابل نمایش نیست بر روی لینک موجود در ابتدای ایمیل کلیک کنید

گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/01.jpg" width=577 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/02.jpg" width=576 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/03.jpg" width=571 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/04.jpg" width=558 border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/05.jpg" width=548 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/06.jpg" width=549 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/07.jpg" width=529 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/08.jpg" width=522 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/09.jpg" width=515 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/10.jpg" width=512 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/11.jpg" width=524 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/12.jpg" width=552 border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/13.jpg" width=530 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/14.jpg" width=520 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/15.jpg" width=527 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/16.jpg" width=535 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/17.jpg" width=539 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/18.jpg" width=547 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/19.jpg" width=540 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/20.jpg" width=549 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/21.jpg" width=538 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/22.jpg" width=533 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/23.jpg" width=522 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/24.jpg" width=519 border=0>


گروه اینترنتـی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/25.jpg" width=520 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/26.jpg" width=527 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/27.jpg" width=537 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/28.jpg" width=524 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/29.jpg" width=512 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/30.jpg" width=523 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/31.jpg" width=538 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/32.jpg" width=512 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/33.jpg" width=508 border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/34.jpg" width=508 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/35.jpg" width=514 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/36.jpg" width=521 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/37.jpg" width=510 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/38.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/39.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/40.jpg" border=0>

استقبال گرم مردم آلمان از برندگان جام جهانی 2014
تیم ملی فوتبال آلمان؛ قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل با نشان طلایی جام جهانی بیستم به خانه بازگشت. بازیکنان این تیم حالا دیگر تبدیل شده اند به اولین تیم اروپایی که در قاره دستش به این جام طلایی رسیده و شیرینی این قهرمانی را برای مردم آلمان دوچندان کرده است.

پس از قهرمانی در سال های 54 ، 74 و 90 آنهم در قالب آلمان غربی، محقق شدن رویایی که آلمان متحد حدود ربع قرن انتظارش را می کشید حالا دیگر برآورده شده و استقبالی پرشور را برای برندگان جام 2014 بدنبال داشت. بطوریکه استقبال مردم آلمان از قهرمان چهار دوره جام جهانی در خیابان های برلین و در دروازه براندنبورگ بسیار بی سابقه بود.
star.net/template/loading.gif" alt="" width="18" height="18" />
لطفا تا باز شدن کامل ع ها شکیبا باشید

star.net/1393/4/25/germany/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/09.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/11.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/12.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/14.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/18.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/19.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


زیرنویس star wars the force awakens محصول سال 2015

star wars the force awakens, رایگان star wars the force awakens, زیرنویس star wars the force awakens2015, star wars the force awakens 2015, رایگان star wars the force awakens 2015, star wars the force awakens 2015 با ,


برای و مشاهده اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید  بررسی دومین تریلر <font style=star wars: the last jedi" />
به تازگی دومین تریلر مورد انتظار star wars: the last jedi منتشر شد که در این مطلب،‌ به بررسی این تریلر و بیان نکات مخفی آن می‌پردازیم.  star/ 4x111/gsmarena_001.jpg" width="184" height="111" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> we had umed that the sm-g8750 and sm-g8850 will be marketed under the same name - galaxy dream lite - but that may not be the case after all. "dream" was the codename for the galaxy s8 so the true name of the g8750 will be galaxy s8 lite according to the latest rumor. and the g8850 will be the galaxy a8 star. that said, both devices should be fairly similar. they will be powered by snapdragon 660 chipsets. there's some confusion about the rest of the spec sheet. tenaa has updated the original info it had on the galaxy a8 star and now claims a 6.28" super amoled with 1,080 x 2,220 px... star-show-360-poster-(sjbluesubs).jpg" />

لینک فایل ها +
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] استقبال گرم مردم آلمان از برندگان جام جهانی 2014
تیم ملی فوتبال آلمان؛ قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل با نشان طلایی جام جهانی بیستم به خانه بازگشت. بازیکنان این تیم حالا دیگر تبدیل شده اند به اولین تیم اروپایی که در قاره دستش به این جام طلایی رسیده و شیرینی این قهرمانی را برای مردم آلمان دوچندان کرده است.

پس از قهرمانی در سال های 54 ، 74 و 90 آنهم در قالب آلمان غربی، محقق شدن رویایی که آلمان متحد حدود ربع قرن انتظارش را می کشید حالا دیگر برآورده شده و استقبالی پرشور را برای برندگان جام 2014 بدنبال داشت. بطوریکه استقبال مردم آلمان از قهرمان چهار دوره جام جهانی در خیابان های برلین و در دروازه براندنبورگ بسیار بی سابقه بود.


