vandad salimi

به نقل از خبرگزاریها در مورد vandad salimi : بهداد سلیمی ورزش وزنه برداری یکی از ورزش های سنگین و طاقت فرسا است٬ تا آنجایی که اگر وزنه برداری در هنگام تمرینات سنگین یا برگزاری مسابقات از اندامهای حساس خود مانند کمر٬ زانو و گردن مراقبت نکند٬ صدمات شدیدی را متحمل می شود. این ورزش از نخستین دوره بازی های المپیک یعنی سال ۱۸۹۶ میلادی٬ جزء رشته های المپیکی بود. وزنه برداران به گروه های مختلفی از لحاظ وزن وزنه بردار تقسیم می شود٬ تا هر وزنه بردار با هم وزن خود در یک گروه قرار داشته باشند. وزنه های وزنه برداری نیز انواع مختلفی هستند که در اینجا انواع آنها و نام آنها را ذکر کرده ایم. سایت شخصی محمد شفق خواتی: http://shafaqnet.com/
وبنویس شخصی سیف الدین سلیمی: http://s-salimi. /