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/01.jpg" width=421 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/02.jpg" width=517 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/03.jpg" width=541 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/04.jpg" width=559 border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/05.jpg" width=514 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/06.jpg" width=523 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/07.jpg" width=527 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/08.jpg" width=533 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/09.jpg" width=527 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/10.jpg" width=496 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/11.jpg" width=483 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/12.jpg" width=516 border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/13.jpg" width=517 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/14.jpg" width=523 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/15.jpg" width=543 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/16.jpg" width=501 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/17.jpg" width=532 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/18.jpg" width=460 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/19.jpg" width=403 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/20.jpg" width=438 border=0>
سیزده بدر نوروز امسال در ایران تهران

star.net/1390/1/15/13bedar/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/09.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/11.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/12.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/14.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


اصفهان

star.net/1390/1/15/13bedar/18.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/19.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/20.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/21.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/22.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/23.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


تبریز

star.net/1390/1/15/13bedar/24.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/25.jpg" alt="گروه اینترنتـی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/26.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/27.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/28.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/29.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/30.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


لرستان

star.net/1390/1/15/13bedar/31.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/32.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/33.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/34.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/35.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


خوزستان

star.net/1390/1/15/13bedar/36.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/37.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/38.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/39.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/40.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


همدان

star.net/1390/1/15/13bedar/41.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/42.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/43.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/44.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


گرگان

star.net/1390/1/15/13bedar/45.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/46.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/47.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/48.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/49.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/50.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" border="0" />


اردبیل

star.net/1390/1/15/13bedar/51.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/52.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/53.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/54.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/55.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

قم

star.net/1390/1/15/13bedar/56.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/57.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/58.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/59.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/60.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="400" height="618" border="0" />


star.net/1390/1/15/13bedar/61.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="400" height="618" border="0" /> برگرفته از سایت پرشین استار
  - بار زندگی را با رشته عمرم به دوش می کشم. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- زندگی بدون آب از گلوی ماهی پایین نمی رود. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- جارو، شکم خالی سطل زباله را پر می کند. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- برای مردن عمری فرصت دارم. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- اگر خودم هم مثل ساعتم جلو رفته بودم حالا به همه جا رسیده بودم. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- ستارگان سکه هایی هستند که فرشتگان در قلک آسمان پس انداز کرده اند. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- با اینکه گل های قالی خارندارند ، مردم با کفش روی آن پا می گذارند. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- سایۀ چهار نژاد یک رنگ است. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- به یاد ندارم ن نایی به من تنه زده باشد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- قلبم پرجمعیت ترین شهر دنیاست. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- به نگاهم خوش آمدی. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- قطرهٔ باران، اقیانوس کوچکی است. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- هر درخت پیر، صندلی جوانی می تواند باشد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می سازم. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> پرویز شاپور گزارش با آفیس: <font style=star wars: the last jedi گیشه ها را در نوردید " />
بالا ه مورد انتظار star wars the last jedi اکران شد و مطابق پیش‌بینی‌ها، موفق شد در هفته اول اکران، فروش فوق‌العاده‌ای تجربه کند. فرار مردم آواره عراقی از مناطق تحت کنترل در موصل (reuters)‌
star.org/1395/12/9/news/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="357" height="238" border="0" /> مردی با شتر خود از روی تپه های شنی ابوظبی امارات عبور می‌کند. (getty)
star.org/1395/12/9/news/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="444" height="296" border="0" /> مسابقات قهرمانی جاده یخی در قراقستان (reuters)
star.org/1395/12/9/news/37.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="389" height="259" border="0" /> و عاقبت، اوست که خواهد آمد ...

star.net/1393/3/21/imammahdi/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

ی می آید از یک راه دور آهسته آهسته

شبی هم می کند زینجا عبور آهسته آهسته


غبار غربت از رخسار غمگین دور می سازد

و ما را می کند غرق سرور آهسته آهسته


دل دریایی ما را به دریا می برد روزی

به سان ماهی از جام بلور آهسته آهسته


ازین رخوت رهایی می دهد جانهای محزون را

درونها می شود پر شوق و شور آهسته آهسته


نسیم وحشت پاییز را قدری تحمل کن

بهار آید اگر باشی صبور آهسته آهسته


ی می آید و می گیرد احساس خ را

ز انسانهای سرشار از غرور آهسته آهسته


فنا می گردد این تاریکی و محنت ز دنیامان

ز هر سو می دمد صدگونه نور آهسته آهسته


به سر می آید این دوران تلخ انتظار آ

و ناجی می کند اینجا ظهور آهسته آهسته


ز الطاف خداوندی حضورش را تمنا کن

که او مردانه می یابد حضور آهسته آهسته

star.net/1393/3/21/imammahdi/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

نیمه شعبان عید منتظران و چشم براهان است.

روزیست که در آن ندای خوش الحان رهائی و دورنمای منتظر زیبائی، یکرنگی، جانها را به هیجان می آورد.

روزی که منتظران راستین مولودش، جشن ها و شادمانی ها بر پا می کنند، شادند چرا که تولد شان است و جشن می گیرند، چرا که میلاد عد است ...

star.net/1393/3/21/imammahdi/04.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

خجسته میلاد یگانه عد گر و منجی عالم بشریت، حضرت مهدی صاحب ا مان(عج) بر شما همراهان گروه پرشین استار مبارک باد


star.net/1393/3/21/imammahdi/04.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

star.net/1393/3/21/imammahdi/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" /> و عاقبت، اوست که خواهد آمد ...

star.net/1393/3/21/imammahdi/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

ی می آید از یک راه دور آهسته آهسته

شبی هم می کند زینجا عبور آهسته آهسته


غبار غربت از رخسار غمگین دور می سازد

و ما را می کند غرق سرور آهسته آهسته


دل دریایی ما را به دریا می برد روزی

به سان ماهی از جام بلور آهسته آهسته


ازین رخوت رهایی می دهد جانهای محزون را

درونها می شود پر شوق و شور آهسته آهسته


نسیم وحشت پاییز را قدری تحمل کن

بهار آید اگر باشی صبور آهسته آهسته


ی می آید و می گیرد احساس خ را

ز انسانهای سرشار از غرور آهسته آهسته


فنا می گردد این تاریکی و محنت ز دنیامان

ز هر سو می دمد صدگونه نور آهسته آهسته


به سر می آید این دوران تلخ انتظار آ

و ناجی می کند اینجا ظهور آهسته آهسته


ز الطاف خداوندی حضورش را تمنا کن

که او مردانه می یابد حضور آهسته آهسته

star.net/1393/3/21/imammahdi/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

نیمه شعبان عید منتظران و چشم براهان است.

روزیست که در آن ندای خوش الحان رهائی و دورنمای منتظر زیبائی، یکرنگی، جانها را به هیجان می آورد.

روزی که منتظران راستین مولودش، جشن ها و شادمانی ها بر پا می کنند، شادند چرا که تولد شان است و جشن می گیرند، چرا که میلاد عد است ...

star.net/1393/3/21/imammahdi/04.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

خجسته میلاد یگانه عد گر و منجی عالم بشریت، حضرت مهدی صاحب ا مان(عج) بر شما همراهان گروه پرشین استار مبارک باد


star.net/1393/3/21/imammahdi/04.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

star.net/1393/3/21/imammahdi/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" /> پهپاد shooting <font style=star mini اینتل مهمانی ها را نو ردازی می کند" />
اینتل در لاس‌وگاس از نسخه‌ی جدید پهپاد shooting star mini برای نو ردازی مراسم‌ داخلی و خارجی رونمایی کرد.  star.net/1393/8/28/today/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
امروز صبح اگر از خواب بیدار شدی و دیدی ستاره ها در آسمان نمی تابند
ناراحت نشو
حتما دارن با تو قایم باشک بازی میکنن
پس با آنها بازی کن

star.net/1393/8/28/today/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

امروز هرچقدر بخندی و هرچقدر عاشق باشی از محبت دنیا کم نمیشه
پس بخند و عاشق باش

star.net/1393/8/28/today/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

امروز هرچقدر دلها را شاد کنی ی به تو خورده نمیگیرد
پس شادی بخش باش

star.net/1393/8/28/today/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />

امروز هرچقدر نفس بکشی جهان با مشکل کمبود ا یژن رو به رو نمی شه
پس از اعماق وجودت نفس بکش

star.net/1393/8/28/today/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" border="0" />

امروز هرچقدر آرزو کنی چشمه آرزوهات خشک نمی شه
پس آرزو کن

star.net/1393/8/28/today/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

امروز هرچقدر خدا را صدا کنی خدا خسته نمی شه
پس صدایش کن

star.net/1393/8/28/today/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

او منتظر توست
او منتظر آرزوهایت
خنده هایت
گریه هایت
ستاره شمردن هایت و عاشق بودن هایت است

star.net/1393/8/28/today/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

امروزت را دریاب
امروز جاودانه است
و
امروز زیباترین روز دنیاست!
چون امروز روزی است که آینده ات را آنطور خواهی ساخت که تا امروز فقط تصورش میکردی ...

star.net/1393/8/28/today/09.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

آری، زندگی را آنگونه که دوست داری تصور کن تا آنگونه شود! استودیو ew به تازگی چهار ع و کاور از star wars: the last jedi منتشر کرده که می توانید در انتهای متن شاهد آن باشید. در تمام دنیا، ناوگان های هوایی و شرکت های هواپیمایی، تابع قوانین بین المللی پروازی هستند. یکی از این قوانین رعایت سن بازنشستگی هواپیماهایی است که بدلایلی اعم از نقص فنی غیرقابل رفع یا به صرفه نبودن تعویض قطعات، فرسودگی سیستم های الکترونیکی، تغییر در سازه بدلیل فرود اضطراری، رسیدن زمان c-check و یا اتمام عمر پروازی دیگر قادر به انجام پرواز نیستند و باید زمینگیر شوند ... فرودگاه ویکتور ویل در کالیفرنیای یکی از ده ها مرکزی است که هواپیماهای بازنشسته و خارج از سرویس در آن نگهداری می شوند تا دوران استراحت مطلق خود را بگذرانند.
star.net/1394/10/5/havapeyma/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="544" height="362" border="0" />


star.net/1394/10/5/havapeyma/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="494" height="329" border="0" />


star.org" src="http://persian-star.org/template/line/69849278656100782106.gif" alt="10اردیبهشت روز ملی خلیج فارس www.persian-star.org" border="0" />

وطن یعنی خلیج تا ابد پارس persian gulf forever الخلیج الفارسی إلى الأبد
ای خلیج آبی و پیوسته فارس
همرهت نام خوش و برجسته فارس

ای خلیج نیلی و نامی فارس
ای نشسته در کنار قوم پارس

جای تو والاترین حد و مکان
در دل و در جان ما ایرانیان

رونق احوال دنیا بوده ای
هرمزت تنگه گلوگاه جهان

وصله ی اصلی مرز و بوم ما
غبطه ای بر دشمنان شوم ما

ای خلیج نیلی و نامی فارس
چون زمرد می درخشد بر تو نام

تا که ایران هست و دنیا بر دوام
نام تو پاینده هست و مستدام
star.org/1389/2/11/persiangulf/01.jpg" alt="10اردیبهشت روز ملی خلیج فارس www.persian-star.org" border="0" /> star.org" src="http://persian-star.org/template/line/69849278656100782106.gif" alt="10اردیبهشت روز ملی خلیج فارس www.persian-star.org" border="0" /> اکران شدن rogue one: a star wars story در سال قبل نشان داد که فرانچایز جنگ ستارگان پتانسیل داشتن چندین اپسین آف را دارد. rogue one: a star wars story به فروشی بیش از یک میلیارد دلار در سراسر جهان دست یافت . the oneplus 6 avengers infinity war edition is the latest special edition device from oneplus. following the star wars limited edition from last year, oneplus has once again teamed up with disney on a popular franchise for their new release. the good thing this time is that we know right at the outset that this edition exists, unlike the star wars edition which sneaked up on us a month after the standard 5t went on sale. the bad news is that it's not coming any time soon. but to make the wait more bearable here's a quick hands-on. as with the star wars edition, the star of the show is... star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 1 - قلم ِعقیم ، باد می نگارد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 2 - نام همه ی دخترانِ مردِ فقیر ، آرزو بود. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 3 - سر مدادها را خدمت نرفته می تراشند. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 4 - سایه‎ام بدون اجازه‎ام ، ‎آب ‎نمی ‎خورد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 5 - پارکینسون ،آدم را روی ویبره می گذارد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 6 - مشکل اشتغال با بی کاری حل می شود. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 7 - عده ای خط فقر را بدون قلم تمرین می کنند. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 8 - فرصت طلب از رابطه ی شکر آب ، مربا می پزد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 9 - هنرمند در سرزمین مرده پرستان بعد از مرگ متولد می شود. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 10 - دلاک ، پاک ترین نان را از چرک ترین تن بدست می آورد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 11 - گربه هم برای تکه ای گوشت ، سگ دو می زند. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 12 - شاید رویای فرهاد ، دیابتی ترین رویا باشد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 13 - جنگ ، دست و پاگیر ترین اتفاق روزگار است. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 14 - امیدوارم شام هسته ای دندان شکن نباشد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 15 - انگشت حسرت ، قاتل مینای ‎دندانم بود. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 16 - یادمان باشد بی کاری ، کم کاری نیست. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 17 - عصر بی خبری ، صبحی ندارد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 18 - گل قالی ، بر دار می شکفد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> حسین ناژفر مقایسه ی کتاب ، تاپ ناچ با اینت نج تنوع موضوع هااینترچینج: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" /> تاپ ناچ: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />☆star.png" /> شنیدن و درک مطلباینترچینج: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" /> تاپ ناچ: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />☆star.png" />☆star.png" /> مکالمهاینترچینج: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" /> تاپ ناچ: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" /> خواندناینترچینج: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />☆star.png" /> تاپ ناچ: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />☆star.png" /> نوشتناینترچینج: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />☆star.png" /> تاپ ناچ: rating: ★star.png" />☆star.png" />☆star.png" />☆star.png" />☆star.png" /> موضوع: رازهای احساسی از زندگی خوراکی ها !


یک هنرمند ما یایی پروژه ای را در دست اقدام دارد که طی آن با تخیل درباره خوراکی ها و نوشیدنی ها، اقدام به بازسازی حس آنها می کند؛ حسی که اگر آن خوراکی ها قوانین زندگی آدمیان را تجربه می د، بدست می آوردند. این تخیل زیبای او منجر به خلق نقاشی های زیبا و طنزگونه ای شده است که تعدادی از آنها را در ادامه ایمیل می بینید.
star.net/1394/5/28/khoraki/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/09.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/11.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/12.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/14.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star/ 4x111/gsmarena_001.jpg" width="184" height="111" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> rumors of two samsung devices got conflated - the g8850 with dual eras and what eventually be e the galaxy s light luxury (aka s8 lite). g8850 rumors have been revitalized with this short hands-on video and its purported name is "galaxy a9 star". note that the s light luxury was rumored as the a8 star at one point. anyway, according to tenaa, the phone packs a 6.28" amoled screen with 1,080 x 2,220 px resolution (note that tenaa updated the specs since they were initially published). it comes with a large 3,700 mah battery and will have slightly different dimensions than the galaxy... در مراسم اربعین حسینی امسال میلیون ها عاشق اباعبدالله الحسین(ع) از بیش از 60 کشور جهان از جمله ایران با پای پیاده عازم کربلای معلی شدند که در این ایمیل گوشه هایی از عزاداری آنان را می بینید.
star.net/1394/9//14/arbaen/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="513" height="356" border="0" />


star.net/1394/9//14/arbaen/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="500" height="346" border="0" /> ادامه تصاویر در ادامه مطلب . بالا ه، پس از مدت ها انتظار اولین تریلر رسمی star wars: the last jedi «جنگ ستارگان: آ ین جدای» که هشتمین اصلی در سری محبوب و مشهور جنگ ستارگان است، منتشر شد.
star.net/1390/6/01/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="316" height="245" border="0" />
خدایا! در این خلوت انس از تو می طلبم تا برکت این ماه را بر من ارزانی بداری تا بهره مند از الطاف تو گردم. شادمانه در این روز برکت ناب های دعا و نیایش در خلوت با تو را جستجو می کنم که خدایا آن که تو را دارد چه ندارد و آن که تو را ندارد چه دارد؟

آفریدگار من! مهمانی و ضیافت به پیشگاه تو در این ماه رحمت، مایه برکت حیات و زندگی من است، برکت عبادت، تهجد، شب زنده داری، تلاوت آیات نورانی. با همین زبان دعا که به من داده ای و آموخته ای، راز هستی ام را جستجو می کنم، از کجا آمده ام، به کجا می روم و آمدنم بهر چه بود ... و این از برکات این ماه است که معرفت آموزی در واژه واژه دعای ابوحمزه، بر جان تشنه و عطش زاده وجود من خانه می کند.
star.net/1390/6/01/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="314" height="227" border="0" />
خدایا! رمضان باغ پرطراوت دعا بر شاخسار نیایش و بهشت پربرکت من است، تو توفیق را رفیق راهم کن تا از جویبار زلال رمضان سیراب شوم، راهم را به سمت و سوی خیرات در این ماه هموار کن. مرا از قبول نیکی ها محروم نکن، می خواهم مرد میدان فتوت و جوانمردی باشم، در دستگیری از مستمندان، کمک به محرومان، عیادت از بیماران، صله رحم خویشان و نزدیکان، یتیم نوازی ک ن و کمک به درماندگان ...
star.net/1390/6/01/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="307" height="190" border="0" />
خدایا! در این روز به من توفیقی عطا کن تا به مولا و مقتدای خود تاسی کنم و در راه عدل و انصاف گام بردارم، همان راه شهید رمضان، حضرت علی علیه السلام. تراوین استار با سرعت 100000000 برابر با 50 هزار تومان جایزه نقدی با اسکریپت نسخه جدید برای ورود به تراوین استارکلیک کنید http://tra-star.ir/s2 ------------------- تراوین استار با سرعت 100000000 برابر l تراوین l تراوین استار l تراوین اسپید l تراوین سرعت بالا l تراوین استار نیو l تراوین سرعتی l تراوین با سرعت بالا l تراوینی - سلامٌ قولاً مِن رَبِّ رحیم.( یس/۵۸)
۲- سلامٌ علی نوح ٍ فی العالمین. ( صافات /۷۹)
۳- سلامٌ علی اِبراهیم . ( صافات/۱۰۹)
۴- سلامُ عَلی موُسی و هارون . (صافات/۱۲۰)
۵- سلامُ علی آلِ یاسین . ( صافات/۱۳۰)
۶- سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ(رعد/۲۴)
۷- سلامُ هیَ حتّی مَطلَعِ الفَجر. ( قدر/۵)
star.net/1392/12/24/ajil.jpg" /> star.net/1393/3/17/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
ماهی ها چه قدر اشتباه می کنند ؛ قلاب علامت کدام سؤال است که به آن پاسخ میدهند ؟ آزمون زندگی ما پر از قلابهایی است که وقتی اسیر ط اش می شویم، تازه می فهمیم ماهی ها بی تقصیرند ! حسد ، کینه ، خشم ، لذت ، غرور، انزجار، انتقام ، ترس ، ... خداوندا دانشی عطا فرما تا از کنار این قلابها بگذرم که شاید دگر فرصتی برای برگشتن به پاکی دریا نباشد . راب گونسالوز (rob gonsalves)، نقاش ۵۶ ساله کانا ، سالهای زیادی از عمرش را صرف کشیدن نقاشی هایی کرد که با ذهن هر شخص بیننده بازی می کنند. سبک کار این نقاش رئالیسم جادویی است، همان سبکی که گابریل گارسیا مارکز با استفاده از آن داستان می نوشت. با نگاه به نقاشی های اعجاب انگیز راب، ذهن تان مردد می ماند که دقیقاً چه برداشتی از این تصاویر زیبا د. آیا می توانید با دیدن این تصاویر، بین واقعیت و خیال یک خط قطعی بکشید؟ این گوی و میدان: star.net/1394/1/26/amazingpics/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="550" /> star.net/1394/1/26/amazingpics/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="550" /> star.net/1394/1/26/amazingpics/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="550" /> star.net/1394/1/26/amazingpics/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" width="550" /> star.net/1394/1/26/amazingpics/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" width="550" /> *دوستان اینم بخشی از کلاس روانشناسی مون هست یک وقت نگین از مسیر وب درسی خارج شدین star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> کاریکلماتور نامی‎است که پرویز شاپور در سال 1347 بر نوشته های خود که در مجلّه «خوشه» به سردبیری احمد شاملو چاپ می‎شد گذاشت. این کلمه حاصل پیوند «کاریکاتور» و «کلمه» است. به نظر شاملو، نوشته های شاپور کاریکاتورهایی است که با کلمه بیان شده است star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - به دلم آمد می‎آیی آمدی دلم رفت star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - راننده عجول را دست می‎اندازد جاده ناهموار star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - دست و پای عزراییل را می‎بندد کمربند ایمنی star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - عرض خیابان را به طول عمرم اضافه می‎کنم از روی پل عابر پیاده star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- راننده با زبان بوق تکلم می‎کند star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - شاید عاشق ثریا شده باشد خشت اول را کج نهاده است star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - تمامی خداحافظی‎ها را به سلام ختم می‎کند گردی زمین star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - نمی‎دانم چرا هرچقدر به قربانت می‎روم نمی رسم star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - دختر با نمک شیرین است star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - نانوا هم جوش شیرین می‎زند بیچاره فرهاد star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - چشمانت را به مناظره دعوت می‎کنم star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - کاش گره سبزه عید گره از ابروانت باز کند star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> مهدی فرج الهی star-wars-battle-1.jpg" cl ="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="پهپاد جنگ ستارگان پروپل" srcset="http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2017/09/star-wars-battle-1.jpg 620w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2017/09/star-wars-battle-1-150x80.jpg 150w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2017/09/star-wars-battle-1-300x160.jpg 300w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2017/09/star-wars-battle-1-110x58.jpg 110w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /> پهپاد جنگ ستارگان پروپل (propel star wars battle) که نسخه جدید آن به تازگی معرفی شده است، اکنون به همراه یک برنامه شبیه ساز پرواز ارائه می شود که کاربردهای زیادی دارد. پهپاد star wars شرکت propel، سال گذشته بعد از رونمایی نگاه افراد زیادی را به خود خیره کرد. اکنون این شرکت تصمیم گرفته پهپادهای ... نوشته پهپاد جنگ ستارگان پروپل یک برنامه شبیه ساز پرواز جدید دریافت کرد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. star.net/1393/3/19/artists/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="531" height="352" border="0" />
لاله اسکندری با محمدرضا حیاتی و همسرش


star.net/1393/3/19/artists/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="522" height="331" border="0" />
محمدعلی کشاورز و الهام حمیدی


star.net/1393/3/19/artists/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="534" height="356" border="0" />
آزاده صمدی


star.net/1393/3/19/artists/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="534" height="356" border="0" />
پوریا پور سرخ


star.net/1393/3/19/artists/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" width="553" height="368" border="0" />
مهدی پاکدل و همسرش بهنوش طباطبایی


star.net/1393/3/19/artists/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="531" height="397" border="0" />
سحر تشاهی


star.net/1393/3/19/artists/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="515" height="320" border="0" />
بهنام تشکر


star.net/1393/3/19/artists/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="527" height="527" border="0" />
ترلان پروانه


star.net/1393/3/19/artists/09.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="515" height="515" border="0" />
فریبا نادری و رامسین کبریتی


star.net/1393/3/19/artists/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="538" height="538" border="0" />
سپند سلیمانی و همسرش


star.net/1393/3/19/artists/11.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="504" height="504" border="0" />
مونا فرجاد و هوشنگ حریرچیان


star.net/1393/3/19/artists/12.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="524" height="524" border="0" />
حدیثه تهرانی


star.net/1393/3/19/artists/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" width="535" height="803" border="0" />
اشکان خطیبی


star.net/1393/3/19/artists/14.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="524" height="786" border="0" />
مهناز افشار


star.net/1393/3/19/artists/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="513" height="770" border="0" />
شه فولادوند


star.net/1393/3/19/artists/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="533" height="765" border="0" />
بهنوش بختیاری


star.net/1393/3/19/artists/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="539" height="809" border="0" />
آزاده ریاضی


star.net/1393/3/19/artists/18.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="536" height="744" border="0" />
احمد مهران فر و محسن تنابنده


star.net/1393/3/19/artists/19.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="551" height="827" border="0" />
جواد عزتی


star.net/1393/3/19/artists/20.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="539" height="809" border="0" />
حمید فرخ نژاد و پسرش


star.net/1393/3/19/artists/21.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="519" height="779" border="0" />
شبنم قلی خانی در کنار خواهر و برادرش


star.net/1393/3/19/artists/22.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="545" height="792" border="0" />
شیرین بینا


star.net/1393/3/19/artists/23.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="532" height="828" border="0" />
طناز طباطبایی


star.net/1393/3/19/artists/24.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="512" height="769" border="0" />
آشا محر


star.net/1393/3/19/artists/25.jpg" alt="گروه اینترنتـی پرشین استار www.persian-star.org" width="527" height="787" border="0" />
رضا کیانیان


star.net/1393/3/19/artists/26.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="544" height="874" border="0" />
کتایون ریاحی


star.net/1393/3/19/artists/27.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="525" height="761" border="0" />
لادن مستوفی


star.net/1393/3/19/artists/28.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="529" height="794" border="0" />
لیلا اوتادی


star.net/1393/3/19/artists/29.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="507" height="763" border="0" />
لیندا کیانی


star.net/1393/3/19/artists/30.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="545" height="820" border="0" />
نرگس محمدی


star.net/1393/3/19/artists/31.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="525" height="788" border="0" />
مصطفی زمانی


star.net/1393/3/19/artists/32.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="527" height="791" border="0" />
مهتاب کرامتی


star.net/1393/3/19/artists/33.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="493" height="741" border="0" />
مریم کاویانی


star.net/1393/3/19/artists/34.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" width="522" height="773" border="0" />
مجید مظفری و دخترش نیکی


star.net/1393/3/19/artists/35.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="540" height="813" border="0" />
مریم معصومی


star.net/1393/3/19/artists/36.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="542" height="865" border="0" />
نگار جواهریان


star.net/1393/3/19/artists/37.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="538" height="958" border="0" />
نگار جواهریان و ریما رامین فر


star.net/1393/3/19/artists/38.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="537" height="716" border="0" />
هدی زین العابدین


star.net/1393/3/19/artists/39.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="544" height="788" border="0" />
هانیه توسلی و علی سر


star.net/1393/3/19/artists/40.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="508" height="775" border="0" />
مهران احمدی

هنوز هم از اینکه دستاتون وقتی ظرفای خودتون رو میشورین آسیب میبینه نگران هستین؟
star.net/1393/7/5/difference/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" border="0" />
پـس دسـتـای کـوچـیـک ایـن چـــی ؟!
star.net/1393/7/5/difference/14.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

star.org" src="http://persian-star.net/template/line/separator22.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

louis vuitton کافی نیست؟ مارک های جدید تر میخواین؟
star.net/1393/7/5/difference/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
پـس ایـن چـــی ؟!
star.net/1393/7/5/difference/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
star.org" src="http://persian-star.net/template/line/separator22.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

از بازی های تکراری خسته شدین؟
star.net/1393/7/5/difference/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
پـس ایـن چـــی ؟!
star.net/1393/7/5/difference/18.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
star.org" src="http://persian-star.net/template/line/separator22.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

کار دیگه ای برای انجام دادن ندارین؟
star.net/1393/7/5/difference/19.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
پـس ایـن چـــی ؟!
star.net/1393/7/5/difference/20.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
star.org" src="http://persian-star.net/template/line/separator22.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />همیشه به یاد داشته باش:
درست زمانی که از وضعیت زندگیت شکایت میکنی، مردمانی هم هستند که
برای داشتن زندگی مثل تو و بودن به جای تو حاضرند به هر کاری دست بزنند ...
چی ته اون چشمات داری که اینقدر واسم عزیزه کوهم ولی چیزه نمونده با اشک تو قلبم بریزه star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" />star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" />star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" /> دستای من میخواد از امشب دست تو رو محکم بگیره خدا تو رو به من ببخشه هر چی که دارمو بگیره star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" />star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" />star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" /> سخته که نشکنم نبارم سخته با این حال پریشون بغضم که امشب گیر یه جایی بین ابر و بارون animated-rain-image-0009animated-rain-image-0009animated-rain-image-0009animated-rain-image-0009animated-rain-image-0009 واقعیت های دهگانه جذاب در مورد مغز انسان star.net/1393/6/3/brain.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" /> همواره انسان یک نمونه شگفت انگیز برای شناخت به شمار می رود و موارد بی شماری در مورد انسان ناگفته باقی مانده است. در این مقاله به ده واقعیت جذاب درباره ی مغز انسان خواهیم پرداخت، تا شاید دید بهتری نسبت به مهمترین عضو بدن خود داشته باشید. طنازی های ایرونی جماعت - قسمت اول
نوشته های طنزِ حاصل ذهن خلاق هموطنان ایرانی از ابتدای پیدایش اس.ام.اس و ایمیل، حتی پیش تر در مجله های فکاهی و همچنین تا امروزه در شبکه های اجتماعی حضور همیشگی و پررنگی داشته و دارند. در این بخش که شاهد آن هستید گزیده ای از طنز نوشته ها را در قالب تایپوگرافی دریافت خواهید کرد که امیدواریم خوشتون بیاد و مورد استقبال شما دوستان قرار گیرد.


star.net/1393/9/8/irooni-jamaat/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/9/8/irooni-jamaat/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/9/8/irooni-jamaat/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" /> تبلیغات

تصاویـر زیبا از طبیـعت شگفت انگیـز نـروژ مربوط به موضوع » تصاویر زیبا

نروژ، کشوری کوهستانی است و قسمت عمده ای از اراضی نروژ حتی در منطقه کوهستانی پوشیده از جنگل است. قسمتی از مرزهای نروژ و فنلاند را رود "تانا" تشکیل داده است و مدار قطب شمال از نواحی شمالی این کشور عبور می کند. هیچ کشوری به اندازه نروژ در سواحل خود، بریدگی های کوچک و بزرگ ندارد، این بریدگی ها متعلق به دوران یخچالی است. مشخصه خط ساحلی نروژ وجود آبدره ها (فیوردها) و یک رشته خلیجک های طویل، عمیق و باریک که از جریان یخچال ها شکل یافته است.

قسمت اعظم نروژ را ارتفاعاتی از سنگ سخت تشکیل می دهد. در شمال اقیانوس منجمد شمالی با آب و هوای سرد در مناطق شمالی و نسبتاً سرد در مناطق مرکزی و آب و هوای معتدل در مناطق جنوبی قرار دارد. میانگین دما از ? درجه زیر صفر در دی ماه تا ?? درجه سانتی گراد بالای صفر در داد، نوسان دارد و میزان بارش سالانه در همین منطقه، ??? سانتی متر است. ریزش برف و باران به بیش از ???? میلی‏متر در غرب می‏رسد. بعضی نواحی دور از دریا به واسطه کوه ها، در حد محسوسی، باران کمتری دارند. ??/? درصد خاک این کشور زمین قابل کشت است.

در بیشتر مناطق شمالی نروژ معمولاً شش ماه شب است و شش ماه روز است. اکثر مناطق شمالی نروژ معمولاً ? ماه در سال بارش برف و باران را به همراه دارد. تقریباً ?? ? خاک نروژ به دلیل سرمای شدید و همجواری با قطب شمال غیر قابل سکنی می باشد و هرچه از شمال به طرف جنوب نروژ پیش برویم از سرمای هوا کاسته و به تراکم جمعیت افزوده می شود.

star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_01.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_02.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_03.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_04.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_05.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_06.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_07.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_08.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_09.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_10.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_11.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_12.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_13.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_14.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_15.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_16.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_17.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_18.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_19.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_20.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_21.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_22.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_23.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_24.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_25.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_26.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_27.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_28.jpg" alt="" border="0" />
star.net/1394/2/7/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" /> شما با چه روش هایی به کودکتان ابراز علاقه می کنید؟ همه ما گاهی آنقدر سرمان با چیزهای مختلف مشغول است که یادمان می رود برای چیزهای مهم زندگی، مانند ابراز علاقه به فرزندان، وقت بگذاریم. اما نگران نباشید، حتی اگر شما وقت کافی برای این کار ندارید، ما به شما راههای ساده ای را نشان می دهیم که معنی "دوستت دارم" می دهد

فرگشت و کیهان شناسی star wars: the last jedi: official teaser movie trailer تریلر رسمی آ ین جدای star wars: the last jedi آ ین جدای,جنگ ستارگان
لینک های : کیفیت 270p کیفیت 360p کیفیت
کشتی هوایی نوعی هواگرد سبک تر از هوا است. معمولا گازی سبک در محفظه بزرگی در این نوع هواگرد قرار دارد که باعث شناور شدن آن در هوا می شود، همانطور که کشتی در آب شناور می شود و زپلین (zeppelin) نوعی کشتی هوایی است که با گاز هیدروژن پر شده و به پرواز در می آید. زپلین ها در سه دهه، اول قرن بیستم کاربردهای تجاری - نظامی زیادی داشتند. اما پس از چند اتفاق ناگوار و آتش سوزی چند مدل مشهور این وسیله از جمله هیندنبورگ دیگر زپلین به عنوان وسیله مسافرتی قرار نگرفت و تنها برای ع برداری و یا امور تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گرفت. سازنده این وسیله شخصی به نام فردیناند آ ف آگوست هنریش فن زپلین بود.

کنت فردیناند زپلین در سال ۱۹۳۷ کشتی هوایی خود را که در ساختن آن ۱۳۰ تن چوب، ف و غیره بکار رفته بود، عرضه کرد که گنجایش پذیرائی بیش از ۵۰ مسافر را با کلیه وسائل استراحت و تفرحی داشت. نخستین پرواز زپلین و در ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۸ انجام گرفت و پس از آن تنها برای اعمال شناسائی و جاسوسی استفاده می شد تا اینکه در ۱۹۴۰ به دستور ت آلمان منفجر گشت.

بین اکتبر ۱۹۲۹ یعنی هنگامی که گرف زپلین اولین سرویس ماورای اقیانوس اطلس را افتتاح کرد، و ۶ می ۱۹۳۷، که هیندنبورگ آتش گرفت، کشتی های هوایی اصلی ترین شیوه مسافرت هوایی با مسافت زیاد بودند. هیندنبورگ یک کشتی فضایی تجاری آلمانی بود که وظیفه حمل مسافر را بر عهده داشت. این کشتی عظیم الجثه، بزرگترین شی فضایی ساخته شده تا آن زمان محسوب می شد. این کشتی اولین پرواز خود را در مارس 1936 آغاز کرد. 14 ماه پس از اولین پرواز، یک حادثه تلخ و ناگوار برای این کشتی اتفاق افتاد که در کمتر از یک دقیقه نابود شد. در این حادثه ۳۵ نفر جان باختند و این سانحه به طور موثر، به دوران کشتی های هوایی پایان داد. برخی علت انفجار و آتش سوزی موتور هیندنبورگ را استفاده از گاز هیدروژن می دانند و برخی دیگر هم این دلیل را رد کرده اند. اما هنوز دلیل واقعی انفجار موتور هیندنبورگ در مجموعه اسرار نایافته بشری جا خوش کرده است.
star.net/1392/7/20/airship/01.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/02.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/03.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/05.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/06.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/07.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/08.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/09.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/10.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/11.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/12.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/13.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/14.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/15.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/16.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/17.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/18.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/19.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/20.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/21.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/22.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/23.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/24.jpg">


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1392/7/20/airship/26.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/27.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/28.jpg">


star.net/1392/7/20/airship/29.jpg">